Disclaimer

Juridische mededelingen

De website www.bmigroup.com (de "Website") is opgesteld door BMI Group Holdings UK Limited, Thames Tower, 4th Floor, Station Rd, Reading, Verenigd Koninkrijk, RG1 1LX ("BMI Group"). BMI Group is de eigenaar van de Website en de inhoud ervan. Door de Website te gebruiken stemt u in met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

1. EIGENDOMSRECHTEN

De Website en de inhoud daarvan (teksten, beelden, animaties, logo's, slogans, enz.) worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. GEBRUIK, REPRODUCTIE

U mag de Website bekijken, downloaden, printen en de aangeboden functies gebruiken. Voor elke wijziging, reproductie, distributie of andere beschikbaarstelling is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BMI Group vereist. In het geval van een toegestane reproductie, distributie of andere beschikbaarstelling, moet de inhoud die van de Website afkomstig is vergezeld gaan van een bronvermelding in de volgende vorm: Bron: bmigroup.com en © BMI Group Management UK Ltd.

3. LINKS

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de BMI Group mag u geen wijzigingen aanbrengen aan deze website en/of de inhoud daarvan. U mag op de gebruikelijke wijze een link naar de Website of afzonderlijke pagina's daarvan op andere website op het internet plaatsen. De links mogen geen onjuiste indruk wekken met betrekking tot de auteur van de Website en de inhoud ervan, door de manier en het type van het linken of het weergeven van de Website en de inhoud daarvan (b.v. door inline weergave in of embedden in een andere website via een frame). BMI Group behoudt zich het recht voor om te vragen dergelijke links naar de Website te verwijderen. Alle eventuele externe links (d.w.z. links van de Website naar websites van derden) zijn uitsluitend ten behoeve van de gebruiker gecreëerd. Houd er rekening mee dat, wanneer u zulke links gebruikt, u de BMI Group Website verlaat.

Bijgevolg heeft BMI Group geen invloed op de inhoud van een website die via de link wordt geopend en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan door het openen en bekijken van een dergelijke website of door het downloaden of ander gebruik van de inhoud. Als links van een externe website naar de website van BMI Group leiden, betekent dit niet dat BMI Group heeft ingestemd met de inhoud van een dergelijke externe website of er verantwoordelijk voor is.

4. VOLLEDIGHEID

BMI Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website, maar BMI Group raadt aan de juistheid van de informatie te controleren alvorens deze te gebruiken. BMI Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Website of voor schade veroorzaakt door het bekijken, downloaden of gebruiken van de Website.

5. OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De website stelt de gebruiker in staat om contact op te nemen met de BMI Group per e-mail aan Compliance@BMIGroup.com. De persoonlijke gegevens die door elke gebruiker worden verstrekt, worden opgeslagen om te kunnen reageren op het verzoek van de gebruiker. De gegevens worden verwijderd zodra ze voor dit doeleinde niet meer nodig zijn, tenzij de wettelijke bewaartermijn het verwijderen ervan verhindert of tenzij de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het langer bewaren van de gegevens.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, zoals hierboven beschreven, is noodzakelijk om te reageren op het verzoek van de gebruiker (Artikel 6 (1) b) van de AVG). De verwerking van andere persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt door de gebruiker is gebaseerd op de clausule van belangenafweging van de AVG (Art. 6 (1) f). 

De gebruiker heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de opslag en verwerking van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar Compliance@BMIGroup.com.

6. PRIVACYVERKLARING VOOR ONLINE TOEPASSINGEN

De Website biedt de mogelijkheid om u te registreren om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van openstaande vacatures, om online of per e-mail te solliciteren op de baan- en stageplaatsen die worden aangeboden door BMI Group en haar gelieerde ondernemingen. Voor meldingen en online sollicitaties geldt, naast de toepasselijke wettelijke vereisten, de privacyverklaring. Op basis van de door u ingediende online sollicitatie verwerken wij de persoonsgegevens die u aan BMI Group in elektronische vorm verstrekt om uw sollicitatie te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (artikel 6, lid 1, b) van de AVG). We raden u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. 

De verklaring inzake gegevensbescherming van dit artikel 6 is van toepassing naast de overige juridische mededelingen.

6.1 Aanleveren van gegevens

Wanneer u een online- of e-mailaanvraag indient bij BMI Group of gelieerde ondernemingen, verstrekt u persoonlijke gegevens aan de BMI Group, zoals uw naam, postadres en e-mailadres, informatie over uw opleiding en beroepskwalificaties, certificaten en andere informatie en documenten die doorgaans worden gebruikt bij het solliciteren naar een baan. In uw belang vragen  wij u om bepaalde categorieën persoonsgegevens alleen bekend te maken (bijv. etnische afkomst, over uw religieuze of filosofische overtuigingen, gezamenlijk aangeduid als "Gevoelige gegevens" binnen de betekenis van Artikel 9, lid 1, van de AVG) als u ons uitdrukkelijk op de hoogte wilt stellen van dergelijke informatie. We verwachten niet dat u dergelijke Gevoelige gegevens aan ons bekendmaakt en we vragen u ook niet om dit te doen. Voor meer informatie over ons gebruik van de persoonsgegevens van sollicitanten verwijzen wij u naar BMI Privacy Notice for Employees and Contractors.

Door uw gegevens in te dienen, stemt u in met de opslag en het gebruik ervan door ons in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de gebruiksvoorwaarden van deze website en deze privacyverklaring. Bij gebruik van het online sollicitatieformulier worden uw gegevens en bestanden pas naar BMI Group verzonden nadat u toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring, door het betreffende vakje op het formulier aan te vinken.

