Obchodní dokumenty


VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
platné od 1. 1. 2024

Dále uvedené všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající“) o prodeji jejích výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícím. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícímu.

1. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma. Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým
on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na: bramac.zakazky@bmigroup.com nebo na adresu: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

1.2. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

1.3. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

1.4. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky.

1.5. Prodávající není povinen objednávku Kupujícího akceptovat.

2. PŘEDMĚT DODÁVEK

2.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na www.bmigroup.com/cz, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

2.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnicím Prodávajícího.

3. CENY

3.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na www.bmigroup.com/cz.

3.2. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 3.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovená dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

3.3. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4. Ustanovení čl. 1.3. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce akceptace objednávky není tímto čl. 3 dotčeno.

3.5. Prodávající je oprávněn ceník zboží jednostranně měnit.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení faktury. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneři, se kterými je uzavřena rámcová dohoda o podmínkách prodeje, mohou platit až po odběru zboží.

4.2. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury, je Prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží Kupujícímu až do úplného vyrovnání všech závazků.

4.3. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

 • v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;

 • v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícímu a podepsáním dodacího listu.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle
čl. 5 těchto Podmínek.

7. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

 • dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující. Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky hradí Kupující Prodávajícímu ve výši stanovené v ceníku Prodávajícího.

 • dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícího. Přepravce je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávající přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávající odpovědnost za škodu nenese.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EURO (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevratných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávající zpětně odkupuje pouze Europalety označené známkou EUR, které jsou nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží dle normy ČSN 269110. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávající není povinen a odkoupit:

 • poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),

 • palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vracení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

8.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 8.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

8.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

8.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu e-mailem na adresu: bramac.reklamace@bmigroup.com nebo na adresu: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

8.2.2. Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

8.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 8.2.1. a 8.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

8.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přiložením kopie dodacího listu). Prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

8.2.5. Prodávající má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

9. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI

9.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BRAMAC Prodávající jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 9.2, a to v následujících rozsahu:

 • záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy),

 • záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304,
  záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m2 plochy střechy),

 • záruku 10 nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC.

9.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávající koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na www.bmigroup.com/cz). „Registraci střechy Bramac“ je možné zaslat na e-mailovou adresu: záruky.cz@bmigroup.com nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9.

10. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY

10.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

 • záruku 2 let na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
  záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOL,

 • záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena -25 °C), značkových pásů z SBS modifikovaného asfaltu Vedag, Německo nebo Siplast, Francie, modifikovaných pásů RDI 3D 4,2 mm, hydroizolační mPVC fólie Monarplan a Cosmofin, hydroizolační TPO fólie EverGuard,

 • záruku 15 let na plnění hydroizolační funkce u značkových pásů z SBS modifikovaného asfaltu Icopal, Německo, u šindelů z modifikovaného asfaltu.

10.2. Záruka 15 let na značkové pásy z SBS modifikovaného asfaltu Icopal, Německo platí pouze při dodání uceleného systému, tzn. hydroizolace, tepelné izolace, kotevního systému a odvodňovacího systému, Prodávajícím.

10.3. Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard a RDI 3D platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

10.4. Rozsah záruk dle čl. 10 a záruční podmínky jsou specifikovány na www.bmigroup.com/cz, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 10 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněném na www.bmigroup.com/cz.

11. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

11.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 10 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

11.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 9, 10 dotčena.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

12.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

12.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

13. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

13.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

13.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.

13.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

13.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit.

13.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky platné od 1. 1. 2024 ke stažení ZDE.