Tietosuojaseloste

 • Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus ja laajuus

 • Tiedot, joita säilytämme ja käsittelemme

 • Rekrytointi

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus (koskee vain Euroopan talousalueen asukkaita)

 • Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

 • Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

 • Miten henkilötietojen tietoturva varmistetaan?

 • Tietojen jakaminen

 • Siirrot kolmansille osapuolille

 • Tietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle (koskee vain ETA:n asukkaita)

 • Rekisteröidyn oikeudet

 • Yleiskatsaus

 • Oikeuksien käyttäminen

 • Verkkosivuston tiedot ja evästeet

 • Evästeet

 • Kolmannet osapuolet

 • Tämän tietosuojaselosteen muutokset

 • Yhteystiedot

  

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus ja laajuus

BMI Group Management UK Limited ja sen tytäryhtiöt (yhteisesti ”BMI Group” tai ”me” eri muodoissaan) arvostavat yksityisyyttäsi. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten BMI Group kerää, käyttää, jakaa ja säilyttää antamiasi henkilötietoja yhteistyömme tai muun suhteemme aikana ja sen jälkeen. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikkia vastaanottamiamme henkilötietoja suojataan ja käsitellään asianmukaisten tietosuojalakien mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin ulkoisiin osapuoliin, jotka ilmoittavat henkilötietojaan BMI Groupille. Tällaisia ulkoisia osapuolia voivat olla muiden muassa urakoitsijat, rakennusten omistajat, työnhakijat, asiakkaat ja tavarantoimittajat henkilöstöineen sekä loppukäyttäjät (yhteisesti ”sinä” eri muodoissaan).

Jos olet rakennuksen omistaja ja olet teettänyt työtä urakoitsijallamme, saatamme säilyttää joitakin sinua koskevia tietoja urakoitsijaportaalissamme. Tämä tietosuojaseloste ei koske näitä tapauksia. Jos haluat lisätietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tämän portaalin kautta, pyydä urakoitsijaportaalimme tietosuojaseloste kyseiseltä urakoitsijalta. Voit pyytää selosteen myös suoraan meiltä. 

  

Tiedot, joita säilytämme ja käsittelemme 

Keräämme, tallennamme ja käytämme henkilötietoja, jotka liittyvät yhteistyöhömme tai muuhun suhteeseemme kanssasi. Näitä tietoja voivat olla nimesi, sähköpostiosoitteesi, henkilökohtaiset ja työhön liittyvät yhteystietosi, luottokorttitietosi, viestintää koskevat valintasi, tiedot tuotteista, joista olet kysynyt tai joita olet hankkinut meiltä, sekä tiedot hankkeista, joissa olet työskennellyt BMI Groupin urakoitsijana. Niitä voivat olla myös henkilötiedot, jotka ilmoitat osallistuessasi BMI Groupin järjestämään kilpailuun, markkinatutkimuskyselyyn tai tutkimukseen (esim. kirjoittaessasi suosittelun tai antaessasi arvostelun tai muun palautteen), ja tiedot sisällöstä, jota käytät verkkosivustollamme. 

Keräämme henkilötietoja joko suoraan sinulta, työnantajaltasi tai kolmannen osapuolen välittäjältä myyntiprosessissa. Voimme ajoittain saada sinua koskevia henkilötietoja myös muista kolmannen osapuolen lähteistä (kuten sääntelyviranomaisilta tai kolmannen osapuolen välittäjiltä).

 

Rekrytointi

Voit hakea BMI Groupin tarjoamia työ- tai harjoittelupaikkoja tai tilata ilmoituksia avoimista työpaikoista verkossa verkkosivustomme tai sähköpostin välityksellä. Näihin ilmoituksiin ja hakemuksiin sovelletaan muiden lakisääteisten vaatimusten lisäksi tätä tietosuojaselostetta.

Kun lähetät BMI Groupille hakemuksen verkon tai sähköpostin välityksellä, toimitat BMI Groupille henkilötietojasi. Näitä ovat esimerkiksi nimesi, posti- ja sähköpostiosoitteesi sekä koulutustasi ja ammatillista pätevyyttäsi koskevat tiedot, todistukset ja muut tiedot ja asiakirjat, joita tyypillisesti tarvitaan työnhaussa. Voimme kerätä myös muita työhistoriaasi koskevia tietoja, joita voivat olla aiemmat työnimikkeesi ja työkokemuksesi, koulutustasi koskevat tiedot, ammattijärjestöjen jäsenyydet ja rikosrekisteritietosi. 

