Privacyverklaring voor derden

Doel en toepassingsgebied van deze privacyverklaring

BMI Group Management UK Limited en haar aanverwante rechtspersonen (tezamen ‘BMI Group’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) respecteren uw privacy. 

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe BMI Group de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en bewaart die u tijdens en na uw overeenkomst of relatie met ons verstrekt. We stellen alles in het werk ervoor te zorgen dat door ons ontvangen persoonsgegevens worden beschermd en behandeld conform de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle externe partijen die persoonsgegevens met BMI Group delen, inclusief maar niet beperkt tot aannemers, gebouweigenaars, sollicitanten, klanten en leveranciers, de respectieve medewerkers daarvan en de eindgebruikers (gezamenlijk ‘u’).

Als u een gebouweigenaar bent en een van onze aannemers werkzaamheden voor u heeft uitgevoerd, kunnen we bepaalde informatie over u in onze aannemersportal opslaan. Deze privacyverklaring is op deze omstandigheden niet van toepassing (zie de privacyverklaring van uw aannemer op onze aannemersportal voor meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens via deze portal verwerken). U kunt ook contact met ons opnemen en wij kunnen aan u een afschrift verstrekken. 

Aanvullende informatie over BMI Group is te vinden op https://www.bmigroup.com/our-company 

Informatie die wij over u bewaren en verwerken

Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die relevant zijn voor onze overeenkomst of relatie met u en slaan deze op. Daartoe behoren uw naam, e-mailadres, persoonlijke en professionele contactgegevens, creditcardinformatie, uw communicatievoorkeuren, gegevens over onze producten waarnaar u heeft geïnformeerd of die u van ons heeft gekocht en gegevens over projecten waaraan u als aannemer van BMI Group heeft gewerkt. Persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van uw deelname aan een competitie, enquête of aan marktonderzoek gerelateerd verzoek van BMI Group (zoals getuigenissen, beoordelingen en andere feedbackprocessen) en informatie over de content van onze website kunnen daar eveneens toe behoren.

We verzamelen persoonsgegevens hetzij rechtstreeks via u, hetzij via uw werkgever of een externe tussenpersoon tijdens ons verkoopproces. Van tijd tot tijd kunnen wij ook persoonsgegevens over u ontvangen uit andere externe bronnen (zoals verordenende instanties, externe informatiebureaus, enz.).

Werving

U kunt online via onze website of per e-mail solliciteren naar een door BMI Group geboden betrekking of trainingsplek of intekenen op vacaturemeldingen. Deze privacyverklaring is naast andere wettelijke vereisten van toepassing op deze online meldingen en sollicitaties.

Als u online of per e-mail bij BMI Group solliciteert, verstrekt u persoonsgegevens zoals naam, postadres, e-mailadres, opleiding, professionele kwalificaties, certificaten en andere informatie en documenten die doorgaans bij sollicitaties worden gebruikt. Wij kunnen ook andere informatie over uw arbeidshistorie verzamelen, bijvoorbeeld vorige functies en ervaringen, opleidingsgegevens, professionele lidmaatschappen en gegevens over strafrechtelijke veroordelingen. 

U hoeft alleen speciale categorieën persoonsgegevens (zoals etnische achtergrond, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, fysieke en geestelijke gezondheid, of religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen) te verstrekken als u ons voor de ontvangst daarvan uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We verwachten niet van u dat u deze gegevens verstrekt en we verlangen niet dat u deze gegevens verzendt, tenzij wij deze informatie nodig hebben om u in staat te stellen toegang tot bepaalde informatie te krijgen. 

Op basis van een online sollicitatie op uw initiatief verwerken wij de persoonsgegevens die u aan BMI Group verstrekt elektronisch omwille van de sollicitatie en controle op een mogelijke criminele achtergrond. 

Rechtsgrond en doel voor verwerking van uw persoonsgegevens (alleen voor inwoners van de EER)

In de meeste gevallen is ons gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk:

 • om ons in staat te stellen onze overeenkomst met u uit te voeren, bijvoorbeeld een contract voor de aankoop van een product of dienst; 

 • om ons in staat te stellen onze wettelijke verplichtingen na te komen en/of samen te werken met verordenende en andere instanties; of

 • om onze gerechtvaardigde belangen na te streven en te voorkomen dat deze niet ondergeschikt worden aan uw belangen of fundamentele rechten of vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen, om onze zakelijke overeenkomsten en overeenkomsten met klanten te beheren en te verbeteren, voor de zakelijke ontwikkeling en analysedoeleinden, om het gebruik van onze producten te monitoren en te evalueren, om onze contractor locator tool te verstrekken en om marktonderzoek of enquêtes uit te voeren.
   

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden die bij wet zijn toegestaan, met inbegrip van de volgende (indien noodzakelijk):

 • Om aan een verzoek of bevel van een bevoegde rechter, rechtshandhavingsinstantie of andere overheidsinstantie te voldoen;

 • Om de vitale belangen van wie dan ook te beschermen; en

 • Om wettelijke vorderingen af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen.

