Z myślą o środowisku

Najważniejsze cechy dachu to często bezpieczeństwo, szczelność, nawet estetyka i cena. Ekologia to często rzecz mniej istotna. Dlaczego warto jednak pomyśleć o tym, aby dach był przyjazny dla środowiska?
Z myślą o środowisku...

Każdy, kto potrzebuje nowego dachu, dokonuje najczęściej wyboru pomiędzy dachówkami betonowymi a ceramicznymi. Tylko nieliczni wiedzą, czym zasadniczo różnią się dachówki betonowe i ceramiczne. Najczęściej obowiązujące motto to: najważniejsze, aby dach był bezpieczny i szczelny, niedrogi, a przy tym ładny!

Czy taki dach jest przyjazny środowisku – tym mało kto zawraca sobie głowę. Aby umożliwić Państwu dokonanie wyboru właściwej dachówki nie tylko na podstawie intuicji, ale również na bazie faktów, zebraliśmy dla Państwa wiele ciekawych i niekiedy zaskakujących informacji.

Na skróty

Rodzaje dachówek

Dachówka betonowa

Dachówki betonowe składają się w głównej mierze z naturalnych, rodzimych surowców, takich jak piasek, cement, woda i pigmenty tlenku żelaza. W procesie produkcji nie są wypalane, ulegają tylko utwardzeniu w temperaturze 60 °C.

Pierwsze dachówki z cementu wyprodukowano w roku 1844 w fabryce cementu Krohera w Staudach, przy wykorzystaniu ręcznej maszyny do wyrobu dachówek. Dachówki te spełniają swoje funkcje po dziś dzień.

Dachówka ceramiczna - materiały

Dachówka ceramiczna

Do produkcji dachówek ceramicznych wykorzystywane są wyłącznie rodzime, naturalne surowce, takie jak iły, glina i woda. Dachówki są wypalane w temperaturze ok. 1000 °C.

Dachówkę ceramiczną wynaleziono ok. 450 roku p.n.e.

Dachówka ceramiczna - materiały

Braas troszczy się o środowisko naturalne

Braas troszczy się o środowisko naturalne

Jako wiodące przedsiębiorstwo przemysłu materiałów budowlanych do budowy dachu, Braas na co dzień styka się z tematyką środowiska naturalnego.

Zarówno Państwo, jak i nasi partnerzy biznesowi, architekci, dekarze i cieśle są bardzo wymagający. Wymagają Państwo rzetelnych informacji, które umożliwią podjęcie odpowiednich decyzji.

Aby zapewnić takie informacje także z zakresu ochrony środowiska, zleciliśmy przygotowanie eko-bilansu naszych produktów renomowanemu Instytutowi Ekologii z Fryburga.

Eko-bilanse to powszechnie uznane studia określające wpływ produktów na środowisko naturalne. W ekobilansie zbierane są nie tylko pojedyncze czynniki, takie jak emisja CO₂, ale również opisy różnego rodzaju oddziaływania produktów na powietrze, wodę i glebę.

Treść eko-bilansu określona jest wymaganiami międzynarodowej normy. W ten sposób gwarantuje się dokonanie oceny każdego produktu przy wykorzystaniu takiej samej procedury.

Braas działa długofalowo

Wyniki eko-bilansu wykorzystywane są w Braas jako podstawa dalszego rozwoju naszych produktów i technologii produkcji. Naszym celem jest możliwie jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii potrzebnej do produkcji zarówno dachówek betonowych, jak i dachówek ceramicznych. W ten sposób chcemy w możliwie jak największym stopniu ograniczyć emisję CO₂ oraz inne negatywne wpływy produktów na środowisko.

Dorosły z dzieckiem zajmują się ogrodem, w tle dom

Braas: eko-bilans dachówek

Braas: eko-bilans dachówek

Instytut Ekologii z Fryburga w ramach eko-bilansu dokonał porównania dachówek Braas wyprodukowanych z betonu i dachówek ceramicznych z gliny. Zebrane, przeanalizowane i ocenione zostały wpływy produktów na obciążenie środowiska naturalnego na każdym etapie ich produkcji. Ekobilans odpowiada wytycznym międzynarodowej normy DIN EN ISO 14040 ff. Określa ona sposób definiowania ram badań oraz sposób prezentacji bilansu, określenia oddziaływania produktów na środowisko oraz ich naukowej oceny.

