Privacy Policy

Privacyverklaring voor derden

Doel en toepassingsgebied van deze privacyverklaring

BMI Group Management UK Limited en haar aanverwante rechtspersonen (tezamen ‘BMI Group’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) respecteren uw privacy. 


In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe BMI Group de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en bewaart die u tijdens en na uw overeenkomst of relatie met ons verstrekt of die wij verzamelen in het kader van onze Website (https://www.bmigroup.com/be). We stellen alles in het werk ervoor te zorgen dat door ons ontvangen persoonsgegevens worden beschermd en behandeld conform de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle externe partijen die persoonsgegevens met BMI Group delen of van wie BMI Group persoonsgegevens verzamelt, inclusief maar niet beperkt tot aannemers, gebouweigenaars, sollicitanten, klanten en leveranciers, de respectieve medewerkers daarvan, websitebezoekers en de eindgebruikers (gezamenlijk ‘u’).

Als u een gebouweigenaar bent en een van onze aannemers werkzaamheden voor u heeft uitgevoerd, kunnen we bepaalde informatie over u in ons aannemersplatform opslaan. Deze privacyverklaring is op deze omstandigheden niet van toepassing (zie de privacyverklaring van uw aannemer op ons aannemersplatform voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens via deze portal verwerken). U kunt ook contact met ons opnemen en wij kunnen aan u een afschrift verstrekken. 

Aanvullende informatie over BMI Group is te vinden op https://www.bmigroup.com/our-company 

Informatie die wij over u bewaren en verwerken

We verzamelen persoonsgegevens hetzij rechtstreeks via u, hetzij via uw werkgever of een externe tussenpersoon tijdens ons verkoopproces. Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens over u ontvangen uit andere externe bronnen (zoals publiekeinstanties, externe informatiebureaus, enz.).

Wanneer wij een contractuele relatie met u voorbereiden en aangaan, bewaren en verwerken wij persoonsgegevens die relevant zijn voor onze overeenkomst of relatie met u en slaan deze op. Daartoe behoren uw naam, e-mailadres, persoonlijke en professionele contactgegevens, creditcardinformatie, uw communicatievoorkeuren, gegevens over onze producten waarnaar u heeft geïnformeerd of die u van ons heeft gekocht en gegevens over projecten waaraan u als aannemer van BMI Group heeft gewerkt. 

Wanneer wij een contractuele relatie met uw werkgever aangaan, bewaren en verwerken wij mogelijks uw naam, contactgegevens, professioneel e-mail adres en de inhoud van de communicaties met u. 

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, bewaren en verwerken wij uw naam, e-mailadres, eventuele andere contactgegevens door u verstrekt alsook de inhoud van de communicatie. 

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief verwerken wij uw naam, voornaam en e-mail adres. 

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, enquête of aan een marktonderzoek van BMI Group (zoals getuigenissen, beoordelingen en andere feedbackprocessen) verzamelen wij uw naam, e-mailadres, adres en uw eventuele input op de enquête of het onderzoek.

Wanneer u onze website bezoekt verwerken wij technische informatie met betrekking tot uw apparaat (vb. de browser die u gebruikt, uw IP adres, locatie, besturingssysteem) alsook met betrekking tot uw gebruik van de website. Voor meer informatie hieromtrent kan u onze cookie policy raadplegen.


Werving

U kunt online via onze website of per e-mail solliciteren voor jobs of stages bij BMI Group of intekenen op vacaturemeldingen. Deze privacyverklaring is naast andere wettelijke vereisten van toepassing op deze online meldingen en sollicitaties.

Als u online of per e-mail bij BMI Group solliciteert, verstrekt u persoonsgegevens zoals naam, postadres, e-mailadres, opleiding, professionele kwalificaties, certificaten en andere informatie en documenten die doorgaans bij sollicitaties worden gebruikt. Wij kunnen ook andere informatie over uw arbeidshistorie verzamelen, bijvoorbeeld vorige functies en ervaringen, opleidingsgegevens en  professionele lidmaatschappen. 

