8.1 Tagets konstruktive opbygning

8.1 Tagets konstruktive opbygning

I dette afsnit skitseres de mest anvendte tagtyper i dansk byggeri, hvor der anvendes Icopal som tagdækning. Tagene kan have form som skrå tage 11–45 ° eller tage med lav hældning 1,4–11 °, som kolde eller varme tage og kombinationer heraf.

Et koldt tag kan karakteriseres som et tag, hvor tagdækningsunderlaget er placeret på den kolde side af den bløde isolering og dermed er afhængig af udetemperaturens variationer. Taget kan udføres som et ventileret tag med 45-70 mm luft mellem isolering og tagdækningsunderlag, eller som et kompakt tag med fugtadaptiv dampspærre. Vær ved brug af fugtadaptiv dampspærre altid opmærksom på de anvendelsesmæssige forudsætninger.

Et varmt tag kan karakteriseres som et tag, hvor tagdækningsunderlaget er placeret på den varme side af isoleringen og derfor er uafhængig af udetemperaturen. Til gengæld er der høje krav til isoleringen, der danner underlag for tagdækning med Icopal tagpap. Et varmt tag anbefales udført med en underliggende tagpap-dampspærre.

Et delvist varmt tag kan karakteriseres som et tag, hvor pladeunderlaget er placeret mellem 2 isoleringslag: Blød isolering under og hård isolering som tagdækningsunderlag over pladeunderlaget.

Dampspærren og isoleringstykkelserne skal være afpasset således, at der ikke opstår skadelig kondens i konstruktionen.


8.1.1 Skrå tage

Gitterspær

811a

Skitse 1
Tagdækning
MK-godkendt krydsfiner
Gitterspær
Isolering
Dampspærre
Diffusionsåben loftbeklædning

En gitterkonstruktion består af træ eller stål, fritspændende, understøttet på eksempelvis mure eller opstillet på bærende dæk.

Gitterspær af træ anvendes normalt til mindre spændvidder, fx på parcel- og rækkehuse, let industri, mindre institutionsbyggeri, sidebygninger til produktions-, lagerhaller og lign.

Gitterspær af stål med åse af træ eller stål anvendes normalt til større frie spænd fra facade til facade, men også på søjle-/bjælkekonstruktioner. Gitterspær af stål anvendes typisk til industri- og sportshaller, garageanlæg og lign.


Koldt tag

En hovedtype består af trægitterspær med isoleringen anbragt på loftet mellem og over spærfødderne, en Icopal tagdækning på brædder/krydsfiner lagt direkte på spærene eller en anden tagbeklædning på lægter med undertag. Dampspærre som f.eks. dampspærrefolie anbefales. Der skal etableres den nødvendige ventilation i tagrummet.

En anden løsning er stålgitterspær med isoleringen anbragt mellem åsene på loftbeklædningen og en Icopal tagdækning på brædder/krydsfiner oplagt på åsene. Fugtadaptiv dampspærre kan eventuelt anvendes.


Varmt tag

Sædvanligvis vælges gitterspær med åse og tagopbygning bestående af brædder/krydsfiner/profilerede stålplader monteret på åsene eller selvbærende, profilerede stålplader monteret direkte på spærene, som underlag for udvendig isolering. Isoleringen danner underlag for tagdækning med Icopal.
 

Delvist varmt tag

I tilfælde hvor åshøjden ikke giver tilstrækkelig isoleringstykkelse, kan det være nødvendigt med supplerende udvendig isolering, der så danner underlag for tagdækning med Icopal.

Forholdet mellem den ud- og indvendige isolering bestemmes ud fra fugtbelastningsklassen. Den udvendige isolering skal udgøre mindst halvdelen af den samlede isolans i fugtbelastningsklasse 1. Se tabel nedenfor.

811b

Hanebåndsspær

812

Skitse 2
Tagdækning
MK-godkendt krydsfiner
Hanebåndsspær
Isolering
Dampspærre

Diffusionsåben loftbeklædning

Der er normalt tale om en fritspændende trækonstruktion fra mur til mur eller på bærende dæk.

Anvendes hovedsageligt til parcel- og rækkehuse i 2 varianter:

  • med tagrum afgrænset af hanebåndsloft, skrå- og skunkvægge

  • eller som åbent tagrum med synlige hanebånd.

Koldt tag

Isoleringen anbringes på hanebåndsloft, skrå- og skunkvægge og mellem bjælker i etageadskillelse eller på bærende dæk. Det anbefales at føre isoleringen af skråvæggen ned til tagfod, således at skunken er isoleret, og eventuelle rørinstallationer kan placeres frostfrit.

