pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje prawne

Witryna www.bmigroup.com (zwana dalej „Witryną”) została przygotowana przez podmiot BMI Group Management UK Limited z siedzibą pod adresem 20 Air Street, 5th Floor, London, W1B 5AN (dalej „BMI Group”). BMI Group jest właścicielem Witryny oraz jej treści. Używając tej Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki użytkowania.

1. PRAWA WŁASNOŚC Witryna i jej treść (w tym teksty, obrazy, animacje, logo, slogany itp.) są chronione prawem autorskim i prawem o znakach handlowych.

2. UŻYTKOWANIE I REPRODUKCJA Użytkownik może wyświetlać, pobierać i drukować Witrynę, a także korzystać z funkcji zawartych w tej Witrynie. Jakakolwiek zmiana, reprodukcja, dystrybucja lub inny sposób udostępniania Witryny wymaga pisemnej zgody BMI Group. W przypadku upoważnionej dystrybucji, reprodukcji lub innego sposobu udostępniania Witryny, do jej treści należy dołączyć przypis informujący o źródle w następującej formie: „Źródło: www.bmigroup.com i © BMI Group Management UK Ltd".

3. ŁĄCZA Zabrania się wprowadzania zmian w Witrynie i/lub jej treści bez wyraźnej pisemnej zgody BMI Group. Dopuszcza się możliwość publikowania łącz do Witryny lub jej poszczególnych stron z innych witryn internetowych, w sposób typowy dla takich publikacji. Utworzone łącza nie mogą, poprzez sposób ich utworzenia lub wyświetlania Witryny bądź jej treści, wprowadzać odwiedzających w błąd odnośnie autorstwa Witryny oraz jej treści (na przykład poprzez tworzenie wstawek lub ramek osadzających Witrynę w innej witrynie). BMI Group zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia z Witryny tego rodzaju łączy. Wszystkie istniejące łącza zewnętrzne (tj. prowadzące z Witryny do witryn innych podmiotów) zostały stworzone wyłącznie dla wygody Użytkownika. Należy pamiętać, że kliknięcie tych łącz spowoduje opuszczenie witryny BMI Group. BMI Group nie ma wpływu na zawartość witryn otwieranych po kliknięciu wspomnianych łącz i nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku otwarcia i wyświetlenia takiej witryny, pobrania jej lub wykorzystania jej treści w inny sposób. Jeśli w witrynie zewnętrznej znajdują się łącza do witryny BMI Group, nie oznacza to, że BMI Group zatwierdził zawartość witryny zewnętrznej lub że ponosi za nią odpowiedzialność.

4. KOMPLETNOŚĆ BMI Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zawarte w Witrynie są poprawne, kompletne i aktualne. Pomimo tego, BMI Group zaleca, aby przed wykorzystaniem informacji sprawdzić ich dokładność. BMI Group nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Witryny lub szkody spowodowane wyświetlaniem, pobieraniem i użytkowaniem Witryny.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBISTYCH Kontakt z naszą firmą może wymagać przesłania pewnych danych osobistych (tj. imienia i nazwiska, adres e-mail, numeru telefonu) wskazanych w Witrynie. Aby przetworzyć zapytanie lub zamówienia naszych Użytkowników, bądź przesyłać im informacje oraz aktualności, BMI Group będzie przechowywać i przetwarzać takie informacje zgodnie ze stosownymi przepisami ochrony danych osobowych. BMI Group zadba o poufność przekazywanych danych, a informacje te zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu przesłania ich do BMI Group. Takie podmioty muszą przestrzegać podobnych zasad ochrony danych osobowych, co BMI Group. Użytkownik może w dowolnym momencie przesłać żądanie zaprzestania przechowywania i przetwarzania jego danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres legal.group@bmigroup.com.

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI ODNOŚNIE APLIKACJI SKŁADANYCH PRZEZ INTERNET Użytkownik może za pośrednictwem Witryny, poprzez Internet lub e-mail wysyłać podania o pracę, działając w odpowiedzi na ogłoszenia pracy lub szkoleń w BMI Group bądź podmiotach stowarzyszonych z BMI Group. Deklaracja ochrony danych osobowych zawarta w niniejszej Klauzuli 6 stanowi uzupełnienie pozostałych informacji prawnych.

