8.2 Retningslinjer for bærende underlag

8.2 Retningslinjer for bærende underlag

Underlagets stabilitet og beskaffenhed er af afgørende betydning for en tagdæknings styrke og holdbarhed.

Det har derfor været nødvendigt at formulere en række generelle krav, som skal være opfyldt for det underlag, en tagdækning skal udføres på, for at taget kan fungere tæt og holdbart i den forventede tidsperiode.

De generelle bestemmelser og krav skal endvidere tjene til en lettere og hurtigere afklaring af ansvarsplaceringen ved entreprisens udførelse.

Det er erkendt, at vandansamlinger på tage, uanset kvaliteten af tagdækningen og underlaget, er problematiske og derfor uønskede.

Alle nye tagkonstruktioner skal derfor opbygges med en minimum effektiv taghældning på 1:40 under hensyn til nedbøjning og andre deformationer over tid. Der kan tolereres partielle afvigelser på 5 mm/meter (1:50).

De påvirkninger, der i øvrigt er betydende for en tagdæknings holdbarhed, hidrører fra dels underlagets og den bærende konstruktions mekaniske stabilitet, dels fra de dynamiske kræfter fra vindbelastningen.

Ud over de i det følgende nævnte særlige bestemmelser vedrørende de bærende underlag for Icopal tagdækninger bør man derfor yderligere være opmærksom på, at der ved projekteringen foretages en vurdering af, om den påtænkte tagdæknings klæbning/svejsning eller mekaniske fastgørelse kan honorere de på basis af Eurocode 1/DS/EN 1991-1-4 beregnede belastningskrav hidrørende fra vindsug.

Tagdækning på nye tage

 • Beton støbt på stedet

 • Betonelementer

 • Brædder

 • Krydsfiner

 • OSB (Oriented Strand Board)

 • Kassetter/tagelementer

 • Ståltrapez tagplader

Tagdækning ved renovering

 • Eksisterende tagpap

 • ETERNIT-bølgeplader

 • ETERNIT-skifer

 • Eksisterende tagfolie

 • Andre eksisterende underlag

Membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner

 • Beton støbt på stedet

 • Betonelementer 

 

8.2.1 Generelle krav til underlag for Icopal tagdækning på nye tage

Beton støbt på stedet

 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm.

 2. Betonen skal være afhærdet og frostfri, være jævnt afrevet med fast overflade samt fri for grater og slamansamlinger. Ujævnheder med større højde/dybde end 10 mm må ikke forekomme.

 3. Udsparinger og gennemføringer skal være tilstøbt og afhærdet.

 4. Betontykkelse bør ikke være under 10 cm.

 5. Den maksimale nedbøjning må ikke være større end 10 mm på langs af faldet, og ikke større end 5 mm på tværs. Begge målt med en 2,4 m retskede.

 6. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Størrelsen af lunker og ujævnheder må maks. være 5 mm, og overfladen skal være tør (se 8.2.3) samt ren og fri for støv.

Betonelementer

 1. Betonoverfladen skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede. Være fri for lunker, der målt fra en 2,4 m retskede er større end 10 mm.

 2. Montagebøjler skal være fjernet, huller, udsparinger og gennemføringer skal være udstøbt og afhærdet. Udstøbningerne skal være jævne og i plan med den øvrige tagflade.

 3. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelse mellem tagelementerne indbyrdes, eller være så stive, at differensnedbøjningen for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm.

 4. Der må ikke være højdeforskelle, parallelt med faldet, mellem elementerne større end 10 mm for spændvidde op til 6 m. For større spændvidder kan højdeforskelle på 5 mm pr. 6 m spænd accepteres, dog maks. 30 mm. Højdeforskelle på tværs af faldet må ikke være større end 10 mm.

 5. Højdeforskelle over 10 mm bør udlignes med samme fald som tagfladen, eller spring i tagfladen/tagdækningen må accepteres.

