Gewenste staat van het dak

Gewenste staat van het dak

Gewenste staat van het dak

Voordat u het ontwerp, de opbouw van het nieuwe dak en de werkwijze kunt bepalen, moet u de wensen van de opdrachtgever en bewoners in kaart brengen. Om het doel van de dakrenovatie scherp te stellen moet de opdrachtgever duidelijkheid geven over de prestaties die hij verwacht. De professionele dakaannemer kan een adviserende rol hebben naar aanleiding van de antwoorden op de volgende vragen. 

Programma van eisen

 • Wat is de gewenste resterende exploitatieduur?

 • Wat is of wordt de functie onder de kap?

 • Is thermische isolatie gewenst, zo ja, hoeveel?

 • Hoe belangrijk is duurzaamheid bij de keuze van bouwproducten?

 • Welke esthetische eisen gelden voor dit project?

 • Is er al een voorkeur voor een panmodel en kleur?

 • Moet er nestgelegenheid voor mussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen komen?

 • Welke afwerking krijgen dakranden, gootzijde en kopzijde?

 • Moeten er zonne-energiesystemen worden toegepast en zo ja, welke opbrengst is vereist?

 • Moet het dak voorbereid zijn om er in de toekomst zonne-energiesystemen op te plaatsen?

 • Op welke wijze wordt toekomstig onderhoud uitgevoerd en zijn daar veiligheidsvoorzieningen op het dak voor nodig?

 • Is meer daglicht of meer ruimte gewenst?

 • Kan de woning in bewoonde toestand worden gerenoveerd?

gewenste staat van het dak

Kwaliteitseisen en duurzaamheid

De minimaal vereiste kwaliteit van bouwen is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Om onnodige kwaliteitscontroles op de aan te voeren bouwproducten te voorkomen of omdat een hogere kwaliteit gewenst is, kan de opdrachtgever eisen dat u een bepaalde kwaliteit kunt aantonen. Ook de mate van duurzaamheid moet helder zijn. Om de doelstellingen van de renovatie te waarborgen moeten beide aspecten, kwaliteit en duurzaamheid (zowel van de producten als van het proces) besproken worden.

Kwaliteit van de producten

 • CE is minimaal vereist

 • Een KOMO-productcertificaat kan vereist worden

 • LCA (levenscyclusanalyse)

 • DUBOkeur

Proces (uitvoering)

 • Door voor de uitvoering een dakdekker in te schakelen met een KOMO-procescertificaat, bent u zeker van een resultaat conform de prestatie-eisen van het Bouwbesluit. Voor dakdekken is het KOMO-procescertificaat gebaseerd op de BRL 1513. De certificerende instelling SKG-IKOB voert steekproefsgewijze controles uit op de werken in uitvoering;

 • Met een Dakmeester bent u verzekerd van een vakkundige partij die hoogstaand kwalitatief werk levert. Dakmeesters zijn minimaal in het bezit van een KOMO-procescertificaat ‘pannendekken hellende daken’ op basis van BRL 1513 en daarnaast vaak ook van een VCA- en of ISO-certificaat. Dakmeesters worden ondersteund door een aantal fabrikanten van materialen voor hellende daken en zijn dus goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, eisen en normen op het gebied van het complete hellende dak. Op dakmeester.nl kunt u zoeken welke Dakmeester het beste past bij het project. Door aan te vinken welke competenties voor uw werk belangrijk zijn ziet u een selectie van Dakmeesters die in aanmerking komen.

Garanties

Voor de opdrachtgever kan het wenselijk zijn om betere garanties te vragen dan de gebruikelijke. De gebruiksduur of exploitatieduur is immers meestal veel langer dan een standaard garantietermijn van 5 of 6 jaar. U wilt niet binnen enkele jaren al voor herstelkosten komen te staan. Gelukkig kan BMI Monier u 15 jaar Daksysteemgarantie bieden.

Over het Bouwbesluit

De wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 zijn per 1 januari 2015 van kracht. Hiermee is de aanscherping van de EPC-eis naar 0,4 voor woningen definitief geworden. Conform het verzoek van de Lenteakkoord-partijen is de verhoging van de Rc-waarde gedifferentieerd naar bouwdeel. Voor de thermische isolatie van dichte delen geldt voor gevels een minimale Rc-waarden van 4.5 m2.K/W en 6 m2.K/W voor daken. De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2.K/W.

Ingrijpende renovaties

Voor verbouwen geldt het rechtens verkregen niveau met een relatief lage minimale isolatie-eis van Rc 2 m2.K/W. Maar sinds juli 2013 stelt het Bouwbesluit 2012 dat bij ingrijpende renovaties de isolatie-eisen van nieuwbouw gelden. Van een ingrijpende renovatie, zoals bedoeld in artikel 5.6 derde lid, is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt gerenoveerd. Het oppervlak van een hellend dak van een woonhuis is meestal groter dan 25% van de totale oppervlakte van de gebouwschil. Deze bepaling geldt als de verandering de integrale gebouwschil betreft, het woord integraal betekent in dit verband dat het gehele dakbeschot vervangen wordt.

Wat betekent dit voor de dakrenovatie van een hellend dak?

Als bij een dakrenovatie het dakbeschot wordt vervangen en dit in oppervlakte groter is dan 25% van de gebouwschil, dan gelden de nieuwbouweisen ten aanzien van de thermische isolatie. Dus de isolatie-eis van Rc 6 m2.K/W zal ook bij renovatie vaak van toepassing zijn. Echter, als er geen sprake is van verandering van de integrale gebouwschil dan is het rechtens verkregen niveau met een minimale warmteweerstand van 2 m2.K/W voldoende. Dit betekent dus dat het handhaven van het bestaande dakbeschot resulteert in een veel lagere isolatie-eis. Het dakbeschot telt immers mee in de berekening van de  warmteweerstand van het dak en door deze te handhaven is er geen sprake van een integrale aanpassing en is de nieuwbouw-eis niet van toepassing.

Afweging: geheel of gedeeltelijk vervangen van het dakbeschot?

De Bouwbesluiteisen geven de opdrachtgever een extra aanleiding om de afweging te maken of het bestaande dakbeschot gehandhaafd moet worden of vervangen. Als het volledig verwijderd wordt, kunt u de aansluitingen beter luchtdicht afwerken en een fraaie witte afwerking aan de binnenzijde betekent een meerwaarde voor de zolderruimte. Bij het aanbrengen van na-isolatie op het bestaande dakbeschot is het luchtdicht afwerken van bestaande aansluitingen een lastige en tijdrovende klus. Het voordeel is dat de bewoner minder overlast heeft van de dakwerkzaamheden.

Terug naar renovatie