6.2 Opslag, gebruik en verwijdering van gegevens

BMI Group bewaart en gebruikt de door de gebruiker verstrekte informatie en documenten uitsluitend om zijn aanvraag te registreren en te verwerken, bijvoorbeeld om contact op te nemen met de gebruiker. Bij een succesvolle sollicitatie mogen de door de gebruiker verstrekte gegevens en documenten voor de duur van het dienstverband verder worden gebruikt. Anders bewaart BMI Group uw informatie en documenten gedurende een periode van 6 maanden na het voltooien van de wervingsprocedure (tenzij de een kortere periode vereist is door de lokale wetgeving), om eventuele vragen over de sollicitatie te kunnen beantwoorden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om bestaande of potentiële claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Aan het einde van deze periode worden gebruikersgegevens doorgaans verwijderd. 

Voor meer informatie over de opslag, het gebruik en de verwijdering van de persoonlijke gegevens van kandidaten door BMI Group, verwijzen wij u naar BMI Privacy Notice for Employees and Contractors. Als de gebruiker, door het overeenkomstige vakje aan te vinken of het in de sollicitatie-e-mail te specificeren, zijn toestemming geeft voor het doorsturen van zijn informatie en documenten naar andere bedrijven van de BMI Group, zullen we de aanvraag doorsturen naar andere bedrijven van de groep die mogelijk openstaande vacatures hebben die passen bij het profiel van de gebruiker. 

6.3 Doorgeven van gegevens aan derden

Om uw sollicitatie te beheren, behouden wij ons het recht voor om uw informatie en documenten over te dragen aan wervingsconsulenten of soortgelijke dienstverleners die wij mogelijk hebben ingeschakeld voor de personeelswerving. Dergelijke consultants zijn onderworpen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming die in wezen identiek zijn aan die waaraan wij zijn onderworpen. Behalve wat zojuist is gemeld, worden de informatie en documenten die de gebruiker als onderdeel van zijn online sollicitatie meestuurt, niet aan derden doorgegeven, tenzij de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of tenzij we door autoriteit zijn gevraagd.

6.4 Annulering; Intrekken van de aanvraag

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor de opslag en het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens door ons in te trekken. Daarnaast kan de gebruiker zijn sollicitatie op elk moment intrekken. Als de gebruiker zijn sollicitatie intrekt, worden de gegevens en documenten in de sollicitantendatabase verwijderd zoals hierboven beschreven. Bovendien kan de gebruiker tijdens de online procedure te allen tijde BMI Group verzoeken om alle door u verzonden persoonsgegevens of documenten te verwijderen. Wij behandelen deze verzoeken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

6.5 Contact

Voor vragen over de sollicitatieprocedure of gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Privacy@StandardIndustries.com.

7. COOKIES

De Website maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden waarmee informatie met betrekking tot het apparaat kan worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (pc, smartphone, enz.). Ze maken de Website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger, en ze optimaliseren met name onze producten en diensten voor u en stellen ons in staat u later gerichte informatie te verstrekken. De Website maakt gebruik van zogenaamde first party cookies, die door ons worden opgeslagen, en cookies van derden, die door externe leveranciers worden geplaatst om bepaalde doeleinden te bereiken.

De meeste cookies die door BMI Group worden gebruikt, zijn "sessiecookies", die automatisch worden verwijderd aan het einde van het bezoek aan de website. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen de volgende keer dat u onze Website bezoekt. Klik hier voor meer informatie over de daadwerkelijke cookies die door deze website worden gebruikt.

Gebruikers kunnen zelf bepalen hoe deze cookies worden gebruikt. Alle huidige browsers hebben de mogelijkheid om de opslag van cookies, in het algemeen of alleen voor bepaalde websites, te beperken of volledig uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website wordt verminderd als cookies niet worden toegestaan. Gebruikers kunnen verschillende soorten online advertentiecookies beheren via https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN voor de Verenigde Staten of https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices voor de Europese Unie.

Alle gebruikersgegevens (IP-adressen, gebruikersnamen, enz.) worden anoniem opgeslagen, zodat persoonlijke identificatie onmogelijk is.

8. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van enkele functies van de webanalysedienst Google Analytics. De dienstverlener is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, zoals eerder beschreven in deze Disclaimer, in de vorm van tekstbestanden, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld over het gebruik van onze online producten en diensten wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op het portaal, verkort Google het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Google gebruikt deze informatie namens BMI Group om het gebruik van de online producten en diensten van BMI Group te evalueren, om rapporten met betrekking tot online producten en diensten te genereren en om ons andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van onze online producten en diensten en de Website. Van de verwerkte gegevens worden geanonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verstrekt, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google. Gebruikers kunnen de browser instellen om het opslaan van cookies te voorkomen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie verzamelde gegevens over het gebruik van onze online producten en diensten worden verzonden naar en verwerkt door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Houd er rekening mee dat sommige verouderde webbrowsers ondersteunen de Google opt-out browser-plug-in mogelijk niet ondersteunen. Als u een dergelijke oude webbrowser wilt gebruiken, raadpleeg dan de instellingen van uw browser om cookies uit te schakelen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor reclamedoeleinden en over instellingen en de mogelijkheid om uw onenigheid te uiten vindt u op de volgende Google-websites:  

9. TOEPASSELIJK RECHT

De wetten van Engeland en Wales zijn van toepassing op elk geschil dat kan ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de Website en/of de functies ervan. Alle eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de Website en/of de functies ervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.