8.4 Generelle arbejdsbeskrivelser

Opbevaring

Icopal materialer skal opbevares stående på et plant og tørt underlag. Rullerne afdækkes og beskyttes mod solopvarmning og vejrlig.

Underlag

Generelle krav til underlag er beskrevet i afsnit 8.2.

Montage generelt

Icopal baner skæres med en skarp kniv, så der fremkommer rene snit.

Icopal Base udlægges med min. 8 cm overlæg i længderetningen på fast underlag. Ved fuldsvejsede overlæg uden fastgørelse i overlægget kan en partiel (maks. 10%) overlægsbredde ned til 6 cm accepteres. Ved mekanisk fastgørelse (skiver og skruer/søm) skal overlægget min. være 9,5 cm.

Endeoverlæg skal være min. 10 cm og bør udføres i forbandt. Det accepteres, at nævnt overlæg partielt (maks. 10 %) kan være op til 10 mm mindre. Overlæg fuldsvejses.

Icopal Top udlægges med 8 cm overlæg i længderetningen og 10 cm i endeoverlægget ved fuldsvejsning/klæbning. Det accepteres, at nævnt overlæg partielt (maks. 10 %) kan være op til 10 mm mindre. Overlæg fuldsvejses.

Udlægges Icopal tagpap som enkelt lag og mekanisk fastgjort, så skal overlægget i længderetningen være 12,5 cm, og 14,5 cm, hvis overlægskanten er mindre end 12 cm. Endeoverlæg skal være min. 15 cm og bør udføres i forbandt. Det accepteres, at de nævnte bredder partielt (maks. 10 %) kan være op til 20 mm mindre. Overlæg fuldsvejses.
De angivne bredder er minimumsbredder og baseret på anvendelse af Ø 4,5 cm skiver. Ønskes der større tolerancer og/eller skiver, skal disse tillægges de respektive angivelser. Vedrørende bredde af overlæg i inddækninger, se detaljer afsnit 9.10.

Hvis der anvendes mekanisk fastgørelse på ikke damptæt underlag (fx krydsfiner eller isolering og fugtadaptiv dampspærre på beton) skal frit vand fjernes, men decideret optørring er unødvendig (vandsuger eller lignende).

Ved fuldsvejsning (klæbning) skal underlaget være 100 % tør.

I fugtigt vejr og ved temperaturer under 5 °C skal der træffes særlige vejrligsforanstaltninger.

Både Icopal Base og Top udlægges normalt parallelt i tagets faldretning og med forskudte samlinger.

Ved tagtilbehør som hætter, inddækningsprofiler og lignende, uden fabrikspålagt skørt, skal flangernes klæbebredde min. være 80 mm og forstrøget med bitumen.

Ventilationsgennemføringer med flanger, der kun er punktsvejset og tætnet med fugemasse, kan ikke inddækkes korrekt. Anvendes sådanne løsninger, skal flanger min. have en bredde på 200 mm, således at tagpappen kan holde en fri-afstand til fugen på min. 100 mm. På de yderste 100 mm inddækkes med tagpap som anvist i Detalje 26. Ventilationsleverandøren har da ansvaret for fugetætningen, idet tagentreprenørens ansvar udelukkende omfatter selve tagpapinddækningen.

I det følgende er fastgørelsesmetoder for Icopal materialer nærmere beskrevet.
Under arbejdets udførelse skal der drages omsorg for, at der ikke indesluttes byggefugt (natlukning af kanter o. lign.)

Langs opkanter skal inddækningen føres min. 15 cm op, og normalt afsluttes med en metalinddækningsprofil, se detailtegninger, afsnit 9.10.

Grunding med asfaltgrunder

Icopal Asfaltgrunder påføres med kost, bred pensel eller rulle.

Fuldklæbning med varm bitumen

Klæbemassens temperatur skal være mellem 180 °C og 220 °C.
Ved fuldklæbning af Icopal Top og Icopal Base påføres den varme bitumen umiddelbart foran rullen, jævnt fordelt over hele banens bredde, inkl. nabobanens overlægskant. Bitumenen skal ligge i en bølge foran rullen, når denne rulles ud. Tagpap skal være egnet til klæbning, dvs. sandafstrøet.

