Postup pokládky asfaltových pásů se systémem THERM

Obecný technologický postup pokládky asfaltových pásů se systémem THERM

Pásy z SBS modifikovaného asfaltu se systémem THERM se převážně používají pro sanace střešních plášťů, jsou však vhodné také pro střešní systémy novostaveb. Na spodním povrchu pásů jsou ve výrobně provedeny pruhy z vysoce lepícího asfaltu kryté spalnou fólií. Po spálení fólie asfaltový pás ihned pevně přilne k podkladu, potřebné množství plamene je výrazně menší než při pokládce klasických asfaltových pásů. Nosná vložka pásů s THERM systémem je chráněna před poškozením plamenem vrstvou syntetické hmoty SYNTAN. Pásy s THERM systémem jsou dále vhodné pro sanace střech, kdy je původní střešní skladba nasycená vlhkostí. THERM systém zabrání tvorbě boulí na povrchu asfaltového pásu, vlivem rozprostření vlhkosti v nenatavených místech mezi THERM pruhy. Více informací o inovativních asfaltových pásech se systémem THERM.

Na výrobu pásů z SBS modifikovaného asfaltu je používán základní materiál, který vzniká modifikací asfaltu umělým elastomerem (SBS). Více obecných informací dole na této stránce.

Rychlá navigace

Pracovní pomůcky a nářadí

Pro úpravu podkladu:
 • škrabky, košťata, případně mechanické stroje na odstraňování nerovností podkladu

 • vysoušeče vody

Pro aplikaci penetračního nátěru:
 • malířské válečky s násadou nebo izolatérská košťata

Pro provádění vodotěsné izolace:
 • hořáky na PB (Icopal nebo podobné), jednoplamenné hořáky s velkým zvonkem a dlouhým ramínkem případně boční švové hořáky pro natavování v ploše, jednoplamenné hořáky s malým zvonkem a krátkým ramínkem pro natavování v detailech

 • nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, háky na role, rozbalovače rolí

 • válečky na válečkování spojů, přítlačné válce

 • ocelovou navíjecí trubku

 • vrtačky a příslušenství pro provádění mechanického kotvení

 • nádobu s vodou

 • mokrý hadr nebo houba na zchlazování a přitlačení přesahů a detailů

Ochranné pomůcky:
 • izolatérské rukavice

 • vhodná pracovní obuv s nízkým vzorkem na podrážce

 • prostředky osobní ochrany proti pádu z výšek (lana a postroje)

Ochrana proti požáru:
 • hasicí přístroje

Skladování

Asfaltové pásy se skladují nastojato na paletách. Palety je dovolené ukládat pouze v jedné vrstvě. Na střešním plášti skladujeme asfaltové pásy na stojato a rozptýleně v ploše střechy tak, aby nezatěžovaly nosnou konstrukci střechy. Role pásů s kovovou fólií na povrchu je nutné skladovat v suchých prostorech se stabilními parametry vnitřního prostředí tak, aby se vyloučila případná kondenzace vlhkosti na kovových površích. Tekuté materiály se skladují v uzavřených kanystrech na místech chráněných před slunečním zářením, mimo dosah ohně. Vysoce hořlavé látky nesmí být skladovány v blízkosti pracoviště.

Požadavky na související konstrukce

Všeobecně:

Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladních konstrukcí, tedy kompletnost, kvalitu jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. podpůrné konstrukce pro další zařízení umístěná na hydroizolaci (VZT jednotky, kotevní prvky apod.). Tento stav je vhodné dokumentovat předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku.

Kvalitativní požadavky:

Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech nečistot, cementového mléka, skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel, suchý, bez sněhu a námrazy. Pokládka vyžaduje hladký povrch (max. odchylka rovinnosti max. 5 mm na 2 m lati) bez ostrých prohlubní (hloubka ostré prohlubně max. 3 mm) a hrotů (výška ostrého hrotu max. 1,5 mm). Úpravy hran a koutů musí být provedeny podle předpisů výrobce použitých pásů.Podkladní konstrukce může být tvořena monolitickou železobetonovou konstrukcí, nebo jinými silikátovými materiály, betonovou mazaninou, cementovým potěrem, tepelnou izolací z pěnových plastů, minerálně vláknitých desek, polyuretanů, pěnového skla a.j., jejichž specifické podmínky a způsob zpracování předepsaný výrobcem je nutno respektovat. Tepelné izolace z pěnových plastů nebo minerálně vláknitých desek mohou mít nakašírovaný vrchní povrch připravený již pro natavování pásů.

