Laťování střechy a pokládka střešní krytiny BRAMAC

Pokud se chystáte k pokládce střešní krytiny, je potřeba nejdříve připravit střešní laťování. Střešní latě tvoří nosnou konstrukci pro většinu typů krytin. Laťování je předpokladem pro odbornou pokládku skládané krytiny a zajistí opticky správné pokrytí střechy.
laťování střechy vald

Střešní plocha se před pokládkou skládané krytiny musí rozměřit ve svislém i vodorovném směru podle zjištěných krycích délek a šířek střešních tašek. Rozměření a následné rozlaťování střešních ploch se provádí podle:

 • rozměrů střešních ploch,

 • krycích rozměrů krytiny,

 • typu a tvaru střechy,

 • přesahů krytiny v detailech (okapní hrana, hřeben, štít…atd.).

Zdroj: Pravidla pro navrhování a provádění střech (2. upravené a doplněné vydání). str. 160. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Konstrukce laťování střechy se skládá z kontralatí a střešních latí. Vzdálenost mezi latěmi musí být všude stejná a řady vodorovné. Před samotným zahájením laťování střechy je nutné připevnit střešní fólii na krokve nebo na bednění, případně nainstalovat nadkrokevní tepelnou izolaci.

laťování střechy

Rychlá navigace

Kontralatě

Kontralatě

Nejprve se na konstrukci montují kontralatě, které se připevňují souběžně s krokvemi. Jejich tloušťka se odvíjí od navržené velikosti větrací vrstvy ve skladbě střešního pláště. Tato vzduchová vrstva zajistí střeše snížení teplotního odporu, odvod případné vlhkosti a lepší tepelnou pohodu v interiéru během letních měsíců. Všechny tyto aspekty mají vliv na prodloužení životnosti střechy. Nejmenší doporučená tloušťka kontralatí je 40 mm.

Rozteče kontralatí jsou určeny osovou vzdáleností krokví. Pokud je ve skladbě navržena nadkrokevní tepelná izolace, je nutné kontralatě k nosné konstrukci připevnit pomocí systémových vrutů v příslušné délce.

Systémové vruty se rozdělují na:

 • Šikmé vruty - slouží pro přenos zatížení, úhel zavrtání je 60°,

 • kolmé vruty - slouží proti sacím účinkům větru.

Kontralatě obrázek

Střešní latě

Střešní latě

Před samotným laťováním je nezbytné si střešní latě rozměřit v ploše střechy. Důležité je si předem stanovit typ krytiny a model, pro který laťování provádíme. Každý model střešní krytiny (betonové, keramické) má rozdílné požadavky na osové vzdálenosti střešních latí.

Osová vzdálenost latí se vždy měří od horní hrany latě a určuje se na základě:

Rozměřením po délce krokve musí být zajištěno dostatečné délkové překrytí tašek (DPT), které závisí na sklonu střechy.

Střešní latě

Příprava laťování střešních tašek

Zde naleznete podrobný návod na přípravu laťování:

 1. Stanoví se konstrukční délka krokve (KD) a sklon střechy.

 2. Zvolí se vzdálenost latí v okapní hraně (VLO), resp. přesah přes okapní hranu (PO).

  Vzdálenost latí v hřebeni

 3. Určí se vzdálenost latí v hřebeni (VLH) na základě sklonu střechy.

  Příprava laťování střešních tašek_

 4. Určí se vzdálenost latí – každý model střešní tašky má stanovené rozmezí vzdálenosti latí (VL) uvedené v Technické příručce

Výpočet laťování - celková vzdálenost latí v ploše

Výpočet celkové vzdálenosti latí v ploše se stanoví jako:

Celková vzdálenost latí v ploše = konstrukční délka kontralatě (KD) - vzdálenost latí v okapní hraně (VLO) – vzdálenost latí v hřebeni (VLH).

Vypočtenou hodnotu vložíme do Tabulky pro zjištění počtu řad tašek.

tabulka pro zjištění řad

Vše o stavbě nové střechy

Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.

Vše o stavbě nové střechy
Vše o stavbě nové střechy

Horizontální šňůrování

Horizontální šňůrování

Ke správnému laťování nám pomůže horizontální šňůrování = vyznačení rozměrů pomocí šňůry s barvou. Horizontálním šňůrováním se zajistí rovnoběžnost laťování. Předem stanovená vzdálenost a počet řad latí se vyznačí pomocí šňůrovačky na kontralatě. Ke značkám od šňůrovačky se přiloží horní hrana latě a lať se připevní – pomocí vrutů nebo hřebíků. U okapové hrany se standardně navrhuje tzv. zdvojená lať – slouží k zadlabaní háků a k fixování okapnice.

Horizontální šňůrování

Vertikální šňůrování

Vertikální šňůrování

Vertikální šňůrování je základem k opticky správnému pokrytí střechy. K určení pravého úhlu k okapní hraně je vytyčen kontrolní pravý úhel. Pomocí šňůrovačky se na střešních latí vyznačí vodorovné značení pro správnou pokládku střešních tašek.

Vytýčení pravého úhlu

Je vhodné použít cca 3 m dlouhou lať. Počáteční body na okapní lati musí ležet na přímce a musí odpovídat liniím svislého šňůrování.

Šířka šňůrování

Šířka šňůrování

Šířka šňůrování závisí na modelu tašky resp. na její krycí šířce. U betonové krytiny šířka šňůrování odpovídá třem základním taškám, v případě keramické krytiny obvykle šesti eventuálně čtyřem základním taškám.