Instytut Ekologii nie tylko określił pojedyncze aspekty negatywnego wpływu produktów na środowisko pojawiające się od momentu wydobycia i dostarczenia surowców poprzez sam proces produkcji i pakowania do czasu transportu gotowych wyrobów, ale porównał również wszystkie najważniejsze potencjalne negatywne wpływy dachówek betonowych i ceramicznych na powietrze, wodę i glebę.

W badaniach pomocne były jednolite warunki ramowe: obie grupy produktów służą tym samym celom, w identyczny sposób układane są na dachach i pełnią taką samą funkcję ochrony budynków i ich mieszkańców przed warunkami atmosferycznymi. Wszystkie wartości eko-bilansu bazują na surowcach i materiałach faktycznie stosowanych w naszych zakładach.

Ogólnie rzecz biorąc, z punktu widzenia Instytutu Ekologii można wyciągnąć wniosek, że przy uwzględnieniu kwestii ochrony środowiska dachówki betonowe są rozwiązaniem lepszym niż dachówki ceramiczne.

Fotografia badacza z mikroskopem

Dachówki betonowe Braas chronią środowisko

Dachówki betonowe Braas chronią środowisko

Eko-bilans udowadnia w sposób naukowy, że dachówki wykonane z betonu charakteryzują się lepszymi parametrami niż dachówki ceramiczne z gliny niemalże w każdej kategorii oddziaływania na środowisko.

Każda z kategorii oddziaływania odnosi się do jednego z głównych aspektów ochrony środowiska. Aspektem znanym najszerszemu gronu jest efekt cieplarniany. Inne kategorie to potencjał zakwaszenia, potencjał eutrofizacji, potencjał wkładu w letni smog oraz potencjał zagrożenia mikropyłami. Poza tym oceniano skumulowane nakłady energii, eksploatację surowców mineralnych oraz potencjał toksyczności dla człowieka na przykładzie rtęci.

Poniżej znajdą Państwo wyniki badań poszczególnych kategorii.

Wszystkie podane wartości wynikowe odnoszą się do obiektu o powierzchni dachu w wymiarze 160 m².

Fotografia domu pokrytego dachówką betonową (foto ekologia)

Mniejsze zużycie energii

W procesie dostarczania surowców, produkcji, pakowania i wysyłki dachówek betonowych zużywa się jedynie ok. 30% energii zużywanej w tym samym zakresie w odniesieniu do dachówek ceramicznych. Taki jest wynik badań skumulowanego zużycia energii, które odzwierciedla ilość energii potrzebnej do produkcji, transportu, składowania i sprzedaży danego produktu przy uwzględnieniu wszystkich surowców i procesów produkcyjnych.

Skumulowane użycie energii w MJ dla produkcji dachówek

Przyczyna: w przypadku dachówek ceramicznych energia zużywana jest głównie do wypalania całej dachówki, a w przypadku dachówek betonowych największy udział w zużytkowaniu energii ma proces dostarczenia surowca (produkcja cementu).

Zmniejszony potencjał tworzenia efektu cieplarnianego

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego to możliwy wkład produktu w proces ogrzewania warstw powietrza położonych blisko ziemi oraz mórz, zwany również procesem globalnego ocieplenia. Wszelkiego rodzaju emisje dotyczące efektu cieplarnianego podawane są w tak zwanych ekwiwalentach dwutlenku węgla (ekwiwalentach CO₂). Eko-bilans wykazuje, iż w przypadku pokrycia dachu dachówkami betonowymi uwalnianych jest zauważalnie mniej ekwiwalentów CO₂, niż ma to miejsce w przypadku użycia dachówek ceramicznych.

Emisja gazów cieplarnianych (wykres do Ekologii)

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie przeciętnego domu jednorodzinnego o powierzchni dachu 160 m²: w przypadku pokrycia dachu dachówkami ceramicznymi powstaje ok. 3.400 kg ekwiwalentów CO₂, natomiast w przypadku dachówek betonowych tylko ok. 1.550 kg. Oznacza to ok. 55% mniej gazów cieplarnianych.

Ten korzystny bilans CO₂ wyjaśnić można procesem wypalania: podczas wypalania cała dachówka ceramiczna musi zostać ogrzana do wysokiej temperatury. W przypadku dachówek betonowych odpowiedniej temperatury wymaga tylko środek wiążący, czyli cement. A mniejsze zużycie energii powoduje również mniejszą emisję CO₂.

Gdyby w roku 2006 wszystkie dachy w Niemczech, na których wykorzystano dachówki ceramiczne, zostały pokryte dachówkami cementowymi, do środowiska nie zostałoby uwolnionych 470.000 ton gazów cieplarnianych!

