Näin Icopal Katto Oy käänsi työtapaturmat laskuun

Icopal Katto Oy:n panostukset työturvallisuuteen tuottavat tulosta: lokakuussa 2021 takana on kaikkien aikojen paras työturvallisuusvuosi. - Työturvallisuus on nostettu prioriteeksi läpi koko organisaation, kertoo Icopal Katto Oy:n työturvallisuusinsinööri Marianne Näsänen. Lue artikkelista kuinka Icopal Katto Oy sai tapaturmataajuden selvään laskuun!
Työturvallisuusinsinööri Marianne Näsänen Icopal Katto Oystä kypärä päässä ja huomiovärinen takki yllään

Systemaattinen työ tuottaa tulosta - Icopal Katto Oy on kattoalan työturvallisuuden kirkkainta kärkeä kokoluokassaan

Rakennusala on yksi tapaturma-altteimmista aloista. Katoilla työskentelyssä on lisäksi omat erityiset riskinsä  - ja niiden minimoimiseen Icopal Katto Oy:ssä ja Kattoliitossa on viime vuosina paneuduttu perusteellisesti. Työ on tuonut tulosta: Icopal Katto Oy:n vuosi 2021 on tähän mennessä ollut työturvallisuuden näkökulmasta kaikkien aikojen paras. Myös Kattoliiton työturvallisuustilastoissa Icopal Katto Oy on suurten yritysten kirkkainta parhaimmistoa. Kuinka tähän on päästy? Icopal Katto Oy:n työturvallisuusinsinööri ja Kattoliiton työturvallisuustyöryhmän jäsen Marianne Näsänen kertoo.

- Työturvallisuus on tärkeä teema koko BMI-konsernissa, sanoo Icopal Katto Oy:n työturvallisuusinsinööri Marianne Näsänen. - Keskustelemme säännöllisesti työturvallisuusasioista sekä työntekijöiden että johdon kanssa, yhdessä ja erikseen. Työturvallisuus on agendalla kaikissa johdon tilaisuuksissa ja käymme kuukausittain läpi siihen liittyviä asioita työntekijöiden kanssa. Työturvallisuus on siis nostettu prioriteetiksi kautta linjan johdosta työntekijöihin.

Icopal Katto Oy:ssä tehdään paljon ennakoivaa työtä työturvallisuuden eteen. Sen lisäksi mahdolliset läheltä piti -tilanteet käydään yhdessä läpi ja keskustellaan kuinka vastaavat tilanteet voidaan jatkossa välttää. Työturvallisuusasioissa tehdään paljon toki myös oikein ja hyvin - myös näitä on tärkeää käydä läpi ja jakaa parhaita oppeja eri alueiden välillä. Icopal Katto Oy:ssä on muun muassa kartoitettu kattotyön riskitekijät. Näihin kiinnitetään Icopal Katto Oy:ssä erityistä huomiota.

Riskitekijät kattojen vedeneristystöissä

  • Korkealla työskentely

  • Tulen ja kemikaalien käsittely

  • Säähaitat kuten kylmyys, märkyys, liukkaus ja kuumuus

  • Fyysinen työ ja työasennot

  • Rakennustyömaan jatkuvasti muuttuva työskentely-ympäristö

kattohuopaa asennetaan tasakatolle

Työntekijöiden osaaminen avainasemassa

Icopal Katto Oy:ssä työturvallisuus on tärkeä osa työntekijöiden koulutusta. Jokaista kannustetaan myös raportoimaan työmailla havaituista työturvallisuuspuutteista. Työturvallisuus kulkee mukana kaikessa tekemisessä. Työntekijöille järjestetään säännöllistä koulutusta ja noin tunti kuukaudessa käytetään työturvallisuusasioiden läpikäymiseen.

Tähän kuuluu ajankohtaisten asioiden lisäksi muun muassa mahdollisten tapahtuneiden tapaturmien ja läheltäpiti -tilanteiden läpikäynti ja samalla keskustellaan myös alueiden parhaista käytännöistä työturvallisuuden edistämiseksi. 

Icopal Katto Oy:ssä työturvallisuus on organisoitu kattamaan kaikki henkilöstötasot: 

  • Turvaryhmä. Icopal Katto Oy:n turvaryhmässä on edustaja henkilöstöhallinnosta, Icopal Katto Oy:n toimitusjohtaja, koko Icopal Katto Oy:n työturvallisuudesta vastaava työturvallisuusinsinööri Marianne Näsänen, myynnin ja tuotannon edustajia sekä katoilla työskenteleviä eristäjiä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan kuinka toimintaa voidaan työturvallisuuden osalta parantaa. 

  • Työturvallisuusvastaavat ovat Icopal Katto Oy:n katoilla työskenteleviä työntekijöitä jotka kiertävät muun työnsä ohella työmailla opastaen asentajia turvalliseen työskentelyyn, havaintojen tekoon, puutteiden korjaamiseen ja puuttumiseen. 

  • Luottamushenkilöt ja työsuohjeluvaltuutetut ovat aidosti aktiivisia ja aidosti sitoutuneita työturvallisuustoimintaan.

Työturvallisuus kuuluu olennaisena osana Icopal Katto Oy:n perehdytykseen ja siihen liittyvät materiaalit ovat aina helposti kaikkien saatavilla.

Icopal Katto Oy, yleinen turvallisuusperehdytys

Icopal Katto Oy, yleinen turvallisuusperehdytys

Jokainen työmaalla työskentelevä on osaltaan vastuussa paitsi omasta, myös yleisestä työturvallisuudesta työmaalla. Tutustu videolta Icopal Katto Oy:n yleiseen työturvallisuusperehdytykseen.

