Mbrojtja e të dhënave

BMI Group Management UK Limited dhe bashkëpunëtorët e saj (bashkarisht, BMI Group, ose Ne)respektojnë privatësinë tuaj.

Kjo politikë e privatësisë përshkruan sesi BMI Grup mbledh, përdor, përcjell dhe ruan informacionet personale që jepni gjatë dhe pas lidhjes tuaj me ne. Ne marrim përsipër të sigurohemi që të gjitha të dhënat personale që marrim mbrohen dhe trajtohen në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për të gjithë të huajt që ndajnë informacionet personale me BMI Group, duke përfshirë, por pa u kufizuar në furnitorët, ndërtuesit, aplikuesit, klientët dhe furnitorët, stafin e tyre dhe përdoruesit përfundimtarë (bashkarisht "ju").

Nëse jeni pronar i ndërtesës dhe një nga kontraktorët tanë ka bërë punën për ju, ne mund të ruajmë informacione të caktuara për ju në portalin tonë të kontraktorit. Kjo deklaratë e mbrojtjes së të dhënave nuk zbatohet në këtë rast. Për më shumë informacion se si i përpunojmë informacionet tuaja personale përmes këtij portali, shihni deklaratën e duhur të mbrojtjes së të dhënave të shitësit të disponueshme në portalin tonë të shitësit. Ju gjithashtu mund të na kontaktoni dhe ne do t'ju sigurojmë një kopje.

Informacioni që ruajmë dhe përpunojmë për ju

Ne mbledhim, ruajmë dhe përdorim informacione personale që janë të rëndësishme për aktivitetet tona,ose marrëdhënien tonë me ju. Këto përfshijnë, për shembull, emrin tuaj, adresën tuaj të postës elektronike, informacionin tuaj të kontaktit personal dhe profesional, informacionin e kartës së kreditit, cilësimet tuaja të komunikimit, informacionin për produktet për të cilat keni kërkuar ose blerë nga ne dhe informacion në lidhje me projektet në të cilat keni punuar si kontraktorët e BMI Group. Kjo mund të përfshijë gjithashtu informacionin personal që jepni si pjesë e pjesëmarrjes tuaj në një tender ose kërkesë për hulumtime të tregut ose hulumtime të BMI Group (p.sh. pyetësorë, vlerësime dhe procese të tjera të reagimit), si dhe informacion në lidhje me përmbajtjen në të cilën mund të keni qasje në faqen tonë të internetit.

Ne mbledhim informacion personal ose direkt nga ju, nga punëdhënësi juaj ose nga një shitës i palëve të treta si pjesë e procesit tonë të shitjeve. Herë pas here, ne gjithashtu mund të marrim informacione personale për ju nga burime të tjera të palëve të treta (p.sh. autoritetet rregullatore, agjencitë e kredive, etj.).

Cilësimet

Ju mund të aplikoni për vende të lira pune ose praktika të ofruara nga BMI Group, ose të regjistroheni në internet përmes faqes sonë të internetit ose emailit për t’u njoftuar mbi ofertat e punës. Për njoftime dhe aplikime të tilla në internet, kjo deklaratë e privatësisë zbatohet krahas dispozitave të tjera ligjore.

Kur regjistroheni për BMI Group në internet ose me email, i jepni Grupit BMI informacione personale si emri juaj, adresa postare dhe adresa e postës elektronike, si dhe informacion në lidhje me arsimin dhe kualifikimet tuaja profesionale, certifikata dhe informacione e dokumente të tjera, të cilat zakonisht përdoren kur aplikoni për një vend pune. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione të tjera në lidhje me historinë tuaj profesionale, të tilla si titujt dhe përvojat e mëparshme të punës, anëtarësimin profesional dhe informacion nëse keni qenë, ose jo i dënuar.

Zbulojmë kategori të caktuara të informacionit personal (p.sh. origjina etnike, opinionet politike, anëtarësimi në sindikatë, informacioni shëndetësor ose besimet fetare ose ideologjike) vetëm nëse jeni dakord shprehimisht që ne ta marrim atë. Ne nuk presim që ju ta dërgoni këtë informacion dhe as nuk kërkojmë që ta dërgoni tek ne, nëse nuk kemi nevojë për të përmbushur kërkesat tuaja për akses.

