Pravidla internetové soutěže #SOUTEZBMIBRAMAC

Zde naleznete kompletní pravidla pro účast v internetové soutěži #SOUTEZBMIBRAMAC probíhající na FB a IG účtech.
Pravidla internetové soutěže

1. Vyhlašovatel soutěže

a) Vyhlašovatelem internetové soutěže pořádané pod názvem „#SOUTEZBMIBRAMAC“ (dále jen „Soutěž“) je obchodní společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, IČ: 150 52 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti, název, místo soutěže 

a) Soutěž s názvem „#SOUTEZBMIBRAMAC“ bude probíhat od 1. 1. 2024 od 00:00 hodin do 31. 12. 2024 do 23:59:59 hodin.

b) Soutěž probíhá na území České republiky.

3. Působnost pravidel

a) Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž tak, jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel (dále jen „Pravidla“).

4. Účastníci soutěže

a) Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky a zřízen osobní aktivní účet na sociální síti Facebook nebo Instagram (dále jen „účastník“).

b) Pro účast v Soutěži je podmínkou dodržet veškerá tato Pravidla stanovená vyhlašovatelem a zveřejněná na stránkách „https://www.bmigroup.com/cz/“. Podmínkou účasti v Soutěži je existence aktivního osobního účtu účastníka na  Facebooku nebo Instagramu po celou dobu trvání příslušného kola Soutěže. Účast v Soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby (na Facebooku či Instagramu) než je účastník, je vyloučena. Účastník je povinen dodržovat veškerá pravidla zřizovatelů  Facebooku či Instagramu, která jsou uvedena  na: http://www.facebook.com/policies a https://www.facebook.com/policies_center/pages_groups_events https://help.instagram.com/519522125107875.Pokud bude facebookový či instagramový účet účastníka z jakéhokoliv důvodu v průběhu probíhajícího kola Soutěže zrušen, pozastaven či zablokován, je účastník z příslušného kola Soutěže automaticky vyřazen.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze Soutěže vylučují poskytovatelé on-line služeb vyhlašovatele, jejich zaměstnanci a spolupracovníci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, cena se této osobě nepředá.

d) Účast v Soutěži je bezplatná a dobrovolná.

5. Přihlášení do Soutěže a další podmínky účasti

a) Každé výherní kolo Soutěže, jeho zadání a další podmínky vyhlašovatel oznámí úvodním příspěvkem na svém facebookovém či instagramovém účtu.

b) Účastníkem příslušného kola Soutěže se stává každý účastník, který akceptuje Pravidla, splňuje podmínky Soutěže a zašle prostřednictvím svého facebookového či instagramového účtu (dle toho, na které z těchto platforem soutěž probíhá) odpověď či reakci k úvodnímu příspěvku vyhlašovatele,  která bude splňovat zadání úvodního příspěvku. 

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo smazat komentáře a příspěvky účastníka, které budou urážlivé či jinak nevhodné, které se nebudou vztahovat k tématu a zadání Soutěže specifikovaném v úvodním příspěvku vyhlašovatele či které budou obsahovat nevyžádanou reklamu. Vyhlašovatel je oprávněn účastníka, který bude autorem takových komentářů a příspěvků, na svém facebookovém a instagramovém účtu zablokovat a vyřadit ze Soutěže.

6. Princip výhry

a) Po uplynutí doby konání příslušného kola Soutěže vyhlašovatel vyhodnotí odpovědi/komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku či Instagramu, přičemž:

  • v případě tipovací soutěže, zařadí do losování o výhry dle odst. b účastníky, kteří uvedli správnou odpověď

  • v případě, kdy není předmětem Soutěže určování správných odpovědí, vybere dle vlastního uvážení do losování o výhry dle odst. b) předem stanovený počet účastníků, jejichž odpovědi či komentáře se vztahují k požadovanému tématu;

b) Výherce v každém kole určí los (automatický generátor výher) z účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže a kteří byli vybráni dle odst. a) tohoto článku.  K vylosování výherce/ů dojde do 5 dnů od ukončení příslušného kola.  Losování budou přítomni vždy alespoň dva zástupci vyhlašovatele. 

c) Každý účastník může vyhrát v témže kole pouze jednu cenu.  Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně tj. soutěžit v rámci více kol, v každém soutěžním kole však pouze jednou.e) Výhry nelze vyměnit a nelze za ně požadovat finanční ekvivalent.

 7. Ceny

a) Na každé soutěžní kolo stanoví vyhlašovatel předem seznam výher a současně tyto výhry zveřejní na na svém facebookovém či instagramovém účtu.

b) Vylosované výherce zveřejní vyhlašovatel  vždy pod soutěžním příspěvkem nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od losování.  Výherce bude označen pod soutěžním příspěvkem pomocí facebookového  či instagramového  tagu. Svojí účastí v soutěži dává účastník souhlas ke způsobu notifikace a zveřejnění vylosovaného výherce.

c) Po oznámení výherců je výherce povinen do 10 pracovních dnů v přímé zprávě (Direct message) prostřednictvím Facebooku či Instagramu oznámit vyhlašovateli svou doručovací adresu v České republice nebo adresu výdajového místa služby Zásilkovna a e-mailový kontakt. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě neoznámí doručovací údaje, ztrácí nárok na získanou výhru.

d) Výhry budou doručovány (dle povahy výhry) na e-mailový kontakt výherce nebo poštou na výhercem uvedenou adresu či výdajové místo Zásilkovna. Při vrácení zásilky vyhlašovatel učiní maximálně jeden opakovaný pokus o doručení.

e) K odeslání výhry dojde nejdříve 14 dnů po oznámení doručovacích údajů dle odst. b) tohoto článku výhercem. Náklady přepravu a doručení výher nese vyhlašovatel.

f) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce uvede adresu mimo území ČR.

g) Vyhlašovatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování výhry způsobené třetí stranou či výhercem.

h) Vyhlašovatel je oprávněn výhru nahradit výhrou srovnatelnou (jak ve vztahu k druhu výhry, tak k její hodnotě), pokud z jakýchkoliv důvodů nebude možné výše specifikovanou výhru zajistit.

i) Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch vyhlašovatele.

