Чеклист за вашия проект

Чеклист за вашия проект

Подготовка за покриване на покрива

Преди започване на работа проверете следното: Ако отговорът е “Да”

 • Ако височината на стрехата е повече от 3м? – Трябва да се предвиди осигуряване срещу падане от покрива посредством: осигурителни въжета, скеле с обезопасителни мрежи и защитни отвори в покрива.

 • По-голям ли е наклонът на покрива от 22º? – Възможно полагане на керемидите направо върху летвите (без да се изгражда подпокрив), ако е необитаем.

 • Предвижда ли се разширение на таванския етаж за жилищен? – Необходим е подпокрив

 • По-малък ли е наклонът на покрива от 22º? – Необходим е подпокрив
  Намира ли се обектът в област с интензивни снеговалежи? – Необходим е подпокрив

 • Трябва ли да се осигури защита от прах, сажди и сняг? – Необходим е подпокрив с/без дъсчена обшивка

 • Необходима ли е защита от свличане на снежни маси? – Обхвата на снегозадържане зависи от наклона на покрива, нормата на натоварване и строителните предписания.

 • Трябва ли да се предвиди защита срещу бури? – Контурите на ската и укрепването по повърхността трябва да отговарят на БДС EN 1991-1-4

 • Гарантира ли конструкцията функциониращ студен покрив? – Да се предвидят входни и изходни отвори за вентилация на подпокривното пространство.

Примерна последователност на работа за монтаж на покривна система Брамак
Керемидите се полагат след изработването на дървената конструкция с/без


Дъсчена обшивка. За правилна и безпроблемна работа, Ви препоръчваме следната последователност:
Създаване на предпоставки за естествена вентилация

Ако дъсчената обшивка е изработена от OSB или хидрофобен шперплат, тя трябва да се прекъсне на разстояние около 10см преди билото. Върху контралетвите трябва да се постави надлъжно една ивица фолио, която да покрива отвора в дъсчената обшивка най-малко 10см и да го защитава срещу евентуално проникване на вода.

shema-bilo

Примерна последователност на работа за монтаж на покривна система Брамак

Керемидите се полагат след изработването на дървената конструкция с/безДъсчена обшивка. За правилна и безпроблемна работа,Ви препоръчваме следната последователност:Създаване на предпоставки за естествена вентилацияАко дъсчената обшивка е изработена от OSB или хидрофобен шперплат, тя трябва да се прекъсне на разстояние около 10см преди билото. Върху контралетвите трябва да се постави надлъжно една ивица фолио, която да покрива отвора в дъсчената обшивка най-малко 10см и да го защитава срещу евентуално проникване на вода.

shema-streha

В зоната между зида на сградата и дъсчената обшивка трябва да се остави надлъжен отвор с размер от 3 до 10см, оформен с мрежа за вентилиране срещу проникване на птички и насекоми. През него ще влиза въздух, който ще излиза в областта на билото. Така се получава втора допълнителна вентилационна равнина под OSB или хидрофобния шперплат, защото те са пароНЕпропускливи материали.

Изработване и оформяне на стрехата като детайл

Ако детайлът на стрехата не епредварително зададен може да си изберете от примерните, предлагани тук, или да изготвите такъв, който е най-удачен за Вас. При направата на детайла трябва да се съобрази размерът на челната дъска и нейното позициониране във височина спрямо дъсчената обшивка. При детайлите с прекъсване на контралетвите и отвеждането на фолиото към улука нивото на челната дъска (с/без комбиниран елемент за вентилиране) спрямо дъсчената обшивка трябва да е 2 см по-високо от нивото на летвите (спрямо дъсчената обшивка), за да се осигури еднакъв наклон на всички редове керемиди.

Монтаж на отводнителна система
Поставят се скобите за улуците. Преди окончателното монтиране на улуците трябва да се монтира мрежа за вентилиране, ако е предвидена по детайл. Тази операция може да се направи и впоследствие. Зависи от отводнителната система.

Полагане на подпокривното фолио
Монтаж на контралетви
– Полагат сезадължителнонад носещите ребра като се фиксират с пирони или винтове презмаксимум 50см.
Монтаж на носещи летви –
Полагат селетвите за първи ред керемидина стрехата и последната летва при билото. Изчислява се Разстоянието от Горен до Горен Ръб на Летвите (РГГРЛ) и се монтират.
Винаги се съобразявайте с наклона на покрива и минималното припокриване на керемидите.За монтиране на летвите вправа линияизползвайте шлагшнур. (маркиращ конец).
Монтаж на улами и ламаринени обшивки –Монтират се улами, ламарини за странично оформяне и съответните аксесоари за тях, ако има такива на покрива.
Монтаж на елементи на стрехата –Поставя се комбиниран елемент за вентилиране или мрежа за вентилиране с предпазна решетка против птици на стрехата, в зависимост от избрания детайл.
Най-лесно, бързо и правилно
се монтират комбиниран елемент за вентилиране и решетка против птици, като предварителносе маркира линия с шлагшнур по външния ръб на челната дъска. По тази линия се поставя външния ръб на комбинирания елемнт или решетката против птици ипрез 20-25смсе захваща с винтове или пирони с широка глава към челната дъска.
Вижте детайли на стреха.Разчертаване на скатовете и нареждане на керемидите –Определя сеправ ъгъл спрямо стрехата, разчертават се скатовете през 90сми се поставят керемидите.К еремидите се режат по улами и маии. Препоръчва се рязането дане ена покрива. Рязаните керемиди се укрепват в областта на уламата.
Определяне нивото на билната летва и сух монтаж на капаците по билата и маиите –Монтаж на летводържатели и билна летва.
Укрепване на всички рязани керемиди по маиите. Монтаж на материалаза сух монтажи капаците по билата и маиите. Керемидите трябва да са сухи иобезпрашенипреди залепване на материала.
Обшивки с Вакафлекс или Изифлеш на комините и стенитеМонтаж на допълнителни елементи и принадлежности,ако има предвидени такива

 • Снегозадържаща решетка

 • Покривен прозорец

 • Отдушник Дуровент

 • Други аксесоари за покрива, ако има предвидени такива. Монтажът им може да се направи преди сухия монтаж на капаците и обшивките.

Окончателно почистване и предаване на покрива. Доброто изпълнение и представяне на покрива гарантира неговата добра визия и дълготрайност за клиента, което естествено се отразява на възнаграждението на строителя!