Ilmoita vain sellaisia erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (kuten etninen taustasi, poliittisia mielipiteitäsi, ammattiliittoon kuulumisesi, fyysistä ja henkistä terveyttäsi taikka uskonnollista tai filosofista vakaumustasi koskevia tietoja), jotka haluat erityisesti ilmoittaa meille. Me emme odota emmekä edellytä, että toimitat tällaisia tietoja, ellei niitä tarvita pääsyvaatimustesi edistämiseen. 

Jos toimitat hakemuksen verkon välityksellä, käsittelemme ilmoittamiasi henkilötietoja sähköisesti hakemuksen ja rikosrekisteritietojesi tarkistamisen edellyttämissä tarkoituksissa. 

 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus (koskee vain Euroopan talousalueen asukkaita)

 

Yleensä joudumme käyttämään henkilötietojasi

 

 • voidaksemme toteuttaa kanssasi tehdyn sopimuksen, kuten tuotetta tai palvelua koskevan ostosopimuksen

 • voidaksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme ja/tai tehdä yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa tai

 • toteuttaessamme oikeutettuja etujamme, jos sinun etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi, jotka edellyttävät henkilötietojen suojelua, eivät ohita näitä etuja. Näitä oikeutettuja etujamme voivat olla esimerkiksi liiketoimintamme sekä asiakkaidemme sitoutumisen ja asiakassuhteiden parantaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja analysointi, urakoitsijoidemme paikannustyökalun tarjoaminen sekä markkinatutkimuksen ja kyselyiden toteuttaminen.


   

 

Käsittelemme henkilötietojasi ainoastaan lain sallimissa tarkoituksissa. Tähän kuuluu tarpeen mukaan esimerkiksi käsittely seuraavissa tarkoituksissa:

 

 • toimivaltaisen tuomioistuimen, lainvalvontaviranomaisen tai muun viranomaisen pyynnön tai määräyksen noudattaminen

 • kenen tahansa henkilön elintärkeiden etujen suojaaminen

 • lakisääteisiä vaateiden toimeenpano, toteuttaminen ja sellaisiin vastaaminen.

 

Osa edellä kuvatuista käsittelyn syistä on päällekkäisiä, ja henkilötietojesi käsittelyn oikeuttavia syitä voi olla useita. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoa henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteesta ja tarkoituksesta, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@bmigroup.com

 

Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötiedot niin kauan kuin se on kohtuullisesti tarpeen tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettujen tarpeiden täyttämiseksi ja niin kauan kuin laki edellyttää tai sallii. Säilytysaika määräytyy ensisijaisesti asianmukaisen lain ja asetusten mukaisen velvoitteen ja/tai liikesuhteemme keston perusteella. Poistamme turvallisella tavalla henkilötiedot, joiden säilyttämiseen ei ole asianmukaista liiketoiminnallista syytä.

 

Miten henkilötietojen tietoturva varmistetaan? 

Suojaamme käsittelemämme henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta ja pääsyltä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. BMI tallentaa henkilötiedot keskitettyihin tietokantoihin, joihin on rajoitettu pääsy, ja turvallisiin paperisiin ja sähköisiin arkistoihin. Niihin on pääsy vain valtuutetuilla käyttäjillä, joilla on salassapitovelvollisuus, kuten kirjanpito- ja henkilöstöosaston henkilöstöllä. Pääsyoikeus myönnetään vain tarvittaessa.

 

Tietojen jakaminen

Siirrot kolmansille osapuolille

Voimme jakaa henkilötiedot seuraaviin luokkiin kuuluville kolmansille osapuolille:

 

 • Jos olet antanut suostumuksesi, voimme jakaa henkilötietosi niille kolmansille osapuolille, joille jakamiseen olet antanut suostumuksesi esimerkiksi valtuuttamalla kolmannen osapuolen ottamaan sinuun yhteyttä palvelun yhteydessä.

 • Palveluntarjoajillemme,liikekumppaneillemme ja urakoitsijoillemme , jotka tuottavat palveluita puolestamme tai jotka tukevat liiketoimintaamme.

 • Voimme jakaa henkilötietosi myös muille kolmansille osapuolille yrityksen mahdollisen myynnin tai uudelleenjärjestelyn yhteydessä, jolloin ohjeistamme kyseisiä vastaanottajia käyttämään henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. 