 6. Nedbøjning for egenvægt parallelt med faldet må maks. være 10 mm og på tværs maks. 5 mm, målt med 2,4 m retskede.

 7. Betontykkelse bør ikke være mindre end 60 mm ved mekanisk fastgørelse. Betonplader, der er tyndere end 50 mm, skal forsynes med fortykkelser på mindst 50 mm i et mønster, der muliggør fastgørelse i række med afstand på maks. 900 mm og med beslagafstand på maks. 300 mm. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er tilstrækkeligt.

 8. Hvis der udlægges dampspærre på betonoverfladen, stilles skærpede krav. Størrelsen af lunker og ujævnheder må maks. være 5 mm, og overfladen skal være tør (se 8.2.3) samt ren og fri for støv. Der må ikke optræde spring på mere end 10 mm mellem to elementer på tværs af faldet. På langs af faldet afhænger krav af spændvidden. Se tabel.
   

Tabell for undertage for Icopal

Brædder (fyr/gran)

 1. Brædderne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm pr. meter, målt med 2,4 m retskede, være plane og fri for løse knaster, revner og større bomkanter i oversiden, mindre bomkanter må forekomme på korte strækninger, dog maks. 1,5 % af leverancen.

 2. Brædderne skal være af fyr eller gran, være forsynet med fer og not og ikke have større nyttebredde end 115 mm. Kvaliteten af brædderne skal være seksta eller bedre.

 3. Fugtindholdet bør ved oplægningen være 14-16 % og må ikke overstige 20 %. Er fugtindholdet under 14 %, skal brædderne udlægges med fugeafstand på 2 mm. Er fugtindholdet 15-17 %, udlægges med 1 mm fugeafstand.

 4. Rupløjede brædder kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,9 m for 21 mm brædder, 1,0 m for 23 mm og 1,2 m for 25 mm brædder.

 5. Flyvestød kan tillades i hver 3. bræt, når spændvidden - c/c - er højst 0,7 m for 19 mm brædder, højst 0,8 m for 23 mm og højst 1,0 m for 25 mm brædder. Flyvestødet skal understøttes forsvarligt. Er brædder forsynet med fer/not i endestød, er det ikke nødvendigt at reducere spændvidden.

 6. Brædder sømmes til underlaget med efter leverandørens anvisninger.

Krydsfiner

 1. Plader af krydsfiner skal være CE-mærket og overholde reglerne for tagplader i det danske anneks til Eurocode 5 og udlægges i henhold til leverandørens monteringsvejledning.

  1. I henhold til 'Brancheaftale om træbaserede tagplader' skal der anvendes 'halve' plader med en maksimal vægt på 18 kg.

 2. Krydsfinerpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede.
  Fugtindholdet bør ved oplægningen være 12-14 % og må ikke overstige 20 %.

 3. Pladerne skal oplægges med fugeafstande som beskrevet i leverandørens monteringsvejledning.

 4. Pladerne skal før, under og efter oplægning beskyttes mod nedbør og tilsmudsning.

 5. Krydsfineren skal være forsynet med fer og not på ikke understøttede lange kanter. Korte kanter må kun stødes over en understøtning og må ikke have fer og not. Pladerne skal ligge i forbandt. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem to plader.

 6. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 0,6 m for 12 mm plader, 0,8 m for 15 mm og 1,2 m for 18 mm plader. Ovenstående gælder generelt. Der kan være afvigelser, der i så fald vil fremgå af CE-mærkningen.

 7. Pladerne sømmes til underlaget efter leverandørens anvisninger.

 8. Den med pladeleverancen medfølgende monteringsvejledning skal nøje følges.

OSB (Oriented Strand Board)

 1. OSB-plader anvendes principielt som krydsfiner og skal være CE-mærket. OSB-plader skal minimum være OSB/3, og pladerne skal være mærket hermed i overensstemmelse med CE-mærkningen.

