Algemene verkoop-, leverings en aannemingsvoorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
BMI: BMI Nederland BV en/of BMI Productie Nederland BV, degene aan wie de opdracht
wordt verleend (BMI);
Opdrachtgever: de opdrachtgever van BMI;
Aanbieding: de door BMI geoffreerde levering van Producten en/of uitvoering van
werken en/of het verrichten van diensten;
Het werk: het uit te voeren werk;
Overeenkomst: de tussen BMI en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake de
levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten
van diensten;
Partijen: BMI en de Opdrachtgever gezamenlijk;
Producten: dakpannen en daaraan verwante (dak)producten alsmede producten voor
de bescherming en afdichting van bouwconstructies, met name dakbedekking en
waterdichte producten en daaraan verwante (dak) producten (één en ander in de
ruimste zin), alsmede bitumen voor de aanleg en het onderhoud van
asfaltverhardingen;
Werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het
werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet
individuele vrije dag;

Onwerkbare werkdag: een werkdag waarop door omstandigheden buiten de
aansprakelijkheid van de ondernemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste
deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.

2. TOEPASSING

2.1 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene
voorwaarden afwijkende voorwaarden en/of bedingen gelden slechts voor zover deze
schriftelijk door BMI zijn aanvaard.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen,
aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van Producten, de
uitvoering van Werken en het verrichten van diensten waarbij BMI als partij betrokken is.
Zij zijn ook van toepassing op alle volgende aanbiedingen, overeenkomsten en
leveringen, hoe ook tot stand gekomen.
2.3 Onder ‘schriftelijk’ dient in deze algemene voorwaarden en bijbehorende
overeenkomsten tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder niet
uitsluitend een e-mailbericht wordt begrepen.
2.4 Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de
handelsbranche van BMI, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt
afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
2.5 Wijzigingen, aanvullingen en nadere afspraken in de overeenkomst dienen
schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging van BMI
bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor
de prijs

3. AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van BMI zijn vrijblijvend. BMI kan zijn aanbiedingen steeds
herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is
vermeld, tenzij BMI bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor
aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste
termijn voor aanvaarding niet vermeld, in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde
van BMI, dan is het aanbod vervallen indien de Opdrachtgever na verloop van 2 weken
na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat BMI daarvoor een
nadere mededeling dient te doen.
3.2 BMI kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen/
toezeggingen van personen die haar - al dan niet - onbevoegd vertegenwoordigen,
tenzij deze uitlatingen/toezeggingen door wel daartoe bevoegde personen zijdens BMI
alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.
3.3 Getoonde of verstrekte monsters, artist-impressions en/of modellen gelden
slechts ter aanduiding van het product zonder dat het daaraan hoeft te beantwoorden.
Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen als het uiteindelijk geleverde op
enigerlei wijze afwijkt van de monsters.

4. OVEREENKOMSTEN

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging van BMI of
(begin van) de feitelijke uitvoering door BMI of een (andere) al dan niet stilzwijgende
aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding van BMI. Indien niet binnen 8
werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging van BMI wordt
ontkend, zijn partijen daaraan gebonden.
4.2 Op de Overeenkomst tussen partijen gesloten is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) onverkort van toepassing. Voor zover in het kader van
het uitvoeren van werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt zullen deze
Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de eisen
AVG worden verwerkt. De nadere toepassing en uitwerking van de bepalingen van de
AVG zullen per Overeenkomst, waar nodig, noodzakelijk of gewenst, in een addendum
op de Overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd.

5. INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle door BMI vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie
blijft eigendom van BMI. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop
voorkomende constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt
nimmer tot schadeplichtigheid van BMI.
5.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de in lid 1 bedoelde bescheiden of hetgeen
daarin ligt besloten aan derden te openbaren, tenzij BMI hiervoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
5.3 Opdrachtgever zal de samenstelling van de goederen, die geleverd zijn door BMI en
waarop octrooien of patenten rusten, niet (laten) kopiëren op straffe van een door een
bevoegde rechter te bepalen schadeloosstelling.
5.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de Opdrachtgever voor iedere
overtreding een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd, ongeacht alle
overige rechten van BMI.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 BMI behoudt zich het eigendom voor van alle door BMI aan de Opdrachtgever
geleverde goederen totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen uit de
Overeenkomst jegens BMI, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en
boetes, heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval BMI op de
Opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de
Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens BMI.
6.2 Opdrachtgever kan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening over de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen beschikken. Onder normale
bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan
derden en evenmin vervreemding in het kader van een gehele of gedeeltelijke
overdracht van de onderneming van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever over de
goederen beschikt, is Opdrachtgever gehouden ten behoeve van BMI een – naar keuze
van BMI – stil of openbaar pandrecht te vestigen op de uit deze beschikking
voortvloeiende vorderingen.
6.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als bedoeld in lid 1,
is BMI gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van Opdrachtgever
terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever geeft
hierbij onherroepelijk volmacht aan BMI om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in
gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