For at opnå tilstrækkelig isolering vil det ofte være nødvendigt at “påføre” ekstra isolering indvendigt på spærene.

Tagdækning med Icopal udføres på brædder/krydsfiner lagt direkte på spærene eller anden tagbelægning på lægter.

Er tagrummet uudnyttet, kan isoleringen anbringes mellem bjælker i etageadskillelsen eller på bærende dæk.

Der etableres nødvendig ventilation af tagrum.

Varmt tag

Konstruktionen udføres sjældent som varmt tag.

Spærbuer

Der anvendes spærbuer af stål eller lamineret træ med stort frit spænd med åse af stål eller træ eller selvbærende, profilerede stålplader og opstillet direkte på støbt sokkel. Anvendes til sports-, svømme-, industri- og lagerhaller, landbrugsbyggeri, garageanlæg og lign.

Kolde og varme tage udføres som beskrevet under gitterspær.


8.1.2 Skrå tage og tage med lav hældning

Der er to tagtyper, der ofte ses udført som både skrå tage og tage med lav hældning.

Bjælkespær

Tagkonstruktioner som bjælkespær er fritspændende over mindre spænd, understøttet af mure eller bjælke-/søjlekonstruktioner. Anvendes til parcel- og rækkehuse, mindre institutionsbyggeri, sidebygninger til produktions-, lagerhaller og lign.
 

Koldt tag

813a

Se skitse 3a.
Tagdækning
MK-godkendt krydsfiner
Bjælker
Isolering
Dampspærre

Diffusionsåben loftbeklædning

Isoleringen anbringes mellem spærene og tagdækning med Icopal på brædder/krydsfiner lagt direkte på spær eller anden tagbeklædning på lægter. Taget kan udføres som ventileret tag med luft mellem isolering og tagunderlag eller som kompakt tag med fugtadaptiv dampspærre.

Ved anvendelse af fugtadaptiv dampspærre på tage med hældning over 30 º skal hvert enkelt tilfælde vurderes fugtteknisk.

Varmt tag

Isoleringen anbringes på tagbeklædning af brædder/krydsfiner og danner underlag for tagdækning med Icopal. Der anvendes Icopal PF 3000 dampspærre.

Tagbeklædningen kan fremstå som færdigt loft.

Delvist varmt tag

Se skitse 3b

813b

Tagdækning
Isolering (tykt lag)
Dampspærre
MK-godkendt krydsfiner
Bjælker
Isolering (tyndt lag)
Diffusionsåben loftbeklædning

Da bjælkespærets dimensioner ved koldttagskonstruktionen er afgørende for isoleringens tykkelse, kan det i stedet for indvendig “påføring” være formålstjenligt at udføre ekstra udvendig isolering, der danner underlag for tagdækning med Icopal tagpap. Forholdet mellem den ud- og indvendige isolering bestemmes ud fra fugtbelastningsklassen, se tabellen ovenfor.

Tagkassetter

814


Se skitse 4.
Tagdækning
Strimling over samlinger
Tagkassetter med Icopal Base
Isolering
Dampspærre

Konstruktioner med tagkassetter er fritspændende, understøttet på mure eller bjælke-/søjlekonstruktion. Anvendes til næsten alle former for byggeri.

Koldt tag

Som system er isoleringen anbragt mellem de bærende ribber på kassettens underside, der kan være det færdige loft, spredt forskalling eller bærelister på ribberne.

Kassettens overside - normalt krydsfiner - danner underlag for tagdækning med Icopal tagpap.

Da kassetterne ikke kan ventileres effektivt, udføres disse i fugtbelastningsklasse 1, 2 og 3 ofte som kompakte tage med fugtadaptiv dampspærre.

Kan også udføres med anden tagbeklædning på lægter og lign., men her skal kondensrisikoen vurderes.

Varmt tag

Af økonomiske grunde er det normalt kun ved fugtbelastningsklasse 4 og 5, at tagkassetter udføres som varmt tag.

Delvist varmt tag

Som under bjælkespær sker det, at den bløde isolering i kassetterne suppleres med udvendig isolering, der danner underlag for tagdækning med Icopal tagpap.  Isoleringstykkelserne fastsættes på grundlag af en fugtteknisk beregning.

