Privaatsuspoliitika

Kolmandate isikute isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Privaatsusteate eesmärk ja kohaldamisala

BMI Group Management UK Limited ja tema sidusettevõtjad (edaspidi üheskoos „BMI Group“ või „meie“ või „me“) austavad Teie eraelu puutumatust.

Selles privaatsusteates selgitatakse, kuidas BMI Group kogub, kasutab, jagab ja säilitab isikuandmeid, mida te avaldate meile meiega suhtlemise ajal või pärast seda. Kohustume tagama, et kõiki saadud isikuandmeid kaitstakse ja töödeldakse vastavuses kohalduvatele andmekaitse õigusaktidega.

See privaatsusteade rakendub kõikidele BMI Group'iga isikuandmeid jagavatele välispartneritele, sealhulgas, kuid loetelu ei ole piiratud: kliendid, tarnijad, nende personal ja lõppkasutajad (edaspidi üheskoos „Teie“).

Kui olete ehitise omanik ja keegi meie lepingupartneritest on Teie jaoks töötanud, võime me säilitada teatud infot Teie kohta meie lepingupartnerite portaalis. See privaatsusteade sellisel juhul ei kehti; lisateabe saamiseks, kuidas me portaalis Teie isikuandmeid töötleme, tutvuge töövõtjate portaali privaatsusteatega, mille saate töövõtjalt. Teine võimaluse on võtta meiega ühendust ja me saadame teile ühe eksemplari.

Teie isikuandmed, mida me säilitame ja töötlemeMe kogume, säilitame ja kasutame isikuandmeid, mis on asjakohased Teiega suhtlemisel. Need on Teie nimi, e-posti aadress, isiklikud ja tööalased kontaktandmed, krediitkaardi andmed, eelistatud suhtlusviis, toodete andmed, mille kohta olete esitanud päringu või mida olete meilt ostnud, ja andmed projektide kohta, millega olete tegelnud BMI Group'i töövõtjana. Nende andmete hulka kuuluvad isikuandmed, mida olete meile edastanud BMI Group'i võistluses, turu-uuringus (näiteks soovituste andmine, hindamine ja muul viisil tagasiside andmine), samuti teave selle kohta, millist sisu olete meie veebilehelt vaadanud.

Me kogume isikuandmeid müügiprotsessis kas otse teilt, Teie tööandjalt või kolmandast isikust vahendajalt. Samuti võime aeg-ajalt saada Teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks reguleerivatelt asutustelt ja kolmandast isikust referentasutustelt.

VärbamineSaate meie veebilehe kaudu interneti või e-posti teel kandideerida BMI Groupi pakutavatele töökohtadele või koolitustele või tellida teavitusi vabade töökohtade kohta. Selliste taotluste ja teadete suhtes kohaldatakse lisaks muudele õigusnormidele ka seda privaatsusteadet.

BMI Group'ile taotlusi esitades edastate BMI Group'ile oma isikuandmed (nimi, postiaadress ja e-posti aadress) ning teabe oma haridustaseme, erialase kvalifikatsiooni ja tunnistuste kohta ning muu teabe ja dokumendid, mis tavaliselt esitatakse töökohale kandideerimisel. Võime koguda ka Teie tööeluga seotud teavet, näiteks varasemad ametikohad ja kogemused, läbitud koolitused, ametiliitudesse kuuluvus ja karistusregistri andmed.

Võiksite avaldada ainult selliseid isikuandmeid (nt etniline päritolu, poliitilised vaated, ametiühingusse kuulumine, füüsiline ja vaimne tervis, usulised või filosoofilised veendumused), mida te selgesõnaliselt soovite meile edastada. Me ei eelda ega nõua selliste isikuandmete avaldamist, v.a juhul, kui see teave on meile vajalik, et hõlbustada teile juurdepääsu.

Teie poolt esitatud taotluse alusel töötleme BMI Group'ile esitatud andmeid elektrooniliselt taotluse läbivaatamiseks ja kuritegeliku tausta kontrollimiseks.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk (ainult EMP elanikud)Enamasti on meil Teie isikuandmeid vaja järgmisteks toiminguteks:

 • Teiega sõlmitud lepingu (nt toote või teenuse ostulepingu) täitmiseks;

 • meie õiguslike kohustuste täitmiseks ja/või koostööks reguleerivate asutuste või muude ametiasutustega;

 • meie õigustatud huvides (nt äritegevuse ja kliendisuhete haldamiseks ja parandamiseks, ettevõtte arendamise ja analüüsi eesmärgil, meie toodete kasutuse seireks ja hindamiseks, töövõtja leidmise hõlbustamiseks ja turu-uuringute tegemiseks), kui neid ei kaalu üles Teie huvid ja põhiõigused või- vabadused, mille puhul on vaja kaitsta isikuandmeid.

Me töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduses lubatud eesmärkidel. See hõlmab isikuandmete töötlemist järgmistel eesmärkidel:

 • pädeva asutuse, korrakaitseasutuse või muu valitsusasutuse korralduse või taotluse täitmine;

 • kelle tahes isiku eluliste huvide kaitsmine ning

 • õiguslike nõuete jõustamine, esitamine ja kaitsmine.


Mõned eespool nimetatud töötlemise alused kattuvad ja Teie isikuandmeid võidakse kasutada mitmel alusel. Kui teil on küsimusi või vajate rohkem teavet isikuandmete töötlemise õiguslike aluste ja eesmärkide kohta, võtke meiega ühendust aadressil privacy@bmigroup.com

Isikuandmete säilitamine ja edastamineKui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks, ning seadusega nõutud või lubatud ajavahemiku jooksul. Andmete säilitamise aeg sõltub peamiselt vastavatest õiguslikest ja reguleerivatest kohustustest ja/või meievahelise ärisuhte kestusest. Kui puudub mõjuv põhjus Teie isikuandmeid säilitada, kustutame me need turvaliselt.

Kuidas me tagame Teie isikuandmete turvalisuse?
Me kasutame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kadumise, muutmise, lubamatu avaldamise ja kõrvaliste isikute juurdepääsu eest. BMI Group säilitab Teie isikuandmeid kontrollitud juurdepääsuga keskses andmebaasis ning turvalistes paberkandjal ja elektroonilistes toimikutes. Juurdepääs andmetele on ainult volitatud kasutajatel, kelle suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus, näiteks raamatupidamisosakonna või personaliosakonna töötajatel, vastavalt sellele, milliseid andmeid neil on vaja teada.

Andmete jagamineAndmete edastamine kolmandatele isikutele
Me võime jagada Teie isikuandmeid järgmiste kategooriate kolmandate isikutega:

 • Teie nõusolekul võime jagada Teie isikuandmeid nende kolmandate isikutega, kellele isikuandmete edastamiseks olete andnud nõusoleku, näiteks kui annate kolmandale isikule loa võtta seoses teenusega Teiega ühendust.

 • Need võivad olla meie teenuseosutajad, äripartnerid ja töövõtjad, kes osutavad teenuseid meie nimel või keda me kasutame oma äritegevuse toetamiseks.

 • Samuti võime jagada Teie isikuandmeid muude kolmandate isikutega seoses ettevõtte võimaliku müügi või ümberkorraldamisega, ja me teavitame neid andmete vastuvõtjaid, et isikuandmeid tohib kasutada ainult selles teates kirjeldatud eesmärkidel.

 • Kui olete paigaldaja, kelle ettevõte või tööandja on ühinenud BMI Group'i serditud töövõtjate programmiga, sealhulgas programmiga BMI RoofPro, võime avaldada Teie kontaktandmed oma veebilehel BMI Group'i töövõtja leidmise vahendi osana.

 • Võib juhtuda, et peame jagama Teie isikuandmeid reguleeriva asutuse, pädeva korrakaitseasutuse, valitsusasutuse, kohtu või muu kolmanda isikuga, et (i) täita seadust; (ii) tagada lepingu tingimuste täitmine ja (iii) kaitsta BMI Groupi ja muude isikute õigusi, vara või ohutust.

 • Samuti võime jagada Teie isikuandmeid BMI Group'i muude ettevõtetega, kes kasutavad isikuandmeid privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel.

Teabe edastamine EMP-st (ainult EMP elanikud)
Me võime edastada Teie kohta kogutud isikuandmeid eespool nimetatud kolmandatele isikutele, kelle asukoht on väljaspool riiki või piirkonda, kus elate. Sellisel juhul võtame asjakohaseid meetmeid, et tagada Teie isikuandmete kaitse vastavalt selles privaatsusteates kirjeldatud standarditele. Näiteks astudes lepingusuhetesse, mis põhinevad Euroopa Komisjoni lepingute tüüptingimustel või tuginedes andmete kolmandast isikust vastuvõtja tunnistusele, mis on väljastatud vastavalt EL-i ja USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield. Kui teil on küsimusi või vajate rohkem teavet seoses isikuandmete rahvusvahelise edastamisega, võtke meiega ühendust aadressil privacy@bmigroup.com.

Teie õigusedÜlevaade
Seoses Teie isikuandmete töötlemisega BMI Group'is on teil konkreetsed õigused. Nende seas on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me töötleme, ja õigus nõuda nende parandamist või kustutamist. Te võite keelduda turundusmaterjalidestvõtta tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku (kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul) ning rääkida oma kahtlustest reguleerivatele asutustele.
Mõnes jurisdiktsioonis (sh Euroopa Majanduspiirkonnas) on elanikel vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele täiendavad õigused ning me vaatame Teie taotluse läbi, et saaksite vajadusel kasutada oma õigusi kooskõlas nende kehtivate õigusaktidega. Selliste õiguste hulka võib kuuluda õigus esitada vastuväide andmete töötlemisele ja taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või nende ülekandmist.

Õiguste kasutamine
Kui te ei taha saada e-postiga turundusmaterjale, võite neist keelduda, klõpsates e-kirjas olevale keeldumise lingile või saates meile e-kirja aadressil DSAR@bmigroup.com.
Muud liiki turundusmaterjalidest keeldumiseks (või kui vajate keeldumiseks abi või tahate kasutada oma õigusi) võtke meiega ühendust aadressil DSAR@bmigroup.com.

Veebilehe teave ja küpsisedKüpsised
Palun tutvuge BMI Group'i küpsiste kasutamise põhimõtetega, et saada teada, kuidas me veebilehelt küpsiste abil saadud isikuandmeid kasutame. Küpsiste kasutamise põhimõtted leiate aadressilt www.bmigroup.com/legal/cookie-policy

Kolmandad isikud
Meie privaatsusteade ei rakendu teabele, mida töötlevad meie äripartnerid või muud kolmandad isikud. Meie veebileht võib sisaldada linke veebilehtedele, mis ei ole meie kontrolli all. See privaatsusteade ei rakendu sellistele kolmandate isikute veebilehtedele või meie veebilehe kaudu kättesaadavatele rakendustele.

Privaatsusteate muutmine
See privaatsusteade ei moodusta Teiega sõlmitud lepingu osa ja me jätame endale õiguse seda teadet igal ajal ajakohastada. Me võtame asjakohaseid meetmeid, et teatada teile privaatsusteate ajakohastamisest (näiteks avaldades ajakohastatud privaatsusteate oma veebilehel või kasutades vajadusel Teie teavitamiseks otsesemaid vahendeid, näiteks teade e-postiga). 
„Kehtib alates“ kuupäev privaatsusteate alguses on viimase ajakohastamise kuupäev.

KontaktKui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid käsitleme või töötleme, võtke meiega ühendust aadressil privacy@bmigroup.com.

BMI Group vastutab Teie isikuandmete eest. Kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt töötleb Teie isikuandmeid sõltumatult see BMI Group'i üksus, mis osutab teile teenuseid või suhtleb Teiega. Seda veebilehte haldab BMI Group Management UK Limited, kes on ühtlasi vastutav andmehaldur.