5. Kvalitetsmålsætning i Icopal Danmark

Ledelsen i icopal Danmark besluttede i begyndelsen af 1990’erne at indføre kvalitetsledelsessystemer.

Målsætningen var at etablere et kvalitetssystem, som kunne sikre fejlfrie produkter og ydelser, der opfylder specificerede krav og kvalitet.

BMI Group Danmark's kvalitetssystemer er dokumenteret gennem en række procedurer og instrukser indeholdt i et sæt kvalitetshåndbøger. Procedurerne og instrukserne giver de retningslinjer, som skal overholdes ved alle vore produkt- og ydelsesfrembringende aktiviteter.

Kvalitetssikringen fremgår af produktcertifikater samt af fulddækkende dokumentation for, at ydelserne er udført efter aftalemæssige specificerede krav og gældende retningslinjer samt kontrolleret for eliminering af mulige fejl.

Kvik navigering

Certifikat

Kvalitetsledelse i henhold til Bureau Veritas for Icopal Danmark a/s - udvikling, produktion og salg/marketing.

TitelFilstørrelseDownload eller kopier

Certificat for Icopal

1.18 MB

Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.

Kvalitetspolitik for Icopal Danmark a/s

Med udgangspunkt i Icopals kerneværdier gælder følgende kvalitetspolitikker:

Kunde

Vores kunder kender os på, at vi til rette tid afleverer det rette produkt i den rette kvalitet – og at vi med vores kvalitetssikring kan dokumentere dette, dvs.:

 • Alle produkter og ydelser skal som minimum opfylde kundernes krav og forventninger

 • Alle krav og betingelser tilknyttet et produkt eller en ydelse skal være kontraktligt bekræftet med kunden, før levering eller før arbejde igangsættes

 • Der må ikke forekomme fejl eller mangler ved aflevering til kunden

 • Gode overraskelser er altid til gavn for kunden

Teamwork

Vore samarbejdspartnere kender os på at vi altid optræder som et kompetent team, dvs.:

 • Alle medarbejdere har kendskab til andres arbejdsområder og kompetencer

 • Alle tager venligt imod henvendelser, og sørger for at disse placeres på rette sted i organisationen

 • Vi optræder "med én stemme" udadtil

Kompetence

 • Kompetente medarbejdere anvendes til at løse opgaverne

 • Vi er kvalitets- og ansvarsbevidste overfor kunder og ansatte og lægger derfor vægt på at alle aftaler med kunder er klare og entydige og  overholdes

 • Ydelser og produkter opfylder gældende lovmæssige bestemmelser, standarder, normer, regler og specifikationer

 • Krav og betingelser tilknyttet et produkt eller en ydelse er kendt for alle involverede medarbejdere

 • Medarbejderne er kvalificerede til at opfylde krav til ledelse, produktion, salg, udførelse, udvikling og rådgivning

Nytænkning

 • Der er fokus på muligheder for forbedringer, værdiskabende processer, nye produkter, nye metoder og idéer såvel i det daglige arbejde som ved auditering af kvalitet

 • Afvigelser undersøges, årsager identificeres og gentagelse forebygges.

Kommunikation

 • Alle medarbejdere deler viden og erfaringer med øvrige medarbejdere indenfor ens fagområde

Ansvar

BMI Group Danmark har det overordnede ansvar for at kvalitetssystemet fungerer, herunder:

 • koordinering og tilrettelæggelse af kvalitetsstyringen som helhed

 • udformning af kvalitetspolitik i overensstemmelse med øvrige mål og strategier for Icopal a/s

 • at kvalitetspolitikkens målsætninger implementeres i organisationen gennem operationelle delmålsætninger fastlagt i de enkelte aktivitetsområder

 • at aktivitetsområdernes ledere sikrer, at kvalitetspolitik og målsætninger er forstået, gennemført og vedligeholdt på alle niveauer i organisationen.

Lederne af aktivitetsområderne har ansvaret for at kvalitetssystemet i deres område fungerer.

Ydeevnedeklarationerne/DoP

Med overgangen fra Byggevaredirektiv (CPD) til Byggevareforordning (CPR) stiller Icopal Danmark ApS de i CPR omtalte ydeevnedeklarationer (DoP) til rådighed for kunder og myndigheder vedrørende varer fremstillet af Icopal Danmark ApS og omfattet af den harmoniserede standard.

DoP’erne giver kun oplysninger med relation til den harmoniserede standard, som DoP’en referencer til. Mere udførlige oplysninger om de enkelte produkter, deres anvendelse og egenskaber findes på de pågældende produkters datablad og sikkerhedsdatablad samt i brochure. Vedrørende brandklasser og systemløsninger for opbygning af tagpap-tagdækninger henvises til liste over Broof(t2) klassificerede tagløsninger.

Hvis der ønskes DoP-oplysninger om en CE-mærket vare leveret af Icopal Danmark ApS men fremstillet af andre end Icopal Danmark ApS, henvises til den på emballagen anførte producent.

Hvis du har spørgsmål vedrørende DoP'erne, kan vi kontaktes her

Ydeevnedeklartioner/Dop kan findes her

5.4 Sikkerhedsdatablade

Her kan du finde sikkerhedsdatablade.