9.2 Valg af specifikation for membranisolering

Valg af specifikation for membranisolering

Beskrivelse af membranisoleringer mod fugt og vandtryk

Konstruktioner som parkeringsdæk, terrasser, tunneller, broer, fundamenter og lign. skal beskyttes mod indtrængende vand, som f.eks. opløste salte, jordfugt og grundvand, der vil kunne medføre ødelæggelse af de bærende dele ved frostsprængninger, kemiske reaktioner i betonen og korrosion af armeringsjern.

Afhængig af hvilken beskyttelse der måtte kræves til den pågældende opgave, kan membranisoleringen udføres som:

  1. Tynd membranisolering med koldflydende asfalt, der kun bør benyttes, hvor der ikke forekommer egentligt vandtryk som f.eks. beskyttelse mod jordfugt og eventuelt nedsivende regnvand.

  2. Membranisolering med et eller flere membranlag, der anvendes på såvel vandrette som lodrette flader med vandtryk.

Tynd membranisolering med koldflydende asfalt

Membranisolering med koldflydende asfalt udføres som forstrygning med grunder efterfulgt af normalt 2 lag koldflydende asfalt.

Grunderen kan være Icopal Asfaltgrunder (koldflydende polymerbaseret specialbitumen med klæbeforbedrer). Den koldflydende asfalt kan være Icopal Murasfalt (specialbitumen). Ovennævnte materialer er opløsningsmiddelbaserede. Der findes også vandbaserede materialer, Icopal 2000 Asfaltgrunder og Icopal 2000 Murasfalt. Disse materialer tåler ikke frost, før de er optørret.

Tynd membranisolering påføres med kost.

Grunderen skal være tør før påføring af den koldflydende asfalt. Intet sted må kunne påvises udækket efter hver enkel påføring, og luftblærer må ikke forekomme i større omfang og skal i givet fald udbedres.

Over støbeskel og samlinger påsvejses Icopal Membrane strimler (10-20 cm), når grunderen er tør.
Til fundamenter og lign., der kun skal beskyttes mod jordfugt, kan anvendes Icopal Asfaltgrunder og 2 lag Icopal Murasfalt.

Isoleringen beskyttes mod skader ved tilfyldning, og beskyttelsen kan, alt efter graden af den ønskede sikkerhed mod skade, og hvordan tilfyldningen foregår, bestå af: berapning/puds, varmeisolering, Icopal Grundmursplade, et lag Icopal PF Murpap eller en syntetisk filtdug, der monteres med 2 cm “løse” overlæg. Beskyttelsen punktklæbes (hæftes) til underlaget med Icopal Koldklæber eller monteres på den sidste “våde” påføring af koldflydende asfalt.

Membranisolering med Icopal Membrane

Til broer, parkeringsdæk og lign. og til beskyttelse af kældervægge/-gulve og lign. mod vandtryk bør der udføres vandtryksisolering med et eller flere lag Icopal Membrane under hensyn til størrelse af vandtrykket, og om det er permanent eller periodevis, hvilken trafikbelægning der afsluttes med oven på membranen, og om specifikation og udførelse sker i henhold til Vejteknisk Instituts vejregler.

Grundprincipperne for en Icopal Membrane membranisolering er:

Den rengjorte og tørre beton forstryges med Icopal Asfaltgrunder for at sikre en effektiv vedhæftning af de efterfølgende lag til underlaget. Forstrygningen skal være tør, før næste lag kan påføres.

Ved membranisoleringer, der udføres i henhold til Vejteknisk Instituts vejregler, skal der anvendes typegodkendte grundere.

Materialer, som anvendes til membranisolering, og som udføres efter Vejteknisk Instituts vejregler, skal være typegodkendte og /eller leveres med analysedata.

Membraner

Icopal Membrane 500 P anvendes fuldsvejset til membranisolering af broer og lign., hvor maksimal sikkerhed ønskes, og hvor udførelsen skal ske i henhold til Vejteknisk Instituts vejregler. Kan endvidere anvendes til inddækninger.

Icopal Membrane 503 P anvendes fuldsvejset som øverste lag i bromembraner, der udføres i henhold til Vejteknisk Instituts vejregler, før udlægning af vejasfalt. Kan også i specielle tilfælde anvendes som 1-lagsmembran.

Icopal Bundmembran PF 5000 SBS anvendes fuldsvejset til membranisolering af betonkonstruktioner, der er udsat for vandtryk, samt til vandtætning af tunneller, terrasser, parkeringsdæk, kældre m.v. Kan endvidere anvendes til inddækninger.

Icopal Topmembran PF 5000 SBS anvendes fuldsvejset som øverste lag i membranisoleringen før udlægning af vejasfalt. Kan også i specielle tilfælde anvendes som 1-lagsmembran.