Alment

I Bygningsreglementet står der om tagvand:

”Tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/eller tagnedløb afledes til afløb”.

Det er en kortfattet og dog rummelig regel.

Taghældningen skal være mindst 1:40. Den anførte taghældning er nedre basismål, og der kan tolereres en partiel negativ afvigelse på 5 mm/meter svarende til en i praksis minimal acceptabel hældning på 1:50.

For at få en effektiv taghældning på 1:40 er det nødvendigt at tage hensyn til nedbøjningen af tagkonstruktionen. Ved slappe tagkonstruktioner kan det være nødvendigt at øge taghældningen for at udligne nedbøjningen.

For egenvægt alene skal konstruktionens nedbøjninger begrænses således, at den resulterende taghældning over understøtningerne er større end 1:50.

For egenvægt + sne må der ikke optræde bagfald på taget.

Tagafløb

Afvanding kan ske enten til udvendige tagrender og nedløbsrør eller til skotrender med indvendigt afløb. Kan man frit vælge mellem de 2 muligheder, vil udvendigt afløb normalt være at foretrække.

Hvilken af løsningerne der vælges, afhænger af bygningens karakter og tagets udformning.

851 afvandingsyper

Afvandingstyper

Flade tage er afløbsteknisk karakteristiske ved, at regnvandet strømmer langsomt til tagbrøndene fra alle sider.

For at undgå tilfrysning er det nødvendigt at anbringe tagnedløbene indvendigt i opvarmede bygninger eller at sørge for opvarmning af tagbrøndene ved varmekabler.

Tagbrønde placeres på tagets laveste punkter. Der skal her tages hensyn til konstruktionens nedbøjning.

Tagbrønde forsynes med bladfang.

Tagbrønde bør placeres min. 0.5 m fra andre inddækninger og bør på varme tage forsænkes min. 6-8 mm i et område på 0,6 X 0,6 m, således at såvel tagbrøndens inddækning som de øvrige inddækninger kan udføres forsvarligt.

852 forsaenkettagbrønd

Inddækning af forsænket tagbrønd.

brond med skoert

Icopal Flextagbrønd i rustfrit stål med 1. lag tagpap påsvejst fra fabrik

På Icopal Flextagbrønde i rustfrit stål er første lag tagpap påsvejst fra fabrik.

Endvidere må det anbefales, at der på mindre tage (< 90 m2) med kun 1 afløb etableres et overløb, som kan træde i kraft, hvis afløbet stoppes. Dette er specielt vigtigt ved lavere bebyggelser omgivet af træer.

853overloeb

placering af overløb

85foto

Tagbrønd til gennemføring i væg.

Overløbet skal placeres 50 mm over laveste punkt, så det virker ved tilstopning af oprindeligt afløb.
Nedløbsrørene bør isoleres mod kondens på ydersiden. En isoleringstykkelse svarende til min. 20 mm mineraluld er passende. Ved dimensionering af nedløbsrørene bør der for flade tage i Danmark regnes med en regnintensitet på 13 l/s pr. 1.000 m².

Indvendige afløb

Indvendige afløb har den fordel, at de normalt altid er isfrie og derfor sikrer afvanding af tagfladen. Det skal dog påses, at afløbene ikke tilstoppes, og derfor må man med passende mellemrum, mindst 2 gange om året, efterse taget og rense bladfang.

I øvrigt kan tagnedløbene ofte med fordel placeres ude i fagene i stedet for ved søjlerne, som typisk vil være de højeste punkter på tagfladen.

Udvendige afløb

Udvendige afløb fungerer normalt tilfredsstillende, men man kan risikere isdannelser i tagrenden og nedløbet (specielt i nordsiden), som kan forårsage opstuvning af smeltevand med risiko for indtrængning af vand.

Udvendige tagrender bør derfor ikke udføres som skjulte kasserender, da dette vil forøge risikoen for vandindtrængen.

Udvendige, indeliggende afløb

Indeliggende afløb under store udhæng skal sikres med varmekabler, da der er risiko for tilfrysning om vinteren.

UV-afløb

UV-afløbssystemer er baseret på vandfyldte rør og vakuumvirkning i rørsystemet. UV- systemer er velegnede ved renovering, hvor afvanding skal forbedres, men kan også bruges ved nybyggeri.

Rørføringen bør føres frem under loftet, men kan alternativt lægges vandret i isoleringslaget.

854tagbroendny

Snit i uv-brønd placeret i nyt tag med rørføring under taget.

855tagbrondrenov

Snit i uv-brønd med vandret udløb og rørføring placeret i tagisoleringen.

