Atruna

Juridiskie paziņojumi

Tīmekļa vietni www.bmigroup.com („Tīmekļa vietne”) ir sagatavojis uzņēmums „BMI Group Management UK Limited”, 20 Air Street, 5th Floor, London, W1B 5AN („BMI Group”). „BMI Group” ir Tīmekļa vietnes un tās satura īpašnieks. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat tālāk norādītajiem lietošanas noteikumiem.

Lietošanas noteikumi

1. ĪPAŠUMTIESĪBAS

Tīmekļa vietni un tās saturu (tekstus, attēlus, animācijas, logotipus, lozungus utt.) aizsargā autortiesību un preču zīmju likums. 

2. IZMANTOŠANA UN REPRODUCĒŠANA

Jūs varat skatīt Tīmekļa vietni, lejupielādēt to, izdrukāt un izmantot piedāvātās funkcijas. Jebkādu izmaiņu, reproducēšanas, izplatīšanas vai citas pieejamības nodrošināšanas gadījumā ir nepieciešama nepārprotam rakstiska „BMI Group” atļauja. Ja tiek veikta atļauta pavairošana, izplatīšana vai cita veida piekļuves nodrošināšana, tīmekļa vietnē iegūtajam saturam ir jāpievieno avota norāde šādā veidā: Avots: www.bmigroup.com un © BMI Group Management UK Ltd

3. SAITES

Bez nepārprotamas rakstiskas „ BMI Group” atļaujas jūs nedrīkstat veikt izmaiņas šajā tīmekļa vietnē un/vai tās saturā. Jūs varat saistīt šo Tīmekļa vietni vai atsevišķas tās lapas ar citām interneta vietnēm, izmantojot parastās metodes. Šāda sasaiste nedrīkst radīt nepareizu iespaidu par Tīmekļa vietnes autorību un tās saturu, saistot vai rādot Tīmekļa vietni vai tās saturu (piemēram, izmantojot iekļauto attēlošanu vai iegulšanu citā tīmekļa vietnē, izmantojot pārraides kadrus). „BMI Group” patur tiesības pieprasīt dzēst šādas saites uz Tīmekļa vietni. Visas iespējamās esošās ārējās saites (t. i., saites no tīmekļa vietnes uz trešo personu tīmekļa vietnēm) ir izveidotas tikai ērtības labad. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šādas saites, jūs izejat no „BMI Group” Tīmekļa vietnes. Tādējādi „BMI Group” neietekmē ar saites palīdzību atvērtās tīmekļa vietnes saturu un neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, atverot un skatot šādu tīmekļa vietni vai lejupielādējot, vai citādi izmantojot saturu. Ja saites no trešās puses tīmekļa vietnes ved uz „BMI Group” Tīmekļa vietni, tas nenozīmē, ka uzņēmums „BMI Group” ir piekritis šādas trešās personas tīmekļa vietnes saturam vai ir par to atbildīgs.

4. PILNĪGUMS

„BMI Group” ar vislielāko rūpību gādā par Tīmekļa vietnē izvietotās informācijas pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Tomēr „BMI Group” iesaka pārbaudīt informācijas precizitāti pirms tās izmantošanas. „BMI Group” neuzņemas atbildību par Tīmekļa vietnes saturu vai kaitējumiem, kas radušies, skatot, lejupielādējot vai izmantojot Tīmekļa vietni.

5. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

Tīmekļa vietne sniedz iespēju sazināties ar „BMI Group” grupas komunikāciju direktoru, izmantojot e-pasta adresi: achim.schreck@bmigroup.com. Katra attiecīgā lietotāja sniegtie personas dati tiek glabāti, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu. Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi šiem nolūkiem, ar nosacījumu, ka to neliedz likumos noteiktās glabāšanas prasības vai ka neesat sniedzis savu piekrišanu ilgākai glabāšanai. Jūsu personas datu apstrāde, kā aprakstīts iepriekš, ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1. teik.). Papildu datu apstrāde, kurus jūs brīvprātīgi sniedzat kontaktinformācijas veidlapā, ir balstīta uz VDAR interešu līdzsvarošanas punktu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teik.). Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu apstrādi, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu adresi: Privacy@StandardIndustries.com.


6. PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU TIEŠSAISTES LIETOJUMPROGRAMMĀM

Tīmekļa vietne sniedz iespēju reģistrēties e-pasta paziņojumiem par vakantajiem amatiem un pieteikties „BMI Group” vai tā saistīto uzņēmumu piedāvātajām vakantajām darba vai apmācību vietām tiešsaistē vai izmantojot e-pastu. Uz šādiem tiešsaistes paziņojumiem un pieteikumiem papildus citām juridiskām prasībām attiecas arī Paziņojums par datu privātumu. Pamatojoties uz jūsu nosūtīto tiešsaistes pieteikumu, mēs apstrādājam personas datus, kurus jūs sniedzat uzņēmumam „BMI Group”, pieteikuma nolūkiem. Šāda apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma slēgšanas (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1. teik.). Pirms nosūtāt mums savus personas datus, lūdzu, izlasiet šo Paziņojumu par datu privātumu. Šajā 6. pantā minētais Datu aizsardzības paziņojums tiek piemērots papildus pārējiem juridiskajiem paziņojumiem. 