Wij verwerken enkel  speciale categorieën persoonsgegevens (zoals etnische achtergrond, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, fysieke en geestelijke gezondheid, of religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen) indien deze vrijwillig door u zijn openbaar gemaakt aan ons. We verwachten niet van u dat u deze gegevens verstrekt en we verlangen niet dat u deze gegevens verzendt, tenzij wij deze informatie nodig hebben om u in staat te stellen toegang tot bepaalde informatie te krijgen. 

Op basis van een online sollicitatie op uw initiatief verwerken wij de persoonsgegevens die u aan BMI Group verstrekt elektronisch voor het verwerken van de sollicitatie. 

Rechtsgrond en doel voor verwerking van uw persoonsgegevens (alleen voor inwoners van de EER)

In de meeste gevallen is ons gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk:

 • om ons in staat te stellen onze overeenkomst met u uit te voeren, bijvoorbeeld een contract voor de aankoop van een product of dienst of uw sollicitatie te verwerken; 

 • om ons in staat te stellen onze wettelijke verplichtingen na te komen en/of samen te werken met verordenende en andere instanties; of

 • om onze gerechtvaardigde belangen na te streven :

- om onze zakelijke overeenkomsten en overeenkomsten met klanten te beheren en te verbeteren, 

- voor de zakelijke ontwikkeling en analysedoeleinden, 

- om op uw vraag contact met u op te nemen of op een vraag van u te antwoorden, 

- om het gebruik van onze producten te monitoren en te evalueren, 

- om uw wedstrijddeelname te behandelen, 

- om onze contractor locator tool te verstrekken en om marktonderzoek of enquêtes uit te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die bij wet zijn toegestaan, met inbegrip van de volgende (indien noodzakelijk):

 • Om aan een verzoek of bevel van een bevoegde rechter, rechtshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie te voldoen;

 • Om de vitale belangen van wie dan ook te beschermen; en

 • Om wettelijke vorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens op grond van uw toestemming, voor het versturen van onze nieuwsbrief, en voor het plaatsen en verwerken van sommige cookies, in overeenstemming met onze cookie policy.

Als u vragen heeft of informatie nodig heeft met betrekking tot de rechtsgrond en het doel voor verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com.

Bewaren en overdragen van uw persoonsgegevens
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang redelijkerwijs noodzakelijk is ter voldoening van de relevante doeleinden vermeld in deze privacyverklaring en tijdens de bij wet toegestane periode. De bewaarperiode wordt hoofdzakelijk bepaald door relevante verplichtingen op basis van wet- en regelgeving en/of de duur van onze zakelijke relatie met u. Wij zullen uw persoonsgegevens veilig verwijderen of wissen als er geen geldige zakelijke reden is om ze nog langer te bewaren.  

Bij een succesvolle sollicitatie mogen de door de gebruiker verstrekte gegevens en documenten voor de duur van het dienstverband verder worden gebruikt. Anders bewaart BMI Group uw informatie en documenten gedurende een periode van 6 maanden na het voltooien van de wervingsprocedure (tenzij de een kortere periode vereist is door de lokale wetgeving), om eventuele vragen over de sollicitatie te kunnen beantwoorden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om bestaande of potentiële claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Aan het einde van deze periode worden sollicitatiegegevens doorgaans verwijderd. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de juiste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies en wijzigingen tegen ongeoorloofde verstrekking en toegang. BMI Group slaat uw persoonsgegevens op in gecentraliseerde databases met beveiligde toegang en in beveiligde fysieke en elektronische bestanden. De toegang is beperkt tot geautoriseerde gebruikers op wie de plicht van vertrouwelijkheid rust, zoals de afdeling accounting of human resources, voor zover deze toegang nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

Gegevens delen
Overdracht aan derden

 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden: 

 • Waar u toestemming heeft gegeven, mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden voor wie u toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toen u ons vroeg om een derde in verband met een dienst contact met u op te laten nemen.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zakelijke partners en aannemers die namens ons diensten aanbieden of die wij inzetten om ons bedrijf te ondersteunen.

