Privatumo politika

Šio pranešimo apie privatumą paskirtis ir taikymo sritis

BMI Lietuva gerbia jūsų privatumą.

Šiame pranešime apie privatumą pateikiama informacija apie tai, kaip „BMI Lietuva“ renka, naudoja, perduoda ir saugo asmens duomenis, kuriuos nurodote bendraudami su mumis. Mes esame įsipareigoję užtikrinti, kad visi gaunami asmens duomenys būtų apsaugoti ir tvarkomi galiojančiuose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Šis pranešimas apie privatumą taikomas visoms išorės šalims, kurios dalijasi asmens duomenimis su „BMI Lietuva“, įskaitant (bet neapsiribojant) rangovus, statinių savininkus, kandidatus į darbuotojus, klientus, tiekėjus, jų atitinkamus darbuotojus ir galutinius naudotojus (toliau bendrai vadinama „jūs“).

Jei esate statinio savininkas ir vienas mūsų rangovų yra atlikęs jums darbus, mūsų rangovų portale gali būti saugoma tam tikra informacija apie jus. Tokiais atvejais šis pranešimas apie privatumą netaikomas. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis per šį mūsų rangovų portalą, ieškokite mūsų rangovų portalo naudotojams skirtame pranešime apie privatumą, kurį galite gauti iš savo rangovo. Taip pat galite kreiptis į mus ir mes pateiksime jums šio pranešimo kopiją.

Mūsų saugoma ir tvarkoma informacija apie jus

Mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, susijusius su mūsų tarpusavio bendravimu. Tai gali būti tokie duomenys kaip jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, asmeniniai ir darbiniai kontaktiniai duomenys, kreditinės kortelės duomenys, komunikavimo parinktys, taip pat informacija apie produktus, apie kuriuos pateikėte užklausą ar kuriuos įsigijote iš mūsų, ir informacija apie visus projektus, kuriuos vykdėte kaip „BMI Group“ rangovas. Tai gali būti ir asmens duomenys, kuriuos pateikiate dalyvaudami „BMI Group“ konkurse, rinkos tyrime ar apklausoje (pavyzdžiui, informacija, pateikiama kartu su rekomendacijomis, vertinimais ir per kitus grįžtamojo ryšio procesus), taip pat informacija apie turinį, kuriuo naudojatės mūsų svetainėje.

Asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų, jūsų darbdavio ar trečiosios šalies tarpininko mūsų pardavimų proceso metu. Kartais jūsų asmens duomenis galime gauti iš kitų trečiųjų šalių šaltinių, pavyzdžiui, iš reguliavimo institucijų ir trečiųjų šalių kreditų informacijos teikimo agentūrų.

Įdarbinimas

Jūs galite internetu per mūsų svetainę arba elektroniniu paštu kandidatuoti į „BMI Group“ siūlomą darbo ar praktikos vietą arba užsisakyti pranešimus apie laisvas darbo vietas. Šalia kitų teisinių reikalavimų tokioms paraiškoms ir elektroniniams pranešimams taikomas šis pranešimas apie privatumą.

Kreipdamiesi į „BMI Lietuva“, jūs pateikiate „BMI Lietuva“ savo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pašto ir elektroninio pašto adresai, taip pat informaciją apie savo išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, pažymėjimus ir kitą informaciją bei dokumentus, kurie dažniausiai naudojami kandidatuojant į darbo vietą. Mes taip pat galime rinkti kitą informaciją apie jūsų ankstesnį darbą, pavyzdžiui, informaciją apie ankstesnes pareigas, patirtį, profesinį pasirengimą, narystę profesinėse organizacijose ir teistumą.

Pateikdami specialios kategorijos asmens duomenis (pavyzdžiui, apie etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą, taip pat apie religinius ar filosofinius įsitikinimus), atskleiskite tik tuos, kuriuos aiškiai sutinkate mums perduoti. Mes nesitikime, kad jūs pateiksite šiuos duomenis ir neprašome jų atsiųsti, nebent mums reikėtų šios informacijos, kad būtų lengviau įvykdyti jūsų reikalavimus dėl prieigos.