Pravidla pokládky:

Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech nečistot, cementového mléka, skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel, suchý, bez sněhu a námrazy. Pokládka vyžaduje hladký povrch (max. odchylka rovinnosti max. 5 mm na 2 m lati) bez ostrých prohlubní (hloubka ostré prohlubně max. 3 mm) a hrotů (výška ostrého hrotu max. 1,5 mm). Úpravy hran a koutů musí být provedeny podle předpisů výrobce použitých pásů.Podkladní konstrukce může být tvořena monolitickou železobetonovou konstrukcí, nebo jinými silikátovými materiály, betonovou mazaninou, cementovým potěrem, tepelnou izolací z pěnových plastů, minerálně vláknitých desek, polyuretanů, pěnového skla a.j., jejichž specifické podmínky a způsob zpracování předepsaný výrobcem je nutno respektovat. Tepelné izolace z pěnových plastů nebo minerálně vláknitých desek mohou mít nakašírovaný vrchní povrch připravený již pro natavování pásů.Při pokládce asfaltových pásů na všechny druhy podkladů je nutné vzít v úvahu dilatační pohyby podkladu, jeho soudržnost a zákonitosti difúze vodní páry v konstrukcích.Navržený střešní plášť a vlastní provádění střešního pláště by mělo být v souladu s normou ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky doporučujeme volit odpovídající dlouhé životnosti použitých izolačních pásů a s ohledem na vzájemné elektrolytické působení klempířských prvků a případné kovové fólie na povrchu izolačních pásů. Pro natavení asfaltových pásů na plech musí být plech ušetřen shodným penetračním nátěrem na bázi asfaltu. Pro natavení asfaltových pásů nejsou vhodné plechy na bázi titanzinku a pozinku s organickou povrchovou úpravou. Kotvení klempířských prvků musí odpovídat ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí a ČSN EN 1991-1-4 Zatížení stavebních konstrukcí.

Další ustanovení:

Odvodňovací prvky a jejich provádění musí odpovídat požadavkům ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby a ČSN EN 607 Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U a dále i ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy.Všechny lávky, plošiny a stupně umístěné na střešním plášti musí odpovídat ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Zařízení pro přístup na střechu – Lávky, plošiny, stupně. Bezpečnostní střešní háky musí odpovídat ČSN EN 517 Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Bezpečnostní střešní háky.

Klimatické podmínky pro provádění

Pásy z SBS modifikovaného asfaltu lze bez dalších dodatečných opatření pokládat při teplotách vyšších než 0 °C a za suchého počasí. Při teplotách vyšších než 30 °C doporučujeme pokládku asfaltových pásů přerušit, jelikož existuje zvýšené riziko rozšlapání povrchu pásů a poškození nosných vložek.