Bazuar në aplikimin tuaj online, ne përpunojmë informacionin personal që i jepni Grupit BMI në mënyrë elektronike me qëllim zbatimin dhe verifikimin e gjykimeve të mëparshme.

Baza ligjore dhe qëllimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale (vetëm për banorët e Zonës Ekonomike Evropiane)

Në shumicën e rasteve, përdorimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm,

• si mund të realizojmë një kontratë me ju, siç është një kontratë për të blerë një produkt ose shërbim;

• të jemi në gjendje të pajtohemi me detyrimet tona ligjore dhe / ose të bashkëpunojmë me organet rregullatore dhe organet e tjera; ose 

• të ndjekim interesat tona legjitime në mënyrë që ato të mos tejkalohen nga interesat tuaja ose të drejtat apo liritë themelore që kërkojnë mbrojtjen e informacionit tuaj personal, të tilla si menaxhimi dhe përmirësimi i marrëdhënieve të biznesit dhe klientëve tanë për zhvillimin dhe analizën e biznesit, monitorimin dhe vlerësimin e përdorimit të produkteve tona, duke siguruar mjetet tona për burimin e furnizimeve dhe kryerjen e kërkimeve ose hulumtimeve të tregut. 

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm për qëllimet e përcaktuara me ligj. Kjo gjithashtu përfshin përpunimin, nëse është e nevojshme për qëllimet e mëposhtme:

• të pajtohet me një kërkesë ose urdhër të një gjykate kompetente, agjencie të zbatimit të ligjit ose agjenci tjetër qeveritare;

• për të mbrojtur interesat jetike të personit; dhe

• për të zbatuar, ose mbrojtur kundër pretendimeve ligjore.

Disa nga arsyet e mësipërme për përpunimin mbivendosen dhe mund të ketë disa arsye që justifikojnë përdorimin e informacionit tuaj personal. Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me bazën ligjore dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni në privacy@bmigroup.com.

Rrjeti i të dhënave

Transferimi te Palët e Treta

Ne mund t'i kalojmë informacionet tuaja personale palëve të treta në vijim:

• Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, ne mund t'i kalojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta, të cilëve ju keni dhënë pëlqimin, p.sh. kur autorizoni një palë të tretë t'ju kontaktojë në lidhje me shërbimin.

• Ofruesit e shërbimeve tona, partnerët e biznesit dhe furnitorët që ofrojnë shërbime në emrin tonë ose që ne përdorim për të mbështetur aktivitetet tona të biznesit.

• Ne gjithashtu mund t'i kalojmë informacionet tuaja personale palëve të tjera të treta në kontekstin e një shitjeje ose ristrukturimi të mundshëm të kompanisë dhe t'i udhëzojmë ata që të përdorin informacionin personal vetëm për qëllimet e përshkruara në këtë deklaratë.

• Nëse kompania ose punëdhënësi juaj është anëtar i një programi furnitori të certifikuar nga Grupi BMI - përfshirë BMI RoofPro - ne mund të postojmë informacionin tuaj të kontaktit në faqen tonë të internetit si pjesë e kërkimit të furnitorit të Grupit BMI.

 • Mund të na duhet të ndajmë informacionin tuaj personal me një rregullator, agjenci të zbatimit të ligjit, agjenci qeveritare, gjykatë ose palë të tjera të treta në mënyrë që (i) të pajtohemi me ligjin, (ii) të zbatojmë kushtet e kontratës dhe (iii) të drejtat, pronat, ose Grupet e sigurisë së BMI apo të tjerët.

• Ne gjithashtu mund t'i kalojmë informacionet tuaja personale kompanive të tjera në grupin BMI të cilat e përdorin informacionin personal për qëllimet e përshkruara në këtë deklaratë të privatësisë.