Remdamiesi jūsų pateikta paraiška, mes tvarkome jūsų „BMI Lietuva“ nurodytus asmens duomenis paraiškos apdorojimo ir patikros dėl teistumo tikslais.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai ir tikslai (taikoma tik EEE šalyse gyvenantiems asmenims)

Daugeliu atvejų naudoti jūsų asmens duomenis turime:

 • vykdydami su jumis sudarytą sutartį, pavyzdžiui, produkto ar paslaugos pirkimo sutartį;

 • vykdydami savo teisinius įsipareigojimus ir (arba) bendradarbiaudami su reguliavimo ir kitomis valdžios institucijomis;

 • dėl savo teisėtų interesų, jei jie nėra viršesni už jūsų interesus, pagrindines teises ir laisves, dėl kurių reikia užtikrinti asmens duomenų apsaugą, pavyzdžiui, siekdami valdyti ir tobulinti savo verslą bei santykius su klientais, verslo plėtros bei analizės tikslais, norėdami stebėti ir įvertinti mūsų produktų naudojimą, suteikti galimybę naudotis mūsų rangovų paieškos priemone, taip pat vykdydami rinkos tyrimus ar apklausas.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik įstatymų leistinais tikslais. Prireikus duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 • siekiant vykdyti kompetentingo teismo, teisėsaugos ar kitos valstybinės institucijos reikalavimus ar nurodymus;

 • siekiant apsaugoti gyvybiškai svarbius bet kurio asmens interesus;

 • siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Kai kurie minėti duomenų tvarkymo pagrindai gali iš dalies sutapti, todėl jūsų asmens duomenys gali būti naudojami remiantis keliais pagrindais. Jei iškiltų klausimų apie jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus bei tikslus ar norėtumėte gauti daugiau informacijos šia tema, rašykite mums el. pašto adresu privacy@bmigroup.com.

Jūsų asmens duomenų saugojimas ir perdavimas

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek pagrįstai būtina siekiant vykdyti šiame pranešime apie privatumą išdėstytus atitinkamus tikslus, ir teisės aktais nustatytą ar leistiną laikotarpį. Saugojimo laikotarpį pirmiausia lemia atitinkami teisiniai bei privalomi įsipareigojimai ir (arba) mus ir jus siejančių darbo santykių trukmė. Nesant pagrįstos priežasties saugoti jūsų asmens duomenis, mes saugiai juos ištrinsime arba pašalinsime.

Kaip saugome jūsų asmens duomenis?
Mes taikome būtinas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti mūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo arba su jais susipažinimo. Jūsų asmens duomenis „BMI Lietuva“ saugo kontroliuojamos prieigos centralizuotose duomenų bazėse ir saugiose popierinėse bei elektroninėse laikmenose. Prieiga prie jų suteikiama tik įgaliotiems naudotojams, kurie turi laikytis konfidencialumo, pagal principą „būtina susipažinti“, pavyzdžiui, apskaitos skyriui arba personalo skyriui.

Duomenų atskleidimas
Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenis galime perduoti šioms trečiosioms šalims:

 • Jums sutikus, jūsų asmens duomenis galime perduoti toms trečiosioms šalims, kurioms leidote juos atskleisti, pavyzdžiui, kai sutinkate, kad trečioji šalis susisiektų su jumis dėl paslaugos.

 • Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su savo paslaugų teikėjais, verslo partneriais ir rangovais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu arba padeda mums plėtoti savo verslą.

 • Jūsų asmens duomenis galime atskleisti ir kitoms trečiosioms šalims dėl galimo verslo pardavimo ar restruktūrizavimo. Tokiu atveju šiems gavėjams nurodysime asmens duomenis naudoti tik šiame pranešime išvardytais tikslais.

 • Jei esate montuotojas, kurio įmonė ar darbdavys yra „BMI Lietuva“ sertifikuotos rangovų programos (įskaitant „BMI RoofPro“) narys, savo svetainėje mes galime skelbti jūsų kontaktinius duomenis, įtraukiamus į „BMI Group“ rangovų paieškos sistemą.<

 • Mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis reguliavimo institucijai, kompetentingai teisėsaugos įstaigai, valstybinei institucijai, teismui ar kitai trečiajai šaliai (i) laikantis įstatymų reikalavimų, (ii) vykdant sutarties sąlygas ar (iii) siekiant apsaugoti „BMI Group“ ar kitų subjektų teises, turtą arba užtikrinti jų saugumą.

 • Mes taip pat galime perduoti jūsų asmens duomenis kitiems „BMI Lietuva“ subjektams, kurie asmens duomenis naudos šiame pranešime apie privatumą nurodytais tikslais.