Zapobieganie kwaśnym deszczom

Substancje zanieczyszczające w powietrzu, takie jak dwutlenek siarki czy też tlenek azotu, w połączeniu z wodą deszczową przekształcane są w kwasy przedostające się w formie kwaśnych deszczy do gruntów i wód powierzchniowych. Jednym ze skutków jest wymieranie lasów. Oddziaływanie emisji substancji wywołujących zakwaszenie określane jest mianem potencjału zakwaszenia i mierzone jest w ekwiwalentach dwutlenku siarki (ekwiwalentach SO₂).

Zapobieganie kwaśnym deszczom (obrazek do Ekologii)

Uwzględniając potencjał zakwaszenia, dachówki betonowe są opcją zdecydowanie korzystniejszą niż dachówki ceramiczne. Przyczyna: ze względu na mniejsze zużycie energii podczas produkcji dachówek betonowych w porównaniu z produkcją dachówek ceramicznych uwalnianych jest mniej niż połowa ekwiwalentów SO₂.

Odciążenie ekosystemów

Wzbogacenie gleby i wód powierzchniowych w azot i fosfor określane jest mianem potencjału przenawożenia lub eutrofizacji. Obie substancje mają charakter nawozów i w przypadku wrażliwych ekosystemów, np. jezior mogą prowadzić do zakłócenia równowagi ekologicznej.

Dachówki betonowe charakteryzują się jedynie ok. połową potencjału przenawożenia. Przyczyną jest fakt, iż podczas produkcji dachówek betonowych w wyniku zmniejszonego zużycia energii uwalniane są również mniejsze ilości azotu i fosforu.

Wykres: potencjał eutrofizacji

Mniej smogu letniego

Obciążenie powietrza spowodowane dużą koncentracją ozonu w warstwach atmosfery leżących blisko ziemi jest nielubianym zjawiskiem charakterystycznym dla ciepłych pór roku, znanym pod pojęciem smogu letniego. Zdolność do przyczyniania się do wytwarzania ozonu w pobliżu ziemi określana jest więc odpowiednio mianem potencjału wkładu w smog letni lub potencjału fotooksydacji.

Również w tej kategorii uwidaczniają się pro-ekologiczne zalety dachówki betonowej. Szczególnie duże znaczenie dla tej kategorii oddziaływania na środowisko mają stosunkowo długie drogi dostawy dachówek ceramicznych.

Wykres: potencjał fotooksydacji (dla strony Ekologia)

Zmiejszony potencjał zagrożenia mikropyłami

Toksyczną szkodliwość dla zdrowia ludzkiego powodowaną mikropyłami ocenia się przy pomocy potencjału zagrożenia mikropyłami. Również w tym przypadku bilans dachówki betonowej wykazuje ok. 50% mniejsze obciążenie środowiska mikropyłami niż ma to miejsce w przypadku dachówek ceramicznych.

Instytut Ekologii w ramach oceny potencjału zagrożenia mikropyłami zwrócił uwagę na to, że brak jest informacji o zakresie eksploatacji surowców mineralnych.

Wykres: potencjał wytwarzania mikropyłów

Emisja rtęci do atmosfery

Tylko w zakresie emisji rtęci do atmosfery dachówki betonowe okazują się być gorsze od dachówek ceramicznych. Podstawę takiej oceny stanowi zachodząca podczas produkcji cementu emisja substancji pochodzących z zanieczyszczeń paliw lub części składowych surowców. Wartości tych emisji są jednak w poszczególnych cementowniach różne, przy czym zdaniem Instytutu Ekologii należy unikać nadinterpretacji przedstawionych różnic.

Instytut podczas dokonywania oceny, jak sam przyznaje, poczynił założenia, które tendencyjnie postawiły dachówkę z betonu na gorszej pozycji niż dachówkę ceramiczną.

Wykres: emisja rtęci do atmosfery

Ochrona surowców mineralnych

Zarówno dachówki ceramiczne, jak i betonowe wymagają eksploatacji surowców mineralnych, takich jak glina, piasek i wapień.

Ocena ilości całkowitych wydobytych surowców mineralnych wykazała, że i pod tym kątem dachówka betonowa wymagająca ok. 8,5 tony surowca jest lepsza niż wymagająca 11,25 tony dachówka ceramiczna.

Wykres: eksploatacja surowców mineralnych

W odniesieniu do dachówek ceramicznych główny składnik stanowi glina potrzebna do realizacji procesu. W przypadku dachówki betonowej stosowany jest piasek oraz gips i wapień jako elementy składowe cementu.