Regulament oficial “Concurs vară BMI Bramac”

Proiect dezvoltat de S.C. Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L. Sibiu 

Perioada proiectului: 04.06.2021 – 23.07.2021

Art. 1.ORGANIZATORII PROIECTULUI
Organizatorul proiectului „Concurs vara BMI Bramac” este BRAMAC SISTEME DE INVELITORI S.R.L. cu sediul social în Municipiul Sibiu, Cartier Turnișor, strada Europa Unită, numărul 5, având CUI nr. RO 7626665, atribut fiscal R, fiind înregistrat în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu J32/1346/2004,  având contul nr. RO39RZBR0000060021455121 deschis la  RAIFFEISEN BANK SA pentru Dezvoltare, Sibiu.

Decizia de derulare a proiectului, conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru toți membrii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând prezentul regulament, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în termen de 24(douăzecișipatru) de ore, după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări.

Art. 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL PROIECTULUI
Proiectul “Concurs vara BMI Bramac” se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 3. DURATA PROIECTULUI
Proiectul se va desfășura în perioada 04.06.2021 – 23.07.2021.
Câștigătorii vor fi anunțați în 24.07.2021

Art. 4. CONDIȚII DE APARTENENȚĂ
Concursul dedicat persoanelor fizice, care in perioada  04.06.2021 – 23.07.2021 achiziționează un acoperiș Bramac (factura poate include costul țiglei 1/1, țigle speciale, accesorii non-beton) – in valoare de min. 4.000 lei (TVA inclus).
Participarea la concurs se face prin intermediul paginii oficiale de Facebook BMI Romania. Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie sa încarce o fotografie cu țigla sau acoperișul Bramac achizitionate in perioada 04.06.2021 – 23.07.2021 ,  in comentariu la postarea de pe pagina oficială BMI Bramac .
Fiecare participant are dreptul la o singura înscriere care presupune publicarea uni singur comentariu.
Participanții trebuie să fie persoane fizice, cetățeni români cu vârsta minimă de 18 ani.

Art. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR 
Oferim trei (3) premii a câte 500 de euro. Câștigătorii vor fi desemnați în mod aleatoriu, prin intermediul www.random.org 


Pentru a putea intra in posesia unuia dintre cele 3 premii, câștigătorii trebuie sa facă dovada achiziției acoperișului Bramac in valoare de min. 4.000 lei (cu TVA )în perioada desfășurării concursului (4 iunie – 23 iulie 2021).Dovada însemnând a trimite o copie după factura de achiziție a produselor Bramac.
Neprezentarea dovezii oferă dreptul organizatorului de a organiza o alta tragere la sorți pentru acordarea premiului.
În cazul în care câștigătorii aleși nu respectă condițiile concursului, va avea loc o altă extragere prin www.random.org

Art. 6 PREMII IMPOZITE SI TAXE
Se vor acorda 3 premii a cate 500 euro. Organizatorul se obliga sa achite Taxele si Impozite conform prevederilor legate.

Art. 7. CONTESTAȚII
(1) Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților in vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea regulamentului trebuie depusă la sediul Bramac Sisteme de Învelitori S.R.L., din Municipiul Sibiu, strada Europa Unita, numărul 5, județul Sibiu, cod poștal 550018, în scris, personal, prin poștă sau curier, în termen de maxim 24 (douăzecișipatru) de ore de la producerea situației contestate, orice sesizare in acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept si neavenită.
(2) Următoarele 48 (patruzecișiopt) de ore sunt destinate soluționării eventualelor contestații care ar putea fi formulate conform celor menționate anterior.
Eventualele litigii apărute între Organizator și membri clubului, se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.8. RESPONSABILITATE
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de fax sau internet (de exemplu, e-mailurile care nu ajung la destinație din cauza unor erori care nu țin de Organizator), sau de oricare alte defecțiuni sau probleme tehnice independente de voința Organizatorului.
Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui proiect. Încercarea de fraudă va rezulta în excluderea respectivului membru.

Art.9. ÎNCETAREA PROIECTULUI
Prezentul proiect poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.
*Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.
Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea proiectului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 si 1083 Codul Civil.

Orice modificare a regulilor de participare la acest proiect, va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24(doăzecișipatru) de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, anunțul fiind făcut pe site-ul www.bmigroup.com/ro .