Tjekliste til beskrivelse

Til beskrivelse af projekter i forbindelse med tagdækning eller membranisolering er der en række punkter, der skal være indeholdt i udbudsmaterialet. Der er ligeledes en række krav til kvalitetssikring mv., der bør stilles for at sikre, at det endelige resultat lever op til de krav, der er givet for arbejdet.


I specifikationsafsnittet er der angivet en række specifikationer på standardløsninger til tagdækninger, både et- og flerlagsløsninger til nye tage og til renovering. Der er ligeledes specifikationer på bro-, fundament- og terrassemembraner. Disse specifikationer er umiddelbart til at anvende, og en del af løsningerne er detailspecificerede.
Ved tagdækninger, hvor der kan anvendes en standardspecifikation, eller hvor en standardspecifikation evt. skal ændres, er nedenfor en række punkter, der bør tages stilling til ved udformning af udbudsmaterialet.

Specifikationer

 • Specifikationsnummer

 • Ændret specifikation i særlige tilfælde

 • Underlag, forbehandling, rengøring, grunding

 • Evt. dampbremse

 • Brandkrav som klasse B

  ROOF

  (t2)-tagdækning

Varmeisolering

 • Levering og udlægning af varmeisolering (ønsket U-værdi anføres)

 • Tykkelse evt. kileskåret

 • Type, et eller flere lag

 • Klæbet, mekanisk fastgjort, eventuelt sammen med underpap

 • Kileopbygning i skotrender, bag ovenlys m.v.

Tagdækning

 • Type af underste lag i tagdækningen

 • Punkt-, stribe- eller fuldklæbet/-svejset

 • Mekanisk fastgjort, eventuelt sammen med varmeisolering

 • Type, farve af øverste lag i tagdækningen
   

Ovenlys/tagbrønde/metalprofiler

 • Type, størrelse og mængde

 • System skal være afprøvet på det konkrete underlag

Faldsikring

Krav til faldsikring

 • System skal være afprøvet på det konkrete underlag
   

HUSK, altid at være opmærksom på gældende At-vejledning

Detaljer

 • Hvis detaljer ikke kan udføres efter de i afsnit 9.10 viste principdetaljer, vedlægges tegning/skitse

Garanti

Krav til garanti

 • Der skal kunne udstedes 30 års produktgaranti og 20 års udførselsgaranti omfattende såvel tagpap som tagpapudlægning og følgeskader. Garantiordningen skal indeholde stikprøvekontrol udført af 3. part - som BMI RoofPro Garanti.

Kvalitetssikring

Der kan stilles krav om kvalitetssikring ved udførelse af arbejdet. Dette giver en dokumentation for, at tagdækningen udføres efter den foreskrevne specifikation eller de foreskrevne krav.

Generelt

 • “Materialer skal leveres med 5 års leverandøransvar”

Kvalitetssikringssystemet

Der kan stilles krav om, at tagentreprenøren skal:

 • kunne dokumentere en kvalitetsplan

 • have dokumentation for modtagekontrol

 • have dokumentation for kontrol af det udførte arbejde

 • have dokumentation af slutinspektion

 • sikre, at dokumenter, der udarbejdes i henhold til kvalitetssikringssystemet, er tilgængelige for bygherren

 • eftervise den anvendte tagpapkvalitet ved ikkedestruktiv undersøgelse

Bygherrens krav

I beskrivelsen kan det foreskrives, at tagentreprenøren forpligter sig til at:

 • foretage projektgennemgang med bygherrens repræsentant, før arbejdet startes

 • deltage i byggemøder

 • deltage i afleveringsforretning

 • udlevere et eksemplar af kvalitetsdokumentationen til bygherren

Driftsplaner

Der kan stilles krav om at:

 • tagentreprenøren leverer den nødvendige vedligeholdelsesvejledning

Generelt for specifikationsskemaerne

Specifikationerne er delt op i følgende afsnit: Nye Icopal Tage, Bevoksede Tage, Sekundære tage, Renovering med Icopal, Icopal Membraner og Undertage.

Derefter kommer et afsnit med detaljetegninger.

I specifikationerne forudsættes, at den underliggende konstruktion er dimensioneret til vægten. Vedrørende brug af OSB-plader henvises til afsnit 8.2, Retningslinjer for bærende underlag.

Ved specifikationer med isolering som underlag skal der angives type og tykkelse på isoleringen samt angives, om der skal udlægges dampspærre under isoleringen. Ved brandbar isolering skal der anvendes en flammespærre.

Ved underlag af gamle asbestholdige tage (asbest-skifer eller asbest-bølgeplader), hvor det skal renses, skal Arbejdstilsynets regler vedrørende reparation og vedligeholdelse af asbestholdige byggematerialer følges.

Farvekoder

Grøn: Anbefales, primært SBS-produkter

Gul: Alternativ løsning

Rød: Kan ikke anvendes

Underlagskoder

Efter specifikationsnummeret tilføjes underlagskode.

K: Krydsfiner/OSB-plader

B: Brædder

C: Beton

M: Mineraluld

G: Anden tagisolering

T: Eksisterende tagpap

F: Eksisterende tagfolie

S: Eksisterende ETERNIT-skifer

En # i specifikationsskemaerne angiver, at der for denne specifikation findes en tilhørende specifikationstegning, f.eks. 9.4-1 K.

Levetid for tagdækningsspecifikationer

Den teknologiske levetid, (i henhold til service live model for bituminous roofing) T, for en 2-lags SBS-tagdækning udført med 500-serien og med et fald 1:5, udført efter Icopal normer for udførelse, detaljer og drift og vedligeholdelse, samt at der kun er trafikbelastning i forbindelse med drift og vedligeholdelse, vurderes til mindst 50 år.

Øvrige specifikationer vurderes i forhold hertil efter en række parametre.

Parametrene er:

Produkt = p

Antal lag = a

Udførelse = u1

Tagfald = f1

Underlag = u2

Detaljer = d

Fastgørelse = f2

Drift og vedligeholdelse = v

Trafikbelastning = t

Den orienterende årslevetid = L kan udregnes efter formlen. 

 L = T × p × a × u1 × f1 × u2 × d × f2 × v × t

og er for en række af de mest anvendte specifikationer angivet i specifikationsskemaerne.