Privātuma politika

1. Šī paziņojuma par privātumu mērķis un darbības joma

SIA BMI Latvija ciena jūsu privātumu.

Šajā paziņojumā par privātumu aprakstīts kā „SIA BMI Latvija” ievāc, lieto, nodod un saglabā personas datus, kurus jūs mums sniedzat mūsu saistību vai sadarbības laikā un pēc tās. Mēs apņemamies nodrošināt, ka visi personas dati, ko saņemam ir aizsargāti, un tie tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz visām trešajām pusēm, kas nodod datus „SIA BMI Latvija”, tostarp, bet ne tikai, uz darbuzņēmējiem, ēku īpašniekiem, darba kandidātiem, klientiem un piegādātājiem, kā arī to darbiniekiem un tiešajiem lietotājiem (kopā saukti „jūs”).

Ja esat ēkas īpašnieks un viens no mūsu darbuzņēmējiem ir veicis darbus jūsu uzdevumā, mēs varam glabāt noteiktu informāciju par jums mūsu darbuzņēmēju portālā. Šajā gadījumā šis paziņojums par privātumu netiek nepiemērots; lai iegūtu plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi šajā portālā, lūdzu, skatiet mūsu darbuzņēmēju portāla paziņojumu par privātumu , ko varat saņemt no darbuzņēmēja. Vai arī sazinieties ar mums, un mēs izsniegsim jums kopiju.

2. Informācija, ko mēs glabājam un apstrādājam par jums

Mēs ievāksim, glabāsim un izmantosim personas datus atbilstoši mūsu saistībām vai sadarbībai ar jums. Tas var ietvert jūsu vārdu, e-pasta adresi, personisko un profesionālo kontaktinformāciju, kredītkartes informāciju, jūsu iecienīto saziņas veidu, detalizētu informāciju par produktiem, kurus esat pieprasījis vai iegādājāties no mums, kā arī detalizētu informāciju par visiem projektiem, pie kuriem esat strādājis kā „SIA BMI Latvija” darbuzņēmējs. Tas var ietvert arī personas datus, ko jūs sniedzat, piedaloties „SIA BMI Latvija” konkursā, tirgus izpētes pieprasījumā vai aptaujā (piemēram, sniedzot atsauksmes, vērtējumus un cita veida atgriezenisko saiti), kā arī informāciju par saturu, kuram piekļūstat mūsu tīmekļa vietnē.

Mēs ievāksim personas datus vai nu tieši no jums, jūsu darba devēja vai no trešās puses starpnieka mūsu pārdošanas procesā. Laiku pa laikam mēs varam arī saņemt arī jūsu personas datus no citiem trešo pušu avotiem, piemēram, regulatoriem un trešo pušu uzziņu aģentūrām.

2.1. Pieņemšana darbā

Jūs varat pieteikties uz darba vai apmācību vietām, ko piedāvā „SIA BMI Latvija” vai pierakstīties paziņojumu par vakancēm saņemšanai ar mūsu tīmekļa vietnes vai ar e-pasta starpniecību. Šis paziņojums par privātumu papildus citām tiesiskajām prasībām attiecas arī uz šiem tiešsaistes paziņojumiem un pieteikumiem.

Piesakoties „SIA BMI Latvija” vakancēm, jūs sniedzat „SIA BMI Latvija” personas datus, piemēram, vārdu, pasta un e-pasta adresi, kā arī informāciju par jūsu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, sertifikātiem un citu informāciju un dokumentus, ko parasti iesniedz, piesakoties darbā. Mēs varam ievākt arī citas ziņas par jūsu nodarbinātības vēsturi, piemēram, informāciju par iepriekšējiem ieņemamajiem amatiem, pieredzi, apmācību ierakstiem, kā arī ziņas par piederību profesionālās organizācijās un datus par kriminālo sodāmību.

Norādiet īpašas personas datu kategorijas (piemēram, etnisko piederību, politiskos uzskatus, dalību arodbiedrībā, informāciju par fizisko un garīgo veselību, reliģiskos un filosofiskos uzskatus) tikai tādā gadījumā, ja sevišķi vēlaties tās darīt mums zināmas. Mēs negaidām un nepieprasām šādu datu iesniegšanu, ja vien mums šī informācija nav nepieciešama, lai atvieglotu jūsu piekļuves prasības.

