Konstrukce šikmé střechy a skladba střešního pláště

Konstrukce šikmé střechy se skládá ze skupiny vrstev, mezi které patří nosná konstrukce, skladba střešního pláště a doplňkové prvky. Podle počtu střešních plášťů rozdělujeme šikmé střechy na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové
Konstrukce šikmé střechy a skladba střešního pláště

Jednotlivé pláště střechy jsou od sebe vždy odděleny vzduchovou mezerou. V dnešní době se nejčastěji navrhují střechy dvouplášťové a tříplášťové s provětrávanou vzduchovou mezerou. Každá vrstva střešní konstrukce má specifickou funkci a její správné umístění a provedení je klíčové pro zajištění správné funkčnosti a dlouhé životnosti střechy. Znát jednotlivé vrstvy umožňuje zajistit správnou konstrukci a minimalizovat riziko problémů jako jsou úniky vody, poškození materiálu nebo nedostatečná izolace.

Rychlá navigace

Nosná konstrukce přenáší veškerá zatížení střešního pláště

Nosná konstrukce přenáší veškerá zatížení střešního pláště

Nosná konstrukce střechy přenáší veškerá zatížení ze střešního pláště do ostatních nosných konstrukcí objektu. Musí být dimenzována tak, aby bezpečně přenášela veškerá zatížení od vlastní tíhy, střešního pláště, účinků větru, sněhu apod. Nosná konstrukce šikmé střechy se navrhuje buď jako krokevní soustava, vaznicová soustava nebo je tvořena příhradovými vazníky. Z hlediska použitého materiálu může být navržena jako dřevěná, železobetonová nebo ocelová. Typ a materiál nosné konstrukce vždy navrhuje projektant s ohledem na okrajové podmínky střechy (požadovaný tvar, rozpon, krytina, zatížení, atd.).
Nosná konstrukce přenáší veškerá zatížení střešního pláště

Co je pod střešní krytinou? Znáte složení střešního pláště?

Střešní plášť chrání budovu před vnějšími vlivy a pomáhá zajišťovat optimální vnitřní prostředí v budově. Skladba střešního pláště se navrhuje s ohledem na typ střechy, využití podstřešního prostoru a okolní podmínky. Obvykle se skládá z tepelněizolační, hydroizolační a parotěsné vrstvy. Některé vrstvy mohou ve střeše plnit více funkcí, např. parotěsná vrstva může zároveň plnit funkci vzduchotěsnou. Pro všechny funkce vrstvy musí být proveden komplexní návrh včetně napojení na související konstrukce.

Parozábrana

Parozábrana omezuje nebo zamezuje pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště. Navrhuje se z materiálu s vysokým faktorem difuzního odporu a vždy se umisťuje co nejblíže k interiéru (k vytápěnému prostoru – pod krovem). Lze použít asfaltové pásy, syntetické fólie, kovové plechy nebo nátěry a nástřiky. Svými materiálovými a konstrukčními vlastnostmi obvykle také plní funkci vzduchotěsnou.

Funkce parozábrany a vzduchotěsné vrstvy ve skladbě střešního pláště je nezbytná pro zajištění funkčnosti a trvanlivosti materiálu zabudovaných ve střeše.

Membran '00

Vhodným návrhem parozábrany do skladby střešního pláště je třívrstvá parotěsná fólie Membran 100 2S, která je tvořena polypropylenovou netkanou textilií s hliníkovou vrstvou. Hliníková vrstva zajišťuje vysoký stupeň paronepropustnosti. Fólie je opatřena dvěma samolepicími pruhy pro zajištění homogenního spoje. Používá se volně na krokve, pod krokve, na celoplošné bednění a také pod nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm.

Tepelná izolace střechy

Hlavní funkce tepelné izolace ve skladbě střešního pláště je zamezit úniku tepla z interiéru do exteriéru. Tím se redukují tepelné ztráty a uspoří se peníze za vytápění. Další funkcí je zajistit optimální vnitřní povrchovou teplotu střešního pláště tak, aby nedocházelo na povrchu pláště ke kondenzaci vlhkosti nebo k růstu plísní.

Výběr tepelné izolace závisí převážně na tepelně - technickém návrhu střešního pláště a na umístění izolace v rámci skladby. Tepelná izolace se umisťuje pod krokve, mezi krokve, nad krokve nebo se zvolí kombinace zmíněných způsobů. Tepelněizolační vrstva se provádí z materiálů s malou vodivostí tepla.

