Jak na novou střechu

Stavba nové střechy je důležitým krokem při budování nebo renovaci domu. Správně navržená a postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a zajišťuje dlouhodobou trvanlivost celé budovy. Při stavbě nové střechy je důležité zvážit několik klíčových faktorů.
Kdy se rozhodnout pro pultovou střechu?

Moderní technologie a široká škála dostupných materiálů umožňují vytvořit střechu, která nejen chrání budovu před povětrnostními vlivy, ale zároveň dodává estetickou hodnotu a zvyšuje energetickou efektivitu. Při stavbě nové střechy je třeba také zohlednit bezpečnost, trvanlivost a estetiku. Bez ohledu na to, zda jde o rodinný dům, komerční objekt nebo veřejnou budovu, je důležité spoléhat se na odborníky s dlouholetou zkušeností a profesionálním přístupem k realizaci stavebních projektů.

Chci novou střechu

Rychlá navigace

Co vás čeká při stavbě nové střechy?

 1. Návrh a plánování: Nejprve je nutné pečlivě navrhnout střechu tak, aby vyhovovala potřebám a požadavkům majitele domu. To zahrnuje volbu vhodného typu střešní konstrukce, materiálů a designu.

 2. Výběr materiálů: Existuje široká škála materiálů pro střešní krytinu, včetně tašek, šindele, kovových panelů a plochých střech. Každý materiál má své vlastnosti, výhody a nevýhody, které je třeba zvážit při výběru.

 3. Příprava povrchu: Před pokládkou nové střešní krytiny je důležité připravit povrch střechy. To zahrnuje odstranění staré krytiny, opravu poškozených částí a případně instalaci izolační vrstvy.

 4. Instalace střešní konstrukce: Střešní konstrukce musí být pevná a stabilní, aby podporovala váhu střešní krytiny a odolávala větru, sněhu a dešti. To obvykle zahrnuje instalaci trámů, latí a případně podpěr.

 5. Pokládka střešní krytiny: Po instalaci střešní konstrukce následuje pokládka střešní krytiny. To vyžaduje precizní práci a dodržení správných postupů, aby byla zajištěna těsnost a odolnost střechy.

 6. Dokončení a údržba: Po dokončení stavby je důležité provést finální úpravy a zajištění těsnosti střechy. Pravidelná údržba je klíčová pro zachování optimálního stavu střechy a prodloužení její životnosti.

Pojďme se podrobněji podívat na některá témata:

Nejznámější druhy střech

Základem je projektová dokumentace

Dříve než začnete cokoliv stavět, vaše kroky by měly vést na příslušný stavební úřad. Každý projekt, a i místo stavby jsou unikátní a vyžadují individuální přístup a požadavky ze strany legislativy.

Tvorba projektové dokumentace
Obstarání si Územního a Regulačního plánu obce

V první řadě je potřeba si obstarat Územní a Regulační plán obce, který by měl být volně dostupný na webových stránkách každé obce. Zde jsou uvedena konkrétní nařízení a požadavky, které je nutné při výstavbě nové střechy brát v potaz – např. tvar střechy, barvu krytiny nebo výšku hřebene.

Tvorba projektové dokumentace

Na základě těchto regulativů vám projektant či architekt vytvoří projektovou dokumentaci, která by měla obsahovat následující části:

 • Stavební část

 • Statické posouzení

 • Požárně bezpečnostní řešení stavby

Předložení dokumentace na DOSS

Takto zhotovený projekt se pak předkládá Dotčeným orgánům státní správy (DOSS), kam patří například hasičský záchranný sbor, krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, památková péče, obec,...Ti mají ze zákona lhůtu 30 dnů na vyjádření a vydání svého stanoviska.

Pokud je projekt v rozporu s některým z předpisů či požadavků daného orgánu státní správy, je nutno projekt předělat a jejich připomínky do nově vyhotovené dokumentace zapracovat.

Teprve až po získání všech souhlasných stanovisek DOSS se pak projekt předkládá k celkovému posouzení na stavební úřad, který má opět lhůtu 30 dní k vyjádření o vydání či zamítnutí stavebního povolení.

Co by měl projekt střechy obsahovat

Projektová dokumentace střechy v úrovni dokumentace pro stavební povolení by měla obsahovat:

 • Půdorys střechy,

 • včetně řezů a pohledů, se zakreslením jednotlivých rovin a částí střechy s uvedením příslušných výškových i půdorysných kót.

Součástí by měl být i návrh způsobu odvodnění střechy, výkres hromosvodné sestavy a návrh protisněhových opatření.

Souhlas sousedů

V některých případech (např. při zřizování střešních oken ve střeše) je nutné mít souhlas souseda, resp. osoby, která má vlastnická práva k sousednímu pozemku či stavbě.

Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkrese. U souhlasu postačí prostý podpis, zákon nepožaduje, aby byl podpis úředně ověřený.

Výběr střešní krytiny a příslušenství na novou střechu

Střecha pokrývá velkou část domu a dokresluje tak celkový vzhled objektu. Proto je důležité výběr vhodné střešní krytiny nepodceňovat. Základem je respektovat bezprostřední okolí a místní zástavbu tak, aby stavba do okolní architektury zapadla.

betonové tašky

Nevíte-li si přesto rady, projděte se v přilehlých ulicích a podívejte se, jakou krytinu mají na svých domech sousedé. To vám může napovědět, jaká krytina je v daném místě léty ověřená.

Podívejte se na sklon a tvar střechy
Důraz by měl být kladen na místní klimatické podmínky
 • Je obecně známo, že střecha je jednou z nejvíce namáhaných částí domu, zejména co se vlivů počasí týče. Je vystavena vnějším klimatickým vlivům jako je například vítr, déšť, sníh, stékající voda, UV záření, vlhkost, kroupy, ale také změny teplot v letním a zimním období.

 • To má samozřejmě vliv na její životnost. V oblastech s vyšším výskytem sněhu se doporučuje navrhovat střechy jednoduchých tvarů s omezením střešních nástaveb a vikýřů a dalších prvků podporujících zadržování sněhu na střeše.

Ucelený střešní systém
 • Při volbě konkrétní střešní krytiny je dobré dopředu myslet i na řešení jednotlivých detailů, které se na střeše nacházejí. Výrobce by měl nabízet ve svém sortimentu kromě samotné krytiny i další střešní doplňky a příslušenství.

 • Tyto komponenty pak do sebe vzájemně zapadají a vytvářejí jeden funkční celek s garancí na fukčnost střešního systému.

Nadkrokevní zateplení nové střechy

U novostavby musí splňovat všechny konstrukce tvořící obálku domu požadavky na maximální součinitel prostupu tepla U. Hodnota U se v posledních letech průběžně zpřísňuje a další zpřísňování lze očekávat.

V současné chvíli (konec roku 2020) můžeme pro šikmé střechy se sklonem do 45° orientačně počítat s hodnotou U = 0,17 W/(m2·K) a velmi brzy pravděpodobně s hodnotou 0,16 W/(m2·K). To má zásadní vliv na volbu tepelného izolantu použitého ve střeše. Použijeme-li minerální vatu s hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ=0,036 W/(m.K), budeme potřebovat (při započtení vlivu tepelných mostů krokvemi) tloušťku téměř 30 cm. Minerální vatou se vyplní prostor mezi krokvemi a zbývající potřebná tloušťka se umísťuje zpravidla pod krokve, kde je potřeba vytvořit dodatečnou konstrukci pro umístění tohoto izolantu.

Proto je stále oblíbenější tzv. nadkrokevní zateplení pomocí tuhých desek z PIRu nebo Resolu, které mají výrazně lepší tepelně izolační schopnosti (λ=0,020 – 0,025 W/(m.K)),  díky čemuž nemusí mít izolant tak značnou tloušťku. Nejpoužívanější tloušťky nadkrokevního zateplení z těchto desek jsou 14 a 16 cm. Použití nadkrokevního zateplení umožňuje navíc jeden benefit, a sice přiznání dřevěné konstrukce krovu, které je stále oblíbenější.

Nadkrokevní zateplení nové střechy

Nezapomeňte si zkontrolovat rozpočet

 • Dodavatele vybírejte nejlépe na doporučení, reference si ověřte také na internetu a požadujte transparentní rozpočet. Nízké pořizovací náklady automaticky neznamenají, že ve výsledku opravdu ušetříte.

 • Kvalitní návrh střešního pláště s poskytnutím písemných záruk na materiál a funkčnost střešního pláště zaručuje jistotu po dobu užívání.

 • Kvalitně provedené zateplení střechy navíc pomáhá snížit náklady na vytápění a zvyšuje komfort užívání podkroví v letním období, protože se nepřehřívá.

 • Při volbě konkrétní střešní krytiny by měl stavebník myslet také na možnost budoucí reklamace. Dejte si pozor na dovážené materiály bez dlouhodobého prověření, u kterých nemáte jistotu, že budou za půl roku na našem trhu.

Upevnění hromosvodu

Jak si vybrat realizační firmu na stavbu nové střechy?

 • Realizační firmu vybíráme z hlediska její odbornosti a přístupu ke konečnému zákazníkovi. V praxi se osvědčilo doporučení vč. ukázky realizací, příprava smlouvy o dílo vč. dodržení termínů, platební podmínky a poskytnutí záruk.

