Informacion i përgjithshëm ligjor

Refuzime

Kushtet e Përdorimit

1. TË DREJTAT E AUTORIT

Faqja e internetit dhe përmbajtjet e dhëna në të (tekstet, imazhet, animacionet, logot, parullat etj.) mbrohen nga e drejta e autorit dhe ligji për markat tregtare.

2. PËRDORIMI, RIPRODHIMET

Ju mund të shikoni faqen e internetit, ta shkarkoni, ta printoni dhe të përdorni funksionet e ofruara. Çdo ndryshim, riprodhim, shpërndarje apo vënie tjetër në dispozicion kërkon autorizim të qartë me shkrim nga BMI Group. Në rast të një riprodhimi të autorizuar, shpërndarjeje ose vënieje tjetër në dispozicion, përmbajtja e marrë nga faqja e internetit duhet të shoqërohet me një citim burimi në formën e mëposhtme: 

Burimi: www.bmigroup.com dhe © BMI Group Management UK Ltd

3. LIDHJET

Pa autorizim të shprehur me shkrim nga BMI Group nuk ju lejohet të bëni ndryshime në këtë faqe interneti dhe/ose në përmbajtjen e saj.  Ju mund të lidhni faqen e internetit ose faqet individuale prej saj, nga faqet e tjera të  internetit, në internet, përmes metodave të zakonshme.  Çdo lidhje e tillë nuk duhet të krijojë një përshtypje të pasaktë në lidhje me autorësinë e faqes së internetit dhe përmbajtjen e saj përmes mënyrës dhe llojit të lidhjes ose shfaqjes së faqes së internetit ose përmbajtjes së saj (p.sh. përmes futjes së përmbajtjes nga një burim tjetër ose futjes në një faqe tjetër interneti përmes kornizave). BMI Group ruan të drejtën të kërkojë fshirjen e lidhjeve të tilla në faqen e internetit. Çdo lidhje e mundshme ekzistuese, e jashtme (p.sh. lidhjet nga faqja e internetit në faqet e internetit të palëve të treta) janë krijuar ekskluzivisht për lehtësinë tuaj. Ju lutemi vini re se kur përdorni lidhje të tilla ju largoheni nga faqja e internetit të Grupit BMI. Në përputhje me rrethanat, Grupi BMI nuk ka ndikim në përmbajtjen e një faqeje të tillë internet, të hapur përmes lidhjes dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktohen përmes hapjes dhe shikimit të një faqeje të tillë ose shkarkimit, apo ndonjë përdorim tjetër të përmbajtjes. Nëse lidhjet nga një faqe interneti e palëve të treta çojnë në faqen e internetit të Grupit BMI, kjo nuk do të thotë që BMI Group është pajtuar me përmbajtjen e një faqe të tillë të internetit të palëve të treta ose është përgjegjës për të.

4. PLOTËSIME

BMI Group zbaton kujdesin më të madh të mundshëm për të siguruar korrektësinë, tërësinë dhe aktualitetin e informacionit që përmban faqja e internetit. Sidoqoftë, BMI Group rekomandon të kontrolloni saktësinë e informacionit para se ta përdorni. BMI Group nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e faqes së internetit ose për dëmet që shkaktohen nga shikimi, shkarkimi ose përdorimi i faqes së internetit.

5. RUAJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Faqja e internetit ju lejon të kontaktoni BMI Group përmes emailit Privacy@StandardIndustries.com. Të dhënat personale të ofruara nga secili përdorues përkatës ruhen me qëllim që ti përgjigjemi kërkesës tuaj. Të dhënat fshihen sapo nuk nevojiten më për këtë qëllim, nëse kjo nuk pengohet nga kërkesat ligjore për mbajtje ose nëse ju keni deklaruar pëlqimin tuaj për një ruajtje më të gjatë.

Përpunimi i të dhënave të përshkruara më lart është i nevojshëm për t'ju përgjigjur kërkesës suaj (neni 6 (1) fjalia 1 lit. b) GDPR). Përpunimi i të dhënave të mëtejshme të dhëna vullnetarisht nga ju në formularin e kontaktit bazohet në klauzolën e balancimit të interesit të GDPR (Neni 6 (1) fjalia 1 lit. f) GDPR).

Ju lutemi drejtoni çdo pyetje që mund të keni në lidhje me procedurën e aplikimit ose privatësinë e të dhënave në Privacy@StandardIndustries.com.

6. APLIKIME ONLINE

Faqja e internetit ju jep mundësinë të regjistroheni për njoftime pune me anë të postës elektronike, të aplikoni për punë online ose përmes emailit për vende pune ose trajnime të ofruara nga BMI Group dhe bashkëpunëtorët e saj. Për njoftime dhe aplikime të tilla online, Deklarata e Privatësisë së të Dhënave zbatohet përveç kërkesave të tjera ligjore. Në bazë të një aplikacioni online të iniciuar nga ju, ne përpunojmë të dhënat personale që i ofroni Grupit BMI në mënyrë elektronike, për qëllimin e aplikimit. Një përpunim i tillë është i domosdoshëm për të ndërmarrë hapa sipas kërkesës tuaj para se të hyni në një kontratë (shih nenin 6 (1) fjalia 1 lit. b GDPR). Ju lutemi lexoni këtë Deklaratë Privatësie të të Dhënave përpara se të na dërgoni të dhënat tuaja personale.