Pamatojoties uz jūsu nosūtīto pieteikumu, mēs apstrādājam personas datus, kurus jūs iesniedzat uzņēmumam „SIA BMI Latvija”, pieteikuma mērķiem un kriminālās sodāmības datu pārbaudei.

2.2. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis (tikai EEZ rezidenti)

Vairākumā gadījumu mēs izmantojam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • mūsu līgumsaistību, piemēram, ar jums noslēgto līgumu par produkta vai pakalpojuma iegādi izpildei;

 • mūsu tiesisko pienākumu izpildei un/vai sadarbībai ar regulējošām iestādēm un citām institūcijām; vai

 • mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai, kur tās pārsniedz jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības, kas pieprasa personas datu aizsardzību, piemēram, mūsu uzņēmuma sadarbību un attiecību ar klientiem pārvaldībai un uzlabošanai, uzņēmējdarbības attīstības un analīzes mērķiem, mūsu produktu lietošanas uzraudzībai un novērtējumam, mūsu darbuzņēmēju vietrāža nodrošināšanai kā arī tirgus izpētei vai apsekojumiem.

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai likumā atļautajiem mērķiem. Tas ietver apstrādi šādiem mērķiem, ja nepieciešams:

 • kompetentas tiesas, tiesībsargājošās iestādes vai citas valdības aģentūras lūguma vai rīkojuma izpilde;

 • jebkuras personas vitālo interešu aizsardzība; vai

 • likumīgu prasību celšana, uzturēšana un aizstāvēšana.

Atsevišķi iepriekš minētie pamatojumi var pārklāties, kā arī var pastāvēt vairāki pamatojumi jūsu personas datu izmantošanai. Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama plašāka informācija par personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi, lūdzu, sazinieties ar mums: jumts@bmigroup.com.

3. Jūsu personas datu saglabāšana un pārsūtīšana

3.1. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabāsim jūs personas datus tik ilgi, cik saprātīgi nepieciešams, lai izpildītu atbilstošos mērķus, kas norādīti šajā paziņojumā par privātumu, ievērojot likumā noteikto vai atļauto periodu. Uzglabāšanas periodu primāri nosaka atbilstošie juridiskie un ar likumu noteiktie pienākumi un/vai mūsu biznesa sadarbības ilgums ar jums. Mēs droši dzēsīsim jūsu personas datus, ja nepastāvēs derīgs pamatojums jūsu datu saglabāšanai.

3.2. Kā mēs nodrošinām jūsu personas datu drošību?

Mēs izmantojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, nesankcionētas izpaušanas un piekļuves tiem. „SIA BMI Latvija” glabā jūsu personas datus centralizētās datubāzēs un drošos papīra un elektroniskajos failos ar kontrolētu piekļuvi tiem. Piekļuves tiesības ir tikai autorizētiem lietotājiem, kuriem jāievēro konfidencialitātes saistības, piemēram, grāmatvedības departamentam, cilvēkresursu departamentam, pamatojoties uz principu „nepieciešams zināt”.

3.3. Datu koplietošana

Pārsūtīšana trešajām pusēm

 • Mēs varam nodot jūsu personas datus tālāk minētajām trešo personu kategorijām.

 • Ja esat snieguši piekrišanu, mēs varam nodot jūsu personas datus trešajām pusēm, kam esat piekrituši, piemēram, kad atļaujat trešajai pusei sazināties ar jums saistībā ar pakalpojumu.

 • Mūsu pakalpojumu sniedzējiem, biznesa partneriem un apakšuzņēmējiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā vai ko mēs izmantojam sava uzņēmuma atbalstam.

 • Mēs varam nodot jūsu personas datus arī citām trešajām pusēm, piemēram, saistībā ar iespējamu uzņēmuma pārdošanu vai restrukturizāciju – tādā gadījumā mēs dosim norādījumus saņēmējiem, ka personas datus drīkst izmantot tikai šajā paziņojumā aprakstītajiem mērķiem.

 • Ja jūs esat uzstādītājs un jūsu uzņēmums vai darba devējs ir „SIA BMI Latvija” sertificētās darbuzņēmēju programmas, tostarp BMI RoofPro, dalībnieks, mēs varam publicēt jūsu kontaktinformāciju mūsu tīmekļa vietnē kas ir daļa no „SIA BMI Latvija” darbuzņēmēju vietrāža.