 • Důležitým bodem je i konzultace použitých materiálů z položkového rozpočtu či upřesnění vč. nacenění prací a popis pracovního postupu před zahájením.

 • Úspěšná realizace střešního pláště je přímo úměrná kvalitnímu návrhu, typu použitých produktů a kvalitě odvedených prací s dodržením montážních postupů. Důležité je i neopomenutí pravidelných vizuálních kontrol, zejména střešních detailů.

střešní tvarovky

Nová střecha představuje klíčový krok k bezpečnosti, komfortu a hodnotě domova

Nová střecha představuje důležitou část nového domu, protože má vliv na celkovou funkčnost, bezpečnost a estetiku budovy. Její stavba zahrnuje mnoho důležitých faktorů, jako je výběr vhodných materiálů, správný návrh konstrukce a dodržení stavebních předpisů. Kvalitně postavená střecha poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy, zlepšuje energetickou účinnost domu a přispívá k dlouhodobé trvanlivosti celé stavby. Pustit se do stavby nové střechy může přinést nejen bezpečnost a komfort, ale také zvýšit hodnotu a atraktivitu vašeho domova.

Pult/mansardové a lomené tašky

FAQ

Průběžně se bude časem rozšiřovat. Další odborné dotazy aktuálně zpracováváme. Pokud máte tip na další vhodný dotaz - napište nám na Fb profil.

Vrstva sněhu sjíždějící ze střechy představuje značné nebezpečí. To dokáží výrazně snížit sněhové zábrany. Pomoci mohou protisněhové tašky s háky nebo sněholamy. Zabraňují posouvání namrzlého sněhu po střeše a nedovolí, aby poškodil tašky nebo klempířské prvky. 

Engoba a glazovaná taška podléhá stejné povrchové úpravě za použití vodou rozplavených jílů. U glazury se však setkáváme s mnohem vyšším podílem sklovité příměsi, čímž dostávají tašky vyšší lesk. Glazura samotný výrobek zušlechťuje a dodává mu maximální možnou kvalitu.

Velmi důležité téma, ke kterému jsme zpracovali detailní článek, kde uvidíte i vizuální srovnání. Článek najdete zde

Typickou chybou, které se investoři dopouštějí, je, že si vyberou model krytiny a její barvu a tím považují přípravu realizace střechy za vyřešenou. U šikmé střechy bychom měli znát kompletní skladbu střešního pláště a přesnou polohu střešních doplňků (jako například prostupové tašky pro anténu, tašky pro odvětrání kanalizace, stoupacích plošin apod.). Nezapomínejme také na to, kudy povede hromosvod. Známe-li trasu hromosvodu, je možné už při pokládání střešní krytiny použít hromosvodové tašky a hromosvodové hřebenáče. Realizační firma hromosvodu s jistotou dodatečně ocení přítomnost těchto systémových prvků ve střeše.

Kvalitně zateplená střecha znamená nejen ochranu před únikem tepla v zimním období, ale rovněž chrání podkroví před letním přehříváním. Stále oblíbenější je nadkrokevní zateplení pomocí tuhých PIR desek. Na oblibě získává především kvůli skvělým tepelně izolačním schopnostem tohoto materiálu, celistvosti nadkrokevního zateplení bez tepelných mostů, u novostaveb také kvůli možnosti přiznání dřevěného krovu a dalším přednostem. Montáž nadkrokevního zateplení se provádí shora na krov. Realizaci nadkrokevního zateplení je proto nutné promyslet v přípravné fázi. Jeho dodatečná realizace po položení krytiny již není možná. A řada stavebníků pak jen s hořkostí sleduje, jak jim cenný podkrovní prostor ukrajuje mezikrokevní a podkrokevní zateplení, dnes běžně v tloušťce 30 cm.

Při sklonu střechy 25° je třeba dobře zvážit model střešní krytiny, obecně lze říci, že nebude problém s výběrem. Věnujte pozornost minimálnímu sklonu a za jakých podmínek lze danou střešní tašku použít.

Takových realizací jsme zaznamenali již mnoho. Lze to řešit pruhy sádrokartonu mezi krokvemi (uchyceno zboku do krokví). Vypadá to moc pěkně, ale je to pracné. Navíc vzduchotěsnost napojení sádrokarton-krokev by nemusela být úplně spolehlivá, proto by bylo v tomto případě vhodnější použít stejně pod nadkrokevní zateplení vzduchotěsnou fólii se slepenými přesahy.

Máme v nabídce nadkrokevní izolace BramacTherm a je potřeba tašky pokládat na laťování. Více informací o otevřeném krovu zde.