7. KEURING EN RECLAME

7.1 De Opdrachtgever is gehouden om geleverde goederen, vóór de verwerking ervan,
onmiddellijk bij aankomst op de bouwplaats te keuren op: kwaliteit, afmeting, tolerantie
en hoedanigheid (waaronder begrepen tint, soort, type en hoeveelheid). Een bij de
levering van Producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document
wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven tenzij
Opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen
schriftelijk aan BMI meldt.
7.2 In geval van geringe afwijkingen in kleur, maat of in oppervlaktestructuur van
Producten heeft de Opdrachtgever niet het recht om af te keuren. Geringe
beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de Producten niet wezenlijk
beïnvloeden kunnen niet als gebrek in het product worden aangemerkt.
7.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem
verschafte (technische) gegevens. Eventuele fouten in tekeningen
(productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die
gebaseerd zijn op de door of vanwege Opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel
voor rekening van de Opdrachtgever.
7.4 Het recht van de Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de
Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na de aflevering, BMI hiervan schriftelijk op de
hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten
waarbij de tekortkoming werd geconstateerd. Indien de Opdrachtgever, achteraf
gezien, ten onrechte meent dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst
beantwoorden, en BMI teneinde dit vast te stellen kosten (heeft) moet(en) maken, is
Opdrachtgever gehouden deze aan BMI te voldoen.
7.5 Het recht van de Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare
tekortkomingen indien de Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen nadat hij de
tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken BMI hiervan schriftelijk op de hoogte
stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de
tekortkoming werd geconstateerd.
7.6 De gehele partij waartegen de Opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt, moet totdat
BMI deze bezwaren heeft onderzocht – hetgeen zij met bekwame spoed verplicht is te
doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.
7.7 De rechten van de Opdrachtgever als genoemd in artikel 7.4 en 7.5 vervallen in elk
geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde
1 juli 2023 Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden - 2
producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen
onder de door BMI ter zake van de producten afgegeven garantie.
7.8 In het geval van een terechte klacht als genoemd in artikel 7.4 en/of 7.5 is BMI
slechts gehouden tot hetgeen in artikel 12 staat bepaald.

8. OPNEMING EN GOEDKEURING VAN HET WERK

8.1 De opneming van het werk zal geschieden op schriftelijke mededeling van BMI aan
de Opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van BMI het werk zal zijn voltooid.
8.2 De opneming geschiedt in de regel binnen acht kalenderdagen na de in het vorige
lid bedoelde dag. De Opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren,
schriftelijk mededelen op welke datum en tijdstip de opneming plaatsvindt.
8.3 Nadat het werk is opgenomen, deelt de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen
schriftelijk mee aan BMI of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval
met opgave van de gebreken.
8.4 Wordt niet binnen acht kalenderdagen na opneming een schriftelijke mededeling
door Opdrachtgever aan BMI gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan
wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
8.5 Geschiedt de opneming niet binnen vijftien kalenderdagen na de in het eerste lid
bedoelde dag, dan kan BMI bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de
Opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen acht kalenderdagen op te
nemen, bij gebreke van het voldoen aan dit verzoek, het werk geacht wordt op de
achtste kalenderdag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
8.6 Kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden
hersteld zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. BMI is gehouden de in het
vorige lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
8.7 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het feitelijk in
gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte
daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende
gedeelte.
8.8 Met BMI overeengekomen (oplever)termijnen gelden als indicatie en niet als fatale
termijn. BMI is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de
overeengekomen (oplever)termijnen, door welke oorzaak dan ook, tenzij de
overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van
BMI.

9. MEER- EN MINDERWERK

9.1 BMI is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat de
Opdrachtgever daartoe aan BMI schriftelijk opdracht heeft verleend en BMI deze
opdracht heeft aanvaard. In het kader hiervan wordt de directievoerder, de uitvoerder
of de voorman van de Opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als
bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
9.2 BMI is niet eerder gehouden om minderwerk te verrekenen dan nadat de
Opdrachtgever daartoe aan BMI schriftelijke opdracht heeft verleend en BMI deze
opdracht heeft aanvaard en de daarmee gemoeide prijs is overeengekomen. In het
kader van uitvoering van de contracten met BMI wordt de directievoerder, de
uitvoerder of de voorman van de Opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is,
beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van Opdrachtgever.