 • Wij delen ook persoonsgegevens, waar nodig, met consultants, (juridische of andere) adviseurs die ons bijstaan bij de uitvoering van onze commerciële activiteiten of om ons te adviseren, en met relevante andere derden, bijvoorbeeld in het geval van een (nakend of hangend) geschil of in het geval van een voorgenomen fusie, afsplitsing of verkoop van (een deel van) onze activiteiten, activa of aandelen in ons bedrijf, in welk geval bepaalde gegevens beschikbaar moeten worden gesteld aan adviseurs en aan potentiële kopers/investeerders in een (beveiligde) dataroom voor due diligence-doeleinden.

 • Als uw bedrijf of werkgever onderdeel is van een door BMI Group gecertificeerd aannemersprogramma, inclusief BMI RoofPro, kunnen wij de contactgegevens van uw installateur op onze website plaatsen als onderdeel van de locator van de BMI Group-aannemer.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een publiekeinstantie, bevoegde wetshandhavingsinstantie, overheidsinstantie, rechter of andere derden om (i) de wet na te leven, (ii) contractvoorwaarden na te komen en (iii) de rechten, eigendom of veiligheid van BMI Group of anderen te beschermen. 

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere entiteiten binnen de MBI Group, die de persoonsgegevens zullen gebruiken voor de in deze beleidsverklaring beschreven doelen. 

Informatie overdragen buiten de EER (alleen voor inwoners van de EER) 

We kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen delen met de hierboven beschreven derden die zich buiten het land of de regio bevinden waarin u woonachtig bent. In dergelijke gevallen treffen we de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven conform de in deze privacyverklaring beschreven normen, bijvoorbeeld door contractuele overeenkomsten aan te gaan op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Als u vragen heeft of informatie nodig heeft met betrekking tot internationale overdracht van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com.

Uw rechten

Overzicht 

U heeft bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMI Group. Daartoe behoort uw recht op toegang tot en correctie en verwijdering van persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken. U kunt ook uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegeven, wanneer zulke verwerking op uw toestemming is gebaseerd .

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die voor België de Gegevensbeschermingsautoriteit is https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina.

In sommige rechtsgebieden (inclusief de Europese Economische Ruimte) hebben de inwoners daarvan extra rechten onder de van toepassing zijnde wet en verwerken wij uw verzoek om in voorkomende gevallen uw rechten conform deze wetten uit te oefenen. Deze rechten kunnen uw recht van bezwaar tegen verwerking omvatten en een verzoek aan ons om de verwerking of portabiliteit van uw persoonsgegevens te beperken.  

Uw rechten uitoefenen

Als u uw toestemming voor e-mailmarketing wilt intrekken, klikt u op de ‘opt-out’-link in de marketing-e-mails of stuurt u per e-mail een bericht naar DSAR@bmigroup.com.

Als u uw toestemming voor andere typen marketing wilt intrekken, als u hulp nodig heeft bij het intrekken van toestemming of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan met ons contact op via DSAR@bmigroup.com.

Website-informatie en cookies

Cookies 

Raadpleeg het cookiebeleid van BMI Group voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken die via cookies op onze websites worden verstrekt. Dit beleid is te vinden op www.bmigroup.com/legal/cookie-policy

Derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op door onze zakelijke partners of derden verwerkte informatie, voor zover deze derden niet in onze opdracht handelen. Onze website kan links bevatten naar websites die niet onze eigendom zijn of waarover wij geen controle hebben. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites of toepassingen van derden die vanuit onze website toegankelijk zijn of waarnaar op onze websites wordt verwezen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen onderdeel van een contract met u en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken. Wij treffen alle juiste maatregelen om u te informeren over updates van onze privacyverklaring (bijvoorbeeld door de geüpdatete privacyverklaring op onze website te plaatsen of in voorkomende gevallen meer rechtstreekse maatregelen te gebruiken om u te informeren, zoals kennisgeving per e-mail).  

Wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden kunt u zien aan de ‘Ingangsdatum’ bovenaan deze privacyverklaring. 

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of deze verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com

BMI Group is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Omwille van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming worden uw gegevens onafhankelijk gecontroleerd door de rechtspersoon van BMI Group die de diensten aan u verstrekt of die met u communiceert. BMI Group Management UK Limited exploiteert deze website en is de gegevenscontroller.