Икономично оразмеряване

Насоки за икономично оразмеряване

Икономическата ефективност на слънчевите колектори за битова топла вода, за затопляне водата на басейн или подпомагане на отоплението не може да се направи като се сравняват директно разходите за изкопаеми горива с амортизационните разходи за инвестицията в слънчеви колектори, а само с определпне ефикасността на системата през цялата година. Ето защо при определяне ефективността на слънчевите колектори трябва да се вземат предвид всички фактори, климатичните условия в България и да се спазва следното:

  • Системата за битова гореща вода трябва да бъде съобразена с реалното целогодишно потребление на домакинството. Между 40% и 70% от използваната през годината за битови нужди топла вода да се загрява от слънчевите колектори.

  • Слънчевите колектори са подходящи също за подпомагане на отоплението. За една добре изолирана еднофамилна къща е необходима обикновено между 16 м2 и 20м2 колекторна площ.

  • За предотвратяване на излишно преоразмеряване на инсталацията, трябва да се спазват насоките и нормите за оразмеряване.

Икономично оразмеряване - 1

Наистина всяка инсталация трябва да осигурява някакви резерви, тоест да произвежда излишна топлина в определени периоди. По принцип обаче в нашият климатичен пояс е икономически ефективно до 70% от топлата вода да се загрява от слънчевите колектори.

Графиката вляво онагледява икономически ефективно оразмеряване на многофамилно жилище при ползване на слънчевата енергия от 40% нагоре.

Източник: Prof.G.Faininger, Universität Klagenfurt

Посредством графиката по-горе ясно се показва, че получавана отслънцето енергия в % през лятотое по-голяма от потребността и повечето енергия от слънцето не може да се използва. Само чрез определени мерки тази енергия може да бъде съхранена. Пратическия пример показва, че това е напълно възможно и дава максимална независимост от изкопаемите горива.

Така например през лятото с излишната енергия може да се подгрява водата на плувен басейн.Икономично оразмеряване - 2

Оразмеряване
Оразмеряването на слънчевите колектори и определянето на колекторната площ зависи от следните фактори:

  • потребността от топла вода

  • потребностите за отопление (когато е желано подпомагане на отоплението)

  • желания дял на слънчевата енергия

  • местонахождението/метеорологичните условия

  • ориентацията и наклона

  • вида на колектора

Колекторна площ. Препоръчителни условия: около 1,5 м2 колекторна площ на човек. Наклон на колектора > 200. Посока от югоизток на югозапад.

За по-точно определяне на колекторната площ може да се ползва приложената графика.

Икономично оразмеряване - 3Икономично оразмеряване - 4

Обем на болейра
Бойлерът трябва да бъде оразмерен така, че един ден с лошо време да не се отрази на нормалното потребление.

Препоръчителни условия:
Еднофамилна къща: потребност от топла вода х 2
Многофамилна къща: потребност от топла вода х 1,5 или около 50-100 литра обем на бойлера на квадратен метър колекторна площ.

Пример:
Еднофамилна къща 4 човека = 160л. потребност от топла вода (4х40л) Обем на бойлера = 160 л х 2 = 320л. = 300л. бойлер