Technologie provádění

V případě betonového podkladu musí být tento podklad čistý a suchý, zbavený všech olejových skvrn, cementového mléka a nerovností. Nejsou přípustné ostré nerovnosti a ostré hrany, prohlubně, viz. odstavec Požadavky na související konstrukce. Na upravený silikátový podklad se u natavovaných vodotěsných systémů provede asfaltový penetrační nátěr podle propozic výrobce. Umožňuje-li to stav stávajícího souvrství a konstrukce jako celku, je postup u sanací stávajících asfaltových vodotěsných izolací obdobný. U sanací je nutné velice pečlivě posuzovat soudržnost souvrství a množství uzavřené vody v souvrství. Tuto práci je lépe přenechat specialistům na odborné poradenství v oboru izolací staveb.Na takto připravený podklad se termickou aktivací pokládají jednotlivé vrstvy vodotěsného systému s přesahy danými výrobcem. Není-li specifikováno jinak, provádějí se u plochých střech podélné i příčné spoje s přesahem min. 8 cm (příčné spoje vrchních pásů je doporučeno provádět 10 – 12 cm). Při provádění příčného spoje pásů s THERM systémem je nutné použít takové množství plamene, aby se pruhy na spodním povrchu pásu slily a aby byla zajištěna dostatečná těsnost spoje. Pokud nedojede ke slití asfaltové hmoty v pruzích na spodním povrchu asfaltového pásu, může v tomto místě docházet k zatékání vody do střešního systému. Pásy se natavují s vystřídanými spoji (T spoje). Nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom místě (X spoj). V místě T spojů se provádí seříznutí rohu 2. pásu v přesahu. Pasy se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z jedné poloviny navinou, a poté se natavují vždy od této jedné poloviny. Pro spolehlivé natavení doporučujeme používat ocelovou navíjecí trubku. Pokud je hydroizolační vrstva tvořena dvěma pásy, klade se vrchní pás s posunutím, ideálně o ½ šířky role. Při pokládce asfaltového pásu je vhodné provádět asfaltové návalky, které slouží jako vizuální kontrola správného provedení natavení asfaltového pásu. Správně provedený návalek je pravidelný a jeho šířka je do 10 mm. Návalek do 10 mm lze na střeše ponechat, nebo jej lze z estetických důvodů ihned zasypat břidličným posypem. Asfaltové návalky šířky nad 10 mm je doporučeno zasypat břidličným posypem. Asfaltové pásy se kladou vždy od nejníže položeného místa k vyššímu tak, aby byly spoje asfaltových pásů ve směru toku vody.

Směr kladení asfaltových pásů a dodatečná stabilizace:
sklonpožadavky na hydroizolační vrstvu
≥ 1° (1,75 %)asfaltové pásy se kladou rovnoběžně s okapem
≥ 5° (8,75 %)asfaltové páse se kladou kolmo na okap, příčný přesah dokotvit (4 kotvy / bm)
≥ 12° (21,26 %)asfaltové pásy se kladou kolmo na okap, pásy krátit na délku maximálně 2,5 m, příčné spoje dokotvit (4 kotvy / bm)

Schéma doporučené pokládky hydroizolační vrstvy tvořené dvěma asfaltovými pásy:

Schéma doporučené pokládky hydroizolační vrstvy tvořené dvěma asfaltovými pásy

Po pásech s profilovanou kovovou fólií na povrchu se nesmí za tepla chodit, neboť by došlo ke zničení vzorku profilace. Tomu je nutno uzpůsobit technologii provádění a veškeré navazující práce. Případně lze po dobu montáže již položené pásy chránit (měkké desky, textilie…). Přesahy se u pásů s profilovanou kovovou fólií neválečkují ani nezašlapávají, ale přimačkávají mokrým hadrem nebo houbičkou. Stejně tak se postupuje i v případě řešení detailů. U pásů s ochranným posypem z drcené hydrofobizované břidlice či keramického granulátu je nutné u příčných přesahů nebo v detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl připraven kompaktní asfaltový povrch. Po ochranném posypu je též nutno zvláště za teplého počasí nebo těsně po natavení v maximální míře omezit pohyb.

Pro natavování asfaltových pásů v ploše doporučujeme používat jednoplamenné hořáky s velkým zvonkem a dlouhým ramínkem, pro provádění detailů jednoplamenné hořáky s malým zvonkem a krátkým ramínkem. Použití víceplamenných hořáků není přípustné. Při pokládce pásů s THERM systémem se používá výrazně méně plamene než při pokládce klasických natavitelných asfaltových pásů, plemen je směřován na roli asfaltového pásu tak, aby došlo k odstranění (spálení) separační spalitené fólie.

Na svislé konstrukce se pásy vytahují podle propozic výrobců přes tzv. kluzné klíny nebo v případě výrobků Siplast bez nich, ale s vyztužením přířezů asfaltových pásů. Systém vodotěsné izolace se v případě potřeby na svislých konstrukcích dokotví mechanicky přes kotvící lišty. Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci musí být minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního pláště.

Klempířské prvky typu okapních a závětrných lišt se musí uzavřít do „kapes“ s přesahem min 10 cm nebo lze asfaltové pásy provést s vystřídáním spojů.