UV-systemet kræver en omhyggelig dimensionering, installation og renholdelse for at fungere. Installationen kan være vanskelig at udføre, og systemet skal trykprøves for tæthed inden tildækning.

UV-afløb kan ikke anbefales på grønne tage, da afstrømningen er langsommere, ligesom UV-afløb ikke kan anbefales i områder med grus grundet risikoen for tilstopning.

Dimensionering

Antal og størrelser af faldstammer kan dimensioneres efter gældende SBi-anvisning.

Eksempelvis kan et:

70 mm afløb afvande 90-130 m² tagflade

80 mm afløb afvande 130-180 m² tagflade

90 mm afløb afvande 180-230 m² tagflade

100 mm afløb afvande 230-340 m² tagflade

Ved mindre tagflader (under 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til kravet om mindst 2 afløb pr. tagflade (evt. 1 afløb + 1 overløb).

Faldstammens dimensioner bør også vurderes under hensyntagen til eventuel tilstopning. Faldstammer under 70 mm kan derfor normalt ikke anbefales.

På nybyggeri med større tagflader (over 200 m²) skal den nedre grænse anvendes alene af hensyn til risiko for tilstopning.

Afstand mellem tagnedløb

Afstanden mellem tagnedløb må ikke overstige 12 m (6 m fra gavl). Dette gælder for nye tage og for skotrender uden fald. Etableres der kasse- eller kileskotrender med et resulterende fald på min. 1:165, kan afstanden mellem tagnedløbene øges til 14,4 m (7,2 m fra gavl).

Ved renoveringer må det tilstræbes, at ovenstående krav følges, enten med etablering af ekstra nedløb eller ved etablering af skotrender med resulterende fald.

Opbygning af fald

Et tilstrækkeligt fald på tagfladen har stor betydning for tagets levetid. Et fald på taget på 1:40 kan opbygges i selve tagkonstruktionen eller opbygges i kileskåret isolering.

Der findes en række muligheder for opbygning af fald, som gennemgås nedenfor.

Kuvertfald

Ved kuvertfald er der samme taghældning på samtlige tagflader og disse sammenskæres under 450.
Ved hældning 1:40 bliver faldet i sammenskæringerne 1:56, og ved hældning 1:20 bliver faldet i sammenskæringerne 1:28.

856Kuvertfald

Skotrende med fald

Har tagfladen ensidigt fald mod en skotrende, er der flere muligheder for at opbygge fald i skotrenden.

  • Skotrendekiler med ensidigt fald (1:80)

  • Modfaldskiler med tosidigt fald (1:60 på langs og 1:15 på tværs)

857skotrendekiler

Tagflade med fald 1:40 mod kile, der har fald 1:80

858modfaldskile

Tagflade med ensidigt fald 1:40 mod skotrende med modfaldskiler med tosidigt fald 1:15 på tværs og 1:60 på langs.

Fald mod kasserende med fald

Ved tage med fald mod kasserender, skal der etableres fald i kasserenden på minimum 1:100. Inddækningerne udføres bedst nede i kasserenden og skal udføres, så der ikke opstår en ”strandvold” langs skotrenden.

859inddaekning

Skotrender

En skotrende er en vandafledende rende, der opstår, hvor to tagflader med hældning mødes.

Skadelige vandansamlinger kan defineres som mere end 10 mm vand på tage med hældning > 1:40 og 20 mm vand (maks. 6 m² i sammenhæng) på tage og i skotrender med fald < 1:40.

For at overholde disse krav kan det være nødvendigt at opbygge fald, så vandansamlinger ikke opstår.

Er begge lag i skotrenden ikke udført med SBS-produkter, skal der forstærkes med ekstra lag Icopal Base 400 P.

Kravet til forstærkning i skotrender kan anses som opfyldt, hvis nedenstående skitse følges.

Skotrender.       Skotrendeforstærkning - Hældning på tagfladen min. 1:40

8-5skotrender

Afvanding grønne tage

Afvanding af ekstensive grønne tage følger de gængse regler for afvanding af flade tage generelt.

Det anbefales, at skotrender, kasserender og afløb friholdes for begroning, dette gælder i særlig grad for intensive grønne tage.

Ved afvanding af intensive grønne tage, anbefales det, at afstanden med afløb ikke overstiger 6 m.
Afløb friholdes for begroning i en afstand på 0,5 m, hvor der anvendes stenballast i størrelsen minimum16/32 mm.

