Waarom een dakrenovatie?

Dakrenovatie of groot onderhoud?

In de wet- en regelgeving wordt een helder onderscheid gemaakt tussen renovatie en  (groot) onderhoud . In de praktijk is deze grens niet zo scherp en daarom lichten we het verschil tussen beide toe. Bij uitvoering van een  renovatie krijgt een opdrachtgever bepaalde rechten, maar ook plichten. Dat is dan ook de reden dat in de praktijk de term  renovatie vaak wordt gemeden door opdrachtgevers. Men geeft dan de voorkeur aan de term groot onderhoud of gebruikt termen als niet-ingrijpende woningverbetering.

Redenen voor een dakrenovatie

Redenen voor een dakrenovatie

 • De staat van het dak kan zo slecht zijn dat groot onderhoud noodzakelijk is om verdere aantasting van de constructie te voorkomen.

 • Ieder dak is onderhevig aan veroudering maar dat is niet het enige aspect dat telt. Ook kunnen energetische, esthetische, functionele aspecten of een combinatie hiervan aanleiding zijn om het dak aan te pakken. De wensen van huiseigenaren en bewoners veranderen immers ook met de jaren. Het dak krijgt steeds meer functies en om aan de huidige standaards te voldoen gelden voor het dak steeds hogere eisen.

 • Voordat u besluit tot renovatie is er al een heel proces doorlopen. Renoveren is nu eenmaal niet per definitie de beste oplossing. Er moet altijd een grondige afweging gemaakt worden tussen de consequenties van slopen, door exploiteren, groot onderhoud,  herbestemming of, inderdaad, renoveren. In deze afweging spelen, naast technische en budgettaire aspecten, ook zaken mee als langetermijnvisie, exploitatieduur, garanties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en woonkwaliteit. Deze aspecten zijn goed te combineren met de wensen van de bewoners, zoals verlaging van energieverbruik, comfort, gezond binnenklimaat, meer ruimte en meer daglicht.

....

0

redenen voor een dakrenovatie

Het renovatieprincipe

Het renovatieproces bestaat uit 3 stappen:

1. Huidige staat van het dak in kaart brengen

 • Dakscan

 • Conditiemeting

 • Laboratoriumonderzoek dakpannen

 • Flora & Fauna

   

2. Gewenste staat van het dak in kaart brengen:

 • Programma van eisen

 • Wensen van de opdrachtgever

 • Gewenste kwaliteit

 • Gewenste garanties

 • Minimale eisen uit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

   

3. Renovatieoplossing die nodig is om van de huidige staat tot de gewenste staat te komen:

 • Ontwerp

 • Dakrenovatieadvies

 • Bouwknopen

 • Uitvoering

 • Kwaliteitsborging

 • Onderhoud