Fuldsvejsning med gasbrænder

Alle Icopal Top, Mono og Base varer i svejsekvalitet er på bagsiden belagt med svejsebitumen og pålagt svejsefolie.

Udlægning foretages ved, at bagsidebitumen opvarmes med en gasbrænder, så den bliver flydende. Derefter udrulles Icopal-banen, og overlægget fremstår på samme måde som omtalt under fuldklæbning.

Ved påsvejsning gælder ligeledes, at der konstant skal være en bitumenbølge foran Icopal rullen under udlægningen. Ved produkter i 500-serien gælder dog, at denne bølge er svær at danne på grund af polymerbitumens specielle egenskaber. Der kræves derfor særlig omhu og rutine ved svejsning af disse varer, ligesom overophedning og skævtrækning af banerne skal undgås.

Stribesvejsning med gasbrænder

Icopal Mono og Icopal Base beregnet til stribesvejsning er på bagsiden belagt med svejsebitumen i striber pålagt svejsefolie.

Udlægning foretages ved, at bitumenstriberne smeltes uden at flyde sammen, således at trykudligningseffekten mod underlaget bevares. Der skal således anvendes mindre varme end ved fuldsvejsning.

Punktklæbning med varm bitumen

Ved punktklæbning af såvel Icopal Top som Icopal Base skal der tilsikres det nødvendige, effektive klæbeareal, der afhænger af underlaget, dog bør det aldrig være under 20 % og skal være jævnt fordelt. I takt med at Icopal banen rulles ud, påføres klæbemassen i punkter med en kost, og overlægget klæbes efter samme princip som ved fuldklæbning.

Det påses, at de enkelte bitumenpunkter ikke flyder sammen, og at bitumen i overlægget ikke i større omfang får forbindelse med underlaget, så trykudligningen reduceres.

Punktklæbning med kold bitumen

Udføres som punktklæbning med varm bitumen.

Almindeligvis udføres koldklæbningen som en stribe- eller S-klæbning ved hjælp af en fugesprøjte.
Striberne skal have en bredde på ca. 7 cm og en indbyrdes afstand på ca. 30 cm. Striberne skal afbrydes med passende mellemrum, således at trykudligningseffekten opnås. Overlæg fuldklæbes og trykkes til, så klæbemassen presses ud langs banens kant.

Overlæg

Samlinger skal altid fuldsvejses/-klæbes. Under udlægningen af øverste lag skal der flyde, eller presses, en bitumenvulst på ca. 5 mm ud ved alle overlæg, da dette kan ses som sikkerhed for korrekt udført arbejde. Partielt accepteres op til 10-15 mm.

Sømning

På bræddeunderlag, (krydsfiner/OSB-plader) fastgøres Icopal Base med tagpapsøm afpasset til underlagets tykkelse. Der anvendes varmtforzinkede papsøm 2,5x20/25/40 mm. Se også afsnit 8.2 om underlag.

Icopal Base anbefales udlagt i faldretningen. Ved udlægning på tværs af brædder kan baner i 1,0 m bredde også sømmes midt i banen, i én række med 6 cm afstand for at sikre mod nedskridring, disse søm afdækkes med en strimmel base ved 2 lagsdækninger.

På krydsfiner og OSB-plader udlægges Icopal Base i faldretningen. 60 cm-baner sømmes med ca. 6 cm afstand og mindst 2 cm fra banens kant. 100 cm-baner krydssømmes pr. 6 cm i to rækker, 2 og 6 cm fra banekant.

Selve sømningen kan ske såvel manuelt som maskinelt.

Det kan ikke anbefales at anvende klammer til fastgørelse, da disse ofte skærer sig igennem banerne, hvis anslaget ikke er afpasset meget nøjagtigt til underlaget.