  1. I henhold til 'Brancheaftale om træbaserede tagplader' skal der anvendes 'halve' plader, der højst vejer 18 kg.

 2. Pladerne kan, med mindre strengere krav er beskrevet i leverandørens monteringsvejledning, uden restriktioner anvendes til varme tage i anvendelsesklasse 1 samt til kolde, ventilerede tage i anvendelsesklasse II under forudsætning af, at kravene hertil er overholdt (dokumenteret). Dette vil typisk være tage over ikkefugtige rum og med god ventilation af tagrummet. OSB-pladerne kan ikke anvendes til kolde, uventilerede eller dårligt ventilerede tage i anvendelsesklasse 3. 

 3. Pladernes fugtindhold bør ved oplægning være 10-12 % og må ikke overstige 20 %.

 4. Pladerne skal oplægges med fugeafstande som beskrevet i leverandørens monteringsvejledning. Der må ikke optræde spring på mere end 2 mm mellem to plader.

 5. Pladerne skal før, under og efter oplægning beskyttes mod nedbør og tilsmudsning.

 6. Pladerne kan oplægges med spændvidde - c/c - på maks. 61 cm for 12,5 mm, 81,5 cm for 15 mm og 122 cm for 18 mm plade.

 7. Søm og sømafstande som under krydsfiner.

 8. Den med pladeleverancen medfølgende monteringsvejledning skal nøje følges.

 9. Ved mekanisk fastgørelse af Icopal Base med skiver/skruer skal der anvendes skruemaskine med momentstop for at hindre “overtrækning” af skruerne i de ofte tynde plader.

Kassetter/tagelementer

 1. Tagkassetter skal overholde de betingelser, der i øvrigt er gældende for overpladen i elementet.

 2. Elementsamlinger skal være udført således, at der ikke kan foregå bevægelser elementerne imellem, eller være så stive, at differensnedbøjninger for halvdelen af den karakteristiske snelast er maks. 5 mm.

 3. Der må ikke være højdeforskelle parallelt med tagfald mellem elementerne større end 5 mm for spændvidde op til 6 m, og 10 mm for spændvidde op til 12 m.

 4. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/350.

 5. På tagkassetter kan 1. lag Icopal være fabrikspålagt, fuldsvejset min. som kvalitet Icopal Base 400 P. Strimling af elementerne skal udføres med min. Icopal Base 500 PG, og der skal være min. 10 cm overlæg til begge sider ind på det fabrikspålagte 1. lag.

 6. Strimling af elementer skal gøres straks efter montering, og må kun udføres i tørvejr.
   

Ståltrapeztagplader

 1. Metalpladerne skal ligge med foreskrevet fald, tolerance 5 mm/meter, målt med 2,4 m retskede.

 2. Stabiliteten af de enkelte profiler skal være så stor, at der ikke opstår kæntring eller sætning, at trædebuler som følge af let arbejdsfærdsel under montage- og tagdækningsarbejde undgås.

 3. Nedbøjning for den karakteristiske snelast må ikke overstige u/l= 1/350.

 4. Varmeisolering skal udføres på en sådan måde, at gennemtrædning og deformation mellem og på bølgetoppe undgås.

 5. Ved åbninger for ovenlys og lignende skal der udføres forstærkninger/udvekslinger, der sikrer metalpladerne tilstrækkelig stabilitet og stivhed.

 6. De profilerede pladers tykkelse må ikke være mindre end 0,7 mm. Profileringen skal udføres, så isoleringen er understøttet på min. 30 % af tagfladen.

Tagisolering

 1. Tagisolering skal være trædefast med en karakteristisk korttidstrykstyrke jf. EN 826 på mindst 20 kN/m².

 2. Anvendes tagisolering til klæbet eller svejst tagpap, skal isoleringen være asfaltcoated og bør have en karakteristisk delamineringsstyrke på mindst 3 kN/m² efter fugt- og varmeældning. Delamineringsstyrken bestemmes på basis af EN 1607.

 3. Tagisoleringen skal kunne modstå punktlaster fra gangtrafik under udførelse og senere brug.

 4. Tagisoleringen skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancerne på faldet er 5 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede.