Mezikrokevní tepelná izolace

Při návrhu se používají klasické izolační materiály, jako je minerální vata, dřevovláknité desky a jiné vláknité materiály. Tyto materiály se nejčastěji navrhují jako mezikrokevní izolace díky jejich tvárnosti a těsnosti přilehnutí k zabudovaným prvkům.

Nadkrokevní tepelná izolace


Nadkrokevní tepelná izolace

Naopak pro izolaci umístěnou nad krokve je požadována vyšší pevnost s ohledem na vyšší zatížení. Výhodou je, že díky pokládce celoplošně na krokve se zabrání vzniku tepelných mostů. Volí se deskové materiály z PIR pěny (polyisokyanurátové pěny) na bázi polyuretanu nebo z tvrzené fenolické pěny označované také jako Resol. Nadkrokevní izolace z tvrzené fenolické pěny má, v rámci všech deskových izolantů, nejlepší tepelně izolační vlastnosti. Je vhodná jak pro zateplení novostaveb, tak i rekonstruovaných objektů.

výhody nadkrokevní izolace

Výhody nadkrokevní izolace:

  • Celistvé zateplení střechy bez tepelných mostů

  • Rychlá a jednoduchá montáž

  • Možnost přiznat dřevěný krov jako estetickou součást interiéru

  • Nesnižuje se světlá výška podkroví

  • V případě rekonstrukce lze zateplení střechy provést bez zásahu na straně interiéru

Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm (materiál PIR i RESOL) je tvořena pěnovým materiálem s uzavřenou strukturou s velmi malými buňkami a velmi tenkými buněčnými stěnami. Tím je výrazně omezen transport tepla a docíleno nejlepších tepelně-izolačních schopností (nejnižší hodnota součinitele prostupu tepla U). Pro rekonstrukce je vhodný BramacTherm Kompakt, pro novostavby BramacTherm Top. Na zateplení střech komplikovaných tvarů či na ploché střechy použijte BramacTherm Basic. BramacTherm Clima Comfort je vyroben z tvrzené fenolické pěny a je vhodný pro zateplení všech typů objektů.

Hydroizolační vrstva

Hydroizolační vrstva je vodotěsná vrstva s dominantní hydroizolační funkcí. Chrání vnitřní prostor a ostatní vrstvy střešního pláště před atmosférickou, technologickou a provozní vodou. Podle funkce, konstrukce nebo polohy ve střešním plášti se specifikuje jako např. hlavní, pojistná, provizorní nebo povlaková hydroizolace. Hydroizolační vrstva se provádí jako povlaková nebo skládaná.

Doplňková hydroizolační vrstva (DHV)

Doplňková hydroizolační vrstva chrání skladbu střešního pláště před podfouknutým deštěm a sněhem. Dále chrání před kondenzátem, který se může vytvořit na vnitřní straně krytiny. V případě poškození střešního pláště přejímá jeho ochrannou funkci proti dešti. Ve skladbě střešního pláště je tvořena střešními fóliemi a podle hodnoty difuzní tloušťky Sd se rozdělují na fólie difuzní a nedifuzní. DHV se vytváří z vhodných syntetických fólií, z asfaltových pásů nebo z různých stavebních desek.

Způsob provedení doplňkové hydroizolační vrstvy závisí na sklonu střechy, počtu zvýšených požadavků, kterým je střecha vystavena, a na typu (modelu) skládané krytiny. Čím více zvýšených požadavků působí na střechu, tím těsnější proti možnému průniku vody musí být provedení DHV.

Difuzní fólie

Vytváří doplňkovou hydroizolační vrstvu provětrávaných šikmých střech. Její hodnota difuzní tloušťky Sd je ≥ 0,3 m. Pokládají se přímo na tepelnou izolaci nebo na bednění. Portfolio BMI BRAMAC nabízí širokou paletu difúzních fólií včetně kompletní příslušenství pro pokládku a použití fólií. Difuzní fólie s označením RESISTANT spolehlivě chrání nejen před zatečením vody v místě probití fólie hřebíkem, ale jsou i odolné vůči impregnaci používané na střešní konstrukci.

Difuzní fólie
Nedifuzní fólie

Nedifuzní fólie představují dodatečnou hydroizolační vrstvu pro tříplášťové střechy, kde pomáhají zvyšovat odolnost dřevěných prvků vůči chemickým prostředkům. Nedifuzní folie VELTITECH, z portfolia BMI BRAMAC, je určená k položení přímo na konstrukci střechy a není vhodná pro pokládání na bednění ani na tepelnou izolaci. K dosažení nejlepších výsledků je vhodné dodržovat doporučený sklon střechy. Záleží na konkrétním typu střešní krytiny, ale obecně se doporučují sklony mezi 22° až 30°.