 
Sommige van de bovenstaande verwerkingsgronden overlappen elkaar en er kunnen andere gronden zijn die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Als u vragen heeft of informatie nodig heeft met betrekking tot de rechtsgrond en het doel voor verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com
 

Bewaren en overdragen van uw persoonsgegevens

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang redelijkerwijs noodzakelijk is ter voldoening van de relevante doeleinden vermeld in deze privacyverklaring en tijdens de bij wet toegestane periode. De bewaarperiode wordt hoofdzakelijk bepaald door relevante verplichtingen op basis van wet- en regelgeving en/of de duur van onze zakelijke relatie met u. Wij zullen uw persoonsgegevens veilig verwijderen of wissen als er geen geldige zakelijke reden is om ze nog langer te bewaren.  

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken de juiste technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen onbedoeld(e) of onwettig(e) vernietiging, verlies en verandering en tegen ongeoorloofde verstrekking en toegang. BMI Group slaat uw persoonsgegevens op in gecentraliseerde databases met gecontroleerde toegang en in beveiligde papieren en elektronische bestanden. De toegang is beperkt tot geautoriseerde gebruikers op wie de plicht van vertrouwelijkheid rust, zoals de afdeling accounting of human resources, voor zover deze toegang nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

Gegevens delen

Overdracht aan derden

 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden: 

 • Waar u toestemming heeft gegeven, mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden aan wie u toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toen u derden toestemming gaf om in verband met een dienst contact met u op te nemen.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze dienstverleners, zakelijke partners en aannemers die namens ons diensten aanbieden of die wij inzetten om ons bedrijf te ondersteunen.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook met derden delen in het kader van de mogelijke verkoop of reorganisatie van het bedrijf en de ontvangers van uw persoonsgegevens instrueren dat zij deze uitsluitend mogen gebruiken voor de in deze verklaring beschreven doelen. 

 • Als uw bedrijf of werkgever onderdeel is van een door BMI Group gecertificeerd aannemersprogramma, inclusief BMI RoofPro, kunnen wij de contactgegevens van uw installateur op onze website plaatsen als onderdeel van de locator van de BMI Group-aannemer.

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met een verordenende instantie, bevoegde wetshandhavingsinstantie, overheidsinstantie, rechter of andere derden om (i) de wet na te leven, (ii) contractvoorwaarden na te komen en (iii) de rechten, eigendom of veiligheid van BMI Group of anderen te beschermen. 

 • Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere entiteiten binnen de MBI Group, die de persoonsgegevens zullen gebruiken voor de in deze beleidsverklaring beschreven doelen. 

Informatie overdragen buiten de EER (alleen voor inwoners van de EER) 

We kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen delen met de hierboven beschreven derden die zich buiten het land of de regio bevinden waarin u woonachtig bent. In dergelijke gevallen treffen we de juiste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven conform de in deze privacyverklaring beschreven normen, bijvoorbeeld door contractuele overeenkomsten aan te gaan op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of door ons te verlaten op de certificering van de externe ontvangers onder het Privacy Shield van de EU en de Verenigde Staten. Als u vragen heeft of informatie nodig heeft met betrekking tot internationale overdracht van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com.

Uw rechten

Overzicht 

U heeft bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMI Group. Daartoe behoort uw recht op toegang tot en correctie en verwijdering van persoonsgegevens die wij met betrekking tot u bewerken. U kunt ook uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonsgegeven voor marketingdoeleinden of verwerking en u kunt aangelegenheden die u zorgen baren aan verordenende instanties voorleggen.

In sommige rechtsgebieden (inclusief de Europese Economische Ruimte) hebben de inwoners daarvan extra rechten onder de van toepassing zijnde wet en verwerken wij uw verzoek om in voorkomende gevallen uw rechten conform deze wetten uit te oefenen. Deze rechten kunnen uw recht van bezwaar tegen verwerking omvatten en een verzoek aan ons om de verwerking of portabiliteit van uw persoonsgegevens te beperken.  

Uw rechten uitoefenen

Als u uw toestemming voor e-mailmarketing wilt intrekken, klikt u op de ‘opt-out’-link in de marketing-e-mails of stuurt u per e-mail een bericht naar DSAR@bmigroup.com.

Als u uw toestemming voor andere typen marketing wilt intrekken, als u hulp nodig heeft bij het intrekken van toestemming of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan met ons contact op via DSAR@bmigroup.com.

Website-informatie en cookies

Cookies 

Raadpleeg het cookiebeleid van BMI Group voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken die via cookies op onze websites worden verstrekt. Dit beleid is te vinden op www.bmigroup.com/legal/cookie-policy 

Derden

 Onze privacyverklaring is niet van toepassing op door onze zakelijke partners of derden verwerkte informatie. Onze website kan links bevatten naar websites die niet onze eigendom zijn of waarover wij geen controle hebben. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites of toepassingen van derden die vanuit onze website toegankelijk zijn of waarnaar op onze websites wordt verwezen. 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geen onderdeel van een contract met u en wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken. Wij treffen alle juiste maatregelen om u te informeren over updates van onze privacyverklaring (bijvoorbeeld door de geüpdatete privacyverklaring op onze website te plaatsen of in voorkomende gevallen meer rechtstreekse maatregelen te gebruiken om u te informeren, zoals kennisgeving per e-mail).  

Wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden kunt u zien aan de ‘Ingangsdatum’ bovenaan deze privacyverklaring. 
 

Contact

Als u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of deze verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@bmigroup.com

BMI Group is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Omwille van de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming worden uw gegevens onafhankelijk gecontroleerd door de rechtspersoon van BMI Group die de diensten aan u verstrekt of die met u communiceert. BMI Group Management UK Limited exploiteert deze website en is de gegevenscontroller.