Normen verankering dakpannen

Normen verankering

Toen ons land in 1990 zware winterstormen te verduren kreeg, bleek hoe gevaarlijk het was als dakbedekkingen niet verankerd waren. Zowel het dak als de omgeving leden enorme schade. Daarom is sinds het Bouwbesluit 1992 een berekening van de verankering van de dakbedekking verplicht voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Daken gedekt met dakpannen van Monier die verankerd zijn met Monier (Euro-)panhaken zijn goed bestand tegen stormen. Drukvereffening door een goede ventilatie van nok en dakvoet en de vrije tengelhoogte spelen daarbij een grote rol. Diverse stormen nadien hebben inmiddels aangetoond dat de in 1992 opgestelde normen in de meeste gevallen voldoen, maar er bleek nog ruimte voor verbetering. 

storm house on ocean

Norm en praktijkrichtlijn

Op de verankering van dakpannen zijn de NEN 6707 ‘Bevestiging van dakbedekkingen’ en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 6708 van toepassing. De NPR geeft een rekenmethode voor gebouwen tot 20 meter hoogte. Een dakbedekking die op deze wijze wordt verankerd, voldoet aan de NEN-normen. Voor gebouwen hoger dan 20 meter moet de verankering getoetst worden aan de NEN 6707. Hieronder geven wij u de algemene eisen en de randvoorwaarden van de NPR. Met Monier panhaken is een dambordsgewijze of volledige verankering meestal voldoende, dankzij de hoge rekenwaarde. Bij Monier nemen wij graag voor u de berekening op ons. Panhaken zijn panmodelgebonden en moeten voorzien zijn van een testrapport, opgesteld door een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld TNO), waarbij aangegeven is welke rekenwaarde de panhaak heeft bij het betreffende dakpanmodel.

Eurocode

De NPR 6708 is in 2019 gewijzigd en gepubliceerd. De NPR 6708 is gebaseerd op de NEN-EN 1991-1-4 met Nederlandse Bijlage (onderdeel van Eurocode 1) en NEN 6707. Sinds 1 januari 2012 is de Eurocode 1 deel 1-4 ‘windbelastingen’ (NEN-EN 1991-1-4) + NB (nationale bijlage) ingevoerd die de NEN 6702 vervangt. Hiermee is een Europese eis van kracht geworden, die regelt dat Europese landen met eenzelfde methode kunnen rekenen die zorgt dat bouwwerken bestand zijn tegen de toenemende winddruk. Met nationale bijlagen wordt per land gekeken naar de plaatselijke situaties. Omdat er geen Eurocode is voor de bevestiging van dakbedekking, is de NEN 6707 niet ingetrokken. De huidige norm NEN 6707:2019 is wel aangepast om aan te sluiten op de normen NEN-EN 1990 – NEN-EN 1999. De aangepaste Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 6708 is herschreven om de Nederlandse situatie te kunnen berekenen. Bij Monier hebben we zowel onze verankeringsadviezen als de online verankeringstool op onze website gebaseerd op de NPR 6708.

Wijzigingen in de NPR 6708 t.o.v. de oude NPR 6708:1997. Hierbij in het kort de belangrijkste veranderingen:

  • Nieuwe ruwheidscategorie is toegevoegd, naast bebouwd en onbebouwd, namelijk kust;

  • De ruwheidslengte voor bebouwd is verlaagd van 0,7 m naar 0,5 m. Dit betekent dat de ruwheid van een sector eerder voor de categorie bebouwd in aanmerking komt. Dit moet aangetoond worden met behulp van een berekening van de constructeur;

  • Waarden voor stuwdruk zijn gewijzigd. Voorheen werd de tabel voor bepaling van stuwdruk uit de NEN 6702 gehanteerd, maar deze norm is ingetrokken. In de NPR 6708:2013 is de tabel uit de Nationale Bijlage van de Eurocode, NEN-EN 1991-1-4, gehanteerd;

  • De berekening van de dakpanhaak uitrekwaarden is gewijzigd. Om de rekenwaarde van een panhaak te bepalen, moet deze getest worden door een onafhankelijk instituut volgens de Europese beproevingsmethode zoals gepubliceerd in de EN 14437;

  • Wijziging berekening dakpangewicht per m2;

  • Wijzigingen in de lay-out van de dakzoneverdeling voor een aantal daktypes;

  • Toename van het aantal dakzones; – wijzigingen van de factor waarden stuwdruk;

  • De kilgootzone is toegevoegd als dakzone;

  • De berekening van dakzonebreedten en -lengtes is toegevoegd;

  • Een rekenmethode is geïntroduceerd om de invloed van hoogbouw op laagbouw te kunnen berekenen.

Algemene eisen

De verankeringsberekening gebaseerd op de NPR 6708 berekent of deze zuigende werking, genaamd stuwdruk (Xd), lager is dan het gewicht van de dakpannen (Wd) Wd ≤ Xd.

Randvoorwaarden

In de NPR 6708 staan de volgende randvoorwaarden:

1. Open en gesloten gebouwen

In de NPR 6708 wordt onderscheid gemaakt tussen een open en een gesloten dakconstructie. De meeste pannendaken met een dicht dakbeschot zijn voor de NPR te beschouwen als gesloten onderdak. De dakconstructie moet voldoen aan de sterktestijfheidseisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

2. Ventilatie onderdak

Als de dakspouwventilatie voldoet, dan mag de te berekenen windbelasting gereduceerd worden door de drukvereffeningsfactoren toe te passen. Monier gaat altijd uit van voldoende ventilatie van het onderdak bij een verankeringsberekening.

3. Nokhoogte

De NPR geldt voor gebouwen met een maximale referentiehoogte (href) van ten hoogste 20 m vanaf het maaiveld.

4. Spouw

De muurspouw mag niet in open verbinding staan met de dakspouw. Het is voldoende om demuurspouw af te dichten met bijvoorbeeld in folie gewikkelde minerale wol.

5. Folie

Bij het aanbrengen van de folie moet ervoor gezorgd worden dat deze niet in contact kan komen met de onderkant van de dakpan. Zo kan de folie bij sterke wind de dakpannen niet van het dak drukken. Ook daarom is het belangrijk tussen folie en panlat altijd een extra tengel aan te brengen.

6. Isolatie

Bij gebruik van minerale wol tussen dakpannen en dakbeschot, bijvoorbeeld als luchtgeluidsisolatie op een woningscheidende wand (minerale-wolbarrière), is de rekenwaarde voor de extra weerstand in de betreffende strook 400 N/m2.

7. Ruiters

Ruiters moeten altijd mechanisch bevestigd worden (eis: rekenwaarde 1.000 N/m1). Met toepassing van onze Universele nokbeugels, deelbaar maximaal h.o.h. 650 mm voldoet u aan deze eis.

8. Panhaken

Panhaken moeten volgens de SKG-IKOB Publicatie BRL 1513 minimaal van roestvaststaal zijn (AISI 304) of van een gelijkwaardig materiaal. Om de rekenwaarde van een panhaak te bepalen moet deze getest worden door een onafhankelijk instituut volgens de Europese beproevingsmethode zoals gepubliceerd in de EN 14437. Monier heeft voor elk dakpanmodel een panhaak ontwikkeld waarvan de rekenwaarde in een onafhankelijk testrapport is vastgelegd.

Renovatie

Als een dak wordt gerenoveerd, waarbij de dakpannen van het dakvlak worden verwijderd, moeten de nieuwe of herplaatste dakpannen verankerd worden volgens de huidige NPR 6708.