6.1 Przesyłane informacje Przesyłając do BMI Group lub podmiotów stowarzyszonych z BMI Group zgłoszenie poprzez Internet lub e-mail, Użytkownik dostarczy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, certyfikatów oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie przesyłania podania o pracę. We własnym interesie użytkownik powinien udostępniać tylko takie szczegółowe dane osobowe (takie jak pochodzenie etniczne, opinie polityczne, uczestnictwo w związku zawodowym, choroby fizyczne lub psychiczne), które chciałby przekazać do wiadomości BMI Group. Przesyłając dane do BMI Group, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez BMI Group tych informacji zgodnie z przepisami prawa, Warunkami użytkowania niniejszej Witryny oraz niniejszej Deklaracji ochrony danych osobowych. Informacje i pliki wprowadzone do internetowego formularza zgłoszeniowego zostaną przesłane do BMI Group dopiero po wyrażeniu przez użytkownika zgody na zbieranie, przechowywanie i użytkowanie danych zgodnie z niniejszą Deklaracją ochrony danych osobowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6.2 Przechowywanie, użytkowanie i usuwanie danych Informacje i dane będą używane wyłącznie na potrzeby rejestrowania i przetwarzania zgłoszenia, w tym w celu skontaktowania się z Użytkownikiem. Jeśli zgłoszenie zostanie pomyślnie rozpatrzone, przesłane informacje i pliki mogą zostać wykorzystane w procesie zatrudnienia Użytkownika. W przeciwnym razie BMI Group będzie przechowywać przesłane informacje przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń na dane stanowisko, aby móc w razie potrzeby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania związane z nadesłanymi zgłoszeniami. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte. Jeśli Użytkownik zaznaczy odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym lub wyrazi w inny sposób zgodę na udostępnienie swoich informacji innym spółkom BMI Group, jego informacje zostaną przesłane przez BMI Group do wspomnianych spółek, jeśli prowadzą one rekrutację pracowników na podobne stanowiska. W takich przypadkach dane Użytkownika będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy.

6.3 Przesyłanie danych do podmiotów zewnętrznych Na potrzeby obsługi zgłoszenia, BMI Group zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji oraz plików do konsultantów ds. rekrutacji lub podobnych usługodawców, z którymi współpracuje BMI Group na potrzeby obsługi procesu rekrutacji. Konsultanci są zobowiązani takimi samymi przepisami ochrony danych osobowych, co BMI Group. Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, informacje oraz pliki przesłane w formularzu internetowym nie zostaną przekazane podmiotom zewnętrznym bez wyraźnej zgody użytkownika lub nakazu sądowego.

6.4 Wycofanie zgody na przetwarzanie informacji; wycofanie zgłoszenia Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przechowywanie i użytkowanie przesłanych danych osobowych, która wchodzi w życie w momencie przesłania informacji o wycofaniu zgody. W tym celu należy przesłać stosowną wiadomość e-mail do działu HR na adres application.group@bmigroup.com. Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres legal.group@bmigroup.com. Wycofanie zgłoszenia będzie również traktowane jako wycofanie zgody na przechowywanie i użytkowanie danych osobowych w sposób opisany powyżej.

6.5 Kontakt Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres legal.group@bmigroup.com.

7. PLIKI COOKIES Cookies to małe pliki przechowywane przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika korzystającego z Witryny. Służą one do identyfikacji komputera lub urządzenia mobilnego podczas następnej wizyty w Witrynie. Pliki te usprawniają interakcję między użytkownikiem a witryną internetową, a także pozwalają operatorowi Witryny na analizowanie działań użytkownika w obrębie Witryny. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, może w dowolnej chwili, całkowicie lub dla określonych witryn, zdezaktywować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

8. WYSZUKIWANIE GOOGLE SITE SEARCH Niniejsza Witryna wykorzystuje usługę Google Site Search firmy Google, Inc. („Google”) do obsługi funkcji wyszukiwania treści w obrębie Witryny. Podczas użytkowania tej funkcji niektóre informacje o Użytkowniku (takie jak adres IP) będą przesyłane do firmy Google. Informacje przesyłane przez funkcję wyszukiwania są objęte zasadami ochrony danych firmy Google. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Polityka prywatności Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

9. GOOGLE ANALYTICS Niniejsza Witryna wykorzystuje narzędzie do analizy ruchu w witrynach internetowych Google Analytics autorstwa firmy Google. Google Analytics korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych przechowywanych na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizowanie działań Użytkownika w Witrynie. Informacje wygenerowane przez plik cookie w związku z użytkowaniem Witryny przez Użytkownika mogą zostać przesłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą przechowywane. Przed przesłaniem informacji wygenerowanych przez pliki cookie do Google, adres IP użytkownika jest poddawany procesowi anonimizacji. Google nie połączy adresu IP Użytkownika z innymi informacjami znajdującymi się w posiadaniu Google. Działając w imieniu operatora niniejszej Witryny, Google wykorzysta zebrane informacje do przeprowadzania analizy wizyt w Witrynie, tworzenia raportu na temat działań w obrębie Witryny oraz świadczenia operatorowi Witryny innych usług związanych z Witryną oraz użytkowaniem Internetu. Aby uniemożliwić zbieranie informacji wygenerowanych z plików cookie w związku z użytkowaniem niniejszej Witryny (w tym adresu IP Użytkownika), które są przesyłane do firmy Google, oraz zapobiec przetwarzaniu tych informacji przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie internetowej tools.google.com/dlpage/gaoptout. Informacje na temat ochrony danych w ramach usługi Google Analytics można znaleźć na stronie: support.google.com/analytics/answer/6004245. Google Analytics jest

10. JURYSDYKCJA Wszelkie spory prawne powstałe w związku z użytkowaniem Witryny i/lub jej funkcji będą rozstrzygane przez sądy Anglii i Walii. Sądy Anglii i Walii będą jedynymi organami władnymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów powstałych w związku z użytkowaniem Witryny i/lub jej funkcji.