6.1. Datu iesniegšana

Piesakoties „BMI Group” un tā saistīto uzņēmumu vakancēm tiešsaistē vai izmantojot e-pastu, jūs sniedzat „BMI Group” personas datus, piemēram, vārdu un uzvārdu, pasta un e-pasta adresi, kā arī informāciju par jūsu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, sertifikātiem un citu informāciju un dokumentus, ko parasti iesniedz, piesakoties darbā. Īpašās personas datu kategorijas (piemēram, etniskā izcelsme, politiskie uzskati, dalība arodbiedrībā, fiziskā un garīgā veselība vai reliģiskā vai filozofiskā pārliecība, kopā dēvēti “Sensitīvie dati”; sk. VDAR 9. panta 1. punktu), lūdzu, atklājiet savās interesēs vienīgi tad, ja nepārprotami vēlaties darīt mums tās zināmas. Mēs negaidām un nepieprasām šādu Sensitīvu datu iesniegšanu. Informāciju par to, kā mēs izmantojam pieteikuma iesniedzēju personas datus, sk. BMI paziņojumā par privātumu darba ņēmējiem un darbuzņēmējiem, kas pieejams šeit. Iesniedzot mums savus datus, jūs piekrītat, ka mēs glabāsim un lietosim šo informāciju saskaņā ar likumos noteiktajām prasībām, šīs Tīmekļa vietnes izmantošanas noteikumiem un šo Datu aizsardzības paziņojumu. Izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, jūsu informācija un faili tiks pārsūtīti uzņēmumam „BMI Group” tikai pēc tam, kad sniegsiet savu piekrišanu datu vākšanai, glabāšanai un izmantošanai saskaņā ar šo Datu aizsardzības paziņojumu, atzīmējot atbilstošo aili veidlapā. 

6.2. Datu uzglabāšana, izmantošana un dzēšana

„BMI Group” glabā un izmanto jūsu sniegto informāciju un dokumentus vienīgi, lai reģistrētu un apstrādātu jūsu pieteikumu, kas ietver arī sazināšanos ar jums. Ja jūsu pieteikums sekmīgi tiks apstiprināts, jūsu sniegtā informācija un dokumenti tiks izmantoti darba attiecību ar jums laikā. Pretējā gadījumā „BMI Group” saglabās jūsu informāciju un dokumentus 6 mēnešus pēc darbinieku atlases procesa pabeigšanas (ja vien saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem nav noteikts īsāks periods), lai varētu atbildēt uz visiem ar jūsu pieteikumu saistītajiem jautājumiem, izpildīt juridiskās saistības un apstiprināt, īstenot vai aizstāvēt jebkādas esošās vai potenciālās prasības. Pēc šī perioda beigām jūsu dati parasti tiek dzēsti. Informāciju par to, kā „BMI Group” glabā, izmanto un dzēš pieteikuma iesniedzēju personas datus, lūdzu, skatiet BMI paziņojumā par privātumu darba ņēmējiem un darbuzņēmējiem, kas pieejams šeit. Ja, atzīmējot atbilstošo izvēles rūtiņu vai sniedzot atbilstošo norādi e-pasta pieteikumā, jūs devāt mums atļauju nosūtīt jūsu informāciju un dokumentus arī citiem „BMI Group” uzņēmumiem, jūsu pieteikuma dokuments tiks pārsūtīts citiem grupas uzņēmumiem, kuri, iespējams, var piedāvāt jums piemērotas vakances. 

6.3. Datu nosūtīšana trešām personām

Jūsu pieteikuma apstrādes nolūkiem mēs paturam tiesības pārsūtīt jūsu informāciju un dokumentus darbinieku atlases konsultantiem vai līdzīgiem pakalpojumu sniedzējiem, ko varam nolīgt personāla atlases mērķiem. Šādus konsultantus saista tādi paši datu aizsardzības noteikumi kā mūs. Informācija un dokumenti, ko iesūtījāt kā daļu sava pieteikuma tiešsaistē, netiks nosūtīti trešām personām, izņemot iepriekš minētos gadījumus, ja vien jūs nepārprotami nesniegsiet savu piekrišanu vai mums nebūs iesniegts oficiāls pieprasījums.

6.4. Atcelšana un pieteikuma atsaukšana

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt mums sniegto piekrišanu savu iesniegto personas datu turpmākai glabāšanai un izmantošanai. Turklāt jums vienmēr ir iespēja atsaukt savu pieteikumu. Ja atsaucat savu pieteikumu, jūsu dati un dokumenti tiks dzēsti no pretendentu datubāzes, kā norādīts iepriekš. Turklāt, iesniedzot pieteikumu tiešsaistē, jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai „BMI Group” dzēš visus jūsu iesūtītos personas datus un dokumentus. Mēs apstrādāsim šādus pieprasījumus saskaņā ar VDAR nosacījumiem.