Duomenų perdavimas už EEE ribų (taikoma tik EEE šalyse gyvenantiems asmenims)

Mes galime perduoti renkamus jūsų asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims, įsikūrusioms už jūsų gyvenamosios šalies ar regiono ribų. Tokiais atvejais imsimės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume jūsų asmens duomenų apsaugą pagal šiame pranešime apie privatumą aprašytus standartus, pavyzdžiui, sudarydami sutartis, apimančias ES Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, arba remdamiesi trečiosios šalies gavėjo sertifikatu pagal ES ir JAV susitarimo dėl duomenų apsaugos (vadinamo „privatumo skydu“) reikalavimus. Jei iškiltų klausimų apie tarptautinį jūsų asmens duomenų perdavimą ar norėtumėte gauti daugiau informacijos šia tema, rašykite mums el. pašto adresu privacy@bmigroup.com.

Jūsų teisės
Apžvalga

Jūs galite pasinaudoti konkrečiomis juridinėmis teisėmis, susijusiomis su „BMI Lietuva“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome, paprašyti juos ištaisyti ar ištrinti. Jūs taip pat galite atsisakyti rinkodaros pranešimų, atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (jei duomenys tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu) ir kreiptis abejonių keliančiais klausimais į reguliavimo institucijas.

Kai kuriose jurisdikcijose (įskaitant Europos ekonominei erdvei priklausančias šalis) galiojantys teisės aktai suteikia čia gyvenantiems asmenims papildomų teisių. Jūsų prašymą pasinaudoti savo teisėmis mes apdorosime remdamiesi šiais teisės aktais (jei jie taikomi). Tai gali būti teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, taip pat teisė reikalauti, kad mes apribotume jų tvarkymą arba juos perkeltume.

Naudojimasis savo teisėmis
Jei norite atsisakyti el. paštu siunčiamų rinkodaros pranešimų, spustelėkite el. laiške su rinkodaros pranešimu esančią nuorodą (jei ji pateikta) arba parašykite mums el. pašto adresu stogas@bmigroup.com

Jei norėtumėte atsisakyti kitokio pobūdžio rinkodaros medžiagos ar prireiktų pagalbos mėginant jos atsisakyti, taip pat jei nuspręstumėte pasinaudoti savo teisėmis, rašykite mums el. pašto adresu stogas@bmigroup.com

Svetainės informacija ir slapukai

Slapukai
Informacijos apie tai, kaip naudojame mūsų svetainėse veikiančių slapukų surinktus asmens duomenis, ieškokite „BMI Lietuva“ slapukų naudojimo politikoje. Ši politika skelbiama svetainėje adresu https://www.bmilietuva.lt/slapukai/

Trečiosios šalys
Mūsų pranešimas apie privatumą netaikomas informacijai, kurią tvarko mūsų verslo partneriai ar kitos trečiosios šalys. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į svetaines, kurios mums nepriklauso ar kurių nekontroliuojame. Šis pranešimas apie privatumą netaikomas trečiųjų šalių svetainėms ar programoms, kurios yra prieinamos per mūsų svetainę arba į kurias pateikiamos nuorodos mūsų svetainėje.

Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai
Šis pranešimas apie privatumą nėra sutarties su jumis dalis. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atnaujinti šį pranešimą apie privatumą. Atnaujindami savo pranešimą apie privatumą, imsimės tinkamų priemonių, kad informuotume jus apie pakeitimus (pavyzdžiui, paskelbdami atnaujintą pranešimą apie privatumą savo svetainėje arba tam tikrais atvejais apie tai informuodami jus tiesioginėmis priemonėmis, pavyzdžiui, pranešdami el. paštu).

Pranešimo apie privatumą viršuje nurodyta galiojimo data („Galioja nuo“) rodo, kada jis buvo paskutinį kartą atnaujintas.

Kontaktinė informacija
Iškilus klausimams dėl šio pranešimo apie privatumą ar mūsų taikomų asmens duomenų naudojimo ar tvarkymo būdų, rašykite mums el. pašto adresu stogas@bmigroup.com.

„BMI Lietuva“ yra atsakinga už jūsų asmens duomenis. Laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų, jūsų asmens duomenis savarankiškai valdo „BMI Lietuva“ juridinis asmuo, kuris teikia jums paslaugas arba su jumis bendrauja.

Susiję puslapiai