Lovgivning, normer og garanti

6.1 Dansk byggelovgivning og Icopal produkter

Grundlag

Generelt om Bygningsreglementet

Bygningsreglementet består af flere kapitler og bilag, der tilsammen beskriver de funktionskrav, der er til det danske byggeri. En mindre del af byggeriet er jf. Bygningsreglementet helt eller delvis undtaget fra Bygningsreglementets krav begrundet i deres form eller funktion.

Bygningsreglementet angiver kun i mindre omfang specifikke egenskaber ved de konkrete byggerier.

I tilknytning til Bygningsreglementet har SBi udgivet Anvisning 258, som præsenterer baggrund og begrundelse for samt tolkning af bestemmelserne i Bygningsreglement.

I Bygningsreglementet findes en række henvisninger til anden lovgivning, eksempelvis Byggevareforordningen, hvori der er angivet krav til CE-mærkningen af vores varer i det omfang, der foreligger en harmoniseret standard.

Tage og brand

Med Bygningsreglementet fastlægges krav til tagdækningens brandtekniske egenskaber med teksten ”Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver et væsentligt bidrag til brandspredning”.
Tagdækninger skal mindst opfylde klasse BROOF (t2) efter DS/EN 13501-5. Hvis klasse BROOF(t2) ikke kan opfyldes, bliver der stillet krav om større afstand til bl.a. nabobygninger og skel.

6.2 Standarder og normer for tagpap

Ved produktion og i kvalitetskontrol af tagpap har man altid haft behov for at kunne afprøve produkternes kvalitetsniveau i henhold til udvalgte styrkeparametre.

Kvalitetsniveauet er lagt på baggrund af mange års erfaring med den praktiske brug af produkterne.

Tagpapbranchen har gennem tiderne såvel i Danmark som internationalt udviklet en række prøvningsmetoder, som hver for sig kan give en måleværdi for en kvalitetsparameter, og derigennem et udtryk for materialets brugsegenskaber.

Siden 1985 har man i CEN (Comité Européen de Normalisation) i Bruxelles arbejdet på at få de mange forskellige standarder på tagmaterialeområdet harmoniseret. De europæiske producenter og forbrugerne af tagpap kan hermed sammenligne forskellige produkter, idet produktdata er baseret på samme prøvningsmetoder.

Med de europæiske standarder for tagpapprodukter, som er harmoniserede, skal tagpap CE-mærkes. Dette indebærer, at de skal være afprøvet og produceret i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

Ud over de i CE-mærket oplyste produktegenskaber kan det anbefales at have fokus på en række andre egenskaber omfattende eksempelvis mængden af SBS og kvalitet af armering samt tykkelse, som alle er indikatorer på kvaliteten af produktet.

6.3 Garanti på tagdækning

Icopal Tagpap er omfattet af en produktgaranti på typisk 10-15 år. Hvis der tilvælges en BMI RoofPro-Garanti – og en entreprenør, der er tilknyttet BMI RoofPro-ordningen – kan der opnås 30 års produktgaranti og 20 års garanti på udførelsen og følgeskader. I tilfælde af at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder  BMI Group Danmark ApS for så vidt angår BMI RoofPro-Garanti i dennes rettigheder og pligter. Eneste betingelse er, at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drifts- og vedligeholdelseseftersyn.

Flere oplysninger kan findes her.