 5. Tagisoleringen skal udlægges således, at tagdækningsoverfladen bliver plan og jævn. Tagisoleringen skal skubbes helt sammen. Eventuelle fuger skal efterfyldes med mineraluld.
  Det maksimalt tilladelige spring mellem to isoleringsplader er 10 mm på langs af faldet og 5 mm på tværs af faldet.

 6. Tagisoleringen skal være tør, og skadelig opfugtning på byggepladsen skal undgås.

 

8.2.2 Generelle krav til underlag for renovering

Eksisterende tagpap

 1. Overfladen skal være tør.

 2. Overfladen rengøres for mos, løse partikler og lign.

 3. Eksisterende metalinddækninger, hætter, brønde og kupler på ovenlys skal normalt afmonteres.

 4. Eksisterende tagpapinddækninger bortskæres i nødvendigt omfang.

 5. Eksisterende tagflade klargøres/repareres i nødvendigt omfang. Buler og folder højere end 10 mm opskæres og fjernes eller nedsømmes/klæbes, større overlæg og evt. tidligere reparationer bortskæres.

 6. Større lunker udjævnes (se skema under “Vandansamlinger på tagfladen” i afsnit 8.5, Tagafvanding).

 7. Hvis fald er under 1:40, anbefales det at etablere dette fald f.eks. med kileskåret isolering.

Bølgeplader

 1. Bølgeplader skal være hele og ligge plant uden åbninger. Niveauforskelle større end 10 mm må ikke forekomme.

 2. Fastgørelsesskruer kontrolleres og efterspændes om nødvendigt.

 3. Overflade renses om nødvendigt, idet Arbejdstilsynets regler skal følges.

 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes.

 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes.

 6. Underlag for Icopal tagpap, se kap. 8.1.4

Skifer

 1. Pladerne skal være hele og ligge plant uden åbninger i samlingerne.

 2. Fastgørelse af pladerne til tagkonstruktionen kontrolleres.

 3. Overfladen renses, idet Arbejdstilsynets regler skal følges.

 4. Tagrummets fugttekniske forhold vurderes.

 5. Tagkonstruktionens bæreevne vurderes.           

Eksisterende tagfolie

 1. Underlaget skal være egnet for mekanisk fastgørelse.

 2. Tagfladen skal være tør og rengjort.

 3. Alle gennemføringer med flange skal udskiftes.

 4. Eksisterende folieinddækninger fjernes i nødvendigt omfang.

 5. Folder i folien opskæres, så folien ligger plant.

 6. Er der tale om stenbelastet folie, skal stenene fjernes, og folien skal af hensyn til krympning opskæres pr. ca. 1 m eller fjernes.

 7. Større lunker end de i skemaet afsnit 8.5 angivne udjævnes.

 8. Hvis faldet er mindre end 1:40, anbefales det at etablere dette fald, f.eks. ved udlægning af kileskåret isolering.

Andre underlag

Generelt gælder de samme kriterier som under eksisterende tagpap. Herudover skal man være opmærksom på følgende:

Eksisterende built-up-tagdækninger

Hvis den eksisterende stenbelægning kan fjernes, kan ny tagdækning med Icopal udføres. Mekanisk fastgørelse anbefales, da en stribesvejsning “kan flyde sammen” med den eksisterende dækasfalt, hvorved trykudligning forhindres.

Kan den eksisterende stenbelægning ikke fjernes fuldstændigt, anbefales udlagt 10-25 mm isolering, hvor de resterende sten “trædes op i”, og som mekanisk fastgøres sammen med 1. lag Icopal.

Hvis faldet er mindre end 1:40, anbefales det at etablere dette fald, f.eks. ved udlægning af kileskåret isolering.

De fugttekniske forhold vurderes.