På særligt udsatte tagflader med stor vindbelastning bør der foretages mekanisk fastgørelse i stedet for sømning.

Mekanisk fastgørelse

Ved mekanisk fastgørelse fastgøres isolering og 1. lag Icopal Base med specielle min. Ø 45 mm skiver og tilhørende skruer/søm. Skiverne skal være teleskopskiver med en frigang på min. 30 mm, dog maksimalt ca. halvdelen af isoleringstykkelsen.

Skive og skrue anbringes min. 20 mm fra banekanten, så de dækkes af det efterfølgende overlæg.
Bredden på overlægget skal være min. 95 mm ved anvendelse af Ø 45 mm skiver, således at skiven altid er placeret 20 mm fra banekanten. Hvor isolering og 1. lag Icopal Base i en periode ligger uden Icopal Top, anbefales 100 mm overlæg, så der bliver 40 mm fra banekant til skive i det øverste lag. Anvendes der skiver med større diameter end Ø 45 mm, må overlægsbredden øges tilsvarende.

Hvis Icopal banen fastgøres mekanisk med skive/skrue på krydsfiner/OSB-plader, skal der anvendes skiver uden teleskopvirkning, og der skal anvendes skruemaskine med moment-stop, så skruen ikke “trækkes over” i de ofte tynde plader. Dette gælder især for plader med højt fugtindhold. Se også afsnit 8.2 om underlag.

Antallet af beslag skal beregnes i hvert enkelt tilfælde, i henhold til Eurocodes.
 

8.4.1 Dampspærrer i varme tage

Dampspærrer i varme tage har ofte flere funktioner

  • Beskytter isoleringen mod opfugtning ved diffusion af rumluft fra underliggende rum

  • Sikrer lufttæthed i konstruktioner

  • Beskytter tagisoleringen mod byggefugt

  • Fungerer som byggepladsmembran i byggeperioden

For at sikre parallel levetid mellem tagdækning og dampspærre tilrådes det at anvende bitumen dampspærre i varme tage. Med anvendelse af en bitumen dampspærre er risikoen for utæthed ved skruer og andre gennemføringer minimal, hvilket sikrer dampspærrens funktion. Det er meget vigtigt, at der under udførelsen af tagdækningen ikke indesluttes fugt i tagkonstruktionen, da denne fugt ikke, eller meget vanskeligt, kan udtørre.


Brugen af en PE-folie som dampspærre i varme tage kan ikke tilrådes grundet PE-foliens levetid og tekniske egenskaber.

Bitumen dampspærren i varme tage skal, ved tagkanter og ovenlys mv. føres op, så tagdækningen kan svejses mod dampspærren.

841

Dampspærren skal føres op, så den har forbindelse med underpappen

På underlag som trapezplader placeres dampspærren 50 mm oppe i isoleringen.

Udførelse af bitumen dampspærre

Ved udlægning af dampspærre på fast underlag som beton, brædder og krydsfiner placeres dampspærre direkte på underlaget, og overlæg på 8 cm fuldsvejses eller klæbes.

Ved udlægning af dampspærre på trapezplader placeres dampspærre på 50 mm isolering, og overlæg på 8 cm fuldsvejses eller klæbes.

Ved mekanisk fastgørelse af tagpappen er det vigtigt, at det kun er fastgørelsesskrue eller -søm, som gennembryder dampspærren, samt af der holdes en afstand på 30 mm mellem dampspærre og plugs, sådan at brud på dampspærren grundet aktivitet på taget forhindres.

842

Valg af beslag ved oprykket dampspærre på underlag af profilerede stålplader.

Materialer til dampspærrer i varme tage

  • På fast underlag kan en PF 3000 dampspærre svejses til underlaget

  • På isolering anvendes løst udlagt PF 2000 dampspærre med klæbede eller svejste samlinger

  • Er der stor belastning på dampspærren i byggeperioden, kan der anvendes en byggepladsmembran som dampspærre f.eks. PF 5000 SBS bundmembran svejst til underlaget.