8. Osobní údaje

a) Účastník Soutěže uděluje vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím sdělených v rámci Soutěže. Souhlas účastníka je udělen za účelem účasti v soutěži, pořádání Soutěže, pro případné předání výhry, dále za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže.

b) Souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů je bezplatný a dobrovolný, je však podmínkou účasti v Soutěži.

c) Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., se sídlem Prosecká 855/68, 190 00, Praha 9, IČ: 150 52 346, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9441.

d) Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení účastníka ze Soutěže bez náhrady. Účastník má dále právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

e) Účastník má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě podezření z porušení svých práv.

f) Účastí v Soutěži uděluje účastník vyhlašovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů i pro případ, že se stane výhercem některé z cen, a to souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografii s podobiznou) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

g) Další podrobné informace o ochraně osobních údajů ze strany vyhlašovatele jsou uvedeny na internetové stránce Zásady ochrany osobních údajů.

9. Autorská práva – licence

a) Zasláním či jakýmkoliv zpřístupněním svého autorského díla / textu, pokud má povahu autorského díla, výtvarného díla, fotografie či videa atp. - dále vše jen „autorské dílo“/ v rámci své účasti v soutěži poskytuje účastník vyhlašovateli k autorskému dílu bezplatnou výhradní licenci pro území celého světa, na celou dobu trvání majetkových práv, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům jejího užití, zejména k jeho šíření prostřednictvím webových stránek nebo profilů na sociálních sítích (zejména k jeho rozmnožování a šíření prostřednictví sítí  YouTube, Facebook, Instagram).

b) Účastník uděluje v rámci licence vyhlašovateli souhlas se zveřejněním autorského díla, s jeho úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i s tím, aby vyhlašovatel uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem a užíval jej komerčním způsobem ve spojení s vlastními výrobky nebo službami.

c) Licenci dle tohoto článku 10 těchto Pravidel je vyhlašovatel oprávněn využít zejména pro:

  • (ca)  oblast nahrávacích a reprodukčních děl a jejich zpracování – výrobu jakoukoli technikou, včetně tisku, reprografie, magnetického záznamu  a  digitální technologie,

  • (cb) obchodování s originály děl a jejich zpracováním nebo kopiemi, na kterých byla díla zaznamenána, pro marketing, zapůjčení nebo pronájem originálu nebo kopií,

  • (cc)  šíření děl a jejich zpracování jiným způsobem, než jaký je popsán v bodě c) nebe dále pro veřejné představení, výstavy, promítání, reprodukce, veřejné zveřejňování děl takovým způsobem, aby k nim měl každý přístup na místě a v čase, který si sám zvolí, vysílání prostřednictvím televizních stanic, včetně satelitů, šíření v tisku, na internetu, na velkoformátových plakátech a v jakékoli jiné formě propagace nebo reklamy,

  • (cd)  bezplatné užívání a využívání děl a jejich jednotlivých prvků z hlediska reklamy, propagace nebo označování zboží,

  • (ce)  úpravy děl v celku nebo zčásti a pro provádění jejich zpracování v celku nebo zčásti, zejména právo na úpravu, opravu, jakékoli změny a přizpůsobení jednotlivých prvků děl nebo celku.

d) Účastník souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji zcela či částečně dále poskytnout formou podlicence.

e) Účastník zasláním či jakýmkoliv zpřístupněním svého autorského díla potvrzuje, že ve vztahu k dílu disponuje veškerými právy a souhlasy nutnými k jeho zpřístupnění a k poskytnutí výše uvedené licence. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení či v případě zásahu do práv vyhlašovatele nebo třetích osob je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

f) Vyhlašovatel má právo anonymně šířit oceněné soutěžní příspěvky, řádně je zpracovat, využívat a udělovat souhlasy s navazujícími autorskými právy, jakož i rozhodovat o prvním veřejném zveřejnění oceněných soutěžních odpovědí a právo dohlížet na využívání soutěžních odpovědí.

10. Stížnosti

a) O jakýchkoliv stížnostech rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.

b) Stížnost týkající se způsobu vedení Soutěže je účastník oprávněn podat písemně tak, aby byla doručena vyhlašovateli nejpozději do 7 dnů od data ukončení příslušného kola Soutěže. Na později doručené stížnosti nebude brán zřetel.

c) Písemná stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu účastníka a podrobný popis a odůvodnění stížnosti. Stížnost je třeba zaslat doporučeně na adresu vyhlašovatele.

d) Stížnosti budou vyhlašovatelem posouzeny do 7 pracovních dnů od data jejich přijetí.

11. Závěrečná ustanovení

a) Vymáhání účasti a výher soudní cestou je vyloučeno..

b) Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito Pravidly a podmínkami Soutěže.

c) Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže (především funkčnost internetu) a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže.

d) Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli účastníka ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e) Vyhlašovatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže účastníky. Bude-li mít vyhlašovatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka či jiné osoby, která účastníkovi pomohla k účasti či výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže, fair play a dobrých mravů. Takové rozhodnutí vyhlašovatele je konečné, bez možnosti odvolání.

f) Vyhlašovatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami či užíváním výher nebo v souvislosti s nimi.

g) Každý účastník se účastí v Soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

h) Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na adresu bramac.cz@bmigroup.com. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024.