6.1. TRANSMETIMI I TË DHËNAVE

Kur aplikoni në BMI Group dhe kompanitë e saj online, ose përmes emailit ju i ofroni Grupit BMI të dhëna personale si emri, adresa postare dhe e emailit, si dhe informacione në lidhje me arsimin dhe kualifikimet profesionale, certifikatat dhe informacione dhe dokumente të tjera të përdorura zakonisht kur aplikoni për një punë. Në interesin tuaj, ju lutemi të përjashtoni kategoritë e veçanta të të dhënave personale (të tilla si përkatësia etnike, opinioni politik, anëtarësimi në sindikatë, shëndeti fizik dhe mendor, besimi fetar apo filozofik, kolektivisht "Të Dhëna Sensitive" cf. Art. 9(1) GDPR) që ju shprehimisht dëshironi që ne të marrim. Ne nuk presim që ju të jepni të dhëna të tilla sensitive dhe as ju kërkojmë t’i dërgoni ato. Për informacione mbi përdorimin tonë të të dhënave personale të aplikantëve, ju lutemi referojuni Njoftimit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të BMI për Punonjësit dhe Kontraktorët.

6.2. RUAJTJA, PËRDORIMI DHE FSHIRJA E TË DHËNAVE

BMI Group ruan dhe përdor informacione dhe skedarë që sigurohen nga ju vetëm për të regjistruar dhe përpunuar aplikacionin tuaj, i cili përfshin kontaktimin me ju. Nëse aplikacioni juaj është i suksesshëm, informacioni dhe dosjet që jepni mund të vazhdojnë të përdoren gjatë një marrëdhënie punësimi me ju. Përndryshe, Grupi BMI do të mbajë të dhënat dhe dosjet tuaja për një periudhë prej 6 muajsh pas përfundimit të procesit të punësimit (përveç nëse nga ligji vendas kërkohet një periudhë më e shkurtër) në mënyrë që të jetë në gjendje t'i përgjigjet çdo pyetjeje në lidhje me aplikimin tuaj, për të përmbushur detyrimet ligjore dhe për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur ndonjë pretendim ekzistues ose potencial. Pas mbarimit të kësaj periudhe, të dhënat tuaja zakonisht fshihen. Për informacione të mëtejshme se si BMI Group ruan, përdor dhe fshin të dhënat personale të aplikantëve, ju lutemi t'i referoheni Njoftimit për Privatësinë të BMI për Punonjësit dhe Kontraktorët.

Nëse, duke kontrolluar kutinë përkatëse, ose duke e treguar këtë kur aplikoni përmes emailit, na keni dhënë miratimin për të dërguar informacionet dhe skedarët tuaj tek kompanitë e tjera të BMI Group, do ta përcjellim dosjen tuaj të aplikimit tek kompanitë e tjera të grupit që mund të kenë pozicione të lira të përshtatshme për ju.

6.3. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE TE PALËT E TRETA

Për qëllimet e aplikimit tuaj, ne rezervojmë të drejtën për të transferuar informacionin dhe dosjet tuaja te konsulentët e rekrutimit ose ofruesit e shërbimeve të ngjashme, të cilët ne mund t'i kemi angazhuar për qëllime rekrutimi. Në thelb, për këta konsulentë zbatohen të njëjtat dispozita për mbrojtjen e të dhënave, që zbatohen edhe për ne. Përndryshe, informacioni dhe skedarët që keni paraqitur si pjesë e aplikimit tuaj online nuk do t'i përcillen palëve të treta nëse nuk jepni pëlqimin e shprehur, ose nëse nuk na paraqitet një urdhër zyrtar.

6.4. ANULIMI; TËRHEQJA E APLIKIMIT

Ju keni të drejtë në çdo kohë për të tërhequr pëlqimin tuaj që të vazhdojmë të ruajmë dhe përdorim të dhënat personale që keni dhënë. Përveç kësaj, ju gjithmonë keni mundësinë të tërhiqni aplikimin tuaj. Nëse e tërhiqni kërkesën tuaj, të dhënat dhe dosjet tuaja në bazën e të dhënave të kërkuesit do të fshihen siç përcaktohet më sipër. Përveç kësaj, gjatë një aplikimi në internet mund të kërkoni në çdo kohë që Grupi BMI të fshijë çdo të dhënë individuale ose dokumenta që keni transmetuar. Ne do të trajtojmë çdo kërkesë të tillë në përputhje me dispozitat e GDPR.

6.5. KONTAKT

Ju lutemi drejtoni çdo pyetje që mund të keni në lidhje me procedurën e aplikimit ose privatësinë e të dhënave në Privacy@StandardIndustries.com.

7. “COOKIES"

Faqja e internetit përdor cookies, të cilët janë skedarë të vegjël që lejojnë që informacioni i lidhur me pajisjet të ruhet në pajisjet fundore (PC, Smartphones, etj.). Ata e bëjnë faqen më të lehtë për përdorim, më efikas dhe më të sigurtë, dhe në veçanti ato optimizojnë produktet dhe shërbimet tona për ju dhe na lejojnë t'ju japim në të ardhmen informacionin e targetuar. Faqja e internetit përdor të ashtuquajturat "cookies" të kategorisë së parë, të cilat ruhen nga ne dhe "cookies" të palëve të treta, të cilat përcaktohen nga ofruesit e jashtëm për të arritur qëllime të caktuara.

Shumica e "cookies" të përdorura nga BMI Group janë "cookies të përkohshme" që fshihen automatikisht kur mbaron vizita e faqes së internetit. Këto "cookies" na lejojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër kur vizitoni faqen tonë të internetit.

Përdoruesit mund të përcaktojnë se si përdoren këto "cookies". Të gjithë shfletuesit aktualë kanë mundësinë për të kufizuar ose bllokuar plotësisht ruajtjen e "cookies", në përgjithësi, ose vetëm për disa faqe interneti. Sidoqoftë, ne theksojmë se përdorimi dhe mirëdashja e përdorimit të faqes sonë të internetit do të reduktohet nëse "cookies" nuk lejohen. Përdoruesit mund të menaxhojnë gjithashtu shumë "cookies" reklamuese online nëpërmjet faqes së internetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës http://www.aboutads.info/choices ose në faqen e internetit të Evropës http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Të gjitha të dhënat e përdoruesit (siç janë adresat IP, emrat e përdoruesve, etj) ruhen në mënyrë anonime për të bërë të pamundur identifikimin personal.

8. SHËRBIMI GOOGLE “GOOGLE ANALYTICS

Faqja e internetit përdor funksione të ofruara nga shërbimi ëeb Google Analytics. Ofruesi i shërbimit është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA ("Google"). Google Analytics përdor "cookies", të përshkruara më sipër, në formën e skedarëve të tekstit të cilat janë të ruajtura në kompjuterin tuaj. Informacioni i grumbulluar nga "cookies" në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online në përgjithësi transmetohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara dhe ruhet atje. Sidoqoftë, nëse aktivizohet anonimizimi i IP në portal, Google do të reduktojë adresën tuaj IP brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian ose në vende të tjera që janë palë në Marrëveshjen në Zonën Ekonomike Evropiane paraprakisht. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të transmetohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Google përdor këtë informacion në emër të BMI Group për të vlerësuar përdorimin e produkteve dhe shërbimeve online të Grupit BMI, për të përgatitur raporte të produkteve online dhe aktiviteteve të shërbimit dhe për të kryer shërbime të tjera për ne në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online dhe faqen e ëebit. Profilet anonime të përdoruesve krijohen pastaj bazuar në të dhënat e përpunuara.

Adresa IP e ofruar nga shfletuesi i përdoruesit nuk do të kombinohet me të dhëna të tjera të Google. Përdoruesit mund të vendosin programet e tyre të shfletuesit për të parandaluar ruajtjen e "cookies"; përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu të dhënat e mbledhura nga "cookie" lidhur me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve tona online nga dërgimi dhe përpunimi prej Google duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit duke përdorur linkun e mëposhtëm: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ju lutem vini re se disa shfletues të vjetër të internetit mund të mos suportojnë shtojcën e shfletuesit Google opt-out. Nëse dëshironi të përdorni shfletues të tillë të vjetër, ju lutemi referojuni parametrave të shfletuesit tuaj nëse dëshironi të çaktivizoni "cookies".

Informacion shtesë në lidhje me përdorimin e Google të të dhënave për qëllime reklamimi dhe në lidhje me parametrat dhe opsionet e mosmarrëveshjeve mund të gjenden në faqet e mëposhtme të internetit të Google:

  • https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (Si Google përdor të dhëna kur përdorni faqet ose aplikacionet e partnerëve tanë "), 

  • http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Si Google përdor "cookies" në reklamim "), 

  • http://www.google.de/settings/ads ("Kontrollon informacionin që Google përdor për t'ju shfaqur reklama") dhe 

  • http://www.google.com/ads/preferences ("Kontrollon cilat reklama ju tregon Google").

9. ZGJEDHJA E LIGJEVE DHE E GJYKATËS

Ligjet e Anglisë dhe Uellsit do të rregullojnë çdo mosmarrëveshje ligjore që lindin nga përdorimi i faqes së internetit dhe/ose funksioneve të saj. Gjykatat e Anglisë dhe Uellsit do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që lind në lidhje me faqen e internetit dhe/ose funksionet e saj.