10. BETALING

10.1 De betaling geschiedt indien dat in de overeenkomst is overeengekomen in
termijnen en in elk geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door BMI
aangegeven wijze. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta
en zonder verrekening, korting en/of opschorting. Aanvraag tot of toegewezen
reclamering schorten de betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op.
10.2 De factuur zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de
Omzetbelasting 1968. BMI zal ingeval sprake is van aanneming van werk op deze
gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk
en overzichtelijk vermelden:
– het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
– het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
– het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
– de omvang en de loonsom CVS opgenomen in het gefactureerde bedrag;
– naam, adres en woonplaats van de Opdrachtgever;
– een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al
dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
10.3 De in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde premies
sociale verzekering en loonbelasting waarvoor de Opdrachtgever ingeval sprake is van
aanneming van werk ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk
zou kunnen zijn, worden op de facturen van BMI omschreven en dienen te worden
betaald door storting van het desbetreffende op de factuur te specificeren bedrag op
de door BMI aan te wijzen G-rekening.
10.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaald, is de Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn,
onverminderd het recht van BMI om zijn prestaties op te schorten vanwege niet tijdige
betaling van facturen.
10.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de Opdrachtgever anderhalf
(1,5) procent rente voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij voor een volle
maand te rekenen) over het niet betaalde bedrag. Voor rekening van de Opdrachtgever
komen alle kosten die verbonden zijn aan het innen van niet tijdig betaalde facturen,
waarbij de te maken buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de te vorderen
hoofdsom bedragen met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.
10.6 Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter
voldoening van de door de Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke
incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de Opdrachtgever verschuldigde
kosten, de door de Opdrachtgever verschuldigde renten en daarna in volgorde van
ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de
Opdrachtgever, zelfs al verklaart Opdrachtgever te dien aanzien anders.
10.7 BMI hanteert voor incasso’s de methode “SEPA Incasso Bedrijven Doorlopend”.
Indien er gebruik wordt gemaakt van incasso zal BMI de Opdrachtgever minimaal 2
werkdagen voorafgaand aan de incassodatum in kennis stellen omtrent het bedrag en
de verwerkingsdatum.
10.8 BMI is gerechtigd te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te
verlangen. BMI is gerechtigd, om totdat die zekerheid is verstrekt, haar verplichtingen
ten opzichte van de Opdrachtgever op te schorten. Indien Opdrachtgever geen of
onvoldoende zekerheid stelt, is BMI gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van BMI.

11. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

11.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door BMI voor de uitvoering van het
werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door
Opdrachtgever te plaatsen voorzieningen zoals keten, steigers, transportmateriaal,
sanitaire voorzieningen en andere hulpmiddelen (zoals telefoon), welke voldoen aan de
ter zake geldende wettelijke voorschriften, tenzij in de overeenkomst hiervan is
afgeweken.
11.2 Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen tot het werk
dusdanig dat het materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de
plaats van het werk kunnen worden gebracht bij gebreke waarvan de BMI de extra
kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen bij de Opdrachtgever.
11.3 Indien de opdracht van Opdrachtgever tevens betrekking heeft op het leveren van
goederen dan zal de Opdrachtgever, indien BMI dat wenst, op de bouwplaats en in de
nabijheid van het werk, een deugdelijke, goede en goed afsluitbare, waterdichte
opslagplaats kosteloos ter beschikking stellen.
11.4 Opdrachtgever zal tevens voor zijn rekening en risico zorgdragen voor de nodige,
en in redelijkheid te nemen maatregelen, om de aldus aangevoerde en opgeslagen
materialen te beschermen tegen diefstal of beschadiging van welke aard dan ook.
11.5 Opdrachtgever zorgt voorts voor de beschikbaarheid aan BMI van een aansluiting
220/380 Volt ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden van Opdrachtgever
binnen 50 meter van de werkplek.
11.6 De Opdrachtgever zorgt voor een zodanige bouwplaatsinrichting dat BMI voor de
uitvoering van haar opdracht het gebruikelijke mobiele kraanmateriaal kan inzetten.
11.7 Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet
volledig is voldaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

12. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

12.1 De aansprakelijkheid van BMI is beperkt tot het nakomen van de
garantieverplichtingen genoemd in dit artikel, alsmede tot het nakomen van de
garantieverplichtingen van de geldende productgarantie of – indien overeengekomen
– een verzekerde projectgarantie of daksysteemgarantie.
12.2 BMI garandeert ingeval van aanneming van werk dat het uitgevoerde werk goed en
deugdelijk is gedurende een periode van één (1) jaar na oplevering van het werk. BMI
verbindt zich voor haar rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen
of het gebrekkige werk of een onderdeel daarvan te vervangen, een en ander steeds ter
keuze van BMI. Geen beroep op deze garantie kan worden gedaan bij:
- onzorgvuldig en ondeskundig gebruik door Opdrachtgever;
- Indien door Opdrachtgever of derden wijzigingen aangebracht zijn in het geleverde of
de verrichte werkzaamheden;
- het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van BMI;
- gebreken welke ontstaan zijn door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals
brand, aardbeving, etc.
12.3 In geval van levering van producten welke BMI heeft gekocht van derden,
verstrekt BMI op deze producten slechts garantie indien u voor zover zij hiervoor een
garantie van deze derden verkrijgt.
12.4 BMI heeft te allen tijde het recht om de gemelde schade/gebreken ter plaatse te
inspecteren. Opdrachtgever moet BMI in alle gevallen adequate gelegenheid bieden
een eventueel gebrek te herstellen of bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij
gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te vervallen.
12.5 De garantieverplichtingen van BMI vervallen c.q. worden opgeschort door elke niet,
niet tijdige of niet volledige nakoming door Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan pas
na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten
aanspraak maken op nakoming van de garantie(s).
12.6 De Opdrachtgever dient BMI op straffe van verval van aanspraken op garantie(s)
onverwijld schriftelijk aansprakelijk te stellen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is
ontdekt dan wel door een zorgvuldig Opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren
te worden.
12.7 Een terecht beroep op de door BMI gegeven garantie(s), leiden er niet toe dat de
afgegeven garantieperiode wordt verlengd.
12.8 BMI is slechts aansprakelijk voor de schade geleden door de Opdrachtgever, die
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld met dien verstande dat de
1 juli 2023 Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden - 3
aansprakelijkheid van BMI, uit welke hoofde dan ook, beperkt is tot maximaal de
factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de gegrond bevonden klachten
betrekking hebben, dan wel tot herlevering van soortgelijke zaken, een en ander naar
keuze van BMI. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. BMI is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en directe en indirecte
bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders,
winstderving, bewerkingskosten, etc.
b. BMI is nimmer aansprakelijk voor letselschade, tenzij die schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van BMI.
c. BMI is niet aansprakelijk voor schade (welke ook), die door of tijdens de uitvoering van
het werk of de bewerking van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken, welke zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
d. Niet voor vergoeding in aanmerking komt aansprakelijkheid ter zake van
proefstukken die gerealiseerd zijn met het oog op de fabricage van een nieuw product.
e. BMI is niet aansprakelijk indien door BMI geleverde zaken niet worden gebruikt en
toegepast door ter zake kundigen en overeenkomstig de geldende gebruiks- en
verwerkingsvoorschriften.
f. BMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken die zijn vervaardigd op aanwijzingen
van de Opdrachtgever.
g. Iedere vordering tegen BMI vervalt door enkel tijdsverloop van één jaar na de eerste
melding van de klacht tenzij ter zake voordien een rechtsvordering aanhangig is
gemaakt.
12.9 Opdrachtgever vrijwaart BMI voor elke aansprakelijkheid jegens derden, tenzij
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BMI.

13. VEILIGHEID

13.1 Opdrachtgever zal op eerste verzoek van BMI een veiligheidsrapport aan BMI
zenden waaruit blijkt dat de ter beschikking gestelde transportmiddelen, steigers etc.
veilig zijn en aan de daarvoor geldende normen voldoen.
13.2 De Opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van de aan BMI opgedragen
werkzaamheden alle hem, ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het
Bouwprocesbesluit en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende
regeling en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct nakomen
waaronder de verplichting om ervoor te zorgen dat de bouwplaats hieraan voldoet.
13.3 BMI zal zich voorts bij de uitvoering van de werkzaamheden strikt houden aan de
Bedrijfs- Risico- Inventarisatie en - Evaluatie (BRIE) die voor zijn bedrijf geldt. Op
verzoek stelt hij deze ter hand aan de Opdrachtgever.
13.4 Indien er eventueel sprake is van werkzaamheden waarvoor gezien hun risicovolle
aard een V&G-plan moet worden vervaardigd, wordt dit plan, in gezamenlijk overleg
met de Opdrachtgever opgesteld.
13.5 De Opdrachtgever vrijwaart BMI tegen de aanspraken van derden die verband
houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in deze bepaling
genoemde verplichtingen.

14. VERZEKERING

14.1 Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle
werken waarop door BMI werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de
prestatie van BMI, op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de
oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen,
eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR polis zullen zijn verzekerd; de
nieuwbouw, het werk van Opdrachtgever waarin BMI zijn werkzaamheden moet
inpassen, werkzaamheden door BMI en onderaannemers van BMI, eigendommen van
derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk
vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van
arriveren op het werk. BMI is medeverzekerde op de CAR-polis van Opdrachtgever.
14.2 Bij een opdracht tot renovatiewerk zal Opdrachtgever brand (opstal / inventaris)
verzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de
renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en
waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op BMI, haar personeel of
door BMI bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor
het werk een CAR verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande
eigendommen van de Opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de
opstallen en waarop BMI en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.
14.3 Opdrachtgever zal BMI voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de
CAR polis en de brandverzekering verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het
betalingsbewijs van de verzekeringspremie.

