Vaststellen huidige staat van het dak

Huidige staat van het dak

Om een gedegen plan te kunnen maken moet de huidige staat van het dak grondig in kaart gebracht worden. Een oppervlakkige visuele inspectie van de buitenzijde en binnenzijde van het dak levert meestal niet voldoende informatie op over de technische staat en de constructieve opbouw van het dak.

BMI Monier dakscan

BMI Monier dakscan

Bij BMI Monier hebben we de expertise in huis om daken grondig te inspecteren. We kunnen de conditie en de opbouw van uw dak in kaart brengen met onze Dakscan. We leggen de totale waardering van de dakconstructie voor u vast in een gedetailleerd rapport. Daarin beschrijven we de conditie en de opbouw van elk onderdeel van het dak, de hoofd- en hulpdraagconstructie, waterkerende lagen, isolatie, bouwkundige aansluitingen, schoorstenen en doorvoeren.

BMI Monier Dakscan voor renovatie

Conditiemeting

Aanvullend op de Dakscan kunnen we een conditiemeting voor u uitvoeren. De conditietabel, geeft u een overzichtelijk en objectief beeld van de conditie van het dak per dakdeel.

Laboratoriumonderzoek naar de staat van de dakpannen

Staat u voor de vraag of uw dakpannen kunnen worden hergebruikt of moeten worden vervangen? Bij BMI Monier kunnen we uw dakpannen hierop onderzoeken.

We inventariseren de zwakke plekken en onderzoeken de resterende levensduur. Zo kunnen we u adviseren of de dakpannen opnieuw gebruikt kunnen worden of dat ze aan vervanging toe zijn.

Ons laboratorium bij onze productielocatie in Woerden is volledig uitgerust voor het testen van dakpannen. De labmedewerkers hebben een speciale opleiding bij BMI Monier gevolgd en zijn gespecialiseerd in de fysische eigenschappen van beton en keramiek. Na het onderzoek ontvangt u van ons een rapport over de staat waarin uw dakpannen verkeren.

De 6 testen van ons laboratorium

In ons laboratorium kunnen we 6 verschillende testen uitvoeren:

1. Visuele beoordeling

Na een visuele beoordeling hebt u een globale indruk van de technische staat van de dakpannen van uw complex. Vertoont een dakpan bijvoorbeeld haarscheurtjes, dan neemt de pan water op en bestaat het risico op vorstschade. Bij dit test-oordeel hoort ook een klanktest. Hierbij worden de dakpannen aangetikt met een hamer om niet of moeilijk zichtbare gebreken, zoals haarscheurtjes of delaminatie, op te sporen.

2. Wateropnametest

De wateropnametest is een berekening van de open en gesloten poriën van de dakpannen die we testen. Een pan die te poreus is, kan te veel water opnemen. Dat kan in de winter leiden tot vorstschade.

3. Waterdoorlaatbaarheidstest

Bij deze test meten we de waterdoorlaatbaarheid van de body van de dakpannen. Zo krijgt u antwoord op de vraag of de waterdoorlaatbaarheid van uw dakpannen voldoet aan de huidige productienorm.

4. Regendaktest

De regendaktest geeft u een duidelijk beeld van de regendichtheid van uw dakpannen, zowel van de sluitingen als het oppervlak van uw dakpannen. We maken op deze manier precies de zwakke plekken zichtbaar.

5. Vries-dooi-test

De vries-dooi-test simuleert de vries-dooi-belasting waar uw dakpannen de komende jaren aan worden blootgesteld. Zo maken we de vorstbestendigheid van uw dakpannen zichtbaar en die geeft u een indicatie van de technische restlevensduur.

6. Breuktest

Deze test geeft u inzicht in de breuksterkte van uw dakpannen en of ze voldoen aan de norm die hiervoor geldt. Dakpannen moeten immers bestand zijn tegen een bepaalde belasting, zonder te breken.

Resterende technische levensduur

Resterende technische levensduur

Wanneer we de resultaten van al deze testen combineren, krijgen we een optimaal beeld van de staat van uw dakpannen. Daarmee kunnen we een inschatting maken van de resterende levensduur. Globaal ziet de veroudering van alle bouwmaterialen, uitgezet in een grafiek, er ongeveer hetzelfde uit. In onze theoretische benadering gaan wij uit van een exponentiële materiaaldegradatie.

resterende technische levensduur

Inschatten van de degradatie

Om de resterende technische levensduur van onderdelen van het dak in te kunnen schatten is kennis van de degradatiesnelheid nodig.

De degradatiesnelheid van een materiaal is sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin het materiaal is toegepast. BMI Monier heeft een verkennend onderzoek gedaan om te komen tot een RM (Risico Maat) Hellende daken. De daarin opgedane kennis gebruiken we om de degradatiesnelheid van dakmaterialen in te schatten. Het verloop van degradatie is afhankelijk van invloedsfactoren. Invloedsfactoren kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld het dakontwerp, locatie, hoogte, oriëntatie en omgeving. Met behulp van een degradatiecurve is de degradatie te visualiseren. Om aan te kunnen geven waar het kwaliteitsniveau van een onderdeel van het dak zich op de degradatiecurve bevindt, is kennis van symptomen noodzakelijk. (bron: rapport TNO Risicomaat Hellende daken 2009)

Houd rekening met de flora- en faunawet

Bij ontwerp en planning moet u met nog een heel ander aspect rekening houden. Als u een oud pannendak in het voorjaar wilt renoveren, is de kans groot dat zich onder de onderste rijen dakpannen vogelnesten bevinden. De wetgeving verbiedt het om nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels te verstoren. Het is aan te raden om al twee jaar van tevoren een ecoloog in te schakelen om de geplande ontwikkeling te toetsen aan de natuurwetgeving.

Met een quickscan Flora en fauna kan in kaart gebracht worden op welke plaatsen beschermde stadsvogels nestelen of vleermuizen verblijven. Op basis van deze quickscan wordt het vervolgtraject uitgestippeld. Vaak moeten er in het jaar voorafgaand aan de renovatie alternatieve nestelgelegenheden aangebracht worden, zoals tijdelijke nestkasten. Tijdens de renovatie moet op dezelfde plaatsen weer nieuwe nestelgelegenheden gecreëerd worden. De Vogelvide kan in deze gevallen een goede oplossing zijn; deze biedt mussen een broedplek. Andere mogelijkheden zijn mussenpannen en gierzwaluwpannen.