8.6 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger

Et Icopal tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen - ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget - og på et eller andet tidspunkt skal en renovering gennemføres.
For at sikre en lang levetid af Icopal taget skal taget vedligeholdes. Her findes en beskrivelse af hvilken vedligeholdelse, der bør foretages for at sikre tages levetid.
De fleste skader på tage skyldes manglende, jævnlige eftersyn af tagets tilstand. Et sådant eftersyn kan bygherre eller husejeren selv foretage, men hvis man ikke er tilstrækkelig kyndig, bør det foretages af en fagmand.
Den manglende vedligeholdelse medfører en større risiko for, at mindre skader udvikler sig og resulterer i reduceret levetid for konstruktionen eller i værste fald bygningskollaps.
Resultaterne af manglende vedligeholdelse ses ofte som fugtskader med skimmel og råd i de organiske konstruktioner og forøget varmeudgift til følge og deraf følgende forværring/ødelæggelse af bygningens indeklima.

For små som store tage kan der på basis af en tilstandsvurdering udarbejdes en service- og vedligeholdelseskontrakt, hvor den udførende tagentreprenør kan overtage ansvaret for tagets vedligeholdelse over en specificeret årrække.
Find en tagentreprenør her.

Forebyggelse

For alt offentligt støttet byggeri skal der ifølge Bekendtgørelse om bygningsdrift (nr. 770 af 27/06/2011) udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplaner. En sådan planlagt vedligeholdelse kan anbefales foretaget af alle bygningsejere. Regelmæssig og planlagt vedligeholdelse forlænger tagets levetid, mindsker de samlede vedligeholdelsesomkostninger og medvirker til at værdisikre bygningen. Bygningsejeren eller dennes repræsentant kan gøre en effektiv indsats for at undgå skader og dermed forlænge tagets levetid betydeligt ved at foretage et, eller bedre to, årlige eftersyn. På tage med risiko for meget trafik, f.eks. skoler, bør eftersynet foretages oftere.

Følges drifts- og vedligeholdelsesplanen, vil taget have en lang levetid, og egentlig vil yderligere vedligeholdelse normalt ikke være nødvendig. Det vil i så tilfælde kun være bagateller, der skal bringes i orden. På den følgende side ses et eksempel på et eftersynsskema.

Før en renovering iværksættes, er der en lang række spørgsmål, som man skal have afklaret, herunder bl.a. valg af renoveringsform, valg af isolering, tagdækningsspecifikationer, løsning af detaljer og meget mere. Ønskes tagets æstetiske udseende bevaret, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre taget. Ofte er fejning desværre ikke tilstrækkeligt til at fjerne diverse belægninger. Det kan derfor anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages med regelmæssige mellemrum afhængig af den konkrete beliggenhed. Første gang typisk 2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen. Midler godkendt af miljøstyrelsen kan anvendes. Når midlet har virket, kan man enten spule taget eller lade regnen fjerne resterne. Spuling med højtryksrenser frarådes på grund af risikoen for at beskadige tagdækningen.
Når vedligeholdelse skal foretages, vil der være følgende alternativer:

Overstrygning

Overstrygning med Icopal Tagasfalt eller Icopal Tagmasse kan i mange tilfælde, evt. i kombination med en reparation af defekte inddækninger m.v., være en rimelig og billig løsning til at forlænge levetiden af et gammelt tagpaptag. Men en overstrygning vil ikke vedvarende tætne et utæt tag.
På helt nedslidte tage kan en overstrygning ikke anbefales. På tage uden fald må overstrygningens levetid forventes at være reduceret.
Der findes et utal af overstrygningsmidler på det danske marked. Nogle er gode, andre er mindre gode. Skal man vælge overstrygningsmiddel, skal man sikre sig, at materialet er foreneligt med den eksisterende tagdækning, idet nogle overstrygningsmidler har tendens til at opløse tagdækningen, og andre har tilbøjelighed til at efterlade en hård overflade, som krakelerer. Man skal derfor sikre sig, at produktet er egnet til formålet.
Det er i praksis vanskeligt at kontrollere en overstrygnings tykkelse, idet den er vanskelig målbar og vil variere stærkt alt efter underlagets ujævnheder. Det færdige resultat er derfor behæftet med en usikkerhed, og overstrygning må påregnes gentaget med passende mellemrum indtil en renovering igangsættes.
Moderne tagpap må kun stryges med asfalt, og det almindelige udtryk “at tjære tag” har i årtier været misinformerende. Hvis Icopal tagpap overstryges med tjære, ødelægges det.
Icopal Tagasfalt kan anvendes på gamle tjærepaptage. Under forudsætning af at taget ikke er blevet overstrøget med tjære inden for de sidste 2-3 år. Fortsatte overstrygninger skal derefter foretages med Icopal Tagasfalt. Icopal overstrygningsmidler til nedslidt tagpap findes i to kvaliteter, Icopal Tagasfalt, der er opløsningsmiddelbaseret, og Icopal 2000 Tagasfalt, der er vandbaseret.