Transferimi i të dhënave jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (vetëm për banorët e Zonës Ekonomike Evropiane)

Ne mund të ndajmë informacionin personal që mbledhim për ju, me palët e treta të përshkruara më lart, të cilët gjenden jashtë vendit ose rajonit në të cilin ndodheni. Në këtë rast, ne do të marrim masat e duhura për t'u siguruar që të dhënat tuaja personale të mbeten të mbrojtura në përputhje me standardet e përshkruara në këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave. Për shembull, duke lidhur marrëveshje kontraktuale bazuar në klauzola standarte kontraktuale të Komisionit Evropian ose duke iu referuar një konfirmimi nga një palë e tretë, duke marrë të dhëna në përputhje me Mbrojtjen e Privatësisë BE-SHBA. Nëse keni ndonjë pyetje, ose keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me transferimin ndërkombëtar të informacionit tuaj personal, ju lutemi na kontaktoni në privacy@bmigroup.com.

Të drejtat tuaja

Vështrim i përgjithshëm 

Ju gëzoni të drejta të caktuara ligjore në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Grupi BMI. Kjo përfshin të drejtën për të hyrë në informacionin personal që ne përpunojmë për ju, si dhe për ta korrigjuar dhe fshirë atë. Ju gjithashtu mund të refuzoni marrjen e informacionit të marketingut, të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunim (nëse përpunimi ynë bazohet në pëlqimin tuaj) dhe t'u shprehni shqetësimin tuaj autoriteteve rregullatore.

Në disa vende / rajone (përfshirë Zonën Ekonomike Evropiane), banorët marrin të drejta shtesë sipas ligjit në fuqi dhe ne do të përpunojmë kërkesën tuaj për të ushtruar të drejtat tuaja sipas atyre ligjeve nëse është e nevojshme. Këto të drejta mund të përfshijnë të drejtën për të kundërshtuar përpunimin dhe për të na kërkuar që të kufizojmë përpunimin ose zbulimin e informacionit tuaj personal.

Ushtrimi i të drejtave tuaja

Nëse dëshironi të çabonoheni nga marketingu me email, mund ta bëni këtë duke klikuar në linkun "Çabonohu" në emailet e marketingut të listuara, ose duke dërguar një email në DSAR@bmigroup.com.

Për t'u çabonuar nga format e tjera të marketingut, ose nëse keni nevojë për ndihmë për t'u çabonuar ose dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat tuaja, na kontaktoni në DSAR@bmigroup.com.

Informacioni në internet dhe cookies

Cookies

Shihni informacionin e cookie -t të Grupit BMI për informacion se si i përdorim informacionet personale të ofruara nga cookies në faqet tona të internetit. Ju mund ta gjeni këtë politikë në www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

Palët e treta

Deklarata jonë e privatësisë nuk zbatohet për informacionin e përpunuar nga partnerët tanë të biznesit ose palët e tjera të treta. Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga ne. Kjo politikë e privatësisë nuk zbatohet për këto faqe interneti ose programe të palëve të treta që mund të arrihen nga faqja jonë e internetit ose janë të listuara në faqen tonë të internetit.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Kjo politikë e privatësisë nuk është pjesë e ndonjë marrëveshjeje me ju dhe ne rezervojmë të drejtën të përditësojmë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë. Ne do të ndërmarrim veprimet e duhura për t'ju njoftuar për përditësimet në deklaratën tonë të privatësisë (p.sh. duke postuar një deklaratë të përditësuar të privatësisë në faqen tonë të internetit, ose nëse është e nevojshme, përmes masave më të menjëhershme të njoftimit, të tilla si njoftimet me email).

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë ose mënyrën se si ne trajtojmë ose përpunojmë informacionin tuaj personal, mund të na kontaktoni në privacy@bmigroup.com.

BMI Group është përgjegjës për informacionin tuaj personal. Në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, të dhënat tuaja menaxhohen në mënyrë të pavarur nga një person juridik i Grupit BMI që ju ofron shërbime ose komunikon me ju. BMI Group Management UK Limited është operatori i kësaj faqe në internet dhe për këtë arsye është dhe kontrolluesi.