8510tagbroend

Gennembrydninger

Tage gennembrydes ofte af ovenlys, ventilationshuse, elevatorhuse og andre opbygninger. Såfremt disse opbygninger har en udstrækning på mere end 1,0 m på tværs af faldretning, bør der anbringes kiler foran opbygningen, således at vandet ledes udenom, eller der forstærkes som ved skotrende. I disse tilfælde vil det være acceptabelt med 10 cm inddækningshøjde.

8511gennembrydninger

Gennembrydninger af tagfladen bør ikke placeres i skotrenderne eller i umiddelbar nærhed af disse.

Ovenlys, ventilationshuse og lignende skal placeres på en karm med en effektiv inddækningshøjde på mindst 15 cm.

8512afvandingskiler

Afvandingskiler bag gennemføring med bredde mere end 1 m.

 

Afstand mellem gennembrydninger bør være mindst 0,5 m, for at inddækninger kan udføres forsvarligt. Kasserender og sammenskæringslinjer friholdes for gennembrydninger i en afstand af 0,5 m.

8513sammenskaeringslinjer

Inddækninger

Inddækningshøjder skal generelt være min. 15 cm ved fald ind mod inddækningen. Ved fald på min. 1:40 væk fra eller parallelt med inddækningen kan højden reduceres til 10 cm. Øges faldet til min. 1:5, kan anvendes 5 cm opkant eller vindskede.

8514inddaekning

Inddækningshøjder i mm.

Inddækningshøjder på tagterrasser

Ved tagterrasser er minimumskravet til inddækningshøjden 150 mm fra overside belægning/vandafledende lag og ved åbne belægninger 150 mm fra vandafledende lag, dvs. oversiden af tagpappen i varmt tag og overside isolering i duo/omvendt tag.

8515lukkedebelaegning

Lukkede belægninger

8516niveaufriadgang

Åbne belægninger, niveaufri adgang

Gitterrist skal som minimum anvendes foran glaspartier og terrassedøre, der går helt ned til terrasseniveau.

Inddækningshøjden kan reduceres til 100 mm ved indeliggende tagterrasser (facaden ligger tilbagetrukket min. 1 m, og der er et lukket værn på min. 1 m i højden.

Inddækningshøjder grønne tage

Det anbefales at skærpe inddækningshøjden til 200 mm, da grønne tage vil vokse lidt i højden over tid.

8517inddaekningshøydje

Murkroner

Der bør etableres fald på 1:40 bort fra facaden og inddækningsprofilet skal holdes fri af facaden med 10 mm.

Tagkanter

Ved tagafvanding med tagrende er det væsentligt, at taget udføres med udhæng på anbefalet 30-50 cm, således at tagafvandingen ikke forårsager, at vand går ned i væggen, men holdes fri af facaderne. Ved lavere bebyggelser yder udhænget også en beskyttelse af facaden.

 

8.5.1 Vandansamlinger på tagfladen

Nye tage

Overlæg på nye tage, inddækninger samt montageunøjagtigheder for tagelementer m.v. kan medføre, at der optræder små lunker på tagfladen, selv om der er projekteret et fald på 1:40.

Hvis disse lunker har en beskeden størrelse, har de ingen indflydelse på tagdækningens holdbarhed, men en lunke på tagfladen må ikke have større udstrækning end 2 m², og den maksimale vanddybde må ikke overstige 10 mm. Lunker må maks. udgøre 15 % af tagfladen.

Vanddybde og udstrækning af lunker måles ca. 2 timer efter regnens ophør.

Renovering/skotrender

På eksisterende tage, som er udført med et mindre fald end 1:40, kan det nødvendige fald ofte etableres, f.eks. ved at anvende kileskåret isolering. Det kan ligeledes anbefales at etablere den nødvendige afvanding ved at anbringe nye afløb på tagets laveste punkter.

Hvis etablering af det nødvendige fald ikke er mulig, f.eks. på grund af højdeforskel til tilstødende bygninger, skal der træffes særlige foranstaltninger for at mindske risikoen for vandindtrængning. Ved visse specifikationer forstærkes tagdækningen med et ekstra lag af typen Icopal Base 400 P eller anvendelse af 2 lag med SBS.

Vandansamlinger på tage og i skotrender med fald < 1:40 må højst være 6 m² i sammenhæng og højst 15 % af tagfladen, og den maksimale vanddybde må ikke overstige 20 mm.

Lunker kan oprettes ved anvendelse af Icopal Bituverm og efterfølgende udlægning af ny tagdækning.

Vandansamlinger

Skotrender forstærkes med et lag Icopal Base 400 P. Hvis tagdækningen består af 2 lag SBS-tagpap, udelades forstærkning.