Polityka Prywatności

Cel i zakres niniejszej informacji o prywatności

BMI Group Holdings UK Limited i powiązane z nią podmioty prawne („BMI Group”, „my” lub „nas”) szanują Twoją prywatność.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób BMI Group gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje dane osobowe, które podajesz w trakcie i po zakończeniu współpracy lub relacji z nami. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie otrzymywane przez nas dane osobowe były chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich stron zewnętrznych, które dzielą się danymi osobowymi z Grupą BMI, w tym między innymi wykonawców, właścicieli budynków, kandydatów do pracy, klientów i dostawców oraz ich odpowiednich pracowników i użytkowników końcowych ( „Ty”). 

Jeśli jesteś właścicielem budynku, a jeden z naszych wykonawców zakończył dla ciebie prace, możemy przechowywać pewne informacje o tobie w naszym portalu dla wykonawców. Niniejsza informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania w takich okolicznościach. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osobowe za pośrednictwem tego portalu, zapoznaj się z naszą polityką prywatności portalu dla kontrahentów. Ewentualnie skontaktuj się z nami, a my możemy dostarczyć ci kopię.

 

Informacje, które przechowujemy i przetwarzamy na Twój temat

Będziemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, które są istotne dla naszej pracy lub relacji z Tobą. Może to obejmować Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, osobiste i profesjonalne dane kontaktowe, dane karty kredytowej, preferencje komunikacyjne, szczegóły dotyczące produktów, o które pytałeś lub które kupiłeś od nas, a także szczegóły dotyczące wszelkich projektów, nad którymi pracowałeś jako kontrahent BMI Group . Może to również obejmować dane osobowe, które podajesz w ramach uczestnictwa w konkursie Grupy BMI, prośbę o badanie rynku lub ankietę (takie jak referencje, oceny i inne procesy przekazywania opinii), a także informacje na temat treści, do których uzyskujesz dostęp na naszej stronie internetowej.

Będziemy gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, Twojego pracodawcy lub od zewnętrznego pośrednika w naszym procesie sprzedaży. Od czasu do czasu możemy również otrzymywać dane osobowe o tobie z innych zewnętrznych źródeł (takich jak organy regulacyjne, zewnętrzne agencje referencyjne itp.).

 

Rekrutacja

Możesz ubiegać się o zatrudnienie lub szkolenie oferowane przez Grupę BMI lub zapisać się na powiadomienia o pracy online za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem. W przypadku takich powiadomień i aplikacji online niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie oprócz innych wymagań prawnych.

Składając podanie do BMI Group online lub pocztą elektroniczną, przekazujesz BMI Group dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail, a także informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, certyfikatów oraz innych informacji i dokumentów powszechnie używanych podczas ubiegania się o pracę. Możemy również zbierać inne informacje o Twojej historii zatrudnienia, takie jak poprzednie stanowiska i doświadczenie, dane szkoleniowe, członkostwo zawodowe i dane o wyrokach skazujących. 

Należy ujawniać wyłącznie specjalne kategorie danych osobowych (takie jak pochodzenie etniczne, opinia polityczna, członkostwo w związku zawodowym, zdrowie fizyczne i psychiczne lub przekonania religijne lub filozoficzne), na które wyraźnie wyrażasz zgodę na ich otrzymywanie. Nie oczekujemy od Ciebie przesyłania ani nie wymagamy przesyłania takich danych, chyba że potrzebujemy tych informacji, aby ułatwić Ci dostęp.

Na podstawie zainicjowanej przez Ciebie aplikacji online przetwarzamy dane osobowe, które przekazujesz Grupie BMI w formie elektronicznej, w celu weryfikacji wniosku i kontroli kryminalnej.

 

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych (tylko rezydenci EOG)

W większości przypadków nasze wykorzystanie twoich danych osobowych jest konieczne: 

 • za wykonanie przez nas umowy, takiej jak umowa zakupu produktu lub usługi;

 • abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania prawne i / lub współpracować z organami regulacyjnymi i innymi organami; lub

 • w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do twoich interesów lub podstawowych praw lub wolności, które wymagają ochrony danych osobowych, na przykład w celu zarządzania i ulepszania naszych relacji biznesowych i klientów oraz w celach rozwoju i analizy biznesowej, w celu monitorować i oceniać wykorzystanie naszych produktów, aby zapewnić narzędzie do lokalizowania kontrahentów oraz przeprowadzać badania rynku lub ankiety. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach dozwolonych przez prawo. Obejmuje to przetwarzanie w razie potrzeby do następujących celów: 

 • w celu zastosowania się do wniosku lub nakazu właściwego sądu, organu ścigania lub innej agencji rządowej;

 • w celu ochrony żywotnych interesów każdej osoby; i

 • w celu wyegzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

Niektóre z powyższych podstaw przetwarzania będą się pokrywać i może istnieć kilka podstaw uzasadniających wykorzystanie przez nas danych osobowych. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji dotyczących podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@bmigroup.com.