 

8.1.3 Tage med lav hældning

Beton

815

Se skitse 5.
Tagdækning
Isolering
Dampspærre
Betondæk

Konstruktionen, hvor beton anvendes som bærerende underlag for tagdækningen, kan være pladsstøbte eller præfabrikerede betonelementer på mure, facadeelementer eller bjælke-/søjlekonstruktion. Anvendes til alle former for større bygninger.

Varmt tag

Betonkonstruktionen udføres oftest som varmt tag med udvendig isolering som underlag for tagdækning med Icopal, og der anvendes Icopal PF 3000 som dampspærre.

TTS/vaffelplader

816

Se skitse 6
Tagdækning
Isolering
Dampspærre
Evt. Strimling over samlinger
Betonelementer

Konstruktionen af TTS-plader eller kombinationen af TTS/vaffelplader, TTS/tagkassetter eller TTS/profilerede stålplader udføres normalt med store, frie spænd til facadeelementer eller bjælke-/søjlekonstruktion. Anvendes primært til produktions- og lagerhaller.

Varmt tag

Konstruktionen udføres altid som varmt tag med udvendig isolering som underlag for tagdækning med Icopal, og der anvendes Icopal PF 3000 som dampspærre.

Profilerede stålplader

Konstruktionen med profilerede, evt. perforerede, stålplader kan udføres som:

  • fritspændende, oplagt på bjælker af beton, stål eller lamineret træ

  • på overside eller begge sider af træ- eller stålåse

Anvendes fortrinsvis til produktions- og lagerbygninger.

Koldt tag

Med isolering anbragt mellem åsene på loftbeklædningen, der kan være træbeton, profilerede stålplader, gipsplader på spredt forskalling, bærelister el.lign., og med profileret stålplade som tagbeklædning er det vigtigt, at der monteres lufttæt dampspærre, f.eks. fugtadaptiv dampspærre. Er loftbeklædningen udført med profilerede alu-/stålplader, skal disse være monteret lufttætte, og der skal etableres ventilation over isoleringen.

Varmt tag

817

Skitse 7
Tagdækning
Isolering
Dampspærre
Perforerede stålplader (diffusionsåbne)

Med udvendig isolering på selvbærende stålplader, hvor isoleringen danner underlag for tagdækning med Icopal. Der anvendes som minimum Icopal PF  2000 dampspærre.

Stålplader og brand

Stålplader, som anvendes i taget, og som er frit eksponerede ved brand, skal ifølge ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” mindst være klasse K1 10 B-s1, d0 [klasse 1 beklædning].

Det medfører, at det ikke er tilladt at anvende brændbar isolering direkte på ståldækket. Anvendes de gængse typer af dampspærrer bestående af plast eller bitumen, betyder kravet også, at dampspærren ikke må udlægges direkte på dækket, men skal placeres min. 50 mm oppe i isoleringen.

 

8.1.4 Eksisterende tage af bølgeplader

818

Se skitse 8.
Tagdækning
MK-godkendt krydsfiner
Lægter pr. ca. 60 cm
Bølgeplader

Vedrørende specifikationer og detaljer henvises til afsnit 9.7 og 9.10.

Ved alt arbejde på eksisterende ETERNIT skal Arbejdstilsynets regler vedrørende reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer følges. Se At vejledning C2.2-1.

Bølgeplader

Til renovering af nedbrudte/utætte tage af bølgeplader har vi udviklet et system, hvor miljøgenerne ved udskiftning af det gamle bølgepladetag undgås.

Lægter, ca. 1 cm højere end bølgetoppene (af hensyn til de eksisterende tagskruer), monteres i bølgebunde pr. ca. 60 cm og skrues ned i eksisterende tagkonstruktion. CE-mærket krydsfiner, der ikke bør være under 15 mm, oplægges med stødsamlinger på lægter, ikke understøttede samlinger på tværs af lægter skal være med fer og not. Langs tagfod monteres fugleklodser og/eller sternbræt.

Skifer

Den eksisterende tagflade renses for mos, alger og lign. Efter grunding med Icopal Asfaltgrunder kan ny Icopal tagdækning klæbes eller svejses på.

 

8.1.5 Andre eksisterende underlag

Af eksisterende underlag kan endvidere nævnes:

  • Tagfolie

  • Built-up

  • APP-tagpap

 

8.1.6 Brandkamme

Regler for tagdækning i brandfarlige virksomheder

Tekniske Forskrifter for brandfarlige virksomheder, de såkaldte TF’er, er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen.

De Tekniske Forskrifter fastlægger bl.a. krav til opbygningen af tagdækningen, herunder specielt krav til opbygning af tagdækningen i forbindelse med brandkamserstatninger.