Reparation

Mindre utætheder og skader bør straks udbedres. Det anbefales at fjerne større dampbuler ved opskæring og nedklæbning af bulen samt efterfølgende påsvejsning af en bane Icopal Top 500 P.
Mindre revner renses og fastsømmes, hvorefter der strimles med en bane Icopal Top 500 P.
Den påsvejste Icopal Top 500 P skal overlappe med mindst 10 cm uden for det skadede område.
Åbninger i overlæg eller ved inddækninger svejses eller koldklæbes og trædes til. Ved større skader fjernes inddækningen helt og erstattes med ny inddækning.

Renovering

Alt efter tagets hældning og tilstand kan der normalt udføres en enkelt eller dobbelt dækning direkte på det eksisterende tag.
Er taget, fra gammel tid, udført som vandret tag, bør der skabes et fald på taget mod afløb på minimum 1:40 (2,5 cm pr. m).
Dette kan etableres ved at udlægge kileskåret isolering på den eksisterende tagdækning og derefter udføre en ny tagdækning på den nyudlagte isolering.
Det vil være hensigtsmæssigt at anvende SBS-højpolymerbitumenprodukter som Icopals 500-serie, fordi de har en længere levetid og samtidig har forbedrede kulde- og elasticitetsegenskaber.
Ved renovering af gamle APP-tagdækninger, PVC-tagdækninger og tilsvarende anbefales det at søge rådgivning hos en BMI RoofPro Tagentreprenør.

Renovering med merisolering

Når man skal tage stilling til, om taget skal efterisoleres, er det vigtigt at kende tagets nuværende U-værdi. En U-værdi udtrykker konstruktionens isoleringsevne. I nye bygninger, som opvarmes bygningsreglementets krav en U-værdi på 0,12 W/m² K. Gennem årene er kravet til isoleringsværdierne i Bygningsreglement blevet skærpet. Bygningsreglementets krav til isoleringsværdi skal som hovedregel følges i forbindelse med en renovering, såfremt isoleringen er økonomisk rentabel.

861

Da en merisolering kan ændre de konstruktionsfysiske forhold, skal efterisolering kun foretages i det omfang, det kan ske fugtteknisk forsvarligt. Se også kap. 8.2. Ved renovering af tage uden fald, bør merisoleringen ske i form af kileskåret isolering, så det anbefalede minimumsfald på 1:40 opnås. BYG-ERFA har udgivet erfaringsbladet (27) 131228 om emnet.

Tagfald (hældning)/levetid

Ifølge vejledningsteksten til Bygningsreglement skal tage udføres med tilstrækkeligt fald, så vand kan ledes væk på forsvarlig måde.
Bygningsreglementet anviser for tage med tagpap et minimumsfald på tagfladen på 1:40 - svarende til 2,5 cm pr. meter. Et tagpaptag med en sådan hældning forventes at have en levetid på 30-40 år. Ved større hældning forøges tagets levetid.
Tagdækningens levetid er naturligvis afhængig af de påvirkninger, den udsættes for, men levetiden kan forlænges meget ved en systematisk rengørings- og eftersynsrutine. Gennemføres disse enkle vedligeholdelsesforanstaltninger, har man et tag, hvis levetid ofte overstiger en række andre tagdækningsmaterialers.
Ved renovering vil den eksisterende tagdækning i de fleste tilfælde danne et udmærket underlag for den nye tagdækning.

Hvem skal udføre arbejdet?

Det er vigtigt inden indhentning af tilbud at gøre sig klart, hvilket tagfirma man vil have til at udføre arbejdet. Udvælg kun velrenommerede tagdækningsfirmaer, om hvilke man skønner, at de besidder den tilstrækkelige faglige kompetence og evne til at udføre det ønskede arbejde.
Det kan ikke altid betale sig at acceptere det billigste tilbud, da pris og kvalitet normalt følger hinanden. Man skal derfor omhyggeligt sammenligne de tilbudte ydelser.
Det er vigtigt, at det pågældende firma er solidt og har sit kvalitetsstyringssystem i orden, så det kan leve op til de krav, en bygherre stiller til arbejdets udførelse.