15. WERKWIJZE EN UITVOERING

15.1 Opdrachtgever zal tijdig met BMI in overleg treden aangaande het inpassen van de
werkzaamheden van BMI in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt
daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van BMI met
de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.
15.2 De uitvoeringsduur waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, kan worden
bepaald door het overeenkomen van een specifieke datum of worden bepaald in
werkbare werkdagen.
15.3 Indien de opdracht aan BMI tevens omvat de leverantie van goederen zal deze
leverantie franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er
voor zorg te dragen dat het transportmiddel dat BMI kiest of doet kiezen de bouwplaats
goed en over verharde wegen kan bereiken, als ook dat door BMI te leveren goederen
in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt,
kunnen worden gelost. Indien er naar de mening van BMI extra horizontaal transport op
de bouwplaats vereist is, kan dit door BMI als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
15.4 Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar BMI zijn werkzaamheden dient te
verrichten, schoon aan BMI ter beschikking stellen. BMI zal tijdens de uitvoering van zijn
werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht
schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in
de door de verkoper daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers. Opdrachtgever
zal ervoor zorgdragen dat er afvalcontainers worden geplaatst respectievelijk afvoer en
storting van emballage, puin, afvalstoffen van BMI is verzorgd, tenzij anders is
overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van
meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.
15.5 Opdrachtgever is voorts gehouden om BMI tijdig alle voor de zorgvuldige en
deugdelijke uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen

16. PRIJZEN (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ AANNEMING VAN HET WERK MET LEVERING)

16.1 De door BMI opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kosten zoals die op de
datum van de aanbieding gelden. Alle na de aanbieding en/of tijdens de duur van de
overeenkomst optredende verhogingen in de kosten, onverschillig van welke aard,
worden door BMI aan Opdrachtgever doorberekend in de prijs voor die delen van de
overeenkomst die, ten tijde van de verhogingen, nog niet zijn uitgevoerd.
16.2 Aanpassingen met betrekking tot de hoeveelheid (met een maximale afwijking
van 10%), producten en afleverdatum zijn mogelijk tot acht (8) weken voor de
bevestigde of overeengekomen leverdatum, zonder dat er extra kosten in rekening
worden gebracht. Gedurende de laatste acht (8) weken voor de bevestigde of
overeengekomen leverdatum kan de Opdrachtgever slechts maximaal twee (2)
wijzigingen in de afleverdatum aanvragen. Er zullen geen wijzigingen meer worden
aanvaard gedurende de laatste week voor de bevestigde of overeengekomen
leverdatum.

16A. PRIJZEN (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ LEVERING ZONDER AANNEMING VAN WERK)

16a.1 Prijzen zijn ofwel af magazijn, ofwel franco werk conform de aan de
Opdrachtgever verstrekte prijslijst.
16a.2 Prijzen voor producten zijn per eenheid zoals vermeld in de prijslijst van BMI zoals
deze luidt op de datum van de overeenkomst dan wel als vermeldt in de schriftelijke
aanbieding(en) van BMI. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
16a.3 Indien levering af magazijn geschiedt, is de prijs inclusief verpakking en exclusief
transportkosten.
16a.4 BMI is bevoegd prijzen aan te passen aan de meest recente prijslijst geldend ten
tijde van de aflevering. Opdrachtgever is in geval van prijsverhoging bevoegd de
overeenkomst te ontbinden op voorwaarde dat zodanige ontbinding tijdig, dat wil
zeggen voor aflevering door BMI van de gekochte zaken, aan BMI wordt meegedeeld.
16a.5 Ingeval sprake is van douane of importkosten, zullen deze voor rekening van
Opdrachtgever komen.
16a.6 BMI is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding
(statiegeld) in rekening te brengen. Na retourzending van de verpakkingsmaterialen in
onbeschadigde staat zullen betaalde vergoedingen door BMI worden verrekend.
16a.7 Indien tussen BMI en de Opdrachtgever schriftelijk wordt overeengekomen dat
op leveringsbedingen de International Commercial Terms (INCOTERMS) gelden,
gelden de INCOTERMS zoals die luiden op de dag dat de overeenkomst tussen partijen
tot stand gekomen is.

16B. AFLEVERING (ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ LEVERING ZONDER AANNEMING VAN WERK)

