Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Toepassingsgebied

Deze website is eigendom van BMI Belgium bv,  gevestigd in Wijngaardveld 25, 9300 AALST, met als ondernemingsnummer 447.085.965.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en deze aanvaardt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door BMI Belgium verzameld en gebruikt worden.

BMI Belgium verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Wat dit inhoudt, leest u hieronder

BMI Belgium kan uw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

De meeste informatie op www.bmigroup.com/be kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde u informatie te bezorgen of op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of  een antwoord te kunnen formuleren op uw vragen.

BMI Belgium gebruikt uw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

We kunnen uw informatie delen:

 

 • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;
 • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of in opdracht van ons informatie verstuurt.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden.

Uw rechten 

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht op:

 

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Verbetering: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

 

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons via één van de volgende kanalen contacteren:


In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

BMI Belgium bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en social media

De websites van BMI Belgium  kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. BMI Belgium wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen.