Политика за поверителност

Цел и обхват на настоящотоУведомление за поверителност

BMI Group Holdings UK Limited и свързаните с нея юридически лица (заедно наричани "BMI Group", "ние" или "нас") уважават вашата поверителност.

Това уведомление за поверителност описва как BMI Group събира, използва, споделя и съхранява личните данни, които предоставяте по време и след приключване на Вашия ангажимент или взаимоотношения с нас. Ние се ангажираме да гарантираме, че всички лични данни, които получаваме, са защитени и се обработват в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Настоящото уведомление за поверителност се отнася за всички външни страни, които споделят лични данни с BMI Group, включително, но не само, за изпълнители, собственици на сгради, кандидати за работа, клиенти и доставчици, както и техния персонал, и крайни потребители (наричани общо "Вие").

Ако сте собственик на сграда и някой от нашите изпълнители е завършил работа за вас, ние може да съхраняваме определена информация за вас в нашия портал за изпълнители. Настоящото известие за поверителност не се прилага при тези обстоятелства, моля, вижте нашето известие за поверителност на портала на изпълнителя, достъпно от вашия изпълнител, за повече информация относно това как обработваме вашите лични данни чрез този портал. Като алтернатива, моля, свържете се с нас и ние можем да ви предоставим копие от него.

Допълнителна информация относно BMI Group можете да намерите на следния адрес: https://www.bmigroup.com/our-company

Информацията, която съхраняваме и обработваме за вас

Ще събираме, съхраняваме и използваме лични данни, които са свързани с нашия ангажимент или взаимоотношения с вас. Това може да включва Вашето име, имейл адрес, лични и професионални данни за контакт, информация за кредитни карти, Вашите предпочитания за комуникация, данни за продукти, за които сте отправили запитване или които сте закупили от нас, и данни за проекти, по които сте работили като изпълнител на BMI Group. Това може да включва и лични данни, които предоставяте като част от участието си в конкурс на BMI Group, заявка за пазарно проучване или анкета (като препоръки, оценки и други процеси за обратна връзка), както и информация за съдържанието, до което имате достъп на нашия уебсайт.

Ние ще събираме лични данни директно от Вас, Вашия работодател или от трета страна посредник в нашия процес на продажби. От време на време може да получаваме лични данни за вас и от други източници на трети страни (като регулаторни органи, референтни агенции на трети страни и т.н.).

Набиране на персонал

Можете да кандидатствате за позиции за работа или обучение, предлагани от BMI Group, или да се абонирате за известия за работа онлайн чрез нашия уебсайт или по имейл. За такива онлайн сигнали и кандидатури се прилага настоящото известие за поверителност в допълнение към други законови изисквания.

Когато кандидатствате за работа в BMI Group онлайн или по електронна поща, Вие предоставяте на BMI Group лични данни, като име, пощенски и електронен адрес, както и информация относно Вашето образование и професионална квалификация, сертификати и друга информация и документи, които обикновено се използват при кандидатстване за работа. Възможно е да събираме и друга информация за Вашата трудова история, като например предишни длъжности и опит, данни за обучение, професионално членство и данни за присъди.

Трябва да разкривате само специални категории лични данни (като етнически произход, политически възгледи, членство в синдикална организация, физическо и психическо здраве или религиозни или философски убеждения), които изрично сте съгласни да получаваме. Ние не очакваме от вас да предоставяте, нито изискваме да изпращате такива данни, освен ако не се нуждаем от тази информация, за да улесним вашите изисквания за достъп.

Въз основа на инициирано от Вас онлайн заявление обработваме личните данни, които предоставяте на BMI Group по електронен път, за целите на заявлението и проверката за съдимост.

Правно основание и цел за обработване на личните ви данни (само за граждани на ЕИП-Европейско икономическо пространство)

В повечето случаи използването на вашите лични данни от наша страна е необходимо:

- за да изпълним договор с вас, като например договор за покупка на продукт или услуга;

- за да можем да спазваме законовите си задължения и/или да си сътрудничим с регулаторни и други органи; или

- за целите на защитата на нашите законни интереси и ако те не са надделели над Вашите интереси или основни права или свободи, които изискват защита на личните данни, като например за управление и подобряване на нашия бизнес и ангажименти и взаимоотношения с клиенти, за целите на бизнес развитието и анализа, за наблюдение и оценка на използването на нашите продукти, за предоставяне на нашия инструмент за намиране на изпълнители и за провеждане на пазарни проучвания или анкети.

Ние ще обработваме вашите лични данни само за целите, разрешени от закона. Това включва обработване, когато е необходимо, за следните цели:

- за изпълнение на искане или заповед от компетентен съд, правоприлагащ орган или друга държавна агенция;

- за защита на жизненоважните интереси на което и да е лице; и

- за налагане, упражняване или защита на правни претенции.

Някои от горепосочените основания за обработване ще се припокриват и може да има няколко основания, които оправдават използването на Вашите лични данни от наша страна. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от повече информация относно правното основание и целта за обработване на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на:privacy@bmigroup.com.

Запазване и прехвърляне на вашите лични данни

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да изпълним съответните цели, посочени в това известие за поверителност, и през периода, изискван или разрешен от закона. Периодът на съхранение ще се определя основно от съответното законово и регулаторно задължение и/или продължителността на нашите бизнес отношения с Вас. Ние ще изтрием или заличим Вашите лични данни по сигурен начин, ако няма валидна бизнес причина за запазването им.

Как съхраняваме Вашите лични данни?

Използваме подходящи технически и организационни мерки, за да защитим личните данни, които обработваме, от случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване и достъп. BMI Group съхранява Вашите лични данни в централизирани бази данни с контролиран достъп, както и в защитени хартиени и електронни файлове. Достъпът е ограничен до упълномощени потребители, които са задължени да спазват поверителност, като например счетоводния отдел или отдела за човешки ресурси, на принципа "необходимо е да се знае".

Споделяне на данни

Предаване на данни на трети страни

Можем да споделяме вашите лични данни със следните категории трети страни:

- Когато сте дали съгласието си, можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, на които сте дали съгласието си, например когато упълномощите трета страна да се свърже с Вас във връзка с дадена услуга.

- На нашите доставчици на услуги, бизнес партньори и изпълнители, които предоставят услуги от наше име или които използваме за подпомагане на нашия бизнес.

- Възможно е също така да споделим Вашите лични данни с други трети страни в контекста на евентуална продажба или преструктуриране на бизнеса, като ще инструктираме тези получатели, че трябва да използват личните данни само за целите, описани в настоящото известие.

- Ако Вашето дружество или работодател е член на програма за сертифицирани изпълнители на BMI Group, включително BMI RoofPro, ние можем да публикуваме данните за контакт на Вашите монтажници на нашия уебсайт, като част от локатора на изпълнителите на BMI Group.

- Може да се наложи да споделим Вашите лични данни с регулаторен орган, компетентен правоприлагащ орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, за да (i) спазим закона; (ii) наложим изпълнението на условията на договора; и (iii) защитим правата, собствеността или безопасността на BMI Group или други лица.

- Възможно е също така да споделим Вашите лични данни с други структури в BMI Group, които ще използват личните данни за целите, описани в настоящото уведомление за поверителност.

Прехвърляне на информация извън ЕИП (само граждани на ЕИП-Европейското икономическо пространство)

Можем да прехвърлим личните данни, които събираме за вас, на описаните по-горе трети страни, които се намират извън страната или региона, в който пребивавате. В такива случаи ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че личните ви данни ще останат защитени съгласно стандартите, описани в настоящото известие за поверителност. Например чрез сключване на договорни споразумения, основани на стандартните договорни клаузи на Комисията на ЕС, или чрез разчитане на сертификата на третата страна получател в рамките на Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от повече информация относно международното предаване на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на privacy@bmigroup.com.


Вашите права

Преглед

Имате конкретни права, свързани с обработката на вашите лични данни от страна на BMI Group. Те включват правото да поискате достъп до, коригиране и изтриване на личните данни, които обработваме за вас. Можете също така да се откажете от маркетинга, да оттеглите съгласието си за обработване (когато обработването ни се основава на вашето съгласие) и да повдигнете въпроса си пред регулаторните органи.

Някои юрисдикции (включително Европейското икономическо пространство) предоставят на своите жители допълнителни права съгласно приложимото законодателство и ние ще обработим Вашето искане за упражняване на правата Ви в съответствие с тези закони, когато е приложимо. Тези права могат да включват право на възражение срещу обработката, както и да поискате от нас да ограничим обработката или да пренесем Вашите лични данни.

Упражняване на вашите права

Ако желаете да се откажете от маркетинга по електронна поща, можете да го направите, като кликнете върху връзката "отказ" в маркетинговите имейли, където е предвидено, или като изпратите имейл на: DSAR@bmigroup.com.

За да се откажете от други видове маркетинг, ако имате нужда от помощ при отказване или искате да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нас на: DSAR@bmigroup.com.

Информация за уебсайта и бисквитки

Бисквитки

Моля, запознайте се с Политиката за бисквитките на BMI Group за информация относно начина, по който използваме всички лични данни, предоставени чрез бисквитки на нашите уебсайтове. Тази политика може да бъде намерена на адрес: www.bmigroup.com/legal/cookie-policy.

Трети страни

Нашето известие за поверителност не се прилага за информация, обработвана от нашите бизнес партньори или други трети страни. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, които не притежаваме или не контролираме. Настоящото уведомление за поверителност не се прилага за тези уебсайтове или приложения на трети страни, които са достъпни от нашия уебсайт или към които има препратки в него.

Промени в настоящото уведомление за поверителност

Настоящото известие за поверителност не представлява част от договор с вас и ние си запазваме правото да актуализираме това известие за поверителност по всяко време. Ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме за актуализациите на нашето уведомление за поверителност (например чрез публикуване на актуализираното уведомление за поверителност на нашия уебсайт или, в подходящи случаи, чрез използване на по-директни мерки за информиране, като например уведомяване по електронна поща).

Можете да видите кога сме извършили последната актуализация, като прегледате датата "В сила от", показана в горната част на това уведомление за поверителност.

За контакт

Ако имате някакви въпроси относно това уведомление за поверителност или начина, по който обработваме вашите лични данни, можете да се свържете с нас на: privacy@bmigroup.com.

BMI Group носи отговорност за вашите лични данни. За целите на приложимите закони за защита на данните Вашите данни ще бъдат независимо контролирани от юридическото лице на BMI Group, което Ви предоставя услуги или комуникира с Вас. BMI Group Holdings UK Limited управлява този уебсайт и е администратор на данни.