APP-tagpap

Ny tagbelægning kan normalt udføres som stribesvejset eller mekanisk fastgjort. I begge tilfælde trykudlignes. Det skal ved stribesvejsning sikres, at overfladen har tilstrækkelig delamineringsstyrke, og da den pågældende APP samtidig skal være kompatibel med Icopal tagpap, anbefales det at udføre en prøveklæbning:

 1. Påsvejsning af ca. 1 m² af den pågældende Icopal bane.

 2. Minimum 7 døgns ventetid.

 3. Afrivning af prøvestrimler, 5 cm brede, temperatur 10-20 °C under afrivning (evt. køles med vand).

 4. Der skal være min. 15 kg aftrækskraft for 5 cm strimmel.

 5. Kan ovenstående ikke opnås, er APP-varen ikke tilstrækkelig kompatibel, og der må anvendes mekanisk fastgørelse.

Hvis faldet er mindre end 1:40, anbefales det at etablere dette fald, f.eks. ved udlægning af kileskåret isolering.

 

8.2.3 Generelle krav til underlag for membranisolering på broer, parkeringsdæk, terrasser og altaner

De gældende bestemmelser for underlag som betonelementer og beton støbt på stedet skal overholdes. (Se afsnit 8.2 bærende underlag).

For broer gælder Vejteknisk Instituts udbuds- og anlægsforskrifter.

Da der normalt stilles særlige krav til klæbeeffekten for membranisoleringsarbejder, specielt hvor disse ikke dækkes af beskyttelsesbeton, skal nedenstående krav til underlag desuden være opfyldt for at sikre et tilstrækkeligt godt resultat.

 1. Betonen skal være afhærdet og tør.  Det vil sige, at den relative luftfugtighed i betonens porer målt i 30 mm’s dybde ikke må overstige 90 % RF. Der kan normalt tidligst udføres membranisolering 2-4 uger efter udstøbning af beton, afhængig af den anvendte beton og vejrlig.
  Efter afhærdningsperioden skal tørring af overfladen, som følge af nedbør, udføres med svaber/vandsuger. Der må kun i ringe grad bruges gastørrebrænder, og da med den største forsigtighed.

 2. Underlaget for membranisolering skal ligge med foreskrevet fald, plant og fri for lunker. Målt med en 2,4 m lang retskede må der ikke forekomme større afvigelser end 3 mm.

 3. Underlaget skal være jævnt afrevet med fast overflade og helt fri for grater, stenreder, slamansamlinger og skarpkantede huller. Alle kanter og hjørner, over hvilke membranen skal føres, skal være afrundede med mindst 50 mm radius eller affaset uden skarpe kanter som en ligebenet trekant med sidelængde på min. 50 mm.

 4. Overstrygningsmidler til imødegåelse af for hurtig udtørring af betonen samt andre overstrygnings- eller tilslagsmaterialer, der medfører risiko for forringet vedhæftning (fraslag) af membranisoleringen, må ikke anvendes.

 5. Betonoverfladen skal renses omhyggeligt, før grunding må udføres. Cementslam, olie og andre urenheder på overfladen skal fjernes ved sandblæsning. I visse tilfælde kan trykluftrensning med filter, som renser trykluften for olie m.v., være tilstrækkelig.

 6. Inden isoleringsarbejdet igangsættes, skal underlaget godkendes af en repræsentant for entreprenøren, for så vidt angår overfladens egnethed som underlag for membranen.

 7. Isoleringsentreprenøren pålægges intet ansvar med hensyn til, om faldet er forskriftsmæssigt. For alle andre underlag for membranisoleringen, ud over beton, gælder generelt at:

  1. Overfladen skal være tør og frostfri.

  2. Overfladen skal være afrenset for løse partikler og urenheder og skal være fri for grater og skarpkantede huller.


 

8.2.4 Generelle krav til underlag for grønne tage

De generelle bestemmelser for underlag til tagdækninger skal overholdes. (Se afsnit 8.2 bærende underlag).

Underlaget skal være egnet til at optage belastningerne af det grønne tag. Et optimalt underlag for grønne tage er derfor beton, enten i form af elementer eller støbt på stedet. Dette er især tilfældet for intensive tage, hvor vækstlagets tykkelse er størst. Andre underlag kan dog også anvendes på baggrund af en statisk vurdering.

Underlag af træbaserede materialer i kombination med kolde (ventilerede) konstruktioner bør kun anvendes, såfremt tagfladen kan inspiceres indefra.