6.5. Kontaktinformācija

Lūdzu, sūtiet visus jautājumus par pieteikuma procedūru un datu privātumu uz šādu e-pasta adresi: Privacy@StandardIndustries.com.

7. SĪKFAILI

Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili — nelieli faili, kas atrodas lietotāju galaierīcēs (datoros, viedtālruņos utt.) Tie padara Tīmekļa vietni lietotājam ērtāk izmantojamu, efektīvāku un drošāku, kā arī uzlabo mūsu produktu un pakalpojumu lietošanu un ļauj mums nodrošināt jums pielāgotu informāciju nākotnē. Tīmekļa vietnē tiek izmantoti tā dēvētie pirmās puses sīkfaili, ko glabājam mēs, un trešās puses sīkfaili, ko konkrētiem mērķiem iestata ārēji pakalpojumu sniedzēji. Lielākā daļa „BMI Group” izmantoto sīkfailu ir „sesijas sīkfaili”, kas automātiski tiek dzēsti, kad beidzas Tīmekļa vietnes apmeklējums. Šie sīkfaili ļaus mums atpazīt jūsu pārlūkprogrammu, kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu Tīmekļa vietni. Lai skatītu informāciju par šajā tīmekļa vietnē izmantotajiem aktuālajiem sīkfailiem, lūdzu, noklikšķiniet šeit [ievietot saiti uz Tīmekļa vietnes privātuma politiku]. Lietotāji var noteikt, kā tiek izmantoti sīkfaili. Visās pašreizējās pārlūkprogrammās ir iespēja ierobežot vai pilnīgi bloķēt sīkfailu glabāšanu kopumā vai tikai attiecībā uz noteiktām tīmekļa vietnēm. Tomēr ņemiet vērā — ja sīkfaili tiks liegti, mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas iespējas un lietotājam piedāvātās ērtības mazināsies. Lietotāji var pārvaldīt daudzus reklāmu sīkfailus, izmantojot ASV tīmekļa vietni http://www.aboutads.info/choices vai Eiropas tīmekļa vietni http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Visi lietotāju dati (piemēram, IP adreses, lietotājvārdi utt.) tiek glabāti anonīmi, padarot neiespējamu personu identificēšanu.

8. GOOGLE ANALYTICS

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas funkcijas, ko nodrošina tīmekļa analīzes pakalpojums Google Analytics. Pakalpojumu nodrošina „Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ASV („Google”). Google Analytics izmanto sīkfailus, kā iepriekš norādīts šajā Atrunā, teksta failu formā, kas tiek saglabāti jūsu datorā. Informācija, ko sīkfaili vāc par mūsu tiešsaistes produktu un pakalpojumu lietošanu, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur. Tomēr, ja portālā tiek aktivizēta IP anonimizēšana, Google vispirms saīsinās jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās valstīs, kas parakstījušas Eiropas Ekonomikas zonas vienošanos. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta Google serverim ASV un saīsināta tur. Google izmanto šo informāciju „BMI Group” vārdā, lai novērtētu „BMI Group” sniegto tiešsaistes produktu un pakalpojumu lietojumu, sagatavotu tiešsaistes produktu un pakalpojumu darbības pārskatus un sniegtu mums citus pakalpojumus, kas saistīti ar tiešsaistes produktu un pakalpojumu, kā arī Tīmekļa vietnes lietošanu. Pēc tam, balstoties uz apstrādātajiem datiem, tiek izveidoti anonīmi lietotāju profili. IP adreses, ko nodrošina lietotāja pārlūkprogramma, netiks apvienotas ar citiem Google datiem. Lietotāji var iestatīt savu pārlūka programmatūru, lai neļautu saglabāt sīkfailus. Lietotāji var arī novērst sīkfailu vākto datu par mūsu tiešsaistes produktu un pakalpojumu lietošanu nosūtīšanu un apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, izmantojot šādu saiti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķas novecojušas tīmekļa paŗlūkprogrammas var neatbalstīt Google pārlūkprogrammas atteikšanās spraudni. Ja vēlaties izmantot šādu novecojušu pārlūkprogrammu, lūdzu skatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atspējotu sīkfailus. Papildu informācija par Google datu lietojumu reklāmas nolūkiem un par iestatījumiem un atteikumu opcijām ir skatāma Google tīmekļa vietnēs:
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Kā Google izmanto datus, ja jūs lietojat partneru vietnes vai lietojumprogrammas”) http://www.google.com/policies/technologies/ads („Kā Google lieto sīkfailus reklāmas nolūkiem”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Tās informācijas pārvaldība, ko Google izmanto, lai rādītu jums reklāmas”) un http://www.google.com/ads/preferences („Pārvaldiet, kādas reklāmas Google jums rādīs”).

9. TIESĪBU UN TIESAS IZVĒLE

Anglijas un Velsas likumi reglamentē jebkuru tādu juridisku strīdu risinājumu, kas rodas, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai tās funkcijas. Anglijas un Velsas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija izšķirt jebkuru strīdu, kas radies saistībā ar Tīmekļa vietni un/vai tās funkcijām.