Střešní vpusti doporučujeme volit polyuretanové s límci z asfaltových pásů. U detailů jsou pásy s THERM systémem nutné pokládat tak, aby došlo ke slití THERM pruhů spodním povrchu pásu a byla zajištěna celistvost spoje.

Chemická odolnost

Informace o chemické odolnosti asfaltu při kontaktu s běžnými látkami jsou pro hydroizolační vrstvy střešních plášťů uvedeny v ČSN EN 13707 – příloha C, pro hydroizolační vrstvy spodních staveb jsou uvedeny ČSN EN 13969 – příloha A.

V případě požadavku na zjištění odolnosti u látek, které nejsou uvedeny ve výše uvedených normách, kontaktujte technické oddělení Icopal Vedag CZ.

Prováděcí podmínky

Vodotěsné izolace smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními předpisy a technologií provádění asfaltových pásů včetně montáže hydroizolací natavením pomocí plamene hořáku.

Pracovní četa musí být složena minimálně ze dvou pracovníků.

Zásady bezpečnosti práce

Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště a dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. Včetně bezpečnostních opatření při práci ve výškách a manipulaci s materiálem.

Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst a nekouřit při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění pokožky asfaltem doporučujeme čistit tato místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd., nepoužívat ředidel, acetonu, trichlorethylenu apod.

Při práci s asfaltovými pásy je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní oblek a vhodnou pevnou pracovní obuv.

Pro vlastní aplikaci se doporučuje používat zařízení k tomu účelu určená a schválená. Na pracovištích musí být vždy odpovídající počet hasících prostředků.

Při zpracování – natavování asfaltových pásů – v uzavřeném prostoru zajistit dostatečné odvětrání.

Likvidace odpadu

Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č. 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301.

První pomoc

Při práci s asfaltem, respektive při natavování asfaltových pásů může dojít k popálení rozehřátou asfaltovou hmotou. V takovém případě je nutné ochladit vrstvu asfaltu na povrchu těla, nejlépe vodou. Ochlazený asfalt se z povrchu těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze v rozsahu první pomoci odstranit pouze v případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na odstranění asfaltu v tomto případě je třeba použít vazelínu nebo vazelínový tuk. Při těžších popáleninách se v žádném případě nesmí použít organická rozpouštědla (benzín, petrolej, trichlorethylen apod.) ani lékařská. Je třeba zabezpečit konečné ošetření v zdravotnickém zařízení, resp. na pohotovosti.

Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským benzinem, natřít mastí na popáleniny a obvázat sterilním obvazem.

Znalostní báze – asfaltové pásy

Na výrobu pásů z SBS modifikovaného asfaltu je používán základní materiál, který vzniká modifikací destilovaného asfaltu umělým elastomerem (SBS). Tato modifikace probíhá za přísně kontrolovaných podmínek postupným promícháním asfaltu a SBS a postupným vytvořením prostorových SBS vazeb v nově vzniklé hmotě. Jedině pečlivé kontrolování celého procesu a poměru teploty s časem zpracování zabezpečuje homogenní výrobky, které se odvděčí vynikající zpracovatelností, elasticitou, nízkou teplotou bodu lámavosti a dlouhou životností.

SBS modifikované asfaltové pásy, v rámci skupiny Icopal, se používají na všechny aplikace vodotěsných, parotěsnicích a protiradonových systémů, zvláště v případě středně a více náročných staveb nebo všude tam, kde investor upřednostňuje dlouhou životnost a bezporuchovost vodotěsných izolací.

Další informace

U pokládky asfaltových pásů záleží na dané stabilizaci asfaltových pásů. Proto Vám přinášíme další možnosti postupů jejich aplikace a zpracování detailů jako opracování koutu, rohu a napojení světlíku.

Postup pokládky mechanicky kotvených asfaltových pásů

Postup pokládky samolepicích asfaltových pásů

Postup podkládky natavitelných asfaltových pásů

Příručka pro pokládku asfaltových pásů - detaily

Asfaltové pásy Icopal s THERM pruhy z SBS modifikovaného asfaltu se pokládají pomocí termické aktivace, krátkého ožehnutí spodního povrchu pásu plamenem hořáku. Více o této inovaci se dozvíte:

Systém THERM A SYNTAN