Vnější vrstva

Jedná se o část střešního pláště, která je nad vzduchovou mezerou. Vnější vrstva je obvykle tvořena latěmi, kontralatěmi a následně střešní krytinou.

Střešní latě

Střešní latě se připevňují ke kontralatím a slouží k pokládce skládané krytiny. Vzdálenost střešních latí závisí na modelu střešní tašky, sklonu střechy a na min. délkovém překrytí dle technických podkladů od výrobce. Před připevnění latí ke kontralatím je nutné provést rozměření střechy pomocí tzv. horizontálního šňůrování.

Kontralatě

Kontralatě se umisťují souběžně na krokve, v úrovni pod střešními latěmi a nad doplňkovou hydroizolační vrstvou. Jejich výška se odvíjí od navržené velikosti větrací mezery. Nejčastěji se kontralatě navrhují výšky 40 mm. Šířka kontralatí se musí navrhnout tak, aby umožňovala bezpečné připevnění k podkladu (tj. dimenze šířky musí odpovídat velikosti navržených spojovacích prostředků). Nejběžněji se navrhuje profil 40x60 mm.

Větrací mezera

Větrací vzduchová mezera se obvykle umisťuje mezi střešní krytinu a střešní fólii (doplňkovou hydroizolační vrstvu). Její hlavní funkce je odvádět vlhkost, která se do skladby může dostat přes střešní tašky z vnějšího prostředí nebo z interiéru přes tepelnou izolaci. Dále pak odvádí zabudovanou vlhkost v dřevěné konstrukci krovu nebo vlhkost vzniklou z chyb a nedostatků v provedení detailů. V létě vzduchová mezera odvádí teplo vzniklé absorpcí slunečního záření krytinou a přispívá tak ke zlepšení tepelné pohody budovy.

Podmínkou pro spolehlivou funkci provětrávané vzduchové mezery je nutné zajistit dostatečnou výšku vzduchové mezery a dostatečnou plochu přiváděcích větracích otvorů v okapní hraně a odváděcích otvorů v hřebeni. Vzduchová mezera se musí provést bez překážek a přerušení ve směru od okapu k hřebeni. Výška provětrávané vzduchové mezery je dána výškou kontralatí.

Střešní krytina

Střešní krytina tvoří vnější povrch střechy, který chrání střešní konstrukci a budovu před vnějšími vlivy jako je vítr, déšť, sníh, slunečné záření, atd. Zároveň plní funkci architektonickou.

Střešní krytina šikmé střechy se navrhuje buď jako lehká nebo těžká. Mezi lehké střešní krytiny řadíme ty, které mají plošnou hmotnost do 25 kg/m², jsou to například plechové střešní krytiny, asfaltové šindele, atd. Těžké střešní krytiny mají plošnou hmotnost nad 25 kg/m² a řadíme sem betonové a keramické (pálené) krytiny.

Betonové tašky BMI Bramac

 se vyznačují vysokou trvanlivostí, odolností proti mechanickému poškození, oděru, tlaku a dalším deformacím. Vyrábí se z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.

Keramické pálené tašky BMI Bramac

 představují tradiční střešní krytinu vyráběnou z prvotřídního jílu. Jsou vhodné pro novostavby, rekonstrukce i pro památkově chráněné budovy. Vyrábí se v různých povrchových úpravách – režná, engoba a glazura.

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Proč je dobré znát konstrukci střechy?

Proč je dobré znát konstrukci střechy?

Při návrhu nové střešní konstrukce nebo při rekonstrukci stávající střechy je znalost vrstev důležitá pro správné plánování a provedení.

Znalost jednotlivých vrstev střechy umožňuje

  • Navrhnout a implementovat optimální konstrukci, zohledňující funkčnost, izolační vlastnosti, odvodnění a estetické požadavky

  • Vybrat a použít správné materiály pro každou vrstvu, což vede k optimální funkčnosti a výkonu střechy

  • Identifikovat a snáze opravit problémové oblasti střechy, což je klíčové pro správnou funkci a ochranu budovy

Celkově je znalost jednotlivých vrstev střešní konstrukce nezbytná pro zajištění správné funkčnosti, dlouhé životnosti, bezpečnosti a účinnosti střechy.Proč je dobré znát konstrukci střechy?

Články na téma střecha - konstrukce, prvky

Znáte jednotlivé části střechy? Naše články vám pomůže se zorientovat ve střešním názvosloví.