Työturvallisuus kattotyömaallaTyöturvallisuus kattotyömaalla

Kattoliiton toimitusjohtaja Sanna Nuikka: Alan tapaturmataajuus puolittunut

Rakennusala on tutkitusti yksi tapaturma-altteimmista aloista ja siksi työturvallisuuden parantaminen on Rakennusteollisuus RT:n pintatoimialaa edustavassa Kattoliitossa toiminnan tärkeä prioriteetti. Kattoliitto tekee yhteistyötä työturvallisuusasioissa muun muassa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin, Työterveyslaitoksen ja Rakennusteollisuus RT:n muiden liittojen kanssa. Kattoliiton toimitusjohtajan Sanna Nuikan mukaan tärkeimmässä roolissa työturvallisuuden kehittämisessä ovat ovat Kattoliiton jäsenyritykset - muutos tapahtuu yrityksissä. Pitkäjänteinen työ on tuottanut tulosta.

Kattoalan työtapaturmataajuus on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, Sanna Nuikka kertoo. - Teemme yhdessä kattoalan toimijoiden kanssa edelleen jatkuvasti töitä entistä turvallisemman työn edistämiseksi. Näyttää siltä että työturvallisuuden nostaminen prioriteetiksi, tapahtuneiden tapaturmien käsittely yhdessä ja aktiivinen tiedottaminen ovat saaneet aikaan positiivista muutosta.

Kattoliitto tutkii ja kehittää

Kattoliitto ry on kattoalan toimijoiden etujärjestö jonka tehtäviin kuuluu muun muassa alan tutkimus- ja kehitystyö. Kattoliiton julkaisemia oppaita ovat muun muassa Toimivat Katot 2019, Kattotöiden työturvallisuus 2020 sekä Kuumassa työskentely 2021 -opas. 

Työturvallisuus on nostettu liitossa tärkeäksi teemaksi. Icopal Katto Oy on Kattoliiton jäsenyritys ja mukana muun muassa työturvallisuustyöryhmässä edistämässä koko alan työturvallisuutta.

Lue lisää Kattoliitosta
taloyhtiöiden kattoja kaupunkimaisemassa auringonlaskussa. Taloyhtiön kattoremontteja meneillään.

Kattoliitto muodostuu kattoalan yrityksistä ja yritysten edustajien muodostamista työryhmistä. Kattoliiton työturvallisuustyöryhmässä käsitellään säännöllisesti muun muassa tapahtuneita työtapaturmia ilman yritystietoja. Jäsenyrityksiltä kerätään tietoa työtunneista ja tapahtuneista tapaturmista. Tapaturmat eivät ole Kattoliitolle vain numeroita tilastoissa. Jäsenyritysten kanssa käydään yhdessä ja anonyymisti läpi ilmoitettujen tapaturmien lajit ja tapaturmaan johtaneet olosuhteet. Lisäksi keskustellaan kuinka tapaturman olisi voinut välttää. Tietoa jakamalla kaikki hyötyvät.

Tietoa jakamalla voimme oppia kuinka vastaavia tapauksia on mahdollista välttää jatkossa. Työtapaturma on aina henkilölle raskas kokemus - ja myös työnantajalle kallis, Nuikka toteaa. 

Kuumuuden aiheuttamien tapaturmien osuus saatiin laskuun 

Merkittävä osa katoista on loivia kattoja joiden katteina käytetään bitumista valmistettuja kattokermejä. Bitumikatteet kiinnitetään yleensä joko nestekaasupolttimella tai sulalla bitumilla. Kesähelteellä tummalla bitumikatolla tulen kanssa työskenneltäessä voi tulla hyvin kuuma ja tällöin houkutus esimerkiksi t-paidassa työskentelyyn on ymmärrettävästi suuri. 

Ilman asianmukaista suojausta, kuten pitkähihaista paitaa, palovammojen riski kuitenkin kasvaa. Tähän tarpeeseen Kattoliitto kokosi yhdessä Infra ry:n, Rakennusliiton ja Työterveyslaitoksen kanssa Kuumassa työskentelyn oppaan jota on jaettu aktiivisesti. Oppaassa on muun muassa ohjeistus siihen, milloin työ pitää keskeyttää jos kuumuus aiheuttaa oireita.  Oppaan julkaisemisen ja aktiivisen jakamisen jälkeen kuumuuteen liittyvät tapaturmat vähenivät, vaikka mennyt kesä oli hyvin helteinen.

Työturvallisuusviikolla seminaari ja teematilaisuuksia

Rakennusteollisuus RT:n vuosittainen Työturvallisuusviikko järjestetään tänä vuonna lokakuussa. Ohjelmassa on seminaareja ja lisäksi tarjolla on runsaasti työturvallisuusmateriaalia kaikkien käyttöön.

Viisaat kypärät yhteen - Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko 25.10. - 29.10.2021

Rakennusteollisuus ry järjestää vuosittain Työturvallisuusviikon jossa myös Kattoliitto jäsenyrityksineen on mukana. Tänä vuonna Työturvallisuusviikkoa vietetään 25.10. - 29.10. Tutustu linkistä työturvallisuusviikon tapahtumiin ja tule mukaan!

Lue lisää Rakennusteollisuus ry:n järjestämästä työturvallisuusviikosta
Rakennusteollisuus ryn järjestämän työturvallisuusviikon mainosbanneri Icopal Katto Oyn artikkelissa