 • Mums, iespējams, būs jāsniedz jūsu personas dati regulatoram, kompetentai tiesībsargājošajai iestādei, valsts aģentūrai, tiesai vai citai trešajai pusei lai i) izpildītu tiesību aktus; ii) izpildītu līguma noteikumus; un iii) aizsargātu „SIA BMI Latvija” vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.

 • Mēs varam nodot jūsu personas datus arī citiem „BMI Group” uzņēmumiem, kas izmantos personas datus šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem mērķiem.

Informācijas pārsūtīšana ārpus EEZ teritorijas (tikai EEZ rezidenti)

Mēs varam pārsūtīt par jums savāktos personas datus iepriekš aprakstītajām trešajām pusēm, kas atrodas ārpus tās valsts vai reģiona, kurā esat rezidents. Šādos gadījumos mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem standartiem. Piemēram, slēdzot līgumiskas vienošanās, pamatojoties uz ES Komisijas līguma standarta līguma klauzulām vai paļaujoties uz trešās puses saņēmēja sertifikāciju saskaņā ar ES un ASV konfidencialitātes sistēmu. Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama plašāka informācija par jūsu personas datu starptautisku pārsūtīšanu lūdzu, sazinieties ar mums: jumts@bmigroup.com.

4. Jūsu tiesības

4.1. Pārskats

Jums ir konkrētas juridiskas tiesības, saistībā ar uzņēmuma „SIA BMI Latvija” jūsu personas datu apstrādi. Tās ietver tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, kā arī to labošanu un dzēšanu. Varat arī atteikties no mārketinga, atsaukt piekrišanu apstrādei (ja mūsu apstrādes pamatā ir jūsu piekrišana) un paust savas bažas regulatoriem.

Dažas jurisdikcijas (tostarp Eiropas Ekonomikas zona) nodrošina saviem iedzīvotājiem papildu tiesības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un mēs attiecīgi izskatīsim jūsu pieprasījumu izmantot šīs tiesības saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Šīs tiesības ietver tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi vai pārnesamību.

4.2. Jūsu tiesību īstenošana

Ja vēlaties atteikties no e-pasta mārketinga, varat to izdarīt, mārketinga e-pasta ziņojumā noklikšķinot uz „atteikšanās” saites vai nosūtot e-pasta vēstuli uz jumts@bmigroup.com.

Lai atteiktos no citiem mārketinga veidiem, ja jums nepieciešama palīdzība atteikšanās veikšanai vai vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums: jumts@bmigroup.com.

5. Tīmekļa vietnes informācija un sīkfaili

5.1. Sīkfaili

Informāciju par to, kā mēs izmantojam personas datus, kas tiek sniegti sīkdatnēs mūsu tīmekļa vietnēs, skatiet „SIA BMI Latvija” Sīkfailu politikā. Šo politiku aicinām skatīt https://www.bmilatvija.lv/privatuma-politika-sikdatnes/

5.2. Trešās puses

Mūsu paziņojums par privātumu neattiecas uz informāciju, ko apstrādā mūsu biznesa partneri vai citas trešās puses. Mūsu tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites uz vietnēm, kas mums nepieder vai kuras mēs nepārvaldām. Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz šīm trešo pušu tīmekļa vietnēm vai lietojumprogrammām, kurām var piekļūt no mūsu tīmekļa vietnes vai uz kurām ir atsauce šajā tīmekļa vietnē.

6. Izmaiņas šajā paziņojumā par privātumu

Šis paziņojums par privātumu nav daļa no līguma ar jums, un mēs paturam tiesības jebkurā laikā šo paziņojumu par privātumu atjaunināt. Mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai informētu jūs par mūsu paziņojuma par privātumu atjauninājumiem (piemēram, publicējot atjaunināto paziņojumu par privātumu mūsu tīmekļa vietnē vai, attiecīgajos gadījumos, izmantojot tiešākus pasākumus, lai jūs informētu, piemēram, paziņojumu pa e-pastu).

Datums „Stājas spēkā no”, kas norādīts šī paziņojuma par privātumu sākuma daļā, ir pēdējā atjauninājuma datums.

7. Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par šo paziņojumu par privātumu vai veidu, kādā mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem vai apstrādājam tos, varat sazināties ar mums: jumts@bmigroup.com.

Uzņēmums „SIA BMI Latvija” ir atbildīgs par jūsu personas datiem. „SIA BMI Latvija” uztur šo tīmekļa vietni un ir datu pārzinis.