16b.1 Met BMI overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale
termijn. BMI is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de
overeengekomen levertermijn, door welke oorzaak dan ook, tenzij de overschrijding het
rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van opzet of grove schuld van BMI. Overschrijding
van de overeengekomen termijn verplicht BMI niet tot enige vergoeding en geeft
Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of afname te
weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.
16b.2 Aflevering geschiedt af magazijn of franco werk conform de aan de
Opdrachtgever verstrekte prijslijst en hetgeen is overeengekomen.
16b.3 Indien af magazijn wordt afgeleverd, is BMI niet aansprakelijk voor de keuze van
de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden
en risico’s die op het vervoer van toepassing zijn. Bij levering af magazijn worden de
materialen geacht door BMI te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard,
zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
16b.4 In geval van aflevering franco werk omvat de overeenkomst de verplichting tot
aflevering en omvat in dat geval tevens het vervoer van de af te leveren zaken, gelost
naast de wagen. De goederen worden niet verder het terrein of pand ingebracht. Bij
aflevering franco werk worden de materialen geacht door BMI te zijn geleverd en door
Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn afgeleverd en gelost.
16b.5 In geval van aflevering franco werk moet BMI die overeenkomsten sluiten die
nodig zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met
1 juli 2023 Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden - 4
naar het redelijk oordeel van BMI, passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig
vervoer, naar het redelijk oordeel van BMI, gebruikelijke voorwaarden.
16b.6 Bij aflevering franco werk zal voor elke vracht een losuur worden toegestaan,
gerekend vanaf de aankomst tijdens normale werktijden. Meerdere losuren kunnen aan
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
16b.7 Bij levering franco werk dient de Opdrachtgever ervoor in te staan dat de
vervoermiddelen ongehinderd over verharde wegen een goede losplaats kunnen
bereiken, een en ander ter redelijke beoordeling van BMI. Opdrachtgever is verplicht de
goederen daar in ontvangst te nemen.
16b.8 Indien bij levering franco werk beschadigingen of gebreken, die bij aankomst van
de goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour
te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden
aangetekend, is BMI daarvoor niet aansprakelijk. Opdrachtgever dient eventuele
beschadigingen of gebreken tevens binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan BMI te
melden.
16b.9 Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk
document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de
Opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan
BMI meldt.
16b.10 BMI is gerechtigd de verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.
16b.11 De Opdrachtgever zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is
bepaald, in ieder geval afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is tot stand
gekomen.
16b.12 De verplichting van de Opdrachtgever tot in ontvangstneming bestaat in het
verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht
teneinde BMI tot aflevering in staat te stellen.
16b.13 BMI is niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot het
vervoer van de zaken, doch is wel gehouden om de wederpartij op diens verzoek alle
beschikbare informatie te verstrekken die nodig is om hem in staat te stellen een
zodanige verzekering af te sluiten.
16b.14 BMI zal nimmer gehouden zijn tot het retour in ontvangst nemen van geleverde
zaken behoudens voor zover het zaken betreft die niet in overeenstemming met (de
specificaties van) de overeenkomst door BMI aan Opdrachtgever zijn geleverd.

17. ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR BMI

17.1 BMI kan de overeenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en
zonder dat BMI gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, ontbinden indien:
– de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting
waaronder het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel verleend krijgt of
faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
– een aanvraag voor een kredietverzekering niet of naar de mening van BMI in
onvoldoende mate wordt gehonoreerd;
– ingeval Opdrachtgever geen zekerheid kan verschaffen als bedoeld in artikel 10.8 van
deze voorwaarden.
17.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één
der afleveringen door Opdrachtgever, BMI gegronde reden geeft om te concluderen
dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal
plaatsvinden kan BMI, na schriftelijke aankondiging de overeenkomst ontbinden.
17.3 Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen BMI uit welke
hoofde dan ook van de Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

18. OVERMACHT

18.1 Indien BMI door overmacht verhinderd wordt om (tijdig) na te komen, heeft zij het
recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de
overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden
te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan
de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop
zullen als overmacht onder meer gelden: oorlog(sgevaar), oproer, rellen, terrorisme,
brand, stroomstoring, natuurgeweld, molest, verhinderingen in welke zin dan ook aan
de zijde van leveranciers van BMI, staking en uitsluiting, uitval van machines en/of
gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer, wegblokkades,
stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, import- of handelsbeperkingen,
overheidsmaatregelen, epidemie en pandemie en daarmee samenhangende
(overheids)maatregelen/aanbevelingen, alsmede iedere omstandigheid, welke dan
ook, waardoor het voor BMI redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk is om de
overeenkomst (tijdig) uit te voeren.

19. PRODUCTDATA EN ADVIEZEN

19.1 Vermeldingen van (technische) data, kwaliteit, prestaties en/of andere
eigenschappen met betrekking tot de goederen van BMI worden door BMI met zoveel
mogelijk zorg gedaan. BMI staat in voor de juistheid van deze vermeldingen indien en
voor zover rechtstreeks van BMI afkomstig. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor het gebruik van de inhoud van de vermeldingen in berekeningen of anderszins. BMI
is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gebruik van en/of de gevolgen van dit
gebruik van deze vermeldingen.
19.2 Afbeeldingen, beschrijvingen en reclamemateriaal binden BMI niet.
19.3 Door of vanwege BMI gegeven adviezen, (dak)inspecties, uitvoeringscontroles,
ontwerpen, gedane voorstellen (ter zake bestek en/of technische omschrijving) of
aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen worden te
allen tijde naar beste weten en kunnen uitgebracht/verricht. BMI is nimmer aansprakelijk
voor welke schade dan ook die door adviezen, (dak)inspecties, uitvoeringscontroles
ontwerpen, voorstellen of aanwijzingen van BMI mochten ontstaan, tenzij sprake is van
opzet of grove schuld. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de juistheid van alle
door of vanwege hem verstrekte (technische) gegevens en BMI is niet gehouden tot
enigerlei controle daarvan.

20. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN OPSCHRIFTEN

20.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als
zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar
aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die
daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter
worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig diens
arbitragereglement, zoals deze luiden op de dag van de totstandkoming van de
Overeenkomst, met dien verstande dat BMI bevoegd blijft een geschil voor te leggen
aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
20.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze
voorwaarden te vergroten en geen middel tot interpretatie.
20.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international
Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
20.5 Wanneer een of meer bepalingen uit de tussen BMI en Opdrachtgever gesloten
overeenkomst – waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene
voorwaarden – niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen
volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan
bepalingen die deze ongeldige bepalingen gelet op de bedoeling van partijen op
juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.
20.6 De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige
authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een
buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.

AANVULLENDE VOORWAARDEN WELKE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE LEVERING
VAN BITUMEN VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN
ASFALTVERHARDINGEN DOOR OPDRACHTGEVER EN HET AANLEGGEN VAN
ASFALTVERHARDINGEN DOOR BMI (Esha).

21. TOEPASSELIJKHEID

21.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bitumen
door BMI voor de aanleg en het onderhoud van asfaltverhardingen door Opdrachtgever
en het aanleggen van asfaltverhardingen door BMI.
21.2 Bij tegenstrijdigheden tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene
verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden van BMI (art. 1 tot en met 20) gaan
deze aanvullende voorwaarden voor.

22. PLANNING

22.1 Voor het inplannen van sproeiwerkzaamheden en/of leveranties dient de
Opdrachtgever contact op te nemen met de planning van BMI op 050 5516509.
22.2 Afstemming van de duur van het werk en de te berekenen vrachtkosten dient altijd,
en zeker bij kleine hoeveelheden, vooraf plaats te vinden met de planning van BMI.
22.3 Planningen worden definitief na ontvangst (per e-mail) van een door de
Opdrachtgever ondertekende offerte of schriftelijke opdracht. Indien deze ontbreekt,
behoudt BMI het recht om de planning aan te passen.
22.4 Uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van de levering en/of werkzaamheden
overeenkomstig definitieve planning door BMI dienen de volgende gegevens schriftelijk
door Opdrachtgever aan de planning van BMI doorgegeven te worden: plaats van het
werk, naam van de contactpersoon op het werk met telefoonnummer, soort werk en
steenslag, hoeveelheid (mÇ), voorgeschreven hoeveelheid bindmiddel (per kg), soort
product, totale hoeveelheid product.
22.5 Indien de Opdrachtgever de geplande levering en/of werkzaamheden niet voor
10:00 uur een dag van tevoren annuleert, worden door BMI de op dat moment geldende
annuleringskosten in rekening gebracht.

23. LEVERINGEN EN RETOURZENDINGEN

23.1 Levering en sproeiwerk zijn franco bij levering in volle vrachten. Indien geen volle
vrachten afgenomen worden, zullen door BMI transportkosten bij Opdrachtgever in
rekening gebracht worden. Veer- en tolgelden zullen te allen tijde aan Opdrachtgever
worden doorberekend.
23.2 Bij stagnatie veroorzaakt door Opdrachtgever zal BMI de kosten daarvan in
rekening brengen bij Opdrachtgever.
23.3 Een specifiek voor de Opdrachtgever geproduceerd product moet te allen tijde
worden afgenomen door Opdrachtgever. De hiervoor geldende kosten voor wacht- en
nachturen + transportkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever.
23.4 Bij retourzendingen van huurmaterieel en -materiaal met daarin nog aanwezig
door BMI geleverde producten heeft BMI het recht om 100% van de factuurwaarde van
het geleverde product in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
23.5 Voor leveringen (overdag) op zon- en feestdagen geldt een weekendtoeslag per
levering. Voor een nachtinzet op zon- en feestdagen geldt een extra nachttoeslag per
1 juli 2023 Algemene verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden - 5
levering. Voor leveringen met de Unimog brengt BMI huur- en transportkosten in
rekening.
23.6 De te behandelen wegen moeten goed bereikbaar zijn voor het in te zetten
materieel van BMI.
23.7 Eventueel afval wordt niet door BMI afgevoerd.

24. ADVIES

24.1 De hoeveelheid aan te brengen bindmiddel wordt gesproeid op aanwijzing van de
Opdrachtgever. Het sproeipersoneel van BMI kan om een mening worden gevraagd,
maar de verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid aan te brengen bindmiddel ligt te
allen tijde bij de Opdrachtgever.

25. WERKWIJZE / VOORTGANG VAN HET WERK

25.1 De te behandelen wegen dienen schoon en droog te zijn.
25.2 BMI is niet verantwoordelijk voor verkeersmaatregelen/afzettingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
25.3 Banden, markeringen en andere objecten dienen door de Opdrachtgever te
worden afgeplakt op aanwijzing van het sproeipersoneel van BMI. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor voldoende afplakmateriaal op het werk. BMI kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling van objecten op of nabij het werk of
toegebrachte dan wel daaruit voortvloeiende schade.
25.4 De Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende (af)strooimaterieel en -
materiaal. Het (af-)strooimateriaal dient vochtig en schoon te zijn. Indien door
onvoldoende of ongeschikt (af-)strooimaterieel en -materiaal stagnatie optreedt,
zullen de daarmee samenhangende kosten doorBMI in rekening worden gebracht.
25.5 Een sproeiauto kan maximaal 10 uur per gehele dag gehuurd worden. De
werktijden moeten binnen het tijdvak 05:00 uur - 17:00 uur vallen inclusief minimaal 1
uur rust voor de chauffeurs. Bij overschrijding van voornoemde werktijden dan wel
maximale uren dient BMI hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. De hieruit
voortvloeiende extra kosten zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
25.6 Indien de in de offerte of met de planning gemaakte afspraken over werktijden en
huurperiodes overschreden worden, en de overschrijding is niet aan BMI toerekenbaar,
zal BMI (stagnatie)kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.
25.7 Afwijkingen van de werkinstructies van BMI op aanwijzing van de Opdrachtgever
zijn altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Een en ander wordt vermeld op
de werkbon en deze dient ondertekend te worden door een bevoegd persoon van de
Opdrachtgever.

26. FACTURERING

26.1 Afrekening van de geleverde hoeveelheden geschiedt op basis van de weegbrug
of een afleverrapport, afhankelijk van de opdracht.
26.2 BMI verstrekt Opdrachtgever een factuur voorzien van de weegbon. De datum van
deze factuur geldt als basis voor de betalingstermijn. Binnen drie werkdagen na
dagtekening van deze factuur dient Opdrachtgever de factuur van BMI te accorderen
middels het verstrekken van een ondertekende opdrachtbon/werkbon. BMI verstrekt
Opdrachtgever daarna de factuur voorzien van de weegbon en de ondertekende
werkbon/opdrachtbon.

27. KWALITEIT / AANSPRAKELIJKHEID

27.1 Tijdens de productie en voor belading wordt door BMI op de producten
bedrijfscontrole uitgevoerd. Een kopie van de resultaten en een bewijs van oorsprong
zijn op te vragen bij de afdeling Verkoopbinnendienst van BMI.
27.2 Indien volgens het sproeipersoneel van BMI onvoldoende kwaliteit gegarandeerd
kan worden van het sproeiwerk, kunnen zij het sproeiwerk staken. Indien er toch
doorgewerkt dient te worden op aanwijzing van Opdrachtgever, zal dit eerst na
schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever en onder zijn volledige
verantwoordelijkheid geschieden.
27.3 BMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan geleverde
producten als gevolg van klimatologische omstandigheden na of tijdens het
uitgevoerde werk.

28. HUURVOORWAARDEN

28.1 Gebruik van huurmaterieel en -materiaal van BMI door Opdrachtgever geschiedt
voor eigen risico van Opdrachtgever. BMI is niet aansprakelijk voor ongelukken met het
huurmaterieel en- materiaal die zich voordoen tijdens de huurtermijn.
28.2 BMI is eveneens niet aansprakelijk voor gebreken die het gehuurde materiaal en
materieel ondanks zorgvuldige controle door BMI mocht vertonen. Voor rekening van
Opdrachtgever zijn alle aan het directe gebruik van de huurmaterieel en- materiaal
verbonden kosten (waaronder bijvoorbeeld ook leges, boetes, gerechtskosten of
reparaties aan banden), tenzij deze kosten voortvloeien uit omstandigheden die voor
risico van BMI dienen te komen. Tevens zijn transportkosten en schoonmaakkosten
voor rekening van Opdrachtgever.
28.3 Op verzoek dient de Opdrachtgever zich met een geldig legitimatiebewijs te
legitimeren. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen tijdens de huurperiode door te
geven.
28.4 Huurmaterieel en -materiaal dient schoon, onbeschadigd en compleet weer te
worden ingeleverd. Normale gebruiksslijtage is voor rekening van BMI.
28.5 Opdrachtgever is verplicht een feit waaruit schade voortvloeit of kan voortvloeien
en/of dat voor BMI en/of verzekeraar van belang kan zijn onmiddellijk aan BMI mee te
delen. Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van BMI.
28.6 Opdrachtgever is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en
beschadiging van het huurmaterieel en-materiaal. Schade aangericht tijdens de
huurperiode komt voor rekening van Opdrachtgever. Reparaties zullen aan de
Opdrachtgever worden doorberekend.
28.7 Verlengen van de huurtermijn is mogelijk. Als Opdrachtgever de huurtermijn wil
verlengen, dient hij dit aan te geven voor afloop van de afgesproken huurtermijn.