K tomu, aby pokrytí střechy bylo opticky přijatelné a odpovídalo odborným požadavkům, je nutné rozměřit všechny střešní plochy (i valbové) stejným způsobem.

Dalším rozměřením střechy si zajistíme optimální vůli ve vodních zámcích. K tomu nám pomůže určit optimální krycí šířku.

Na obrázku můžete vidět pokládku tašek při špatném rozměření sloupců.

Šířka šňůrování

Pokládka střešní krytiny BRAMAC

Před vlastní pokládkou krytiny se doporučuje stanovit:

 • počet zvýšených požadavků, které budou na střechu v průběhu užívání působit,

 • konstrukci střechy – dvouplášťová nebo tříplášťová,

 • dostatečné odvětrání střechy (počet a umístění odvětrávacích tašek, nasávací otvory v okapní hraně, odváděcí otvory v oblasti hřebene apod.),

 • třídu těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (střešní fólie) dle sklonu střechy, počtu zvýšených požadavků a modelu krytiny a tomu odpovídající střešní fólii,

 • laťování,

 • zajištění tašek proti účinku větru,

 • rozsah ochrany proti sesuvu sněhu,

 • odvodnění střechy pomocí okapového systému,

 • řešení prostupů,

 • umístění střešních oken a dalších konstrukcí ve střeše např. solární kolektory, tyče pro TV anténu, apod.

Rekonstrukce střechy

Potřebujete ucelené informace o rekonstrukci střechy, které vám ji pomohou naplánovat a realizovat? Na odkazu níže získáte užitečné rady na co se zaměřit, aby byla rekonstrukce střechy úspěšná! Přečtěte si více!

Více zde
Chci rekonstruovat střechu

Optimální krycí šířka betonových tašek

Optimální krycí šířka betonových tašek

Optimální krycí šířka u betonových tašek se zjistí tak, že se na střešní latě položí řada jedenácti základních tašek a zjistí se rozměr přes deset základních tašek v tzv. sraženém položení a pak v tzv. roztaženém položení. Pro zjištění hodnoty roztaženého položení a hodnoty sraženého položení je vhodné použít svinovací metr. Metr se jednoduše zachytí ve vodní drážce 1. tašky a výsledná hodnota se odečte dle polohy vodní drážky 11. tašky. Hodnoty roztaženého položení a sraženého položení se sečtou a výsledek se vydělí 20,tím se zajistí optimální krycí šířka pro jednu základní betonovou tašku.

Podrobný postup výpočtu je uveden v Technické příručce (str. 70).

Sražené a roztažené položení umožňuje u betonových tašek vůle ve vodní a krycí drážce (boční překrytí tašek). Příliš sražené nebo roztažené položení může mít za následek zvětšení styčných spár vlivem teplotní roztažnosti či odlamování růžků tašek.

Příklad svislého šňůrování pro betonové tašky. V případě použití krajních tašek:

 • Začátek na pravém kraji okapní latě na kótě 29 cm.

 • Šňůrování ve vzdálenosti 90 cm po celé délce střešní plochy.

 • Konec na levém okraji okapní latě na kótě 26 cm.

šířka pro šňůrování betonových tašek

Optimální krycí šířka betonových tašek

Stanovení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek

Stanovení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek

U keramických střešních tašek se mohou u jednotlivých modelů lišit krycí rozměry (krycí délka a krycí šířka) od hodnot deklarovaných výrobcem. Proto je nutné stanovení krycích rozměrů před nalaťováním střechy.

Určení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek se provádí ve čtyřech krocích - dvě měření při roztaženém a dvě měření při sraženém stavu:

Pro měření je zapotřebí 24 ks základních tašek pro stanovení krycí délky

resp. 18 ks základních tašek a 6 ks odvětrávacích tašek pro stanovení krycí šířky (šířka základních a odvětrávacích tašek se může lišit).

Tašky se položí na rovnou plochu ve dvou řadách / dvou sloupcích lícem dolu tak, aby drážky do sebe dobře zapadly a tašky vytvořily stabilní celek.

Určení střední krycí délky:

 • Tašky se sestaví do 2 sloupců po 12 taškách.

 • Tašky se roztáhnou tak, aby bylo dosaženo maximálního roztažení tašek.

 • Změří se maximální vzdálenost L 1 mezi první a jedenáctou taškou.

 • Po změření této vzdálenosti se tašky rozeberou a znovu sestaví do co možná nejvíce sraženého stavu.

 • Následně se změří minimální vzdálenost L 2 mezi první a jedenáctou taškou.

Střední krycí délka tašek se stanoví pomoci vzorce: (L1 + L2) : 20

Určení střední krycí šířky:

Postupuje se stejným způsobem jako při stanovení střední krycí délky tašek s tím rozdílem, že tašky se na rovné ploše sestaví do dvou řad po 12 taškách a změří se vzdálenost B 1 v roztaženém stavu a B 2 ve stavu sraženém.

Střední krycí šířka se pak vypočte podle vzorce: (B1 + B2) : 20

Stanovení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek

Stanovení střední krycí délky a krycí šířky u keramických tašek (Technická příručka 2023)

Články na téma krov

Krov představuje nedílnou součást střechy, která má vliv na volbu střešní krytiny. Pojďte se důkladněji seznámit s tématikou krovu: