Kasutustingimused

Õigusteave

Veebisaidi www.bmieesti.ee (edaspidi „veebisait“) looja on Monier OÜ, mis kuulub BMI gruppi.
Veebisaiti kasutades nõustute järgmiste kasutustingimustega:

1. OMANDIÕIGUS

Veebisait ja sellel avaldatud sisu (tekstid, kujutised, animatsioonid, logod, juhtlaused jne) on kaitstud autoriõigusega ja kaubamärgiõigusega. 

2. KASUTAMINE, TAASESITUS

Võite veebisaiti vaadata, selle sisu alla laadida ja printida ning kasutada veebisaidi funktsioone. Kõikide muudatuste tegemiseks, sisu taasesitamiseks, levitamiseks või muul viisil kättesaadavaks tegemiseks on vajalik BMI Groupi selgesõnaline nõusolek. Sisu lubatud taasesitamisel, levitamisel või muul viisil kättesaadavaks tegemisel tuleb veebisaidilt võetud sisule lisada järgmine allikaviide: Allikas: www.bmigroup.com ja © BMI Group Holdings UK Limited.

3. LINGID

Veebisaiti ja/või selle sisu ei tohi muuta BMI Groupi selgesõnalise loata. Võite linkida veebisaidi või selle üksikud lehed teiste veebisaitidega, kasutades selleks tavalist meetodit. Veebisaidi või selle sisu linkimise või kuvamise viis (nt teksti sees kuvamine või teise veebisaiti manustamine paneelide kaupa) ei tohi jätta ebaõiget muljet veebisaidi ja selle sisu autorlusest. BMI Group jätab endale õiguse nõuda sellise BMI Groupi veebisaidile viiva lingi eemaldamist. Kõik võimalikud välislingid (st lingid BMI Groupi veebisaidilt kolmandate isikute veebisaitidele) on loodud ainult Teie mugavust silmas pidades. Pidage meeles, et selliseid linke kasutades lahkute BMI Groupi veebisaidilt. Seega ei saa BMI Group mõjutada lingi kaudu avatud veebisaidi sisu ega vastuta kahju eest, mis võib tuleneda nende veebisaitide avamisest ja vaatamisest, neilt sisu allalaadimisest või nende muul viisil kasutamisest. Kui kolmandate isikute veebisaitidelt toovad lingid BMI Groupi veebisaidile, ei tähenda see, et BMI Group on andnud nõusoleku selliste kolmandate isikute veebisaitide sisule või vastutab selle eest.

4. TÄIELIKKUS

BMI Group teeb kõik endast oleneva, et tagada veebisaidil oleva teabe õigsus, täielikkus ja ajakohasus. Sellele vaatamata soovitab BMI Group kontrollida enne kasutamist teabe õigsust. BMI Group ei vastuta veebisaidi sisu eest ega kahju eest, mis tuleneb veebisaidi vaatamisest, sellelt teabe alla laadimisest või veebisaidi kasutamisest.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Veebisaidi kaudu saate ühendust võtta BMI Groupiga, saates e-kirja kontserni kommunikatsioonidirektorile: Compliance@BMIGroup.com.
Kasutajate esitatud isikuandmeid säilitatakse taotlustele vastamiseks. Andmed kustutatakse kohe, kui neid ei ole enam neil eesmärkidel vaja, välja arvatud siis, kui see on andmete säilitamist käsitlevate õigusnormidega keelatud või olete andnud nõusoleku andmete pikemaajaliseks säilitamiseks. Teie isikuandmete töötlemine vastavalt eespool kirjeldatule on vajalik Teie taotlustele vastamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Teie poolt kontaktvormil vabatahtlikult esitatud täiendavate isikuandmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse sättel, mis käsitleb huvide tasakaalu (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Võite igal ajal esitada vastuväite oma andmete säilitamisele ja töötlemisele, saates e-kirja aadressil Compliance@BMIGroup.com.

6. INTERNETI KAUDU ESITATUD TAOTLUSI KÄSITLEVAD PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Veebisait pakub teile võimaluse saada e-maili teel teateid vabade töökohtade kohta ning kandideerida interneti või e-maili teel töökohtadele või koolitustele, mida pakuvad BMI Group ja tema sidusettevõtjad. Selliste teadete ja taotluste suhtes kohaldatakse lisaks muudele õigusnormidele ka andmete puutumatuse põhimõtteid. Teie poolt interneti teel esitatud taotluse läbivaatamiseks töötleme BMI Groupile esitatud andmeid elektrooniliselt. Töötlemine on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Enne meile oma isikuandmete edastamist tutvuge käesolevate andmete puutumatuse põhimõtetega. Lisaks muudele õiguslikele teadetele kohaldatakse punktis 6 sätestatud andmekaitsedeklaratsiooni. 

6.1 Andmete esitamine
BMI Groupile ja tema sidusettevõtjatele interneti või e-maili teel taotlusi esitades edastate BMI Groupile oma isikuandmed nagu nimi, mailiaadress ja e-maili aadress, ning teabe oma haridustaseme, erialase kvalifikatsiooni ja tunnistuste kohta ning muu teabe ja dokumendid, mis tavaliselt esitatakse töökohale kandideerimisel. Teie enda huvides avaldage ainult need isikuandmed (nt etniline päritolu, poliitilised vaated, ametiühingusse kuulumine, füüsiline ja vaimne tervis, usulised või filosoofilised veendumused - üheskoos nimetatud „delikaatsed isikuandmed“; isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 1), mida te selgesõnaliselt soovite meile avaldada. Me ei eelda, et avaldate meile delikaatseid isikuandmeid, ega nõua seda. Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas me kasutame taotlejate isikuandmeid, vt „Isikuandmete puutumatust käsitlev teade BMI töötajatele ja töövõtjatele“, mille leiate siit.
Oma isikuandmeid esitades annate nõusoleku selle teabe säilitamiseks ja kasutamiseks kooskõlas õigusnormidega, veebisaidi kasutustingimustega ning käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga. Veebipõhist taotlusvormi kasutades edastatakse Teie andmed ja failid BMI Groupile ainult pärast seda, kui olete andnud nõusoleku oma andmete kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks kooskõlas käesoleva andmekaitsedeklaratsiooniga, tehes vormil märke vastavasse lahtrisse. 

6.2 Andmete säilitamine, kasutamine ja kustutamine
BMI Group säilitab ja kasutab Teie poolt esitatud andmeid ja faile ainult Teie taotluse registreerimise ja töötlemise eesmärgil, sh Teiega ühenduse võtmiseks. Kui Teie taotlus rahuldatakse, võidakse esitatud teavet ja faile jätkuvalt kasutada Teiega sõlmitud töölepingu kehtivuse jooksul. Muul juhul säilitab BMI Group Teie andmeid ja faile 6 kuud pärast töölevõtmise protsessi lõppemist (välja arvatud juhul, kui kohalikud õigusnormid näevad ette lühema säilitamise aeg), et vastata Teie taotlust käsitlevatele küsimusele kohta, täita õiguslikke kohustusi ja koostada, esitada või kaitsta olemasolevaid või potentsiaalseid nõudeid. Selle tähtaja möödumisel Teie andmed üldjuhul kustutatakse. Täpsema teabe saamiseks selle kohta, kuidas BMI Group säilitab, kasutab ja kustutab taotlejate isikuandmeid, vt „Isikuandmete puutumatust käsitlev teade BMI töötajatele ja töövõtjatele“, mille leiate siit. Kui olete andnud nõusoleku oma andmete ja failide edastamiseks teistele BMI Groupi ettevõtetele, tehes märke vastavasse lahtrisse või kinnitades seda e-mail teel saadetud taotluses, edastame Teie taotluse kontserni teistele ettevõtetele, kus võib olla teile sobiv vaba töökoht. 

6.3 Andmete edastamine kolmandatele isikutele
Seoses Teie taotlusega jätame endale õiguse edastada Teie andmed ja failid värbamiskonsultantidele või sarnastele teenusepakkujatele, keda me võime kasutada töötajate leidmiseks. Nende konsultantide suhtes kehtivad samasugused andmekaitsenõuded nagu meie suhtes. Kui eelnev välja arvata, siis Teie veebitaotluses esitatud isikuandmeid ja faile ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui te olete andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku või meile antakse ametlik korraldus.

6.4 Taotluse tühistamine ja tagasivõtmine
Teil on õigus oma nõusolek esitatud isikuandmete säilitamiseks ja kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Lisaks on teil alati võimalus oma taotlus tagasi võtta. Kui te võtate oma taotluse tagasi, kustutatakse Teie andmed ja failid kandideerijate andmepangast vastavalt eespool sätestatule. Veebi kaudu taotlust esitades saate ka igal ajal nõuda, et BMI Group kustutaks kõik isikuandmed või failid, mis te olete edastanud. Me käsitleme sellist taotlust kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

6.5 Kontakt
Palun saatke kõik kandideerimismenetlust või andmete puutumatust käsitlevad küsimused aadressil Privacy@StandardIndustries.com.

7. KÜPSISED

Veebisait kasutab küpsiseid – need on väikesemahulised failid, mis võimaldavad ära tunda kasutaja seadme (arvuti, nutitelefoni jne). Küpsised muudavad veebisaidi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja ohutumaks ning eelkõige optimeerivad meie tooteid ja teenuseid Teie jaoks ning võimaldavad meil edastada teile tulevikus sihitatud teavet. Veebisait kasutab nn esimese osapoole küpsiseid, mida säilitame meie, ning kolmanda osapoole küpsiseid, mida teatud eesmärkidel kasutavad välised teenuseosutajad. Enamik BMI Groupi kasutatavaid küpsiseid on „seansiküpsised“, mis kustutakse automaatselt veebisaidi külastuse lõppedes. Need küpsised võimaldavad meil ära tunda Teie brauseri, kui te järgmine kord meie veebisaiti külastate. Veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta teabe saamiseks klõpsake siia. Kasutajad saavad otsustada, kuidas neid küpsiseid kasutatakse. Kõikidel brauseritel on võimalus kas üldiselt või ainult teatud veebisaitide puhul piirata küpsiste salvestamist või see täielikult keelata. Juhime tähelepanu sellele, et küpsiste keelamine võib mõjutada meie veebisaidi kasutamist või selle kasutajasõbralikkust. Kasutajad saavad hallata reklaamiküpsiseid USA veebisaidi http://www.aboutads.info/choices või Euroopa veebisaidi http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ kaudu. Kasutajate andmeid (näiteks IP-aadress, kasutajanimed jne) säilitatakse anonüümselt, et nende abil ei oleks võimalik isikut tuvastada.

8. GOOGLE ANALYTICS

Veebisait kasutab veebianalüüsi teenuse Google Analytics funktsioone. Teenusepakkuja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA (edaspidi „Google“). Nagu eespool kirjeldatud, kasutab Google Analytics küpsiseid tekstifailidena, mis on salvestatud Teie arvutisse. Küpsiste kogutud teave meie veebitoodete ja -teenuste kasutamise kohta saadetakse üldjuhul Google’i serverisse USA-s ning salvestatakse seal. Kui aga on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine, lühendab Google Teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikide või Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikide piires. Ainult erandjuhul edastatakse täielik IP-aadress Google'i serverisse USAs ja lühendatakse seal. Google kasutab BMI Group'i tellimusel seda teavet, et hinnata BMI veebitoodete ja -teenuste kasutamist, koostada aruandeid veebitoodete ja -teenustega seotud tegevuste kohta ning muude teenuste osutamiseks seoses veebitoodete ja -teenuste ning veebisaidi kasutamisega. Töödeldud andmete põhjal luuakse anonüümsed kasutajaprofiilid. Kasutaja brauserist saadetud IP-aadressi ei ühendata muude Google’i andmetega. Kasutajad saavad brauseri sätetega keelata küpsiste salvestamise; samuti saavad kasutajad keelata veebitoodete ja -teenuste kasutamise kohta kogutud andmete edastamise Google’ile ja nende andmete edasise töötlemise Google’i poolt, laadides järgmiselt lingilt alla ja installeerides brauseri pistikprogrammi: tools.google.com/dlpage/gaoptout Pidage meeles, et mõned vananenud brauserid ei toeta seda pistikprogrammi. Kui soovite kasutada sellist vananenud brauserit, järgige brauseri seadetes esitatud juhiseid küpsiste keelamiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab andmeid reklaami eesmärgil, ning seadete ja keeldumise võimalustest leiate järgmistelt Google'i veebisaitidelt:

9. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Veebisaidi ja/või selle funktsioonide kasutamisest tulenevate kohtuvaidluste suhtes kohaldatakse Inglismaa ja Walesi õigust. Inglismaa ja Walesi kohtutel on veebisaidi ja/või selle funktsioonide kasutamisest tulenevate vaidluste lahendamise ainupädevus.