 

Przetrzymywanie i przekazywanie danych osobowych

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe? 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to uzasadnione w celu spełnienia odpowiednich celów określonych w niniejszej informacji o prywatności oraz przez okres wymagany lub dozwolony przez prawo. Okres przechowywania zależy przede wszystkim od odpowiedniego zobowiązania prawnego i / lub regulacyjnego i / lub czasu trwania naszych relacji biznesowych z tobą. Będziemy bezpiecznie usuwać lub usuwać twoje dane osobowe, jeśli nie ma ważnego uzasadnienia biznesowego dla zachowania twoich danych.

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych? 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem. Grupa BMI przechowuje Twoje dane osobowe w kontrolowanym dostępie, scentralizowanych bazach danych oraz bezpiecznych plikach papierowych i elektronicznych. Dostęp jest ograniczony do upoważnionych użytkowników podlegających obowiązkowi zachowania poufności, takich jak dział księgowości lub dział zasobów ludzkich, w zależności od potrzeby.

 

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych osobom trzecim 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich: 

 • Jeśli wyraziłeś zgodę, możemy udostępniać twoje dane osobowe stronom trzecim, którym wyraziłeś zgodę, na przykład gdy upoważniasz osobę trzecią do skontaktowania się z tobą w związku z usługą.

 • Do naszych usługodawców, partnerów biznesowych i kontrahentów, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub których używamy do wspierania naszej działalności.

 • Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym stronom trzecim w kontekście możliwej sprzedaży lub restrukturyzacji firmy i poinstruujemy tych odbiorców, że muszą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów opisanych w niniejszym zawiadomieniu.

 • Jeśli Twoja firma lub pracodawca jest członkiem certyfikowanego programu kontrahentów BMI Group, w tym BMI RoofPro, możemy opublikować dane kontaktowe Twoich instalatorów na naszej stronie internetowej, jako część lokalizatora kontrahentów BMI Group.

 • Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe organowi nadzoru, właściwemu organowi ścigania, agencji rządowej, sądowi lub innej stronie trzeciej w celu (i) przestrzegania prawa; (ii) egzekwować warunki umowy; oraz (iii) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Grupy BMI lub innych.

 • Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom w Grupie BMI, które będą wykorzystywać dane osobowe do celów opisanych w niniejszej informacji o prywatności.

 

Udostępnianie informacji poza EOG (tylko mieszkańcy EOG)

Możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe stronom trzecim opisanym powyżej, które znajdują się poza krajem lub regionem, w którym mieszkasz. W takich przypadkach podejmiemy odpowiednie środki, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie ze standardami opisanymi w niniejszej informacji o prywatności. Na przykład poprzez zawieranie umów na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej lub poleganie na certyfikacie odbiorcy będącego stroną trzecią w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat międzynarodowych transferów danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@bmigroup.com.

 

Twoje prawa

Przegląd

Masz szczególne prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych przez BMI Group. Obejmują one prawo do żądania dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Możesz również zrezygnować z marketingu, wycofać zgodę na przetwarzanie (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody) i zgłosić swoje obawy organom regulacyjnym.

Niektóre jurysdykcje (w tym Europejski Obszar Gospodarczy) zapewniają swoim rezydentom dodatkowe prawa wynikające z obowiązującego prawa, a my rozpatrzymy Twoją prośbę o skorzystanie z Twoich praw zgodnie z tymi przepisami, w stosownych przypadkach. Prawa te mogą obejmować prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania od nas ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia twoich danych osobowych.

 

Dochodzenie swoich praw

Jeśli chcesz zrezygnować z marketingu e-mailowego, możesz to zrobić, klikając link „zrezygnuj” w e-mailach marketingowych, o ile jest dostępny, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres DSAR@bmigroup.com.

Aby zrezygnować z innych rodzajów marketingu, jeśli potrzebujesz pomocy w rezygnacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem DSAR@bmigroup.com.

Informacje o stronie i plikie cookies

Pliki cookies  

Informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe przekazywane za pośrednictwem plików cookie na naszych stronach internetowych, można znaleźć w Polityce plików cookie grupy BMI. Te zasady można znaleźć na stronie www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

 

Osoby trzecie

Nasza informacja o prywatności nie dotyczy informacji przetwarzanych przez naszych partnerów biznesowych lub inne osoby trzecie. Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielem ani nie kontrolujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do witryn lub aplikacji stron trzecich, które są dostępne z naszej witryny lub do których można się odwoływać.

 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza informacja o prywatności nie stanowi części żadnej umowy z Tobą i zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji tej informacji o prywatności w dowolnym momencie. Podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o aktualizacjach naszego oświadczenia o ochronie prywatności (na przykład poprzez opublikowanie zaktualizowanego oświadczenia o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej lub, w odpowiednich przypadkach, za pomocą bardziej bezpośrednich środków w celu poinformowania Cię, takich jak powiadomienie e-mailem). 

Możesz sprawdzić datę ostatniej aktualizacji, wyświetlając datę „Obowiązuje od” wyświetloną u góry niniejszej informacji o prywatności.

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@bmigroup.com

Grupa BMI jest odpowiedzialna za Twoje dane osobowe. Do celów obowiązujących przepisów o ochronie danych, Twoje dane będą niezależnie kontrolowane przez podmiot prawny BMI Group, który świadczy usługi dla Ciebie lub komunikuje się z Tobą. BMI Group Holdings UK Limited prowadzi tę stronę internetową i jest administratorem danych