 • Jos yrityksesi tai työnantajasi kuuluu BMI RoofPron kaltaiseen valtuutettujen BMI Groupin urakoitsijoiden ohjelmaan, voimme julkaista asentajiesi yhteystiedot verkkosivustollamme osana BMI Groupin urakoitsijoiden paikannustyökalua.

 • Voimme joutua jakamaan henkilötietojasi sääntelyviranomaisille, toimivaltaisille lainvalvontaelimille, viranomaisille, tuomioistuimille tai muille kolmansille osapuolille (i) noudattaaksemme lakia, (ii) voidaksemme panna toimeen sopimuksen ehtoja ja (iii) suojellaksemme BMI Groupin tai muiden oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta. 

 • Voimme myös jakaa henkilötietosi muille BMI Groupiin kuuluville yhtiöille, jotka käyttävät henkilötietoja ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. 

 

Tietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle (koskee vain ETA:n asukkaita)

 

Voimme siirtää sinusta keräämiämme henkilötietoja edellä kuvatuille kolmansille osapuolille, jotka ovat asuinmaasi tai -alueesi ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa ryhdymme asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että henkilötietosi suojataan tässä tietosuojaselosteessa määritetyn tason mukaisesti. Tämä varmistetaan esimerkiksi sopimuksellisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti tai kolmannella osapuolella olevan Euroopan ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn mukaisen sertifikaatin perusteella. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoa henkilötietojesi kansainvälisistä siirroista, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@bmigroup.com.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Yleiskatsaus  

Sinulla on nimenomaisesti määritetyt lakisääteiset oikeudet koskien tapaa, jolla BMI Group käsittelee henkilötietojasi. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oikeus pyytää pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi, korjata niitä ja pyytää poistamaan ne. Voit myös kieltää markkinoinnin, perua käsittelyä koskevan suostumuksesi (jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella) ja viedä huolenaiheesi sääntelyviranomaisten käsiteltäväksi.

Joidenkin lainkäyttöalueiden (mukaan lukien Euroopan talousalueen) asukkailla on sovellettavaan lakiin perustuvia lisäoikeuksia, ja noudatamme näitä sovellettavia lakeja käsitellessämme oikeuksiesi käyttöä koskevaa pyyntöäsi. Näitä oikeuksia voivat olla oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus pyytää meitä rajoittamaan käsittelyä tai oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.


Oikeuksien käyttäminen

 

Jos haluat kieltää sähköpostimarkkinoinnin, voit napsauttaa sähköpostiviesteissä mahdollisesti olevaa kieltolinkkiä tai lähettää sähköpostia osoitteeseen DSAR@bmigroup.com

Jos haluat kieltää muun markkinoinnin, tarvitset apua kieltämiseen tai haluat käyttää mitä tahansa oikeuksiasi, lähetä meille sähköpostia osoitteesee DSAR@bmigroup.com.

 

Verkkosivuston tiedot ja evästeet

Evästeet

Lisätietoja siitä, miten käytämme verkkosivustomme evästeiden avulla kerättyjä henkilötietoja, on BMI Groupin evästeitä koskevassa käytännössä. Käytäntö on luettavissa osoitteessa www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

 

Kolmannet osapuolet

Tietosuojaselosteemme ei koske liikekumppaneidemme tai muiden kolmansien osapuolten suorittamaa tietojen käsittelyä. Verkkosivustollamme voi olla linkkejä verkkosivustoille, joita emme omista tai hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei koske näitä kolmansien osapuolten verkkosivustoja tai sovelluksia, joihin pääsee verkkosivustoltamme tai joihin viitataan sivustollamme. 

  

Tämän tietosuojaselosteen muutokset

Tämä tietosuojaseloste ei ole osa mitään kanssasi tehtyä sopimusta, ja pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin ilmoittaaksemme tietosuojaselosteemme muutoksista (esimerkiksi lataamalla päivitetyn tietosuojaselosteen verkkosivustollemme tai soveltuvissa tapauksissa ilmoittamalla muutoksista suoremmin esimerkiksi lähettämällä sinulle sähköpostia). 

 

Näet viimeisimmän päivityksen ajankohdan tämän tietosuojaselosteen alussa olevasta Voimassa alkaen -päivämäärästä. 

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen privacy@bmigroup.com

 

BMI Group on vastuussa henkilötiedoistasi. Sovellettavien tietosuojalakien tarkoituksessa tietojesi rekisterinpitäjä on se BMI Groupin yhtiö, joka tarjoaa sinulle palveluita tai jonka kanssa viestit. BMI Group Management UK Limited on tämän verkkosivuston ylläpitäjä ja rekisterinpitäjä.